69 ICm 1576/2015
číslo jednací: KSPH 69 ICm 1576/2015-28 sp.zn.: KSPH 69 INS 28403/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze se sídlem Praha 5, náměstí Kinských 5, rozhodl samosoudkyní JUDr. Renátou Macků ve věci žalobce: Euroclaim Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Korunní 810/104a, PSČ: 10100, IČ: 27380050 zastoupeného Mgr. Janem Daňkem, advokátem se sídlem, advokátní kanceláře Praha 10, Korunní 810/104 A proti žalovaným: 1) Euroinsolvence v.o.s., IČ: 29024832, se sídlem Nábřeží 599, 760 01 Zlín, insolvenční správce úpadců Luboše anonymizovano , anonymizovano , posledně bytem V Zelnišťanech 412, 273 01 Kamenné Žehrovice, zemřelého dne 28.07.2015, a Ivany anonymizovano , anonymizovano , bytem V Zelnišťanech 412, 273 01 Kamenné Žehrovice, 2) Luboši anonymizovano , nar. 5.5.1961, bytem zemřelému dne 28.07.2015, posledně bytem V Zelnišťanech 412, 273 01 Kamenné Žehrovice a 3) Ivana anonymizovano , anonymizovano bytem v Zelnišťanech 412, 273 01 Kamenné Žehrovice, o určení pravosti pohledávky

t a k t o:

I. Řízení ohledně 2) žalovaného se z a s t a v u j e. isir.justi ce.cz

II. Žaloba na určení pravosti pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem pod sp.zn: KSPH 69 INS 28403/2014 ve věci úpadce Luboše anonymizovano ve výši 200.000,-Kč (pohledávky pořadové č. P15-1.) a ve věci úpadce Ivany anonymizovano ve výši 150.000,-Kč (pohledávka pořadové č. P18-1.) se z a m í t á pro předčasnost.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce se žalobou doručenou soud dne 22.04.2015 domáhal určení , že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem pod sp.zn.: KSPH 69 INS 28403/2014 ve věci úpadce Luboše anonymizovano ve výši 200.000,-Kč (pohledávka pořadové číslo P15-1) a ve věci úpadce Ivany anonymizovano ve výši 150.000,-Kč (pohledávka pořadové číslo P18-1), z titulu směnečného závazku, jsou přihlášeny poprávu a zařazují se do insolvenční podstaty. Žalovaný, insolvenční správce a dlužníci na přezkumném jednání konaném dne 27.března 2015 popřeli pohledávku žalobce ve výši 200.000,-Kč, která je vedena pod pořadovým č. P15 a dále pohledávku ve výši 150.000,-Kč, která je vedena pod pořadovým č. P18, když jako právní důvod vzniku obou pohledávek uvedl žalobce nezaplacení směnky vlastní vystavené žalovaným č. 2 (P15) a žalovanou č. 3 (P18). Insolvenční správce a dlužníci u přezkumného jednání popřeli obě pohledávky co do pravosti, neboť směnky předložené žalobcem nesplňovaly náležitosti dle zákona č. 191/1950 Sb., zákon směneční a šekový, ve znění pozdějších předpisů, a dále, že podpisy na směnkách nebyly podpisy dlužníků. Ve svém písemném vyjádření ze dne 1.06.2015 žalobce dále namítl formální náležitosti obou předložených směnek a k věci uvedl, že žalobce k přihláškám pohledávek ani jednom případě nepředložil dle §175 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř. ve znění pozdějších předpisů, v prvopisu originál směnky, o jejichž pravosti by nebylo důvodu pochybovat. Žalobce k oběma přihláškám předložil pouze kopii směnek. Vzhledem k tomu, že důvodem přihlašované pohledávky žalobce byl směneční nárok, může jej žalobce prokázat pouze prvopisem směnky, který je povinen předložit. V opačném případě je insolvenční správce povinen a oprávněn pohledávku popřít, neboť nebyla ve lhůtě řádně přihlášena. Pro úplnost doplnil, že směnky, které byly v kopii předloženy žalobcem, jsou neplatné z důvodu nesouvislého textu směnečného prohlášení, když ze směnek není zřejmá vzájemná souvislost ani logická návaznost textu směnečného prohlášení.

