69 ICm 161/2012
69 ICm 161/2012-145 (KSUL 69 INS 4983/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Bednářem v právní věci žalobce Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s. se sídlem Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, IČ: 25589644, insolvenčního správce dlužníka RIEGER spol. s r.o. se sídlem Teplice, Kollárova 139/10, PSČ 415 01, IČO: 254 23 541, proti žalovanému Rudolfu anonymizovano , anonymizovano , místo podnikání Předmostí 1839/2, 40502 Děčín-Děčín V-Rozbělesy, provozovna Podhoří 361/2, 40010 Ústí nad Labem-Všebořice, IČO: 12774219, právně zastoupenému JUDr. Ivo Jelínkem, advokátem se sídlem kanceláře Fügnerova 600/12, 405 02 Děčín I., o žalobě na určení neúčinnosti právního úkonu

takto:

I. Žaloba ze dne 17.01.2012, kterou se žalobce domáhal určení neúčinnosti kupní smlouvy o prodeji osobního automobilu značky Volvo S80 VIN YVITS59G241365786 registrační značky 2U4 11 11 uzavřené mezi dlužníkem RIEGER s.r.o. jako prodávajícím a žalobcem Rudolfem Homolkou jako kupujícím a současně vydání tohoto vozidla do majetkové podstaty dlužníka se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 17.01.2012 doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 17.01.2012 se žalobce Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., insolvenční správce dlužníka RIEGER spol. s r.o. domáhá proti žalovanému Rudolfu anonymizovano , IČO: 12774219, určení neúčinnosti právního úkonu. Neúčinným právním úkonem má být kupní smlouva uzavřená dne 11.03.2011 mezi dlužníkem RIEGER spol. s r.o. jako prodávajícím a žalovaným jako kupujícím. Předmětem kupní smlouvy byl převod osobního automobilu zn. VOLVO S80 RZ 2U4 1111 VIN: YV1TS59G241365786 za cenu 82.000,-Kč, a to z důvodu nepřiměřeně nízké prodejní ceny vozidla.

Provedeným dokazováním, zejména znaleckým posudkem hodnoty vozidla, bylo prokázáno, že cena vozidla nebyla nepřiměřeně nízká, a nejde proto o neúčinný právní úkon bez přiměřeného protiplnění podle § 240 insolvenčního zákona. Proto soud podanou odpůrčí žalobu zamítl.

Soud dále rozhodoval o nákladech řízení. Podle výsledku řízení má náležet v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu náhrada nákladů řízení žalované, který se však tohoto nároku vzdal. Soud proto nepřiznal náhradu nákladů řízení žádnému z účastníků.

Vzhledem k tomu, že účastníci řízení se po vyhlášení rozsudku vzdali práva odvolání, byl v souladu s ustanovením § 157 odst. 4 občanského soudního řádu vyhotoven rozsudek se zkráceným odůvodněním.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.). Odvolání nemohou podat účastníci, kteří se práva odvolání vzdali {§ 208 písm. b) o.s.ř.}

V Ústí nad Labem dne 16. listopadu 2012 JUDr. Jiří Bednář, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Lucie Dolenská