69 ICm 2140/2013
69 ICm 2140/2013-68

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Jiřím Fellnerem v právní věci žalobce Ing. Oldřich Valta, se sídlem Obora 146, Louny, insolvenční správce dlužníků Jaroslava anonymizovano , nar. 23.3.1946, bytem Žatec, Růžová 2715 a Bohuslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Žatec, Růžová 2715, proti žalovanému Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ 453 17 054, zastoupenému JUDr. Romanem Majerem, advokátem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, o určení pohledávky

takto:

I. Zamítá se žaloba na určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného přihlášená žalovaným jako přihláška č. 9 v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 69 INS 6508/2013 neexistuje (byla splněna).

II. Žalovanému se nepřiznává vůči žalobci právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 3.6.2013 se žalobce domáhal určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného (pohledávka č. 9 přihlášená žalovaným jako věřitelem v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 69 INS 6508/2013 v částce 31.448,48 Kč), kterou popřel žalobce jako insolvenční správce co pravosti při přezkumném jednání dne 24.5.2013, není pohledávkou po právu. Pohledávka byla přihlášena jako vykonatelná pohledávka z úvěru poskytnutého dlužníkům podle smlouvy č. 48001220531 ze dne 21.9.2001 na základě vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Lounech ze dne 4.12.2008 č.j. 25 Ro 2857/2008-15.

Žalobu žalobce odůvodnil tím, že podle potvrzení zaměstnavatele dlužníka Bohuslava anonymizovano byla pohledávka uhrazena srážkami ze mzdy tohoto dlužníka dne 12.12.2007.

Jak vyplývá z insolvenčního rejstříku (protokol o přezkumném jednání s upraveným seznamem), při přezkumném jednání dne 24.5.2013 popřel insolvenční správce přihlášenou pohledávku žalovaného v částce 31.448,48 Kč co do pravosti z důvodu zaplacení srážkami ze mzdy dlužníka Bohuslava anonymizovano dne 12.12.2007.

Insolvenční správce tedy podal včas, ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání (§ 199 odst. 1 zák.č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona /dále IZ/) u soudu žalobu, přičemž v žalobě uplatnil tu skutečnost, pro kterou pohledávku při přezkumu popřel (§ 199 odst. 3 IZ).

Důvod k odmítnutí žaloby pro opožděnost (160 odst. 4 IZ) nebyl dán a soud se žalobou zabýval věcně.

Žalovaný navrhl zamítnutí žaloby s tím, že tuto námitku měl dlužník uplatnit v nalézacím řízení, nyní jde již o věc rozhodnutou a právo žalobce nabyté v dobré víře by nemělo být omezeno. Předložil průběh transakcí na úvěrovém účtu s tím, že žalobu k okresnímu soudu podával na neuhrazenou část závazku dlužníků z úvěrové smlouvy.

Opatřením předsedy insolvenčního soudu ze dne 1.8.2015 byla věc-vedle řady dalších jiných-přikázána k projednání a rozhodnutí podepsanému soudci.

Usnesením ze dne 13.8.2015 č.j.-62 vyzval soud účastníky, aby sdělili ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, přičemž pokud se ve stanovené lhůtě nevyjádří, bude se předpokládat, že s tímto postupem souhlasí. Žalobce i žalovaný vyjádřili souhlas s rozhodnutím věci bez nařízení jednání.

V souladu s ustanovením § 115a o.s.ř. soud o věci rozhodl bez nařízení jednání na základě listin předložených účastníky a na základě skutečností vyplývajících z insolvenčního rejstříku. Rozsudek byl vyhlášen veřejně dne 11.9.2015.

Popření pohledávky co do pravosti bylo odůvodněno tím, že pohledávka byla zaplacena srážkami ze mzdy dlužníka Bohuslava anonymizovano dne 12.12.2007.

Podle § 199 odst. 2 IZ, jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Podle výkladu daného ustanovení v ustálené judikatuře (rozhodnutí Nejvyššího soudu -rozsudek z 18.7.2013 sp.zn. 29 ICdo 7/2013, rozsudek z 31.7.2013 sp. zn. 29 Cdo 392/2011, rozsudek z 29.8.2013 sp.zn. 29 ICdo 31/2013 /publ. ve Sbírce soudních rozhodnutí č. 3/2014/) u přihlášené vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jako důvod popření její pravosti nebo výše jen skutkové námitky, konkrétně jen skutečnosti, které dlužník neuplatnil v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí. Přitom je lhostejné, zda takové skutečnosti dlužník neuplatnil vlastní vinou např. proto, že zcela rezignoval na svou procesní obranu v příslušném řízení.

Tedy jako důvod pro popření pohledávky lze uplatnit skutečnost, že pohledávka byla již před nalézacím řízením (před vydáním platebního rozkazu) uhrazena; nelze proto souhlasit se žalovaným v tom, že popření pohledávky se o její zánik splněním před vydáním vykonatelného rozhodnutí opírat nemůže.

Popření pohledávky insolvenčním správcem co do pravosti s odkazem na skutečnost, že pohledávka již 12.12.2007 srážkami ze mzdy v částce 37.670,-Kč zcela zanikla, však nebylo opodstatněné.

Podle úvěrové smlouvy ze dne 21.9.2001 se žalovaný zavázal poskytnout dlužníkům dlouhodobý úvěr v částce 50.000,-Kč do 19.10.2001, dlužníci se zavázali vrátit poskytnuté prostředky a zaplatit úroky (15,7 % p.a.) v pravidelných měsíčních splátkách po 1.105,-Kč vždy k 20. dni v měsíci počínaje 20.11.2001 a konče 20.7.2007. Podle potvrzení Prefy Žatec s.r.o. bylo na úvěr č. 4800112205531 sraženo ze mzdy Bohuslava anonymizovano 37.670,-Kč.

Závazek z úvěru měl být podle smlouvy uhrazen v 69 splátkách po 1.105,-Kč-tedy vrácené prostředky a úroky měly činit celkem 76.245,-Kč. Tvrzení insolvenčního správce o (úplném) zániku pohledávky zaplacením částky 37.670,-Kč srážkami ze mzdy Bohuslava anonymizovano tak nelze přisvědčit; splněním nezanikla pohledávka zcela, ale jen v této části.

Insolvenční správce tedy nepopřel pohledávku žalovaného co do pravosti důvodně a soud proto jeho žalobu zamítl.

Úspěšnému žalovanému soud náhradu nákladů nepřiznal, když ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci (§ 202 odst. 1 IZ).

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím podepsaného soudu.

V Ústí nad Labem dne 11. září 2015

Mgr. Jiří Fellner, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Bc. Romana Žáková