69 ICm 568/2013
69 ICm 568/2013-29 KSUL 69 INS 20124/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Lubošem Dörflem v právní věci žalobce: KRUTSKÝ spol. s r.o., IČO: 25653504, se sídlem Škvorecká 871, 250 82 Úvaly, okres Praha-východ, zastoupený JUDr. Janou Markovou, advokátkou se sídlem Husovo nám. 64, 282 01 Český Brod, proti žalovanému: VRŠANSKÝ a spol., v.o.s., IČO: 25466763, se sídlem Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, insolvenčnímu správci dlužníků Vlasty anonymizovano , anonymizovano , a Petra anonymizovano , anonymizovano , IČO: 46066837, oba bytem Osecká 1304, 419 01 Duchcov, zastoupenému Mgr. Martinem Sobkem, advokátem se sídlem Rokycanova 379/5, 405 01 Teplice, o určení pravosti pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená v insolvenčním řízení dlužníků Petra anonymizovano a Vlasty anonymizovano vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 69 INS 20124/2012 pod číslem P1 j e co do výše 1.008.025,-Kč po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 20. 2. 2013 se žalobce domáhal proti žalovanému insolvenčnímu správci dlužníků Vlasty anonymizovano a Petra anonymizovano (dále jen dlužník, dlužnice, dlužníci) určení pravosti žalovaným popřené žalobcovy pohledávky vůči dlužníku přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 69 INS 20124/2012 ve výši 1.008.025,-Kč (dílčí pohledávka č. 2), tedy v rozsahu popření přihlášky žalovaným jako insolvenčním správcem. Svoji pohledávku přihlásil žalobce jako pohledávku nevykonatelnou z titulu smluvní pokuty vzniklé z rámcové kupní smlouvy č. 134/2011 ze dne 4. 10. 2010 (dále jen smlouva) uzavřené mezi žalobcem jako prodávajícím a společností BETONSTAV SSP s.r.o., IČO: 25036874 jako kupujícím (dále jen kupující) za účasti dlužníka jako ručitele. Dlužník se zavázal uspokojit žalobce v případě, že jej neuspokojí kupující, přičemž zároveň byla sjednána smluvní pokuta ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý den prodlení pro případ prodlení s úhradou kupní ceny dle ustanovení článku II. odst. 4 písm. smlouvy (dále jen smluvní pokuta). Žalobce nárokuje, po prodlení s úhradou kupní ceny kupujícího smluvní pokutu za období od 23. 8. 2011 do 30. 11. 2012, po dlužníkovi, neboť dle smlouvy převzal závazek ručení za pohledávku kupujícího a vznikla mu tak povinnost uhradit i smluvní pokutu. O nároku na zaplacení kupní ceny včetně příslušenství a smluvní pokuty za období od 22. 12. 2010 do 22. 8. 2011 bylo pravomocně rozhodnuto rozsudkem Krajského soudu v Praze č.j. 59 Cm 229/2011-45. Žalobce navrhl, aby soud určil, že jeho pohledávka byla přihlášena po právu a aby mu žalovaný nahradil náklady řízení.

Žalovaný s uplatněným nárokem žalobce nesouhlasil. Tvrdil, že pohledávka žalobci nesvědčí, protože byla (v části) pravomocně zamítnuta rozsudkem Krajského soudu v Praze č.j. 59 Cm 229/2011-45 ze dne 2. 8. 2012. Zamítnutá část žaloby se dle žalobce týká právě smluvní pokuty, jejíhož určení pravosti se žalobce domáhá i v tomto řízení. S ohledem na to, že žalobce netvrdí nové skutečnosti, žalovaný zcela odkázal na výše uvedený rozsudek a odůvodnění jeho zamítavé části. Navrhl žalobu jako nedůvodnou zamítnout a přiznat žalovanému náhradu nákladů řízení.

Mezi účastníky bylo nesporné uzavření rámcové kupní smlouvy č. 134/2011 ze dne 4. 10. 2010, včetně závazků a povinností z ní plynoucích, přiznaných pravomocným rozsudkem Krajského soudu v Praze č.j. 59 Cm 229/2011-45 ze dne 2. 8. 2012. Dále nebylo sporné období, za něž uplatnil žalobce svou pohledávku na jistinu včetně příslušenství a smluvní pokutu u Krajského soudu v Praze sp. zn. 59 Cm 229/2011, a to od 22. 12. 2010 do 22. 8. 2011.

