69 ICm 4859/2015
Jednací číslo: KSPH 69 ICm 4859/2015-30 sp. zn. KSPH 69 INS 33149/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Mackův právní věci žalobkyně: Viktoria anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Jamech č. p. 798, 252 30 Řevnice, proti žalované: JUDr. Eva Janíková, se sídlem Farní 19, 738 01, Frýdek-Místek , insolvenční správce dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , IČ: 61824071, bytem Řevnice, Na Jamech 798, 252 30, o vyloučení movitých věcí z majetkové podstaty

t a k t o:

I. Z majetkové podstaty dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano IČ: 61824071, Na Jamech 798, 252 30 Řevnice, se vylučují movité věci sepsané v majetkové podstatě dne 08.06.2015 pod položkami 68-PC-Notebook Samsung, 1-Lednice Electrolux, 4-Nábytek-komoda hnědá-tmavá, 5 -Dekorace Soška-motiv štika, 9-automatická pračka Favor, 10- Nábytek-obývací stěna hnědá, 11-TV přijímač-barevný televizní přijímač Grundig-plochá TV, 12-audio-video DVD HYUNDAI, 13- Nábytek konferenční stůl černý-kachlíkový, 24-Horské kolo Author červené, 28-Nábytek kancelářské křeslo-černé, 35-Nábytek TV stolek isir.justi ce.cz

-černý, 48-Nábytek-sedačka, šedá 2ks, 54-Nábytek-botník hnědý dřevěný-světlý.

II. Návrh žalobkyně na vyloučení z majetkové podstaty dlužníka movitých věcí, a to vysavač červený LG, žehlička Philips, rádio Panasonic se zamítá, neboť tyto nebyli předmětem soupisu majetkové podstaty dlužníka Jaroslava anonymizovano , nar. 25.10.1958 IČ: 61824071, Na Jamech 798, 252 30 Řevnice. Sepsané v majetkové podstatě žalovanou dne 8.6.2015.

III. Návrh, aby soud vyloučil z majetkové podstaty dlužníka Jaroslava anonymizovano , nar. 25.10.1958 IČ: 61824071, Na Jamech 798, 252 30 Řevnice, movitou věc sepsanou pod položkou č. 14 Kávovar-Kávovar presovač KRUPS sepsané žalovanou dne 8.6.2015, se zamítá.

IV. Žalobkyni se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou podanou u zdejšího Krajského soudu v Praze dne 23.12.2015 se žalobkyně domáhá vyloučení movitých věcí, a to Notebooku Samsung, ledničky Elektrolux, červeného vysavače LG, žehličky Philips, komody hnědé, tmavé, sošky s motivem štiky, mikrovlnné trouby Le-cygne, automatické pračky Fagor, obývací stěny hnědé, barevné televize ploché, Grundig, DVD Hyundai, konferenčního stolu černého, kachlíkového, presovače Kups, horského kola, Author červené, kancelářského křesla, černého, rádia Panasonic, televizního černého stolku, šedé sedačky sestávající se ze dvou kusů a světlého dřevěného botníku.

Žalobu odůvodňuje žalobkyně tím, že dne 1.7.2014 uzavřela společně se svým manželem Igorem anonymizovano , nar. 5.8.1960 národnost Ukrajinská jako nájemci s Renatou anonymizovano , anonymizovano , bytem Náplavní 1195, Řevnice 252 30 jakožto výlučným vlastníkem níže uvedené nemovité věci, nájemní smlouvu na užívání nemovitosti, která se nachází Na Jamech č. p. 798, 252 30 Řevnice a to s dobou nájmu od 1.7.2014 do 31.12.2014. V předmětné nemovitosti má úpadce Jaroslav Roman trvalé bydliště. Nemovité věci, o které ve sporu jde, byly dle uvědomění exekutora o provedení soupisu ze dne 5.9.2014 označeny a částečně odvezeny. Žalobkyně považuje zahrnutí movitých věci žalovanou do majetkové podstaty úpadce za nesprávné, neboť k movitým věcem svědčí vlastnické právo žalobkyně. Z těchto důvodů se tedy domáhá vyloučení movitých věcí ze soupisu majetkové podstaty úpadce, neboť měla společně se svým manželem od 26.7.2010 do 30.6.2014 pronajatý byt s vybavením v ulici Bryksova 953, č. bytu 3, Praha 9, Černý Most, zapsaných v Katastru nemovitostí na listu vlastnictví 3619, obec Praha K.Ú. Černý Most od pronajímatelky Daniely Hlavaté. Dne 1.7.2014, kdy docházelo k prodeji bytu třetímu subjektu, uzavřeli kupní smlouvu na vybavení bytu, za odvoz a vyklizení celého bytu a za cenu kauce ve výši 10.000,-Kč. Téhož dne uzavřeli nájemní smlouvu s Renatou anonymizovano , anonymizovano , bytem

Náplavní 11951 Řevnice, 252 30 týkající se nemovitosti nacházející se v ulici Na Jamech 798, Řevnice 252 30, jakožto výlučným vlastníkem a to s dobou nájmu od 1.7.2014 do 31.12.2014. Do této nemovitosti též odvezli věci zakoupené kupní smlouvou od Daniely Hlavaté. Na základě výše uvedené kupní smlouvy se žalobkyně se svým manželem stali vlastníky těchto movitých věcí, které byly insolvenčním správcem zahrnuty do soupisu majetku úpadce. Žalobkyně se dále domáhá vyloučení dalších movitých věcí, které jsou sepsány v majetkové podstatě úpadce, a to Nooteboku Samsung, který je sepsán v soupise pod položkou č. 1 a to z toho důvodu, že tato věc je prokazatelně v jejím výlučném vlastnictví, když tento Notebook zakoupila na Ukrajině dne 22.05.2010 a presovače Krups, který je sepsán v majetkové podstatě úpadce pod položkou číslo 16 s odůvodněním, že tuto věc zakoupila dne 19.05.2014 v obchodním domě My na Národní v Tescu do své domácnosti a toto své vlastnické právo prokazuje originální účtenky.

Žalobkyně tedy uplatňuje své vlastnické právo k výše uvedeným nemovitým věcem, neboť je přesvědčena, že jsou prokazatelně v jejím, případně ve společném jmění manželů žalobkyně a jejího manžela, nikoli dlužníka, Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Jamech 798, 252 30 Řevnice.

Žalovaná při jednání před Krajským soudem v Praze dne 15. září 2016 uvedla, že s žalobou nesouhlasí, vyrozuměním o soupisu do majetkové podstaty byli vyzváni manželé anonymizovano k možnosti podat vylučovací žalobu, avšak žalobu podala pouze žalobkyně Viktoria anonymizovano . Je tedy na místě námitka, zda je dostatečná aktivní legitimace na straně žalobkyně, když sama ve své žalobě uvádí, že věci náleží do společného jmění manželů. Má za to, že k podání vylučovací žaloby jsou povinni oba manželé anonymizovano , kterým věci zapsané do majetkové podstaty dlužníka mají náležet do společného jmění manželů. Veškeré důkazy, dle názoru žalované, doložila žalobkyně až po podání žaloby a v rámci soupisu majetku ani po vyrozumění doručení oběma manželům anonymizovano nikdo žalovanou neoslovil a nedoložil jakékoliv nabývací tituly, z kterých by bylo možno dovodit vlastnické právo žalobkyně. Pokud by tedy žalobkyně byla úspěšná v žalobě po provedeném dokazování, žádala by, aby jí nebyly přiznány případné náklady řízení. Kupní smlouva ze dne 1.7.2014, kterou uzavřela žalobkyně s manželem a s Danielou Hlavatou ohledně sporných věcí, není opatřena ověřením podpisů a tím fakticky nelze zjistit, kdy byla vyhotovena. Co se týče čestného prohlášení dřívější majitelky sporných movitých věcí Daniely Hlavaté ze dne 11.11.2014, pak v této listině nejsou movité věci specifikovány. Pokud v soupisu majetkové podstaty pod položkou č. 68 (Notebook Samsung v záručním listě je uvedené anonymizovano až za vytištěným formulářem a především nebyl doručen soudu originál záručního listu nelze tedy přisvědčit žalobkyni, že bylo prokázáno výlučné právo k této movité věci. Ohledně položky č. 14 sepsané v majetkovém soupisu (presovač Krups) žalovaná uvádí, že k osvědčení vlastnictví byla připojena jako důkaz stvrzenka, na které není uvedeno jméno žalobkyně, a je zde pouze uveden termín: vydáno s podpisem anonymizovano . K položce č. 24 Horské kolo Author žalovaná namítá, že v kupní smlouvě uzavřené mezi žalobkyní a jejím manželem jako kupujícími a Danielou Hlavatou jako prodávající ze dne 1.7.2014, je uvedena v rámci předmětu koupě položka horské kolo červené bez jakékoliv další specifikace. Není tedy postaveno na jisto, zda se jedná o tutéž položku, která je uvedena v soupisu majetkové podstaty. S ohledem na výše uvedené navrhuje, aby soud žalobu zamítl a zavázal žalobkyni k náhradě nákladu řízení.

Soud provedl nejprve důkaz spisem zdejšího soudu 69 INS 33149/2014 a především následujících listin:

-Usnesením na čl. A-21 č.j. KSPH 69 INS 33149/2014-A-21 ze dne 18.3.2015, ze kterého byl zjištěn úpadek dlužníka a ustanovení správce. -Usnesením na č. l. B-31 č.j KSPH 69 INS 33149/2014-B-31 ze dne 01.09.2015, jež nabylo právní moci dne 1.9.2015, ze které bylo zjištěno, že na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs -obsahem soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 8.6.2015 na č. l. 52/2, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6.

Po zjištění, že na obou stranách sporu jsou účastníky ti, které zákon za účastníky považuje, a že dosud trvá stav zapsání sporného majetku do majetkové podstaty dlužníka, soud konstatuje splnění podmínek pro vedení tohoto sporu. Přistoupil proto k provedení dalších listinných důkazu předložených účastníky tohoto řízení. Námitka žalované, že je zde na straně žalobkyně nedostatečná aktivní legitimace, neboť dle jejího názoru, měl žalobu podat i manžel žalobkyně, neboť některé věci jsou předmětem společného jmění manželů, je podle názoru soudu právně irelevantní, neboť z ustálené právní judikatury je zcela jednoznačné, že k věcem tvořícím SJM mají manželé vztah takový, že každý z manželů je vlastníkem celé věci, avšak je omezen stejným právem druhého manžela. Manžel danou věc vlastní a může s ní jako vlastník zacházet, ale musí vzít v úvahu to, že je to i druhý z manželů, který má k věci úplně stejné právo. Obvyklou zprávu majetku náležející do SJM může vykonávat každý z manželů. V ostatních případech je třeba souhlasu obou manželů. Pokud by jeden z manželů takový úkon, který nespadá pod obvyklou zprávu majetku učinil, může se druhý manžel dovolávat neplatnosti takového úkonu.

Z důkazu předložených žalobkyní, tj.:

-z fotokopie výpisu z Katastru nemovitostí listu vlastnictví č. 2158 pro obec Řevnice, Katastrální území Řevnice, -z fotokopie nájemní smlouvy uzavřené mezi Renatou anonymizovano a žalobkyní a jejím manželem ze dne 1.7.2014, -z fotokopie nájemní smlouvy uzavřené mezi žalobkyní a jejím manželem a Danielou Hlavatou ze dne 26.7.2010, -z fotokopie čestného prohlášení ze dne 11.11.2014 učiněné Danielou Hlavatou -z fotografií založených na čl. 21, 22. -z fotokopie vyrozumění o soupisu majetku adresované žalobkyni a jejímu manželovi ze dne 23.11.2015, -z fotokopie smlouvy uzavřené mezi žalobkyní a jejím manželem a prodávající Danielou Hlavatou ze dne 1.7.2014, -z fotokopie záručního listu týkající se Notebooku sepsaného pod položkou č. 68 ze dne 22.5.2010 a z fotokopie účtenky z oddělení Tesco ze dne 19.5.2014 soud zjistil následující:

-do soupisu majetkové podstaty ze dne 8.6.2015 byly mimo jiné sepsány movité věci a to Notebook Samsung se zůstatkovou hodnotou ve výši 3.000,-Kč, lednice Elektrolux se zůstatkovou hodnotou ve výši 1.000,-Kč, nábytek-komoda hnědá- tmavá se zůstatkovou hodnotou ve výši 300,-Kč, dekorace soška s motivem štiky se zůstatkovou hodnotou ve výši 300,-Kč, .. automatická pračka Fagor se zůstatkovou hodnotou ve výši 1.500,-Kč, nábytek-obývací stěna hnědá se zůstatkovou hodnotou ve výši 600,-Kč, TV přijímač-barevný televizní přijímač Grundig-plochá TV se zůstatkovou hodnotou ve výši 1.500,-Kč, audio-video DVD HYUNDAI se zůstatkovou hodnotou ve výši 300,-Kč, nábytek-konferenční stůl černý-kachlíkový se zůstatkovou hodnotou ve výši 300,-Kč, horské kolo Author červené se zůstatkovou hodnotou ve výši 1.500,-Kč, nábytek-kancelářské křeslo-černé se zůstatkovou hodnotou ve výši 600,-Kč, nábytek-TV stolek-černý se zůstatkovou hodnotou ve výši 600,-Kč, nábytek-sedačka, šedá sestávající se ze dvou kusů se zůstatkovou hodnotou ve výši 1.500,-Kč, nábytek-botník, hnědý, dřevěný-světlý se zůstatkovou hodnotou ve výši 450,-Kč a kávovar presovač KRUPS se zůstatkovou hodnotou ve výši 300,-Kč. Žalobkyně měla společně s manželem od 26.7.2010 do 30.6.2014 pronajatý byt s vybavením v ulici Bryksova 953, č. bytu 3, Praha 9 Černý Most od pronajímatelky Daniely Hlavaté. Dne 30.6.2014 došlo k ukončení nájmu výše uvedeného bytu, v důsledku čehož žalobkyně společně s manželem uzavřela nájemní smlouvu s Renatou anonymizovano dne 1.7.2014 týkající se pronájmu nemovitostí nacházející se v ulici Na Jamech 798, Řevnice 252 30 s tím, že Renata Romanová je k dnešnímu dni evidována jako výlučný vlastník výše uvedené nemovitosti. V důsledku výše uvedeného žalobkyně společně se svým manželem uzavřeli s Danielou Hlavatou dne 1.7.2014 kupní smlouvu na vybavení bytu, týkající se sporných movitých věcích v projednávané záležitosti, vyjma položky sepsané pod č. 68-Notebook Samsung a položky sepsané pod č. 14 kávovar presovač Krups. Obrana žalované tedy byla vyvrácena nejen výše uvedenou kupní smlouvou, ale i čestným prohlášením Daniely Hlavaté s úředním ověřeným podpisem ze dne 11.11.2014, a podloženou fotodokumentací z bytu na ulici Bryksova 953 a to bytu č. 3, Praha 9 Černý Most, má soud za to, že žalobkyně prokázala, že spolu se svým manželem je vlastníkem sporných nemovitostí, neboť i ten, který převáděl majetek na žalobkyni a jejího manžela byl vlastníkem věcí.

Soud v části návrh žalobkyně spočívající ve vyloučení z majetkové podstaty dlužníka Jaroslava anonymizovano movitou věc, sepsanou pod položkou č. 14 kávovar-kávovar presovač KRUPS dne 8.6.2015 zamítl, neboť dle jeho názoru žalobkyni se k této položce nepodařilo osvědčit její vlastnictví, neboť jako důkaz byla pouze připojená stvrzenka, na které není uvedeno jméno žalobkyně ani jejího manžela, je zde pouze vedeno razítko vydáno a podepsáno, přičemž není zřejmé, zda tato listina náleží k předmětné položce.

Soud návrh žalobkyně na vyloučení z majetkové podstaty dlužníka movitých věcí a to vysavač černý LD, žehlička Philips, rádio Panasonic zamítl, neboť tyto movité věci nebyly předmětem soupisu majetkové podstaty dlužníka Jaroslava anonymizovano , nar. 25.10.1958, IČ: 61824071, Na Jamech 798, 252 30 Řevnice, sepsané žalovanou dne 8.6.2015. Předmět sporu ohledně těchto položek tudíž neexistoval.

Žalované se nepodařilo zpochybnit tvrzení žalobkyně o nabytí věcí do jejího vlastnictví a současně i prokázat svá tvrzení, že movité věci přešly od žalobkyně na dlužníka. Z uvedených důvodů bylo žalobě převážné části vyhověno. Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením §142 odst. 1 o.s.ř., úspěšné žalobkyni však žádné náklady soudního řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze, se sídlem Praha 4, Náměstí Hrdinů 1300, prostřednictvím soudu zdejšího-Krajského soudu v Praze, se sídlem Praha 5, nám. Kinských 5.

V Praze dne 15. září 2016

JUDr. Renáta Macků, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Hana Nenadálová