69 ICm 163/2012
69 ICm 163/2012-36 (KSUL 69 INS 4983/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Bednářem v právní věci žalobce Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s. se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, IČ: 25589644, insolvenčního správce dlužníka RIEGER spol. s r.o. se sídlem Teplice, Kollárova 139/10, PSČ 415 01, IČO: 254 23 541, proti žalovanému Zdeňku anonymizovano , anonymizovano , místo podnikání Alejní 542/11, 41741 Krupka, IČO: 74343271, právně zastoupenému Mgr. MUDr. Jaroslavem Maršíkem, advokát se sídlem kanceláře nám. Svobody 1, 415 01 Teplice, o žalobě na určení neúčinnosti právního úkonu,

takto:

I. Odpůrčí žaloba ze dne 17.01.2012, kterou se žalobce domáhal určení neúčinnosti kupní smlouvy o prodeji nákladního automobilu značky Ford Transit Connect 200S, VIN:WFOTXXTTPT3LO7557 reg. zn. 2U4 7787 a uložení povinnosti vydat tento nákladní automobil do majetkové podstaty dlužníka RIEGER s.r.o. se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 17.01.2012, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 17.01.2012, se žalobce Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., insolvenční správce dlužníka RIEGER spol. s r.o., domáhal proti žalovanému Zdeňku anonymizovano , určení neúčinnosti kupní smlouvy ze dne 10.03.2011, uzavřené mezi dlužníkem RIEGER s.r.o. jako prodávajícím a žalovaným Zdeňkem Fléglem jako kupujícím, jejímž předmětem byl převod nákladního automobilu zn. Ford Transit Connect 200S, VIN:WFOTXXTTPT3LO7557 reg. zn. 2U4 7787, a to za kupní cenu 20.000,-Kč. Důvodem pro podání odpůrčí žaloby měla být nepřiměřeně nízká prodejní cena automobilu.

Žalovaný se k podané žalobě vyjádřil podáním ze dne 08.02.2012, kde odmítl, že by kupní cena byla nepřiměřeně nízká s tím, že tato cena odpovídala technickému stavu převáděného vozidla. Současně doložil náklady na odstranění vad vozidla.

Provedeným dokazováním bylo zjištěno, že předmět sporu je pouze to, zda cena převáděného vozidla byla nepřiměřeně nízká a zda tedy jde o neúčinný právní úkon. Vzhledem k tomu, že účastníci při jednání učinili nesporným, že cena přiměřená byla, dospěl soud k závěru, že kupní smlouva není neúčinná a proto podanou žalobu zamítl.

Soud dále rozhodoval o nákladech řízení. Podle výsledku řízení by měla náležet v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu náhrada nákladů řízení žalovanému, který byl ve věci úspěšný. Protože se však žalovaný práva na náhradu nákladů řízení vzdal, nepřiznal soud náhradu nákladů řízení žádnému z účastníků.

Vzhledem k tomu, že účastníci řízení se po vyhlášení rozsudku vzdali práva odvolání, byl v souladu s ustanovením § 157 odst. 4 občanského soudního řádu vyhotoven rozsudek se zkráceným odůvodněním.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.). Odvolání nemohou podat účastníci, kteří se práva odvolání vzdali {§ 208 písm. b) o.s.ř.}.

V Ústí nad Labem dne 29. března 2012 JUDr. Jiří Bednář, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Lucie Dolenská