Soud z provedeného dokazování zjistil, že dne 30. 11 2012 usnesením č.j. KSUL 69 INS 20125/2012-A-17 soud zjistil, že byl zjištěn úpadek dlužníků. Žalobce přihlásil svoji pohledávku v insolvenčním řízení žalovaného (P1) jako pohledávku z rámcové kupní smlouvy č. 134/2011 ze dne 4. 10. 2010, v části popřené žalovaným jako pohledávku ze smluvní pokuty za období od 23. 8. 2011 do 30. 11. 2012 ve výši 1.008.025,-Kč. Dále z tohoto spisu vyplývá, že dne 25. 1. 2012 byly přezkoumány pohledávky žalobce při přezkumném řízení s výsledkem, že pohledávka žalobce byla popřena žalovanou v části pro 1.008.025,-Kč (smluvní pokuta) z důvodů uvedených v žalobě. Žalobce podal žalobu v zákonné lhůtě. Usnesením ze dne 25. 1. 2012 (B-6) bylo insolvenčním soudem schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. Insolvenční řízení dosud není skončeno, schválené oddlužení trvá.

Dále z příloh přihlášky žalobce, konkrétně z dokumentu nazvaného rámcová kupní smlouva č. 134/2011 ze dne 4. 10. 2010, soud zjistil, že žalobce uzavřel s kupujícím smlouvu, na základě které se zavázal dodávat mu zboží, přičemž druh, množství a termín bude určen v jednotlivých objednávkách. Pro případ prodlení s úhradou kupní ceny byla sjednána smluvní pokuta ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Dlužník ve smlouvě prohlásil, že přebírá dle § 546 občanského zákoníku závazek ručení za pohledávku kupujícího a zavazuje se pohledávku se smlouvy uspokojit v případě, že ji tento neuspokojí. Povinnost k plnění dlužníkem nastává tehdy, když kupující nesplní dluh, ačkoli byl písemně vyzván. Výzvou ze dne 7. 7. 2011 se žalobce domáhal na kupujícím zaplacení neuhrazených faktur v celkové výši 2.163.144,-Kč (dle podacího lístku předána k poštovní přepravě 7.7.2011). Výzvou ze dne 12. 7. 2011 se žalobce domáhal úhrady uvedeného dluhu kupujícího na dlužníkovi (dle podacího lístku předána k poštovní přepravě 7. 7. 2011). Žaloba k úhradě uvedeného dluhu byla sepsána ke dni 22. 8. 2011. Rozsudkem Krajský soud v Praze č.j. 59 Cm 229/2011-45 ze dne 2. 8. 2012 zamítl žalobu v celém rozsahu uplatněné smluvní pokuty ve výši 279.429,-Kč za období od 22. 12. 2010 do 22. 8. 2011. Usnesením č.j. 59 Cm 229/2011-58 ze dne 10. 9. 2012 Krajský soud v Praze zastavil odvolací řízení. Usnesením č.j. KSUL 71 INS 10398/2011-A-23 ze dne 17. 8. 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl o úpadku a prohlášení konkurzu BETONSTAV SSP, s.r.o., IČO: 25036874 (kupujícího).

Z provedeného dokazování vyplývá, že žalobce a kupující uzavřeli rámcovou kupní smlouvu, přičemž dlužník se prohlášením ve smlouvě zaručil, za splnění dluhu v případě nezaplacení kupujícího. Žalobce dodal sjednané zboží a nezaplacení některých dodávek vyplývá z výzvy žalobce k zaplacení nejprve poslané kupujícímu a následně ručiteli (dlužníku). Pravomocným rozsudkem Krajský soud v Praze nepřiznal žalobci smluvní pokutu vůči dlužníku za období 22. 12. 2010 do 22. 8. 2011. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku ze smluvní pokuty ze smlouvy za období za období od 23. 8. 2011 do 30. 11. 2012. K rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkurzu na majetek kupujícího bylo rozhodnuto dne 17. 8. 2011.

Soud se nejprve zabýval otázkou, zda se v dané věci jedná o překážku věci rozsouzené. Dle ustanovení § 159a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále o.s.ř. ) jakmile bylo o věci pravomocně rozhodnuto, nemůže být v rozsahu závaznosti výroku rozsudku pro účastníky a popřípadě jiné osoby věc projednávána znovu. Totožnost řízení je dána totožností účastníků a totožností předmětu řízení, tedy že nárok vyplývá z týchž skutkových okolností. V řízení vedeném u Krajského soudu v Praze sp. zn. 59 Cm 229/2011 byly účastníky řízení v pozici žalobce KRUTSKÝ spol. s r.o., IČO: 25653504, se sídlem Škvorecká 871, 250 82 Úvaly, okres Praha-východ a jako žalovaný Petr Hipsch, anonymizovano , IČO: 46066837, bytem Osecká 1304, 419 01 Duchcov. Předmětem uvedeného řízení byla mimo jiné smluvní pokuta ve výši 279.429,-Kč za období od 22. 12. 2010 do 22. 8. 2011 vycházející z rámcové kupní smlouvy č. 134/2011 ze dne 4. 10. 2010. Předmětem tohoto řízení je stejný žalobce a jedním z žalovaných (v nerozlučném procesním společenství pro účely tohoto incidenčního řízení) je shodně Petr Hipsch, anonymizovano , IČO: 46066837. Předmětem řízení je v incidenčním řízení smluvní pokuta ve výši 1.008.025,-Kč za období od 23. 8. 2011 do 30. 11. 2012 vycházející taktéž z rámcové kupní smlouvy č. 134/2011 ze dne 4. 10. 2010. Z uvedeného plyne, že období, za které je smluvní pokuta v každém ze soudních řízení požadována, je různé. Neshodné období uplatněné u smluvní pokuty, odpovídající odlišným skutkovým okolnostem věci, nesvědčí totožnosti řízení a soud proto neshledal námitku překážky věci rozsouzené za důvodnou.

Při své procesní obraně žalovaný dále zpochybňoval vznik platné povinnosti dlužníka zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti plynoucí z ručitelského prohlášení obsaženého v uzavřené rámcové kupní smlouvě, protože povinnost ručitele k plnění nenastala s ohledem na absenci výzvy k plnění.

V daném případě soud použil ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění účinném ke dni 4. 10. 2010 (dále jen obch. zák.), neboť předmětem řízení jsou závazkové vztahy mezi žalobcem a kupujícím jako podnikatelů v rámci jejich podnikatelské činnosti (§ 261 odst. 1 obch. zák.). Mezi žalobcem a kupujícím uzavřena kupní smlouva dle § 409 a násl. obch. zák., přičemž vůči závazku prodávajícího dodat určenou věc a převést vlastnické právo k ní stojí závazek kupujícího zaplatit kupní cenu. Dle § 448 obch. zák. je kupující povinen zaplatit dohodnutou kupní cenu.

Uzavření rámcové kupní smlouvy mezi žalobcem a kupujícím, jakožto dodání zboží na základě této smlouvy bylo mezi stranami nesporné.

K posouzení nároku ve vztahu k žalovanému soud vycházel z ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění účinném ke dni 4. 10. 2010 (dále jen obč. zák.), a to s ohledem na ustanovení § 3028 odst. 1 a 3 o.z. a zároveň taktéž z obchodního zákoníku, jakožto speciálního zákona vůči zákoníku občanskému. Dle § 546 obč. zák. dohodou účastníků lze zajistit pohledávku ručením. Ručení vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník. Dle § 306 obch. zák. je věřitel oprávněn domáhat se splnění závazku na ručiteli jen v případě, že dlužník nesplnil svůj splatný závazek v přiměřené době poté, co byl k tomu věřitelem písemně vyzván. Tohoto vyzvání není třeba, jestliže je věřitel nemůže uskutečnit nebo jestliže je nepochybné, že dlužník svůj závazek nesplní.

Vznik ručitelského závazku žalovaného vyplývá z rámcové kupní smlouvy ze dne 4. 10. 2010. Do data 22. 8. 2011 se mezi žalobcem a žalovaným jedná ohledně smluvní pokuty vyplývající z rámcové kupní smlouvy o rozsouzenou věc. Rozhodnutí o úpadku a prohlášení o konkurzu na majetek kupujícího je skutečností, z níž lze objektivně dovodit platební neschopnost kupujícího (vyplývající z povinnosti insolvenčního soudu a priorit zkoumat samotné podmínky úpadku, včetně platební neschopnosti, k rozhodnutí o zjištění úpadku jako takového). Dovozená platební neschopnost kupujícího nepochybně znamená, že kupující svůj závazek nesplní a vyzvání kupujícího ze strany žalobce již není třeba, aby se domáhal splnění závazku na ručiteli (žalovaném). Námitka žalovaného, že spolužalovanému dlužníkovi nenastala povinnost plnit, je proto nadále bezpředmětná. S ohledem na úpadek kupujícího nastává povinnost ručitele plnit bez ohledu na předchozí uplatnění nároku u kupujícího a bez ohledu na předchozí podání výzvy k plnění ručitelského závazku vůči dlužníku.

Institut smluvní pokuty je jedním z právních prostředků zajištění závazků, které v době uzavření smlouvy souhrnně upravovala ustanovení § 544 až § 558 obč. zák. a jejichž smyslem a účelem je zajištění splnění povinností, jež jsou obsahem závazků. Účelem smluvní pokuty je donutit dlužníka pohrůžkou majetkové sankce k řádnému splnění závazku.

Mezi žalobcem a kupujícím byla sjednaná smluvní pokuta pro případ prodlení s úhradou kupní ceny kupujícím, ačkoli byl písemně vyzván a smluvní pokuta byla určena ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Ručitelský závazek žalovaného spočívá v povinnosti k plnění v případě, že kupující nesplní dluh, ačkoli byl písemně vyzván.

Po posouzení konkrétních okolností případu je pak třeba žalobu shledat jako důvodnou. Nesplněná primární povinnost kupujícího zaplatit žalobci za obdržené plnění dle uzavřené rámcové smlouvy vedla k subsidiární povinnosti žalovaného (ručitele) uhradit závazek kupujícího. Dluh uplatněný žalobcem v žalobě za nezaplacenou smluvní pokutu z uvedené smlouvy je v uplatněném časovém rozmezí rozdílný od již u jiného soudu uplatněného nároku a o předmětu řízení lze rozhodnout. Obvykle nutná písemná výzva žalobce zaslaná kupujícímu v tomto případě není třeba, neboť je překonána nepochybností, že kupující by svůj závazek nesplnil a žalobci je tak umožněno ručitele žalovat i bez této výzvy.

Kromě uvedeného však žalobce doložil při soudním jednání písemné znění výzvy k plnění ručitele ze dne 12.7.2011, která byla podána k poštovní přepravě dne 12.7.2011. Z textu výzvy vyplývá, že žalovaný byl vyzván k plnění smluvní pokuty a její výše vyplývá z uzavřené rámcové kupní smlouvy. Žalovaný byl účasten řízení o zaplacení závazků z rámcové kupní smlouvy a předchozího období smluvní pokuty před Krajským soudem v Praze (59 Cm 229/2011). O své povinnosti plnit jako ručitel a o tom, že kupující svou povinnost nesplnil, byl tedy vyrozuměn nejpozději s doručením rozsudku ve věci 59 Cm 229/2011. O vzniku jeho povinnosti plnit dle § 306 obch. zák. proto ani z těchto důvodů není pochyb.

Soud proto z uvedených důvodů žalobě o určení pravosti pohledávky co do výše smluvní pokuty vyhověl, neboť popření pohledávky žalovaným neshledal důvodným.

O nákladech řízení rozhodl soud tak, že žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal, neboť žalobce byl sice ve věci úspěšný (§ 142 odst. 1 o.s.ř.), ale dle § 202 insolvenčního zákona v řízení o určení pravosti a výše pohledávky vůči insolvenčnímu správci účastníku náhrada nákladů řízení nenáleží.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.).

V Ústí nad Labem dne 4. prosince 2015

Mgr. Luboš Dörfl v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Martina Strohová