69 ICm 3094/2011
69 ICm 3094/2011-45 (KSUL 69 INS 1828/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Bednářem v právní věci žalobce Ing. Pavla Tlustého, sídlo kanceláře Sládkova 449/22, 405 01 Děčín I., insolvenčního správce dlužnice Estiny anonymizovano , anonymizovano , bytem Varnsdorf, Karlínská 1839, PSČ 407 47, IČ: 46044078, právně zastoupeného JUDr. Přemyslem Kamenářem, advokátem se sídlem kanceláře Sládkova 449/22, 405 01 Děčín I., proti žalovanému PhDr. Františku anonymizovano , nar. 22.02.1984, trvale bytem Bořivojova 742/78, 130 00 Praha 3, právně zastoupenému JUDr. Karlem Brücklerem, advokátem se sídlem kanceláře Na Pankráci 30, 140 00 Praha 4, o odpůrčí žalobě na určení neúčinnosti darovací smlouvy,

takto:

I. Určuje se, že právní úkon darovací smlouva ze dne 14.04.2010, kterou dlužnice Estina anonymizovano darovala žalovanému do jeho vlastnictví nemovitosti: pozemek parcelní číslo 504/7, ostatní plocha o výměře 4255m2 pozemek parcelní číslo st. 504/8, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 286m2 pozemek parcelní číslo 504/9, ostatní plocha o výměře 438m2 pozemek parcelní číslo 520/2, ostatní plocha o výměře 23m2 pozemek parcelní číslo 520/3, ostatní plocha o výměře 3m2 budova č.p. 3111, stavba technického vybavení postavená v části obce Varnsdorf na pozemku parcelní číslo st. 504/8 vše zapsáno původně na LV č. 2951 pro katastrální území a obec Varnsdorf v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, je neúčinný. (KSUL 69 INS 1828/2011)

II. Žalovaný PhDr. František Bartoš je povinen ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku vydat do majetkové podstaty dlužnice Estiny anonymizovano nemovitosti: pozemek parcelní číslo 504/7, ostatní plocha o výměře 4255m2 pozemek parcelní číslo st. 504/8, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 286m2 pozemek parcelní číslo 504/9, ostatní plocha o výměře 438m2 pozemek parcelní číslo 520/2, ostatní plocha o výměře 23m2 pozemek parcelní číslo 520/3, ostatní plocha o výměře 3m2 budova č.p. 3111, stavba technického vybavení postavená v části obce Varnsdorf na pozemku parcelní číslo st. 504/8 vše zapsáno na LV č. 6239 pro katastrální území a obec Varnsdorf v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 12.552,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku na účet majetkové podstaty.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 14.11.2011, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 16.11.2011, se žalobce Ing. Pavel Tlustý, insolvenční správce dlužnice Estiny anonymizovano , domáhal proti žalovanému PhDr. Františku anonymizovano určení neúčinnosti darovací smlouvy, která byla uzavřena dne 14.04.2010 mezi dlužnicí Estinou anonymizovano a žalobcem. Uvedenou smlouvou dlužnice darovala žalovanému do jeho vlastnictví nemovitosti zapsané původně na LV č. 2951 pro katastrální území a obec Varnsdorf v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk. Účinky vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nastaly dne 15.04.2010. Insolvenční správce jako žalobce uvedenou darovací smlouvu považuje za neúčinný právní úkon ve smyslu § 240 insolvenčního zákona, neboť jde o úkon bez přiměřeného protiplnění, a proto se odpůrčí žalobou domáhá jednak vyslovení neúčinnosti uzavřené smlouvy, a dále vydání předmětu smlouvy do majetkové podstaty.

K podané žalobě se podáním ze dne 10.12.2011 vyjádřil rovněž žalovaný, který shodně s žalobcem uvedl, že dne 14.04.2010 uzavřel se svou matkou Estinou anonymizovano darovací smlouvu na uvedené nemovitosti, a to se souhlasem svého otce Františka Bartoše. Ke dni 14.04.2010 však Estina anonymizovano nebyla dlužnicí, neboť teprve dopisem ze dne 27.04.2010 byla vyzvána jako ručitelka dlužníka FB automobil s.r.o. věřitelem W.A.G. minerální paliva a.s. k plnění za dlužníka. Tento dopis nemohl být Estině anonymizovano doručen před uzavřením darovací smlouvy. Odpůrčí žalobu proto navrhuje žalovaný zamítnout, neboť odporovat lze pouze právnímu úkonu dlužníka, nikoliv právnímu úkonu ručitele, který se až po učinění právního úkonu dlužníkem stal.

K projednání podané odpůrčí žaloby soud nařídil jednání na den 02.03.2012. Žalovaný se k tomuto jednání bez omluvy nedostavil (omluva a žádost o odročení spolu s plnou mocí nového právního zástupce byla soudu doručena až dne 06.03.2012, tedy 4 dny po jednání), a proto bylo jednáno v nepřítomnosti žalobce. V průběhu jednání byly provedeny všechny důkazy předložené a navržené oběma stranami.

Bezúplatný převod nemovitostí z Estiny anonymizovano a jejího manžela (šlo o majetek náležející do SJM Estiny anonymizovano a Františka Bartoše st.) je prokazován výpisem z katastru (KSUL 69 INS 1828/2011) nemovitostí (č.l. 6-7), darovací smlouvou ze dne 14.04.2010 (č.l. 8-9 a 23) a prohlášením Františka Bartoše st. ze dne 23.04.2010 (č.l. 10). Další důkazy se pak týkaly otázky úpadku dlužnice v době převodu nemovitostí. K jejímu posouzení byly provedeny důkazy z insolvenčních spisů KSUL 69 INS 1828/2011 (dlužnice Estina anonymizovano ) a KSUL 69 INS 6245/2010 (dlužník FB automobil s.r.o. se sídlem Varnsdorf, Karlínská 1839, PSČ 407 47, IČ 25425935).

