69 ICm 1846/2011
69 ICm 1846/2011-29 (KSUL 69 INS 8310/2009)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud V Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem J UDr. Jiřím Bednářem V právní věci žalobce SVOBODA-VRŠANSKÝ v.o.s. se sídlem Teplice, Husitská 692/3, PSČ 415 01, IČ: 25466763, insolvenčního správce dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Lužická 2023/9, 415 01 Teplice, koresp. adresa K Zámku 26, Střelná, 417 23 Košťany u Teplic, proti žalované Daniele anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Lužická 2023/9, 415 01 Teplice, koresp. adresa K Zámku 26, Střelná, 417 23 Košťany u Teplic, o žalobě na vypořádání společného jmění manželů,

II.

III. takto:

Vypořádání společného jmění manželů dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Lužická 2023/9, 415 01 Teplice, koresp. adresa K Zámku 26, Střelná, 417 23 Košťany u Teplic, a jeho manželky žalované Daniely anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Lužická 2023/9, 415 01 Teplice, koresp. adresa K Zámku 26, Střelná, 417 23 Košťany u Teplic, nelze podle § 274 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení provést z důvodu předlužení SJM.

Nemovitosti zapsané na LV 296 v k.ú. Střelná, obec Košťany, okres Teplice, a to budova č.p. 26 na parcele st.9/2 a parcely st.p.č. 9/1, st.p.č. 9/2, p.p.č. 73/3, p.p.č. 95/2, p.p.č. 96, p.p.č. 97/1, náležející do společného jmění dlužníka a žalované se v celém rozsahu zahrnují do majetkové podstaty dlužníka.

Zádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodněnü

Žalobou ze dne 15.07.2011, doručenou Krajskému soudu vÚstí nad Labem dne 15.07.2011, se žalobce SVOBODA-VRŠANSKÝ v.o.s., insolvenční správce dlužníka Zdeňka anonymizovano , domáhal proti žalované Daniele anonymizovano (manželce dlužníka), rozhodnutí soudu o způsobu vypořádání společného jmění manželů (dále jen SJM)-dlužníka a žalované. V podané žalobě žalobce navrhl, aby soud rozhodl tak, že vypořádání SJM nelze provést z důvodu jeho předlužení, a že tedy celý majetek SJM sestávající výhradně z nemovitostí zapsaných na LV 296 v k.ú. Střelná, obec Košťany, náleží do majetkové podstaty dlužníka.

Kpodané žalobě se podáním doručeným soudu dne 31.08.2011 vyjádřila žalovaná, která upozornila, že v žalobě na vypořádání SJM není zahrnut dědický podíl dlužníka ve výši 628.723,-Kč. Žalovaná dále nesouhlasí s hodnotou nemovitostí uvedenou v žalobě, tedy s částkou 1.300.000,-Kč, nebot nemovitosti správce pojistil na 1.800.000,-Kč. Žalovaná rovněž zpochybnila výší závazků dlužníka, nebot věřiteli ACM Money Česká republika, a.s. správce při přezkumném jednání přiznal pohledávku v několikanásobné výši, než mu náleží. O výši pohledávky má rozhodovat Krajský soud vÚstí nad Labem pod sp. zn. 69 ICm 2/2011. Žalovaná proto požaduje, aby byla nově stanovena výše závazků dlužníka a podle této výše bylo po odečtení dědického podílu vypořádáno SJM. Své vyjádření žalovaná doplnila podáním ze dne 10.11.2011 doručeným soudu dne 11.11.2011. Vtomto podání žalovaná požádala o odročení jednání o vypořádání SJM do doby rozhodnutí o žalobě pro zmatečnost vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. 69 ICm 2/2011. Druhým důvodem pro odročení jednání má být skutečnost, že Vrchní soud v Praze dosud nerozhodl o odvolání dlužníka proti usnesení Kraj ského soudu v Praze, kterým byl zamítnut dlužníkův návrh na zproštění insolvenčního správce funkce. Dále žalovaná požaduje, aby soud přezkoumal rozhodčí smlouvu ke smlouvě o úvěru, na základě které měl být vydán rozhodčí nález o pohledávce věřitele ACM Money Česká republika, a.s., nebot znění této rozhodčí smlouvy neodpovídá rozhodčím doložkám v jednotlivých smlouvách a podle názoru žalované se jedná o falziflkát.

