69 ICm 1328/2010
69 ICm 1328/2010-19 (KSUL 69 INS 7555/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Bednářem v právní věci žalobce Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Švabinského 17, 400 03 Ústí nad Labem, adresa pro doručování Družstevní 408/23, 400 07 Ústí nad Labem, proti žalovanému GRM Insolvence v.o.s. se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1070/29, PSČ 400 01, IČ: 28716671, insolvenčnímu správci dlužníků Lenky anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem U Jeslí 2189/8, 400 01 Ústí nad Labem, a Josefa anonymizovano , nar. 30.03.1973, trvale bytem Masarykova 3085/12, 400 01 Ústí nad Labem, právně zastoupenému Mgr. Janem Faltejskem, advokátem se sídlem Mírové nám. 101/25, 400 01 Ústí nad Labem, o žalobě na určení pravosti popřené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 69 INS 7555/2010 je po právu ve výši 150.000,-Kč jako nezajištěná a nepodmíněná pohledávka.

II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 30.09.2010, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 04.10.2010, se žalobce Jaroslav anonymizovano domáhal proti žalovanému GRM Insolvence v.o.s., insolvenčnímu správci dlužníků Lenky anonymizovano a Josefa anonymizovano , určení existence své pohledávky za dlužníkem Josefem anonymizovano ve výši 150.000,-Kč. Pohledávka žalobce měla vzniknout na základě smlouvy o půjčce ze dne 10.02.2009, kterou uzavřel Jaroslav anonymizovano (KSUL 69 INS 7555/2010) jako věřitel s dlužníkem Josefem anonymizovano . Pohledávka byla žalobcem přihlášena do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. 69 INS 7555/2010, kde byla insolvenčním správcem popřena.

K podané žalobě se podáním ze dne 25.10.2010 vyjádřil žalovaný, který uvedl, že na svém popření trvá, neboť žalobce nedoložil svá žalobní tvrzení.

Při jednání dne 25.03.2011 byly provedeny všechny důkazy navržené oběma účastníky. Nejprve soud provedl důkaz přihláškou č. P2 z insolvenčního spisu KSUL 69 INS 7555/2010 včetně smlouvy o půjčce ze dne 26.08.2010. Žalobce současně předložil originál smlouvy, který je shodný jako kopie založená v přihlášce. Po shlédnutí byl originál smlouvy vrácen žalobci. Ze smlouvy vyplývá, že žalobce měl půjčit dlužníku částku 150.000,-Kč, a to dne 10.02.2009. Na jedné kopii smlouvy je poté s datem 26.08.2010 připojeno uznání dluhu ze strany dlužníka. K prokázání okolností půjčky soud provedl rovněž důkaz účastnickým výslechem žalobce Jaroslava anonymizovano a svědeckými výpověďmi Petry anonymizovano (manželky žalobce) a dlužníka Josefa anonymizovano (bratra žalobce). Všechny tyto osoby vypověděly před soudem zcela shodně a potvrdily, že žalobce skutečně dne 10.02.2009 dlužníku půjčil částku 150.000,-Kč. Žádné rozpory ve výpovědích soud neshledal.

Další důkazy účastníci ani po poučení podle § 118b a 119a občanského soudního řádu nenavrhli.

V závěrečných návrzích žalobce i žalovaní setrvali na svých původních stanoviscích.

Soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ustanovením § 132 občanského soudního řádu každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti. Při hodnocení důkazů dospěl soud k následujícím závěrům. Předně soud posoudil včasnost podané žaloby. Přezkumné jednání, při kterém byla pohledávka žalobce popřena, se uskutečnilo dne 17.09.2010 a vyrozumění o popření pohledávky bylo žalobci doručeno dne 23.09.2010. Žaloba tedy byla podána včas. Z nesporných tvrzení a provedených důkazů má soud za prokázané, že mezi žalobcem a dlužníkem skutečně došlo k uzavření smlouvy o půjčce a částku 150.000,-Kč, která byla předmětem půjčky, dlužník od žalobce skutečně převzal. Žádný z provedených důkazů tento závěr nikterak nezpochybňuje. Sama skutečnost, že všechny důkazy potvrzující existenci závazku pocházejí z rodinného kruhu žalobce a dlužníka nemůže při absenci jiných důkazů vést k závěru o jejich nevěrohodnosti. Soud proto dospěl k závěru, že žaloba je důvodná, neboť existence pohledávky žalobce byla prokázána. Proto soud podané žalobě vyhověl.

Podle výsledku řízení by pak měl mít v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu nárok na náhradu nákladů řízení žalobce. V souladu s ustanovením § 202 insolvenčního zákona však ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náhrada nákladů řízení proto nebyla přiznána žádnému z účastníků. (KSUL 69 INS 7555/2010)

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.)

V Ústí nad Labem dne 25. března 2011 JUDr. Jiří Bednář, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jan Šejnoha