Z insolvenčního spisu KSUL 69 INS 1828/2011 byl proveden důkaz insolvenčními návrhy (č.l. A-1 a A-6) a jejich přílohami (č.l. A-2). Z těchto návrhů je zřejmé, že dne 07.02.2011 byl soudu doručen insolvenční návrh navrhovatele W.A.G. minerální paliva, a.s. proti dlužnici Estině anonymizovano . V tomto insolvenčním návrhu uplatnil navrhovatel vůči dlužnici pohledávku v celkové výši 18.742.894,48 Kč, sestávající z jistiny ve výši 12.918.306,94 Kč, smluvní pokuty ve výši 4.445.030,67 Kč a úroku z prodlení ve výši 1.379.556,87 Kč. Tato pohledávka měla vzniknout z kupní smlouvy č. Z-0819/2004/10S, kterou uzavřel navrhovatel jako prodávající s kupujícím FB automobil s.r.o.. Jednotlivé dodávky pak byly dlužníku FB automobil s.r.o. fakturovány, přičemž 54 faktur, jejichž splatnost nastala v průběhu roku 2009 a prvního pololetí roku 2010 zůstalo plně nebo částečně neuhrazeno. Splnění závazků z této smlouvy bylo zajištěno ručitelskými prohlášeními obou jednatelů dlužníka Františka Bartoše st. a Estiny anonymizovano , kde se ručitelé zavázali splnit závazek společnosti FB automobil s.r.o. v případě, že by jej společnost FB automobil s.r.o. sama nesplnila. Protože společnost FB automobil s.r.o. svůj závazek nesplnila, vyzval navrhovatel dne 27.04.2010 dlužnici, aby tak učinila ona jako ručitelka. Existence této pohledávky je prokazována i přihláškou č. P-2 a jejími přílohami. Druhým insolvenčním navrhovatelem byl věřitel Raiffeisenbank, a.s., který k insolvenčnímu řízení přistoupil návrhem doručeným soudu dne 11.02.2011 (č.l. A-6). V tomto insolvenčním návrhu navrhovatel b) uplatnil vůči dlužnici pohledávku v celkové výši 3.216.408,24 Kč sestávající z jistiny ve výši 3.213.323,21 Kč a úroku z prodlení ve výši 3.085,03 Kč. Pohledávka vyplývá ze smlouvy o úvěru, kterou navrhovatel poskytl klientovi FB automobil s.r.o. úvěr ve výši 5.000.000,-Kč. Konečná splatnost úvěru byla stanovena na 15.01.2010. Vzhledem k tomu, že úvěr nebyl ze strany společnosti FB automobil s.r.o. splacen, uzavřel navrhovatel b) se společností FB automobil s.r.o. a jejími jednateli Františkem Bartošem st. a Estinou anonymizovano dne 25.01.2010 formou notářského zápisu dohodu o splnění pohledávky se svolením vykonatelnosti. Touto dohodou oba jednatelé (František Bartoš st. i Estina anonymizovano ) přistoupili k závazku společnosti FB automobil s.r.o. a zavázali se jej splnit společně a nerozdílně s ostatními povinnými v dohodnutých splátkách, což neučinili. Existence pohledávky je prokazována rovněž přihláškou č. P1 a jejími přílohami. Z přihlášky P3 a jejích příloh soud zjistil, že věřitel ŠkoFIN s.r.o. měl za dlužníkem FB automobil s.r.o. pohledávku v celkové výši 2.994.674,50 Kč, jejíž splatnost nastala již v roce 2009. Z titulu ručení (avalu) Františka Bartoše a Estiny anonymizovano za směnečný závazek tohoto dlužníka byla tato pohledávka uplatněna rovněž vůči dlužnici Estině anonymizovano . Obdobná situace byla i v případě věřitele Komerční banky a.s., která uplatnila svou pohledávku ve výši 5.856.995,98 Kč přihláškou P4. Z přihlášky č. P5 a jejích příloh vyplývá, že věřitel Hypoteční banka a.s. poskytl dlužnici Estině anonymizovano a jejímu manželovi Františku anonymizovano smlouvami ze dne 07.04.2008 a ze dne 19.09.2008 dva hypoteční úvěry. Dluh na těchto hypotečních úvěrech činil ke dni rozhodnutí o úpadku 7.459.777,15 Kč. Z přihlášky č. P6 a jejích je pak zřejmé, že vůči dlužnici uplatnil pohledávku ve výši 260.233,-Kč rovněž Finanční úřad v Rumburku, avšak tato pohledávka vznikla až po uzavření darovací smlouvy. K prokázání stavu (KSUL 69 INS 1828/2011) insolvenčního řízení vedeného proti dlužnici soud provedl důkaz rovněž protokolem o projednání insolvenčního návrhu ze dne 22.04.2011 (č.l. A-22) a ze dne 17.06.2011 (č.l. A-26), rozhodnutím o úpadku a prohlášení konkursu ze dne 17.06.2011 (č.l. A-27), rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 18.10.2011 (č.l. A-39), dovoláním (č.l. A-46), zprávou o hospodářské situaci dlužníka, soupisem majetkové podstaty a seznamem přihlášených pohledávek (č.l. B-3 a B-4), protokolem o přezkumném jednání a schůzi věřitelů ze dne 12.08.2011 (č.l. B-5) a protokolem o zvláštním přezkumném jednání ze dne 13.01.2012 (č.l. B-10).

