6 Ads 12/2010-180

USN E SE N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 5. 2009, č. j. 3 Cad 104/2006-77,

ta k to:

I. Kasační stížnost se o d m ít á .

II. Žádný z účastníků n em á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O dů v odn ěn í:

Shora uvedeným rozsudkem Městského soudu v Praze byla zamítnuta žaloba směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 11. 2006, č. j. 2006/67525-212, ze dne 6. 11. 2006, č. j. 2006/67527-212, ze dne 9. 11. 2006, č. j. 2006/68119-212; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podal žalobce (dále též stěžovatel ) proti rozsudku Městského soudu v Praze, který mu byl doručen dne 11. 6. 2009, v zákonné lhůtě kasační stížnost, jenž byla doručena městskému soudu 24. 6. 2009. Současně stěžovatel požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29. 6. 2009, č. j. 3 Cad 104/2006-111, nebyl žalobci ustanoven zástupce pro řízení o kasační stížnosti, a to pro nesplnění podmínek ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s. Kasační stížnost směřující proti tomuto rozhodnutí o neustanovení advokáta byla Nejvyšším správním soudem odmítnuta usnesením ze dne 30. 9. 2009, č. j. 6 Ads 124/2009-143, jež nabylo právní moci dne 9. 11. 2009.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 11. 2009, č. j. 3 Cad 104/2006-148, byl stěžovatel vyzván, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení této výzvy předložil plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku městského soudu ze dne 19. 5. 2009, č. j. 3 Cad 104/2006-77, ve smyslu požadavku ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto. Ve stanovené lhůtě, a ani později, stěžovatel nedoložil k výzvě soudu plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem.

Ve stanovené lhůtě, a ani později, stěžovatel nedoložil k výzvě soudu plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem. Na výzvu soudu toliko reagoval přípisem, v němž žádá, aby byl osvobozen od soudních poplatků a aby mu byl ustanoven jeho advokát JUDr. Vít Vohánka.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Neodstranění vad podání brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení ne j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. února 2010

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu