6 Ads 108/2008-73

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Jiřího Pally a doc. JUDr. Petra Průchy, CSc., v právní věci žalobce: D. Š., zastoupeného Mgr. Annou Větrovskou, advokátkou, se sídlem Štěpánská 630/57, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí ministra vnitra ve věcech služebního poměru ze dne 18. 4. 2007, č. 278/2007, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 6. 2008, č. j. 7 Ca 160/2007-27,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobce Mgr. Anně Větrovské s e p ř i z n á v á odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů v částce 7200 Kč, která jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobou napadeným rozhodnutím ministra vnitra ve věcech služebního poměru ze dne 18. 4. 2007, č. 278/2007, byl zamítnut rozklad žalobce proti rozhodnutí ministra vnitra ve věcech služebního poměru ze dne 26. 4. 2006, č. 25/2006, a toto rozhodnutí bylo potvrzeno.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 12. 6. 2008, č. j. 7 Ca 160/2007-27, žalobu podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítl. Soud v odůvodnění uvedl, že žalobce napadl žalobou rozhodnutí ministra vnitra ve věcech služebního poměru ze dne 18. 4. 2007, č. 278/2007, kterým byl zamítnut rozklad žalobce podaný proti rozhodnutí ministra vnitra ve věcech služebního poměru ze dne 26. 4. 2006, č. 25/2006. Posledně uvedeným rozhodnutím bylo zrušeno pravomocné rozhodnutí ředitele Policie České republiky, oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha, ze dne 29. 12. 2003, č. j. SCPP-21-31/PH-01-2003, kterým bylo zastaveno řízení o přestupku proti veřejnému pořádku zahájené dne 28. 4. 2003 pod č. j. SCPP-180/PH-ZZVP-2003. Podle názoru soudu byl žalobou napadeným rozhodnutím nastolen stav, kdy bylo odstraněno rozhodnutí o zastavení řízení o přestupku. Toto rozhodnutí tedy umožnilo pokračovat v řízení o přestupku, přičemž nijak neurčilo, jakým způsobem má být v tomto řízení rozhodnuto. Žalobou napadené rozhodnutí je rozhodnutím z formálního hlediska, není však rozhodnutím podle § 65 odst. 1 s. ř. s. Žalobce nebyl legitimován k podání žaloby ani podle § 65 odst. 2 s. ř. s. Na žalobou napadené rozhodnutí se tak vztahuje kompetenční výluka podle § 70 písm. a) s. ř. s.

Proti usnesení Městského soudu v Praze podal žalobce (dále též stěžovatel ) v zákonné lhůtě dne 11. 8. 2008 kasační stížnost, ve které současně požádal o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti. Kasační stížnost byla posléze doplněna dne 15. 9. 2008 a dne 3. 10. 2008 ustanovenou advokátkou Mgr. Annou Větrovskou. Stěžovatel dne 5. 10. 2008 a dne 11. 2. 2009 požádal o zrušení ustanovení advokátky Mgr. Anny Větrovské. Podáním ze dne 26. 3. 2009 doručeným přímo Nejvyššímu správnímu soudu vzal stěžovatel svou kasační stížnost ze dne 11. 8. 2008 v uvedené věci v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že stěžovatel svým podáním ze dne 26. 3. 2009 vzal svou kasační stížnost ze dne 11. 8. 2008 v plném rozsahu zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle shora uvedeného § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Z tohoto důvodu již nebylo na místě rozhodovat o zrušení ustanovení advokátky Mgr. Anny Větrovské, jak stěžovatel opakovaně navrhoval.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Podle nich nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, bylo-li řízení zastaveno. Protože stěžovatel nevzal kasační stížnost zpět pro pozdější chování odpůrce (žalovaného), nemá proti odpůrci právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Stěžovateli byla usnesením Městského soudu v Praze č. j. 7 Ca 160/2007-33 ze dne 11. 9. 2008 ustanovena pro řízení o kasační stížnost zástupkyní advokátka Mgr. Anna Větrovská. V takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování podle § 35 odst. 8 ve spojení s § 120 s. ř. s. stát. Nejvyšší správní soud proto určil odměnu advokátky podle § 7 a § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen advokátní tarif ), na základě provedených úkonů právní služby podle § 11 odst. 1 písm. b) a d) advokátního tarifu částkou 6300 Kč za tři úkony právní služby po 2100 Kč spočívající v první poradě s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení a dále ve dvou doplněních kasační stížnosti ze dne 15. 9. 2008 a 3. 10. 2008. Nejvyšší správní soud dále advokátce přiznal 3 x 300 Kč paušální náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu. Celkem odměna činí 7200 Kč. Zástupkyni stěžovatele se tedy přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 7200 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 31. března 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu