69 ICm 2639/2012
69 ICm 2639/2012-13 (KSUL 69 INS 11646/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Bednářem v právní věci žalobce Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, právně zastoupeného JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem kanceláře Vyskočilova 1326/5, 140 00 Praha 4, proti žalovaným 1. Lucii anonymizovano , anonymizovano , bytem Vintířov 80, 431 55 Radonice, a 2. Josefu anonymizovano , nar. 11.08.1976, bytem Vintířov 80, 431 55 Radonice, o žalobě na určení popřené pohledávky,

rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že pohledávka č. 1 ve výši 39.889,11 Kč, přihlášená přihláškou č. 18 věřitele č. 13 Komerční banky a.s. do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 69 INS 11646/2012 je po právu jako pohledávka nevykonatelná a nezajištěná.

II. Žalovaní Lucie anonymizovano a Josef Bartuška jsou povinni zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 17.120,-Kč, přičemž tato pohledávka se pokládá za přihlášenou do insolvenčního řízení a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. (KSUL 69 INS 11646/2012)

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 03.09.2012 doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 07.09.2012 se žalobce Komerční banka a.s., domáhal proti žalovaným insolvenčním dlužníkům Lucii anonymizovano a Josefu anonymizovano určení pravosti své pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 69 INS 11646/2012 proti oběma žalovaným jako insolvenčním dlužníkům. Do tohoto insolvenčního řízení žalobce přihlásil přihláškou č. 18 dvě pohledávky v celkové výši 52.403,43 Kč. Při přezkumném jednání dne 17.08.2012 byly obě pohledávky insolvenčním správcem v plné výši uznány. Pohledávka č. 1 ve výši 39.889,11 Kč ze smlouvy o zřízení a vedení Perfekt konta ze dne 21.08.2009 byla popřena co do pravosti v plné výši oběma dlužníky. Žalobce považuje svou pohledávku za doloženou, a proto se žalobou domáhá určení pravosti této pohledávky.

K podané žalobě se vyjádřili podáním doručeným soudu dne 08.11.2012 oba žalovaní, kteří v plném rozsahu uznali uplatněný nárok žalobce.

Podle § 153a odst. 1 občanského soudního řádu uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Vzhledem k tomu, že žalovaní zcela uznali uplatněný nárok žalobce, rozhodl soud podle § 153a odst. 1 občanského soudního řádu rozsudkem pro uznání tak, že přihlášené pohledávky jsou pohledávkami nezajištěnými.

Soud dále rozhodoval o nákladech řízení. Podle výsledku řízení náleží v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu náhrada nákladů řízení žalobci, který byl ve věci úspěšný. Soud proto rozhodl o povinnosti žalovaných náklady řízení žalobci nahradit. Žalobci náleží paušální odměna za zastupování stanovená podle § 8 vyhl. 484/2000 ve výši 10.000,-Kč a 2x režijní paušál podle § 13 odst. 3 vyhl. 177/1996 Sb. za 2 úkony (převzetí právního zastoupení a podání žaloby) po 300,-Kč, celkem 10.600,-Kč. Náhrada se zvyšuje o 20 % DPH (tj. o částku 2.120,-Kč), neboť právní zástupce žalovaného je plátcem DPH. Náklady právního zastoupení proto činí 12.720,-Kč včetně DPH. Navíc žalobci náleží náhrada za zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč. Celková výše nákladů řízení žalovaného tedy činí 17.120,-Kč. Podle § 202 odst. 1 insolvenčního zákona náhrada nákladů řízení přiznaná vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.). Odvolání proti výroku I. lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, případně že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Ústí nad Labem dne 30. listopadu 2012 JUDr. Jiří Bednář v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Petra Vlachá