Žalobce ve svém písemném vyjádření doručeném soudu dne 27.11.2017 uvedl, že setrvává na důvodech žaloby uvedených v samotné žalobě na určení pohledávky ze dne 22.04.2015 s tím, že soudu originály směnek vlastních vystavených žalovaným č. 2, dne 6.9.2007 a žalovanou č. 3 dne 20.09.2017 byl předložen soudu dne 5.11.2017. K věci uvedl,

že před tímto dnem neobdržel žalobce od žalovaného č. 1 žádnou výzvu k odstranění namítaných vad přihlášky pohledávky spočívajících v nepředložení originálu předmětných směnek. Podle ustanovení §188 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení by pak insolvenční správce-žalovaný č. 1, pokud měl za to, že pohledávky nelze přezkoumat pro její vady, či neúplnost, měl věřitele vyzvat, aby podanou přihlášku pohledávky opravil nebo doplnil a současně jej měl poučit, jak je nutné opravu nebo doplnění provést. Žalovaný č. 1 ale podle tohoto zákonného ustanovení nepostupoval a věřiteli žádnou výzvu k opravě či doplnění přihlášky, respektive k požadovanému předložení originálu směnky nezaslal. K další námitce žalovaného č. 1 žalobce uvádí, že obě předložené směnky vlastní obsahují veškeré zákonné náležitosti uvedené v článku I. §75 zák. 191/1950 Sb. a nejsou tedy neplatné ze žalovaným č. 1 tvrzeného důvodu nesouvislého textu směnečného prohlášení. Pro případ, že by snad i při konaném soudním jednání byla nadále popíraná pravost podpisů žalovaného č. 2 na směnce ze dne 6.9.2007 a žalované č. 3 na směnce ze dne 20.09.2007 navrhuje žalobce k prokázání pravosti podpisů dlužníků na těchto směnkách, aby byl soudem ustanoven soudní znalec z obou písmoznalectví popřípadě z oboru kriminalistika, se specializací expertíza ručního písma.

Žalobce a žalovaný č. 1 se k jednání nedostavili a žádali, aby soud rozhodl v jejich nepřítomnosti.

Ze spisu Krajského soudu v Praze sp.zn. 69 INS 28403/2014 bylo zjištěno, že vyhláškou MSPH 95 INS 28403/2014-A-2 ze dne 21.října 2014 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníků manželů anonymizovano , usnesením soudu ze dne 12. ledna 2015 čj. KSPH 69 INS 28403/2014-A-10 soud zjistil úpadek dlužníků-manželů: Luboše anonymizovano , anonymizovano , Ivany anonymizovano , anonymizovano , obou bytem V Zelnišťanech 412, 273 01 Kamenné Žehrovice, povolil řešení úpadku dlužníků společným oddlužením, insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný č. 1 a věřitelé dlužníka byli vyzvání, aby své pohledávky přihlásili do řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto usnesení.

Z přihlášky žalobce ze dne 28.01.2015 soud zjistil, že žalobce do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku za druhým dlužníkem (žalovaným č. 2) ve výši 200.000,-Kč, z titulu směnky vlastní vystavené dlužníkem, splatnou dne 30.09.2014. Z přihlášky žalobce ze dne 30.01.2015 soud zjistil, že žalobce do insolvenčního řízení přihlásil pohledávku ve výši 150.000,-Kč z titulu směnky vlastní vystavené dlužníkem (žalovanou č. 3), splatnou dne 31.12.2013.

Z protokolu o přezkumném jednání, které se konalo dne 27. března 2015, soud zjistil, že žalovaný i dlužníci (žalovaný č. 2, 3), shodně popřeli pravost pohledávky žalobce, který je řízení veden jako věřitel č. 13, a to z toho důvodu, že podpis na směnkách není pravý.

Z vyrozumění insolvenčního správce o popření pohledávky žalobce ze dne 31.3.2015 doručené žalobci dne 02.04.2015 soud zjistil, že je v něm žalobci sděleno, že jeho přihlášené pohledávky č. 15 a 18 byly popřeny jak insolvenčním správcem, tak i dlužníky a žalobce byl zároveň poučen o tom, že se může žalobou na určení domáhat zjištění svých pohledávek. Poučen byl též o tom, jakým způsobem má tuto žalobu případně podat a v jaké lhůtě.

Z úmrtního listu vystaveného magistrátem město Kladno dne 10.08.2015 bylo zjištěno, že dlužník, žalovaný č. 2 dne 28.07.2015 zemřel. Následně usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 25.08.2015 čj. KSPH 69 INS 28403/2014-B-14 bylo insolvenční řízení vedené za dlužníkem (žalovaným č. 2) Lubošem anonymizovano , anonymizovano , naposledy bytem Kamenné Žehrovice, V Zelnišťanech 412, zemřelému dne 28.07.2015 zastaveno. Zároveň bylo určeno, že v plněním splátkového kalendáře pokračuje manželka zemřelého dlužníka Ivana anonymizovano (žalovaná č. 3).

Vzhledem k tomu, že žalobce, žalovaný č. 1 souhlasili s jednáním rozhodnutím věci bez jejich přítomnosti a vzhledem k tomu, že třetí žalovaná se k jednání neomluvila, soud jednal v jejich nepřítomnosti ve smyslu ustanovení §101 odst. 3 o.s.ř.

Soud nejprve posuzoval, zda jsou splněny základní podmínky pro vedení tohoto sporu, tj. zda byla žaloba podána v zákonném termínu, zda je splněna podmínka pasivní i aktivní věcné legitimaci a zda se právní důvod podané žaloby shoduje s právním důvodem přihlášené pohledávky. Žaloba byla podána včas. Dle ustanovení §198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání, tato lhůta však neskončí dříve, než uplynutím 15 dnů od doručení výzvy podle §197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci a proti dlužníkům, kteří předmětnou pohledávku popřeli. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soud, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřena co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Dle §410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníky má za trvání účinku schváleného oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem; pro toto popření platí obdobné ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestli-že dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválení oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůtě podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníky podávají žalobu tedy vůči i dlužníkům. V tomto případě výše citované zákonné ustanovení bylo splněno.

Řízení ohledně druhého žalovaného bylo zastaveno, neboť z listinných důkazu vyplynulo, že tento 28.07.2015 zemřel. Podle §7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení o.s.ř., nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

§107 o.s.ř. odst. 1, 2, 5 stanoví, že:

(I) Jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud

řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením. (II) Ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, její dědici, popřípadě ti z nich, kteří podle výsledků dědického řízení převzali právo nebo povinnost, o něž v řízení jde.

(V) Neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví. Řízení soud zastaví soud zejména tehdy, zemře-li manžel před pravomocným skončením řízení o rozvod, o neplatnost manželství, nebo o určení, zda tu manželství je, nebo není, pokud zákon nedovoluje, aby se v řízení pokračovalo, řízení se zastaví, zemře-li partner před pravomocným skončením řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství; bylo-li již o věci rozhodnuto, soud současně toto rozhodnutí zruší.

V případě insolvenčního řízení nejde o případ, kdy by bylo možné pokračovat v řízení s nástupci (dědici) na místo zemřelého dlužníka, proto soud bez dalšího řízení proti němu jak insolvenčním řízení, tak v této žalobě zastavil.

V plnění splátkového kalendáře pokračuje dlužnice sama a podle výsledku dědického řízení, pokud by mohl znamenat změnu stavu závazků dlužnice, soud případně změní splátkový kalendář.

Podle §174 IZ přihlášky pohledávek a jejich přílohy se podávají dvojmo. Stejnopis přihlášky a její přílohy doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci (odst. 1). Přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá (odst. 2).

Z uvedeného ustanovení se tradičně dovozuji, že věřitel nemusí v přihlášce uplatněný nárok podřadit pod konkrétní zákonné ustanovení. Požadavek, že přihláška musí obsahovat důvod vzniku a výši pohledávky, znamená pouze úplné a určité vylíčení skutečností, z nichž věřitel pohledávku dovozuje.

Podle §188 IZ správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnost orgánu, které mu jim jsou povinni poskytnou (odst. 1). Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady, nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce k insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (odst.2).

Uvedená ustanovení určují pro insolvenčního správce přesný postup pro případy, kdy věřitelé podali přihlášku pohledávky, jež vykazuje vady, a nelze ji proto přezkoumat, neboť předmětem přezkumu mohou být jen přihlášky mající všechny obsahové náležitosti nezbytné k tomu, aby v ní uvedená pohledávka mohla být řádně přezkoumána, respektive popřena; přihlášky, jež tomuto požadavku neodpovídají bez dalšího přezkoumat nelze. Postup podle §188 IZ se uplatní pouze tehdy, je-li vadný sám procesní úkon tj. přihláška pohledávky. Okolnost, že věřitel nepřipojí požadované přílohy, (v tomto případě originál směnek, o jejichž pravosti je pochybováno ve smyslu ustanovení §175 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., o.s.ř.) nemůže mít jiný následek, že uplatněný nárok neprokáže, nesplní povinnost důkazní. Nedoplní-li věřitel ani přes výzvu insolvenčního správce zákonem požadované přílohy (v tomto případě originály směnek) čili listinné důkazy ve smyslu §177 IZ je na insolvenčním správci, zda takovou pohledávku co do pravosti nebo obsahu zpochybní a podle §192 a následujícího IZ ji popře, (viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.07.2008 sp.zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 94/2008-P16 publikovaná ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R13/2009).

V tomto případě insolvenční soud dopustil, aby při přezkumném jednání byly přezkoumány pohledávky, jejiž přihlášky vykazují vady bránící jejímu přezkumu, nezbývá soudu v incidenčním řízení o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky, v takovém to případě než žalobu pro předčasnost zamítnout (srovnej rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 32 Cdo 1726/1998 publikované pod číslem 76/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jež dopadají i na poměry insolvenčního řízení).

Proto soud po provedení důkazu přihláškami věřitele 13 a to přihláškami č. 15, 18 shledal, že přihlášky pohledávky žalobce jsou ve smyslu výše citovaných zákonných ustanovení vadné, a neodpovídají svým obsahem požadavku ustanovení §174 IZ.

Soud dospěl k závěru, že žalobce sice vylíčil rozhodné skutečnosti o uplatněné sporné pohledávce, avšak nepředložil originály směnek, tak já na mysli ustanovení §175 odst. 1 o.s.ř., přičemž k odstranění vad přihlášek pohledávek nebyl insolvenčním správcem vyzván, nemohli být přihlášky soudem v rámci přezkumného řízení řádně přezkoumány. Je třeba zdůraznit, že přihláška pohledávky, v insolvenčním řízení má povahu samostatné žaloby, neboť jim věřitel uplatňuje vůči dlužníku své nároky, přičemž s ohledem na možnost popírání jinými věřiteli (§200 IZ) je na místě, aby obsahovala takové údaje, jež umožňují věřitelům přezkoumat přihlášené nároky jiných věřitelů, a vznést proti nim opravné námitky formou popření. V projednávané věci jiný věřitel dlužníků mohl jen stěží vznášet námitky proti sporné pohledávce, jak učinil žalobce, neboť z neúplných údajů o výši přihlášené jistiny nelze ani výkladem dovodit, jaké nároky žalovaný uplatňuje.

V důsledku této skutečnosti soud žalobu pro předčasnost zamítl. V důsledku uvedeného závěru bude na insolvenčním správci, aby postupoval podle §188 IZ a vyzval žalovaného k doplnění či opravě přihlášky ohledně sporné pohledávky, a poté přikročil k jejímu novému přezkumu, respektive ji předložil soudu k postupu podle §185 IZ, nebude-li přihláška řádně doplněna.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením §202 odst. 1 IZ, podle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soud v Praze prostřednictvím soudu zdejšího

V Praze dne 1.12.2017

JUDr. Renáta Macků, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Nenadálová