Při jednání dne 11.11.2011 soud shledal žádost o odročení jednání nedůvodnou a proto podanou žalobu za účasti obou účastníků projednal a provedl rovněž navržené důkazy. Protože v incidenčním sporu žádné důkazy předloženy nebyly, provedl soud dokazování pouze navrženými listinami z insolvenčního spisu KSUL 69 INS 8310/2009. Z vyjádření dlužníka (č.l. A-l 1), návrhu na prohlášení pohledávky za neoprávněnou a příloh tohoto návrhu (č.l. A-14), návrhu na zastavení řízení a jeho příloh (č.l. A-15), doplnění vyjádření k insolvenčnímu návrhu (č.l. A-16) a protokolu o jednání o insolvenčním návrhu (č.l. A-27) je zřejmé, že dlužník od počátku broj il proti pohledávce uplatněné navrhovatelem ACM Money Česká republika, a.s. Jeho výhrady však nikdy nesměřovaly proti existenci pohledávky, ale vždy se omezily pouze na zpochybňování rozhodčího nálezu, kterým bylo o pohledávce rozhodnuto. Tyto výhrady ostatně zopakovala i žalovaná v průběhu tohoto soudního řízení, kdy její obrana spočívala znovu pouze v námitkách vůči rozhodčí smlouvě a rozhodčímu nálezu, nikoliv proti pohledávce samé. Sama žalovaná v insolvenčním řízení při jednání dne 16.04.2010 (č.l. A-27), kdy na základě zmocnění zastupovala při projednávání insolvenčního návrhu svého manžela (dlužníka), uvedla, že smlouvu o úvěru s věřitelem ACM Money Česká republika a.s. dlužník skutečně podepsal, peníze poskytnuty byly a splaceny nebyly. Pravděpodobně byly zaplaceny pouze 4 splátky, poté dlužník onemocněl a nemohl dál platit.

Pohledávky ACM Money Česká republika a.s. se týká také sdělení dlužníka ze dne 12.10.2011 (č.l. B-56), kde dlužník soudu oznámil, že Městský soud v Brně rozhodl o odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu. Toto usnesení Městského soudu v Brně bylo také připojeno. Dále soud provedl důkaz rozhodnutím o úpadku a prohlášení konkursu ze dne 20.04.2010 (č.l. A-30), odvoláním dlužníka proti uvedenému usnesení (č.l. A-32) a usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 21.07.2010 č.j. KSUL 69 INS 8310/2009, VSPH 338/2010-A-48 (č.l. A-48), znichž vyplývá, že byl zjištěn úpadek dlužníka a tento úpadek je řešen nepatrným konkursem. Účinky rozhodnutí o úpadku i účinky prohlášení konkursu přitom nastaly dne 20.04.2010. Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 04.06.2010 (č.l. B-3) je zřejmé, že v insolvenčním řízení byly zjištěny pohledávky v celkovém objemu 2.309.539,25 Kč. Dlužník žádnou z přezkoumávaných pohledávek nepopřel, nebot se k přezkumnému jednání bez řádné omluvy nedostavil (údajné zdravotní důvody uváděné v omluvě na č.l. B-2 dlužník nikdy nedoložil). Rozsah a hodnota majetku náležejícího do SJM je prokazována jednak protokolem o prohlídce domu dlužníka a žalované (č.l. B-l 1) a zejména znaleckým posudkem o obvyklé ceně rodinného domu ze dne 28.04.2011 (č.l. B-44), kde znalec stanovil obvyklou cenu (tržní hodnotu) nemovitosti na 1.300.000,-Kč. S ohledem na důvody uváděné v žádosti žalované o odročení jednání soud provedl rovněž důkaz návrhem dlužníka na zproštění funkce insolvenčního správce (č.l. B-18). O tomto návrhu bylo rozhodnuto usnesením ze dne 23.05.2011 č.j. KSUL 69 INS 8310/2009-B-28, kterým byl návrh zamítnut, a dlužník se proti tomuto usnesení dne 09.06.2011 odvolal (č.l.B-33). O tomto odvolání dosud nebylo rozhodnuto. Postup správce (žalobce) při zjišťování a sepisování majetkové podstaty je zřejmý z protokolu o prohlídce domu dlužníka a žalované (č.l. B-l 1) a zejména ze soupisu majetkové podstaty (č.l. B-44/ 6-doručen společně se znaleckým posudkem), kde je uvedeno, že do majetkové podstaty dlužníka správce zahrnul podle § 274 IZ nemovitosti, které jsou v SJM dlužníka a jeho manželky v hodnotě 1.300.000,-Kč. V uvedeném soupisu jsou dále uvedeny dva automobily, které správce původně sepsal, avšak následně je ze soupisu vyňal postupem podle § 227 a § 315 odst. 1 IZ. To, že dlužník a žalovaná se sepsáním nemovitosti do majetkové podstaty nesouhlasili a bránili se tomuto postupu je prokazováno žádostmi o zrušení nebo odložení dražby (č.l. B-19), návrhem na odložení zpeněžení (č.l. B-48) a doplněním návrhu na odložení zpeněžení (č.l. B-49). Protože vposledně uváděné žádosti žalovaná sdělovala, že podává žalobu na vypořádání SJM (která však byla doručena pouze elektronicky a nebyla řádně doplněna), zakázal soud usnesením ze dne 11.07.2011 (č.l. B-50) nemovitost do doby rozhodnutí o vypořádání SJM zpeněžování zastavit. Ze sdělení dlužníka (č.l. B-22), dědického rozhodnutí (č.l. B-23) a zprávy o činnosti insolvenčního správce (č.l. B-43) je pak nepochybné, že do majetkové podstaty přibyla částka 628.723,-Kč, kterou dlužník zdědil. Tato částka byla připsána na účet majetkové podstaty dne 18.8.2011. Naproti tomu výdaje majetkové podstaty činily ke dni 27.06.2011 celkem 13.303,40 Kč.

Po poučení podle § 118b a 119a občanského soudního řádu žalobce žádné doplnění dokazování nenavrhl. Žalovaná doplnila svá skutkové tvrzení tak, že za minimální hodnotu nemovitosti považuje částku 1.800.000,-Kč, což dovozuje z informace od České pojišťovny, kde správce právě na tuto hodnotu nemovitost pojistil. Žalovaná proto navrhla provedení důkazu smlouvou o pojišťění nemovitosti, kterou má být skutečná hodnota nemovitosti prokázána. Tento důkazní návrh však soud zamítl, nebot pojistná smlouva není důkazem způsobilým prokazovat hodnotu nemovitosti, zejména za situace, kdy hodnota nemovitosti je určena znaleckým posudkem.

V závěrečném návrhu žalobce navrhl, aby soud rozhodl tak, že vypořádání SJM nelze provést a celá nemovitost se proto zahrnuje do majetkové podstaty dlužníka.

Žalovaná naproti tomu navrhla, aby byla znovu přezkoumána rozhodčí smlouva společnosti ACM Money, nebot rozhodoval jiný rozhodce a rozhodčí smlouva neodpovídá rozhodčím doložkám, které jsou uvedeny na dalších listinách včetně listin v katastru nemovitostí. Současně žádá o nové přezkoumání pohledávky věřitele ACM Money ČR.

Soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ustanovením § 132 občanského soudního řádu každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti. Při jejich hodnocení soud vycházel zejména znásledujících ustanovení. Podle § 268 odst. 1 IZ prohlášením konkursu zaniká společné jmění dlužníka a jeho manžela. Podle § 270 odst. 1 IZ prohlášením konkursu přechází na insolvenčního správce oprávnění uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů nebo navrhnout jeho vypořádání u soudu. Podle § 271 odst. 1 IZ dohoda o vypořádání společného jmění manželů uzavřená insolvenčním správcem je účinná, jakmile ji schválí insolvenční soud. Podle § 274 IZ nelze-li provést vypořádání společného jmění manželů proto, že závazky dlužníka, které z něj mohou být uspokojeny, jsou vyšší než majetek, který náleží do společného jmění manželů, zahrne se celý majetek náležející do společného jmění manželů do majetkové podstaty.

