6 Ads 127/2009-170

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2009, č. j. 2 Cad 18/2007-131,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se na Městský soud v Praze obrátil podáním ze dne 10. 10. 2008, které je podle svého obsahu kasační stížností proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 10. 2008, č. j. 2 Cad 18/2007-73, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 2. 2006, č. j. 2007/14480-212.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 15. 6. 2009, č. j. 2 Cad 18/2007-131, vyzval stěžovatele k odstranění vad podání ve věci kasační stížnosti s tím, aby uvedl z jakých důvodů rozhodnutí napadá (§ 103 odst. 1 s. ř. s.) a předložil plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). K odstranění vad podání mu byla stanovena ve smyslu ust. § 106 odst. 3 s. ř. s. lhůta 1 měsíc od doručení usnesení. Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto. Stěžovatel byl rovněž řádně poučen, že proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

Uvedená výzva byla stěžovateli doručena dne 18. 6. 2009; ve stanovené lhůtě na ni stěžovatel reagoval vyjádřením téměř nečitelného obsahu s tím, že podává kasační stížnost proti usnesení městského soudu ze dne 15. 6. 2009, č. j. 2 Cad 18/2007-131, a přikládá Potvrzení o osobních, výdělkových a majetkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce -vzor 060-ze dne 23. 6. 2009 a žádá soud, aby mu byl ustanoven jeho advokát JUDr. Vít Vohánka. Současně stěžovatel odkázal na některá rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a ust. § 11 odst. 1 písm. h) a g) a odst. 2 písm. f) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

O kasační stížnosti Nejvyšší správní soud usoudil následovně:

Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) až e) s. ř. s. kasační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené a) nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení, b) vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v rozporu, nebo že při jejím zjišťování byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu soud, který ve věci rozhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu měl zrušit; za takovou vadu řízení se považuje i nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost, c) zmatečnosti řízení před soudem spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení, ve věci rozhodoval vyloučený soudce nebo byl soud nesprávně obsazen, popřípadě bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce, d) nepřezkoumatelnosti spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, e) nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel byl řádně poučen, že proti usnesení ve věci výzvy k odstranění vad podání nejsou opravné prostředky přípustné. Důvody nepřípustnosti kasační stížnosti jsou upraveny v ustanovení § 104 s. ř. s. Podle odst. 3 písm. b) tohoto ustanovení je nepřípustná kasační stížnost proti rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení řízení. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2009, č. j. 2 Cad 18/2007-131.

Vzhledem k výše uvedenému bylo proto rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usneseni.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. září 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu