6 Ads 110/2009-82

USN E SE N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor sociálních věcí, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 3. 2009, č. j. 38 Cad 4/2009-18,

ta k to:

I. Kasační stížnost se o d m ít á .

II. Žádný z účastníků n em á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O dů v odn ěn í:

Shora uvedeným usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 3. 2009, č. j. 38 Cad 4/2009-18, byla odmítnuta žaloba směřující proti rozhodnutím žalovaného ze dne 29. 1. 2007, sp. zn. KÚOK/117/2007/OSV-SP/7204/SD-1, ze dne 30. 1. 2007, sp. zn. KÚOK/1151/2007/OSV-SP/7204/SD-6, ze dne 30. 1. 2007, sp. zn. KÚOK/1153/2007/OSV-SP/7204/SD-7, a ze dne 2. 2. 2007, sp. zn. KÚOK/3370/2007/OSV-SP/7204/SD-12, kterými žalovaný rozhodl o námitkách podjatosti; o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podal žalobce (dále též stěžovatel ) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, které mu bylo doručeno dne 10. 3. 2009, v zákonné lhůtě kasační stížnost, jenž byla doručena krajskému soudu 18. 3. 2009. Současně stěžovatel požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 5. 2009, č. j. 38 Cad 4/2009-38, nebyl žalobci ustanoven zástupce pro řízení o kasační stížnosti, a to pro nesplnění podmínek ustanovení § 35 odst. 8 s. ř. s. Kasační stížnost směřující proti tomuto rozhodnutí o neustanovení advokáta byla Nejvyšším správním soudem zamítnuta rozsudkem ze dne 16. 12. 2009, č. j. 6 Ads 111/2009-59, jenž nabyl právní moci dne 22. 1. 2010.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29. 1. 2010, č. j. 38 Cad 4/2009-70, vyzval stěžovatele k odstranění vad podání ve věci kasační stížnosti s tím, aby předložil plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). K odstranění vad podání mu byla stanovena ve smyslu ust. § 106 odst. 3 s. ř. s. lhůta 1 měsíc od doručení usnesení. Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto. Stěžovatel byl rovněž

řádně poučen, že proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. Uvedená výzva byla stěžovateli doručena dne 4. 2. 2010; a stěžovatel na ni reagoval vyjádřením téměř nečitelného obsahu ze dne 4. 3. 2010 s tím, že usnesení je zcela zmatečné, neboť je nesprávně označený žalovaný, v řízeních ho zastupuje advokát Mgr. František Drlík a podle názoru stěžovatele usnesení nebyla oprávněna vydat vyšší soudní úřednice. Tyto námitky nebyly shledány důvodnými, neboť jak vyplývá z obsahu soudního spisu usnesením ze dne 8. 3. 2010, č. j. 38 Cad 4/2009-73, byla postupem podle ust. § 54 odst 4 ve spojení s ust. § 55 odst. 5 s. ř. s. opravena zjevná nesprávnost v záhlaví usnesení ze dne 29. 1. 2010, č. j. 38 Cad 4/2009-70, ve věci výzvy k odstranění vad podání, ve věci kasační stížnosti v uvedení žalovaného jako Ministerstvo vnitra ČR a opravena na Krajský úřad Olomouckého kraje. Opravné usnesení bylo stěžovateli doručeno 11. 3. 2010 a byl řádně poučen, že proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. Tvrzení stěžovatele, že ho v řízení ve věci Krajského úřadu Olomouckého kraje zastupuje advokát Mgr. František Drlík, je vzhledem k výše uvedenému, kdy krajský soud usnesením ze dne 26. 5. 2009, č. j. 38 Cad 4/2009-38, žalobci k jeho žádosti neustanovil zástupce pro řízení o kasační stížnosti, a následně vyzval shora citovaným usnesením stěžovatele k předložení plné moci udělené advokátovi pro řízení o kasační stížnosti, irelevantní. Rovněž tak nelze přisvědčit tvrzení stěžovatele o zmatečnosti kasační stížností napadeného shora citovaného usnesení z důvodu, že bylo vydáno vyšší soudní úřednicí. Podle § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, může vyšší soudní úředník provádět v soudním řízení správním úkony soudu spočívající v odstraňování vad podání a odmítání podání pro neodstranění vad. Nejvyšší správní soud uzavírá, že stěžovatel ve stanovené lhůtě, a ani později, nedoložil k výzvě soudu plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Neodstranění vad podání brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení ne j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. dubna 2010

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu