69 ICm 1609/2010
69 ICm 1609/2010-153 (KSUL 69 INS 2393/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Bednářem v právní věci žalobce WOWITRA s.r.o. se sídlem Lovosice, 8. května 165, okr. Litoměřice, PSČ 410 02, IČ 26182181, právně zastoupeného Mgr. Janou Payne, advokátkou advokátní kanceláře Giese & Partner v.o.s. se sídlem Praha 1, Ovocný trh 1096/8, PSČ 117 19, IČO: 26156920, proti žalovanému Ing. Aleši Klaudymu, sídlo kanceláře Masarykovo nám. 191/18, 405 01 Děčín I., insolvenčnímu správci dlužníka ANIVEG CZ s.r.o. se sídlem Lovosice, ul. 8. května 165, PSČ 410 02, IČ 48948543, právně zastoupenému Mgr. Martinem Kolářem, advokátem se sídlem kanceláře Masarykovo nám. 3/3, 405 02 Děčín I., o žalobě na určení pravosti popřené pohledávky,

takto:

I. Žaloba ze dne 29.10.2010, kterou se žalobce domáhal určení pravosti své pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 69 INS 2393/2010 proti dlužníku ANIVEG CZ s.r.o. se sídlem Lovosice, ul. 8. května 165, PSČ 410 02, IČ 48948543, se zamítá pro předčasnost.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 29.10.2010 doručeno soudu dne 03.11.2010 se žalobce WOWITRA s.r.o. domáhá proti žalovanému Ing. Aleši Klaudymu, insolvenčnímu správci dlužníka -2-pokračování (KSUL 69 INS 2393/2010)

ANIVEG CZ s.r.o., určení pravosti své pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 69 INS 2393/2010 a popřené insolvenčním správcem (žalovaným).

K projednání žaloby bylo nařízeno jednání na 29.03.2013. Při tomto jednání soud provedl jediný důkaz, a to důkaz přihláškou P16 z insolvenčního spisu KSUL 69 INS 2393/2010. V této přihlášce žalobce ze dne 30.06.2010 je jako důvod vzniku uvedeno u pohledávky č. 1 pronájem auta LTK 69-71 a u pohledávky č. 2 pronájem movitého a nemovitého majetku . Žádné bližší skutečnosti v přihlášce uvedeny nejsou. Soud po posouzení této přihlášky proto dospěl k závěru, že přihláška neměla být vůbec přezkoumána, neboť obsahuje vady, které jejímu přezkoumání brání. S ohledem na aktuální judikaturu vrchního soudu (např. rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 25.01.2012 č.j. 69 ICm 730/2010, 103 VSPH 37/2011-40, KSUL 69 INS 3380/2010, nebo rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 30.01.2013 č.j. 42 ICm 1886/2010, 103 VSPH 2/2012-70 (KSHK 42 INS 3512/2008) je proto zřejmé, že o žalobě nelze meritorně rozhodnout.

Podle § 174 odst. 2 IZ přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá. Z uvedeného ustanovení se dovozuje, že věřitel nemusí v přihlášce uplatněný nárok podřadit pod konkrétní zákonné ustanovení. Požadavek, že přihláška musí obsahovat důvod vzniku a výši pohledávky, znamená pouze úplné a určité vylíčení skutečností, z nichž věřitel pohledávku dovozuje.

Podle § 188 IZ insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout (odst. 1). Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (odst. 2).

Uvedená ustanovení určují pro insolvenčního správce přesný postup pro případy, kdy věřitelé podali přihlášku pohledávky, jež vykazuje vady, a nelze ji proto přezkoumat, neboť předmětem přezkumu mohou být jen přihlášky mající všechny obsahové náležitosti nezbytné k tomu, aby v ní uvedená pohledávka mohla být řádně přezkoumána, resp. popřena; přihlášky, jež tomuto požadavku neodpovídají, bez dalšího přezkoumat nelze. Dopustí-li insolvenční soud, aby při přezkumném jednání byla přezkoumána i pohledávka, jejíž přihláška vykazuje vady, nezbývá soudu v tzv. incidenčním sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky, zjistí-li, že přihláška pohledávky měla v části, o které má v incidenčním sporu rozhodnout, vady bránící jejímu přezkumu, aby žalobu pro předčasnost zamítl. -3-pokračování (KSUL 69 INS 2393/2010)

V přihlášce žalobce ze dne ze dne 30.06.2010 (přihláška P16) je jako důvod vzniku uvedeno u pohledávky č. 1 pronájem auta LTK 69-71 a u pohledávky č. 2 pronájem movitého a nemovitého majetku . Žádné bližší skutečnosti v přihlášce uvedeny nejsou. Takto strohé vylíčení okolností vzniku pohledávky však zcela zjevně nesplňuje požadavky kladené na přihlášku pohledávky v insolvenčním řízení. Tato přihláška tedy neměla být přezkoumána, místo toho měl být věřitel vyzván k odstranění vad přihlášky-vylíčení skutečností, na nichž se jeho pohledávka zakládá. Protože toto se nestalo a přihláška byla přezkoumána (a popřena), nemá soud jinou možnost, než žalobu pro předčasnost zamítnout a insolvenčnímu správci poté v rámci dohlédací činnosti uložit, aby věřitele (žalobce) vyzval k odstranění vad přihlášky. Teprve poté bude možné platně přihlášku přezkoumat při zvláštním přezkumném jednání, které bude k tomuto přezkoumání nařízeno.

Soud dále rozhodoval o nákladech řízení. Podle výsledku řízení by náhrada nákladů řízení měla formálně náležet žalovanému, neboť žaloba byla zamítnuta. Soud však v souladu s ustanovením § 150 o.s.ř. dospěl k závěru, že zde jsou důvody zvláštního zřetele hodné, které odůvodňují nepřiznání nákladů řízení žádnému z účastníků. Rozhodnutí o zamítnutí žaloby v tomto případě je odůvodněno pouze procesními důvody, a sice vadným postupem žalobce, který podal vadnou přihlášku, i nesprávným postupem žalovaného, který tuto přihlášku přezkoumal, aniž by žalobce vyzval k odstranění vad. Tyto kroky však oba účastníci učinili dříve, než soudní praxe zpřísnila požadavky na přezkoumávané pohledávky, proto tuto skutečnost nelze klást k tíži žádnému z účastníků. Soud proto náhradu nákladů řízení žádnému účastníku nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.)

V Ústí nad Labem dne 29. března 2013 JUDr. Jiří Bednář v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Petra Vlachá