Provedeným dokazováním soud dospěl k následujícím závěrům. Účinky prohlášení konkursu nastaly dne 20.04.2010 a tímto okamžikem také zaniklo SJM dlužníka a žalované. Povinnost SJM vypořádat přitom přešla na insolvenčního správce, kterým je žalobce (to, že dlužník podal odvolání proti usnesení, kterým byl zamítnut jeho návrh na zproštění správce funkce na této skutečnosti nic nemění). V insolvenčním řízení byly zjištěny pohledávky v celkové výši 2.309.539,25,-Kč a tyto pohledávky nadále trvají. Tato výše pohledávek je deflnitivní a nic na ní nemůže změnit ani snaha dlužníka a žalované o zrušení rozhodčího nálezu. I kdyby dlužník a žalovaná u Městského soudu v Brně byli úspěšní a dosáhli rozhodnutí o neplatnosti rozhodčího nálezu, nebude mít takové rozhodnutí žádný význam pro případnou výši pohledávky, která byla při přezkumném jednání řádně zjištěna. Stejně tak není pravdou, že by Krajský soud v Ústí nad Labem měl v řízení pod sp. zn. 69 ICm 2/2011 znovu rozhodovat o výši pohledávky věřitele ACM Money Česká republika a.s., jak žalovaná uváděla. V tomto řízení bude rozhodováno pouze o podané žalobě pro zmatečnost, kdy důvod zmatečnosti je spatřován v údajném nerespektování práva dlužníka na osobní účast při rozhodování odvolacího soudu o odvolání podaném proti rozhodnutí o úpadku. O výši pohledávek v uvedeném řízení rozhodováno být nemůže. Pohledávky jsou tedy jednoznačně prokázány v celkové výši 2.309.539,25 Kč. Vmajetkové podstatě je vtuto chvíli sepsána pouze částka 628.723,-Kč z dědictví dlužníka a dále nemovitost, která je součástí SJM dlužníka. Jiný majetek do majetkové podstaty sepsat nelze. V SJM dlužníka a jeho manželky je sice ještě osobní automobil a vybavení domácnosti, avšak tyto věci nemohou být postiženy výkonem rozhodnutí (automobil Dacia Logan, 3U3 1685 užívají dlužník a žalovaná ze zdravotních důvodů a pro tyto účely jim na automobil poskytl příspěvek Městský úřad Teplice, a obvyklé vybavení domácnosti nelze výkonem rozhodnutí rovněž postihnout). Hodnota nemovitosti přitom byla prokázána ve výši 1.300.000,-Kč. Je tedy nepochybné, že celková hodnota výlučného majetku dlužníka i postižitelného majetku náležejícího do SJM činí 1.928.723,-Kč. Prostým srovnáním výše závazků (2.309.539,25 Kč) a hodnoty sepsaného majetku (1.928.723,-Kč) je tedy zřejmé, že SJM je předluženo, nebot nepostačuje k úhradě všech zjištěných pohledávek. Za této situace tedy není možné postupovat jinak, než podle § 274 IZ a zahrnout celé SJM do majetkové podstaty. Takový postup by standardně neměl být činěn cestou žaloby, ale jednostranným úkonem insolvenčního správce, avšak v dané situaci soud podanou žalobu považuje za oprávněnou. Žalovaná opakovanými podněty a příslibem podání vlastní žaloby na vypořádání SJM (kterou sice elektronicky podala, avšak řádně nedoplnila a proto k ní nemohlo být přihlíženo) dosáhla zrušení nařízené dražby. Stejný postup by přitom mohla znovu kdykoliv zopakovat, nebot by jí v tom nebránila ani překážka věci zahájené, ani překážka věci rozsouzené, a tím oddalovat zpeněžení nemovitosti. Správci (žalobci) proto nezbylo, než aby žalobu na vypořádání SJM sám podal, aby soud svým rozhodnutí jasně stanovil, zda nemovitosti do majetkové podstaty patří či nikoliv. Vzhledem k předluženosti SJM soud neměl jinou možnost než podané žalobě vyhovět a rozhodnout, že SJM nelze vypořádat a veškerý postižitelný majetek patřící do SJM náleží do majetkové podstaty.

Podle výsledku řízení by pak měl mít v souladu sustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu nárok na náhradu nákladů řízení žalobce. Ten však nárok na náhradu nákladů řízení neuplatnil a výslovně se jej zřekl. Proto náhrada nákladů řízení nebyla přiznána žádnému z účastníků.

P o u č e ní: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení erchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst.1 o. s. ř.)

V Ústí nad Labem dne 11. listopadu 2011 JUDr. Jiří Bednář, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jan Sejnoha