69 ICm 540/2011
69 ICm 540/2011-9 (KSUL 69 INS 11857/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Bednářem v právní věci žalobce Mgr. Martina Koláře, sídlo kanceláře Masarykovo nám. 3/3, 405 01 Děčín I., insolvenčního správce dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Měděnec 165, 431 84 Měděnec, proti žalované České republice-Ministerstvu obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, IČ: 60162694, o žalobě na popření vykonatelné pohledávky,

rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že pohledávky žalovaného, přihlášené do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 69 INS 11857/2010 pod čísly přihlášek P4, P6 a P7 v celkové výši 35.401,40 Kč, jsou pohledávkami nezajištěnými.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 01.03.2011 doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 03.03.2011 se žalobce Mgr. Martin Kolář, insolvenční správce dlužníka Petra anonymizovano , domáhal proti žalovanému věřiteli č. 4 Česká republika-Ministerstvo obrany, určení oprávněnosti popření vykonatelných pohledávek žalovaného. Žalovaný Česká republika-Ministerstvo obrany přihlásil do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 69 INS 11857/2010 celkem 3 pohledávky. Přihláškou č. P4 přihlásil pohledávku ve výši 9.228,00 Kč, přihláškou P6 pohledávku ve výši 16.002,40 Kč a přihláškou P7 pohledávku ve výši 10.171,00 Kč, celkem 35.401,40 Kč. Pohledávky byly přihlášeny jako vykonatelné a zajištěné. Při přezkumném jednání dne 04.02.2011 žalobce jako (KSUL 69 INS 11857/2010) insolvenční správce popřel pořadí všech tří uplatněných pohledávek, které uznal v plné výši jako pohledávky nezajištěné. Protože pohledávky byly vykonatelné, podal insolvenční správce dne 03.03.2011, tedy v zákonné lhůtě, žalobu na určení oprávněnosti popření vykonatelných pohledávek žalovaného.

K podané žalobě se vyjádřil podáním ze dne 06.05.2011 (č.j. 502-0760-07-25-10) žalovaný, který v plném rozsahu uznal uplatněný nárok žalobce a uvedl, že žalovaný omylem přihlásil pohledávky jako zajištěné, když měly být přihlášeny jako nezajištěné. navrhl proto, aby soud v tomto smyslu o podané žalobě bez nařízení jednání rozhodl.

Podle § 153a odst. 1 občanského soudního řádu uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Vzhledem k tomu, že žalovaný zcela uznal uplatněný nárok žalobce, rozhodl soud podle § 153a odst. 1 občanského soudního řádu rozsudkem pro uznání tak, že přihlášené pohledávky jsou pohledávkami nezajištěnými.

Podle výsledku řízení by pak měl mít v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu nárok na náhradu nákladů řízení žalobce. S ohledem na skutečnost, že žalobci žádné náklady nevznikly, rozhodl soud tak, že náhradu nákladů řízení nepřiznal žádnému účastníku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.). Odvolání proti výroku I. lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, případně že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Ústí nad Labem dne 20. května 2011 JUDr. Jiří Bednář, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jan Šejnoha