Protože část závazků dlužnice má povahu ručitelských závazů za závazky společnosti FB automobil s.r.o., provedl soud důkaz rovněž insolvenčním spisem KSUL 69 INS 6245/2010. Z tohoto spisu byl proveden důkaz insolvenčním návrhem ze dne 04.06.2010 (č.l. A-1) a jeho přílohami (č.l. A-2), vyjádřením dlužníka ze dne 28.06.2010 (č.l. A-17), seznamem majetku závazků a pohledávek (č.l. A-19), protokoly o jednání o insolvenčním návrhu ze dne 06.08.2010 (č.l. A-20) a ze dne 24.09.2010 (č.l. A-30), rozhodnutím o úpadku dlužníka FB Automobil s.r.o. ze dne 29.09.2010 (č.l. A-32), zprávou o hospodářské situaci dlužníka, soupis majetkové podstaty a seznam přihlášených pohledávek (č.l. B-2, B-3, B-4 a B-5), protokolem o přezkumném jednání ze dne 12.11.2010 (č.l. B-6), usnesením o prohlášení konkursu (č.l. B-7) a přihláškami a jejich přílohami (P1-P51). Z těchto listin je nepochybné, že dlužník FB automobil byl v úpadku nejpozději na konci roku 2009, a rovněž závazky, za které dlužnice Estina anonymizovano jako jednatelka společnosti, byly po splatnosti ještě před uzavřením darovací smlouvy.

Další důkazy účastníci ani po poučení podle § 118b a 119a občanského soudního řádu nenavrhli. S ohledem na neomluvenou nepřítomnost žalovaného soud ani nemohl žalovaného vyzvat k doplnění jeho skutkových tvrzení.

Soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ustanovením § 132 občanského soudního řádu každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti. Při hodnocení důkazů dospěl soud k následujícím závěrům. Z nesporných tvrzení a provedených důkazů je zřejmé, že dlužnice Estina anonymizovano byla společně se svým manželem Františkem Bartošem st. vlastníkem nemovitostí zapsaných na LV 2951 pro k.ú. Varnsdorf. Nemovitosti byly ve společném jmění manželů Estiny anonymizovano a Františka Bartoše. Darovací smlouvou ze dne 14.04.2010 dlužnice Estina anonymizovano s výslovným souhlasem dlužníka Františka Bartoše st. darovala nemovitosti žalovanému PhDr. Františku anonymizovano , který je jejím synem. Právní účinky vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí nastaly dne 15.04.2010 a nemovitosti byly nově zapsány na LV č. 6239. Usnesením ze dne 17.06.2011 č.j. KSUL 69 INS 1828/2011-A-27 rozhodl soud o úpadku dlužnice Estiny anonymizovano a současně prohlásil na majetek dlužnice nepatrný konkurs. Insolvenčním správcem byl ustanoven žalobce Ing. Pavel Tlustý. Usnesením ze dne 17.06.2011 č.j. KSUL 69 INS 1827/2011-A-29 rozhodl soud o úpadku dlužníka Františka Bartoše st. a současně prohlásil na majetek dlužníka nepatrný konkurs. Insolvenčním správcem byl ustanoven rovněž Ing. Pavel Tlustý. Platnost darovací smlouvy není rozporována, spornou otázkou je pouze to, zda jde o neúčinný právní úkon.

Podle § 240 insolvenčního zákona se právním úkonem bez přiměřeného protiplnění rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí (KSUL 69 INS 1828/2011) se zavázal dlužník. Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění není plnění uložené právním předpisem, příležitostný dar v přiměřené výši, poskytnutí plnění, kterým bylo vyhověno ohledům slušnosti, nebo právní úkon, o kterém dlužník se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládal, že z něj bude mít přiměřený prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka.

