č. j. 6 Ads 10/2006-20

US NES ENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: J. H. , proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. 7. 2005, č. j. 43 Cad 59/2005-10,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m ít á .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O důvo dně ní :

Shora uvedeným usnesením Krajského soudu v Ostravě bylo zastaveno řízení o žalobě proti nespecifikovanému rozhodnutí žalované, a to poté, kdy vzal žalobce zpět tuto žalobu; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podal žalobce (dále jen stěžovatel ) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, které mu bylo doručeno dne 21. 7. 2005, v zákonné lhůtě kasační stížnost, která byla stěžovatelem podána na poštu k přepravě 29. 7. 2005 a doručena krajskému soudu 1. 8. 2005.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 11. 2005, č. j. 43 Cad 59/2005-15, byl stěžovatel v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), vyzván, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení (§ 106 odst. 3 s. ř. s.) předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti a prostřednictvím svého zástupce doplnil údaj o tom, kdy mu bylo napadené rozhodnutí doručeno, v jakém rozsahu je napadá a uvedl důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 s. ř. s. Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto.

Usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 9. 11. 2005, ve stanovené lhůtě, a ani později, však stěžovatel na uvedenou výzvu nereagoval.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nepředložení plné moci udělené advokátovi brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. února 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu