69 ICm 1318/2010
69 ICm 1318/2010-54 (KSUL 69 INS 7555/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Bednářem v právní věci žalobce Československé obchodní banky, a. s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, adresa pro doručování Revoluční 11/725, 110 00 Praha 1, proti žalovanému GRM Insolvence v.o.s. se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1070/29, PSČ 400 01, IČ: 28716671, insolvenčnímu správci dlužníků Lenky anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem U Jeslí 2189/8, 400 01 Ústí nad Labem, a Josefa anonymizovano , nar. 30.03.1973, trvale bytem Masarykova 3085/12, 400 01 Ústí nad Labem, právně zastoupenému Mgr. Janem Faltejskem, advokátem se sídlem Mírové nám. 101/25, 400 01 Ústí nad Labem, o žalobě na určení pravosti popřené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 69 INS 7555/2010 je po právu ve výši 12.508,19 Kč jako pohledávka nepodmíněná a nezajištěná.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 30.09.2010, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 01.10.2010, se žalobce Československá obchodní banka a. s. domáhal proti žalovanému GRM Insolvence v.o.s., insolvenčnímu správci dlužníků Lenky anonymizovano a Josefa anonymizovano , určení pravosti své pohledávky ve výši 12.508,19 Kč, přihlášené do insolvenčního řízení a popřené insolvenčním správce (žalovaným).

Ze shodných tvrzení účastníků a provedených důkazů bylo prokázáno, že dlužnice Lenka anonymizovano (dále jen dlužnice ) uzavřela dne 13.03.2007 dodatek smlouvy k postžirovému účtu č. 176602435/0300 o povoleném přečerpání na částku 10.000,-Kč, č.

úvěrového účtu 213830569/0300. V souladu s tímto dodatkem a smluvními podmínkami pak dlužnice čerpala sjednaný kontokorent, přičemž jeho nesplacením jí ke dni 28.02.2010 vznikl splatný dluh v žalované výši.

Posouzením této věci soud dospěl k závěru, že námitka promlčení této pohledávky, která byla důvodem pro její popření, není důvodná, neboť žalobce doložil, že splatnost pohledávky nastala až 28.02.2010, a proto k jejímu promlčení nemohlo dosud dojít. Soud proto podané žalobě vyhověl a rozhodl, že pohledávka žalobce je po právu.

Podle výsledku řízení by pak měl mít v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu nárok na náhradu nákladů řízení žalobce. V souladu s ustanovením § 202 insolvenčního zákona však ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náhrada nákladů řízení proto nebyla přiznána žádnému z účastníků.

Vzhledem k tomu, že účastníci řízení se po vyhlášení rozsudku vzdali práva odvolání, byl v souladu s ustanovením § 157 odst. 4 občanského soudního řádu vyhotoven rozsudek se zkráceným odůvodněním.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.). Odvolání nemohou podat účastníci, kteří se práva odvolání vzdali (§ 208 písm. b o.s.ř.)

V Ústí nad Labem dne 25. března 2011 JUDr. Jiří Bednář, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Štillová