Z uvedeného znění je tedy zřejmé, že pro posouzení důvodnosti odpůrčí žaloby je nutné zjistit, zda dlužnice Estina anonymizovano byla v době uzavření darovací smlouvy v úpadku či nikoliv. Zde soud vychází z ustanovení § 240 odst. 2 věta druhá, kde je zákonná domněnka dlužníkova úpadku v případě úkonu učiněného mezi blízkými osobami. Jde však o domněnku vyvratitelnou, a osoby blízké tedy můžou prokázat, že dlužnice v úpadku v době uskutečnění odporovaného úkonu nebyla nebo že úkon k úpadku nevedl. Protože jde o zákonnou domněnku vyvratitelnou, je břemeno tvrzení i důkazní břemeno na žalovaném. Žalovaný však toto břemeno neunesl. Ve svém vyjádření se omezil pouze na tvrzení, že vůči společnosti W.A.G. minerální paliva a.s. byla dlužnice v postavení ručitele, nikoliv dlužníka, a proto darovací smlouva nebyla úkonem dlužníka. Ostatní závazky dlužnice žalovaný zcela pominul. Žalovaný nikdy netvrdil, že dlužnice nebyla v době uzavření darovací smlouvy v úpadku a ani nenavrhl žádné důkazy k prokázání neexistence úpadku. Proto soud nemá jinou možnost, než vyjít z výše uvedené zákonné domněnky úpadku dlužnice. Přesto soud provedl i důkazy, jimiž měl být úpadek dlužnice potvrzen nebo vyvrácen. Přitom soud zjistil, že dlužnice v době uzavření smlouvy měla vlastní závazky po splatnosti vůči Raiffeisenbank, a.s. ve výši přes 3.000.000,-Kč a vůči Hypoteční bance a.s. ve výši téměř 7.500.000,-Kč. Další její závazky vyplývaly z ručitelských prohlášení, přičemž dlužnice jako jednatelka společnosti FB automobil s.r.o. musela velmi dobře znát majetkovou situaci FB automobil s.r.o. a musela proto vědět, že FB automobil s.r.o. nebude schopna dostát svým závazkům a proto bude dlužnice povinna za tuto společnost jako ručitelka plnit. Jestliže za této situace dlužnice bezúplatně převedla své nemovitosti na svého syna, jde nepochybně o neúčinný právní úkon ve smyslu § 240 insolvenčního zákona. Proto soud podané odpůrčí žalobě vyhověl. Současně soud žalovanému uložil v souladu s ustanovením § 236 a 237 insolvenčního zákona vydat plnění z neúčinného právního úkonu (tedy převedené nemovitosti) do majetkové podstaty dlužníka.

Podle výsledku řízení má v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu nárok na náhradu nákladů řízení žalobce. Soud proto rozhodl o povinnosti žalovaného náklady řízení žalobci nahradit. Žalovanému náleží paušální odměna za zastupování stanovená podle § 8 vyhl. 484/2000 ve výši 9.000,-Kč, 3x režijní paušál podle § 13 odst. 3 vyhl. 177/1996 Sb. za 3 úkony (převzetí právního zastoupení, žaloba ze dne 14.11.2011 a (KSUL 69 INS 1828/2011)

účast při jednání dne 02.03.2012) po 300,-Kč, náhrada za promeškaný čas na cestu k jednání dne 02.03.2012 podle § 14 odst. 3 vyhl. 177/1996 Sb. 200,-Kč a cestovné k soudu z Děčína do Ústí nad Labem a zpět, celkem 56 km. Výše cestovného se stanoví podle vyhl. 429/2011 Sb. tak, že při 56 km činí základní sazba náhrady podle § 1 písm. b) 207,-Kč a spotřebované pohonné hmoty podle § 4 částku 153,-Kč, celkem 360,-Kč. Celková výše nákladů řízení proto činí 10.460,-Kč, přičemž tato náhrada se zvyšuje o 20 % DPH, neboť právní zástupce žalovaného je plátcem DPH. Soud proto žalovanému přiznal náhradu nákladů řízení v celkové výši 12.552,-Kč (včetně DPH) s tím, že je splatná do tří dnů od právní moci rozsudku, a to k rukám právního zástupce žalovaného.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.)

V Ústí nad Labem dne 2. března 2012 JUDr. Jiří Bednář, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jan Šejnoha