69 ICm 1803/2010
69 ICm 1803/2010-172 (KSUL 69 INS 2392/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud V Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem J UDr. Jiřím Bednářem V právní věci žalobce WOWITRA s.r.o. se sídlem Lovosice, 8. května 165, okr. Litoměřice, PSČ 410 O2, IČ 26182181, právně zastoupeněho Mgr. Janou Payne, advokátkou se sídlem kanceláře Perucká 2196/14, 120 OO Praha 2, proti žalovaněmu Ing. Aleši Klaudymu, sídlo kanceláře Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I., insolvenčnímu správci dlužníka ANIVEG ECO s.r.o. se sídlem Lovosice, ul. 8. května čp. 165, okres Litoměřice, IČ: 48592145, právně zastoupeněmu Mgr. Martinem Kolářem, advokátem se sídlem kanceláře Masarykovo nám. 3/3, 405 O2 Děčín I., o žalobě na určení pravosti popřeně pohledávky, takto:

I. Žaloba ze dne 22.11.2010, kterou se žalobce domáhal určení pravosti svě pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 69 INS 2392/2010 proti dlužníku ANIVEG ECO s.r.o. se sídlem Lovosice, ul. 8. května čp. 165, okres Litoměřice, IČ: 48592145, se zamítá pro předčasnost.

II. Zádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění:

Žalobou ze dne 22.11.2010 se žalobce WOWITRA s.r.o. domáhá proti žalovaněmu Ing. Aleši Klaudymu, insolvenčnímu správci dlužníka ANIVEG ECO s.r.o., určení pravosti pokračování(KSUL 69 INS 2392/2010) své pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení na majetek dlužníka ANIVEG ECO s.r.o. pod sp. zn. KSUL 69 INS 2392/2010, a popřené insolvenčním správcem (žalovaným).

Kprojednání žaloby bylo nařízeno jednání na 29.03.2013. Při tomto jednání soud provedl jediný důkaz, a to důkaz přihláškou P30 z insolvenčního spisu KSUL 69 INS 2392/2010. V této přihlášce žalobce ze dne 17.06.2010 je jako důvod vzniku uvedeno pohledávka ze smlouvy o úvěru ze dne 1. 11. 2007 . Žádné bližší skutečnosti v přihlášce uvedeny nej sou. Soud po posouzení této přihlášky proto dospěl k závěru, že přihláška neměla být vůbec přezkoumána, nebot obsahuje vady, které jejímu přezkoumání brání. S ohledem na aktuální judikaturu vrchního soudu (např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 25.01.2012 č.j. 69 ICm 730/2010, 103 VSPH 37/2011-40, KSUL 69 INS 3380/2010, nebo rozsudek Vrchního soudu vPraze ze dne 30.01.2013 č.j. 42 ICm 1886/2010, 103 VSPH 2/2012-70 (KSHK 42 INS 3512/2008) je proto zřejmé, že o žalobě nelze meritorně rozhodnout.

Podle § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Z uvedeného ustanovení se dovozuje, že věřitel nemusí v přihlášce uplatněný nárok podřadit pod konkrétní zákonné ustanovení. Požadavek, že přihláška musí obsahovat důvod vzniku a výši pohledávky, znamená pouze úplné a určité vylíčení skutečností, z nichž věřitel pohledávku dovozuj e.

Podle § 188 IZ insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. J e-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout (odst. 1). Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (odst. 2).

Uvedená ustanovení určují pro insolvenčního správce přesný postup pro případy, kdy věřitelé podali přihlášku pohledávky, jež vykazuje vady, a nelze ji proto přezkoumat, nebot předmětem přezkumu mohou být jen přihlášky mající všechny obsahové náležitosti nezbytné k tomu, aby v ní uvedená pohledávka mohla být řádně přezkoumána, resp. popřena; přihlášky, jež tomuto požadavku neodpovídají, bez dalšího přezkoumat nelze. Dopustí-li insolvenční soud, aby při přezkumném jednání byla přezkoumána i pohledávka, jejíž přihláška vykazuje vady, nezbývá soudu v tzv. incidenčním sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky, zjistí-li, že přihláška pohledávky měla v části, o které má v incidenčním sporu rozhodnout, vady bránící jejímu přezkumu, aby žalobu pro předčasnost zamítl.

V přihlášce žalobce ze dne ze dne 17 .06.2010 (přihláška P30) je jako důvod vzniku uvedeno pohledávka ze smlouvy o úvěru ze dne 1. 11. 2007 . Zádné bližší skutečnosti pokračování(KSUL 69 INS 2392/2010) v přihlášce uvedeny nejsou. Takto strohé vylíčení okolností vzniku pohledávky však zcela zjevně nesplňuje požadavky kladené na přihlášku pohledávky v insolvenčním řízení. Tato přihláška tedy neměla být přezkoumána, místo toho měl být věřitel vyzván k odstranění vad přihlášky-vylíčení skutečností, na nichž se jeho pohledávka zakládá. Protože toto se nestalo a přihláška byla přezkoumána (a popřena), nemá soud jinou možnost, než žalobu pro předčasnost zamítnout a insolvenčnímu správci poté v rámci dohlédací činnosti uložit, aby věřitele (žalobce) vyzval k odstranění vad přihlášky. Teprve poté bude možné platně přihlášku přezkoumat při zvláštním přezkumném jednání, které bude k tomuto přezkoumání nařízeno.

Soud dále rozhodoval o nákladech řízení. Podle výsledku řízení by náhrada nákladů řízení měla formálně náležet žalovanému, nebot žaloba byla zamítnuta. Soud však v souladu s ustanovením § 150 o.s.ř. dospěl k závěru, že zde jsou důvody zvláštního zřetele hodné, které odůvodňují nepřiznání nákladů řízení žádnému z účastníků. Rozhodnutí o zamítnutí žaloby v tomto případě je odůvodněno pouze procesními důvody, a sice vadným postupem žalobce, který podal vadnou přihlášku, i nesprávným postupem žalovaného, který tuto přihlášku přezkoumal, aniž by žalobce vyzval k odstranění vad. Tyto kroky však oba účastníci učinili dříve, než soudní praxe zpřísnila požadavky na přezkoumávané pohledávky, proto tuto skutečnost nelze klást k tíži žádnému z účastníků. Soud proto náhradu nákladů řízení žádnému účastníku nepřiznal.

P o u č e ní: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení erchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst.1 o. s. ř.)

V Ústí nad Labem dne 29. března 2013 JUDr. Jiří Bednář v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Petra Vlachá