6 Ads 116/2009-210

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: S. M., zastoupen opatrovnicí Bc. D. B., tajemnicí Krajského soudu v Ostravě, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 5. 2009, č. j. 58 Ca 21/2003-167,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Ostravě se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 10. 2002, č. j. OSV-1535/02/SV-313.

Usnesením ze dne 22. 5. 2009, č. j. 58 Ca 21/2003-167, Krajský soud v Ostravě rozhodl v bodě I. výroku tak, že se Mgr. Pavla Flodrová zbavuje povinnosti zastupovat žalobce v žalobním řízení, a bodě II. bylo rozhodnuto, že se žalobci neustanovuje zástupcem advokát JUDr. Vít Vohánka.

Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal proti uvedenému usnesení kasační stížnost téměř nečitelného obsahu, v níž žádá jeho zrušení. Stěžovatel s odkazem na ust. § 35 odst. 6 s. ř. s. požaduje, aby mu byl ustanoven jeho advokát Mgr. František Drlík.

O kasační stížnosti Nejvyšší správní soud usoudil takto:

Kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož takové rozhodnutí vzešlo (stěžovatel), domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Kasační stížnost v daném případě skutečně podal účastník řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen s. ř. s. ) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.).

Nyní k přípustnosti kasační stížnosti: kasační stížnost je přípustná proti každému rozhodnutí, není-li v zákoně stanoveno jinak (§ 102 s. ř. s.).

Nejprve je třeba předeslat následující: Kasační stížností je v daném případě napadeno usnesení, kterým se Mgr. Pavla Flodrová zbavuje povinnosti zastupovat žalobce v žalobním řízení a žalobci se neustanovuje zástupcem advokát JUDr. Vít Vohánka. Z povahy věci jsou tedy tvrzení stěžovatele podřaditelná pouze pod kasační důvod podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. spočívající v tvrzené nezákonnosti napadeného rozhodnutí o odmítnutí návrhu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 2005, č. j. 3 Azs 33/2004-98, www.nssoud.cz).

Stěžovatel v kasační stížnosti toliko žádá zrušení kasační stížností napadeného usnesení a aby mu byl ustanoven jeho advokát Mgr. František Drlík. Soud dospěl k závěru, že jakkoli jsou důvody svědčící pro přípustnost kasační stížnosti formulovány v zákoně dosti široce, nelze podřadit stěžovatelem tvrzené stížnostní důvody pod žádný z uvedených v ustanovení § 103 s. ř. s. V daném případě totiž přichází v úvahu pouze důvod uvedený v odstavci 1 pod písm. e)-jak již bylo uvedeno výše-tedy nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu. Za uvedených okolností nutno uzavřít tak, že kasační stížnost neuvádí, v čem měla spočívat nezákonnost tohoto rozhodnutí ve smyslu § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Za těchto okolností nelze podřadit stěžovatelem tvrzené stížnostní důvody pod přípustný důvod uvedený v ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s.-uváděné důvody nenapadají nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí návrhu.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené rozhodnutí v mezích kasačního důvodu podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. a v rozsahu kasační stížnosti podle § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., a dospěl k závěru, že kasační stížnost je nepřípustná a soud ji jako takovou odmítl.

Důvody nepřípustnosti kasační stížnosti jsou upraveny v ustanovení § 104 s. ř. s. Podle odst. 4 tohoto ustanovení kasační stížnost není přípustná, opírá-li se jen o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103, nebo o důvody, které stěžovatel neuplatnil v řízení před soudem, jehož rozhodnutí má být přezkoumáno, ač tak učinit mohl.

Protože se podaná kasační stížnost opírá jen o jiné důvody než předpokládá zákon, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než ji podle ust. § 104 odst. 4 ve spojení s ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítnout.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. října 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu