69 ICm 1315/2010
69 ICm 1315/2010-16 (KSUL 69 INS 7555/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Bednářem v právní věci žalobce Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, adresa pro doručování Bratislavská 8, 400 50 Ústí nad Labem, IČ 41197518, proti žalovanému GRM Insolvence v.o.s. se sídlem Ústí nad Labem, Vaníčkova 1070/29, PSČ 400 01, IČ: 28716671, insolvenčnímu správci dlužníků Lenky anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem U Jeslí 2189/8, 400 01 Ústí nad Labem, a Josefa anonymizovano , nar. 30.03.1973, trvale bytem Masarykova 3085/12, 400 01 Ústí nad Labem, právně zastoupenému Mgr. Janem Faltejskem, advokátem se sídlem Mírové nám. 101/25, 400 01 Ústí nad Labem o žalobě na určení pravosti popřené pohledávky,

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhal určení pravosti své pohledávky ve výši 1.526,-Kč, přihlášené do insolvenčního řízení na majetek dlužnice Lenky anonymizovano , se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému k rukám právního zástupce žalovaného náhradu nákladů řízení ve výši 10.900,-Kč a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 30.09.2010, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 01.10.2010, se žalobce Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, domáhal proti žalovanému GRM Insolvence v.o.s., insolvenčnímu správci dlužníků Lenky anonymizovano a Josefa anonymizovano , určení existence své pohledávky za dlužníkem ve výši 1.526,-Kč. Pohledávka žalobce má právní důvod v dlužném pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, jak bylo vyčísleno vyúčtováním pojistného ze dne 14.05.2001. Pohledávku považuje žalobce za nepromlčenou, neboť dlužníku byla další vyúčtování, která měla přerušit běh promlčecí lhůty, doručena dne 17.06.2005 a 10.09.2007.

K podané žalobě se podáním ze dne 15.11.2010 vyjádřil žalovaný, který uvedl, že nárok žalobce neuznává, neboť pohledávka žalobce je promlčená. Pohledávka spočívá v nároku na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za část prvního pololetí roku 2001, které žalobce vyúčtoval vyúčtováním ze dne 14.05.2001. Všechna pozdější vyúčtování se týkají pouze vyměření penále, a proto nemohou mít vliv na promlčení nároku na pojistné.

Při jednání dne 25.03.2011 soud provedl všechny důkazy předložené a navržené oběma stranami. Z vyúčtování pojistného ze dne 14.05.2001 (č.l. 3) je zřejmé, že dlužnici Lence anonymizovano (dříve Čihákové) bylo vyúčtováno dlužné pojistné za měsíce březen až květen 2001 ve výši 1.526,-Kč. Tímto důkazem je prokázána existence pohledávky žalobce. Vyúčtováním pojistného ze dne 08.06.2005 (č.l. 4-5) byla konstatována existence dluhu na pojistném ve výši 1.526,-Kč za předchozí období a bylo vyúčtováno penále za roky 2002-2005 v celkové výši 2.274,-Kč. Toto vyúčtování dlužnice převzala do vlastních rukou dne 17.06.2005. Vyúčtováním pojistného ze dne 30.08.2007 (č.l. 6-7) byla konstatována existence dluhu na pojistném za předchozí období ve výši 1.526,-Kč a dluhu na pojistném za předchozí období ve výši 2.274,-Kč. Dále bylo doúčtováno penále za roky 2005-2007 v celkové výši 1.061,-Kč, takže celková výše penále činí 3.335,-Kč. Toto vyúčtování dlužnice převzala do vlastních rukou dne 10.09.2007. Dále byly provedeny listinné důkazy z insolvenčního spisu KSUL 69 INS 7555/2010. Rozhodnutím o úpadku a povolení oddlužení (č.l. A-12) je prokazována pasivní legitimace žalovaného insolvenčního správce a usnesením o schválení oddlužení (č.l. B-13) aktuální stav insolvenčního řízení. Výsledek přezkoumání pohledávky žalobce je prokazován protokolem o přezkumném jednání (č.l. B-12). Důkaz byl proveden rovněž formulářem přihlášky žalobce, kde je právní důvod pohledávky uveden shodně jako v podané žalobě. Přílohou přihlášky bylo vyúčtování pojistného ze dne 18.08.2010, kde byla znovu konstatována existence dluhu na pojistném za předchozí období ve výši 1.526,-Kč a dále bylo doúčtováno penále za roky 2007-2010. Celková výše penále proto činila ke dni 03.08.2010 částku 4.157,-Kč (ta byla při přezkumném jednání správcem uznána).

Další důkazy účastníci ani po poučení podle § 118b a 119a občanského soudního řádu nenavrhli.

V závěrečných návrzích oba účastníci setrvali na svých předchozích stanoviscích.

Soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ustanovením § 132 občanského soudního řádu každý jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti. Při hodnocení důkazů dospěl soud k následujícím závěrům. Z nesporných tvrzení a provedených důkazů je zřejmé, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení proti dlužnici Lence anonymizovano pohledávku v celkové výši 5.683,-Kč. Tato pohledávka sestává z dlužného pojistného ke dni 10.06.2001 ve výši 1.526,-Kč a penále za následující období v celkové výši 4.157,-Kč. Existence této pohledávky v uvedené výši je mezi účastníky nesporná a je rovněž prokázána listinnými důkazy. Prokázáno rovněž bylo, že žalobce doručil dne 17.06.2005 a 10.09.2007 další vyúčtování, kterými byla dlužnice informována o výši svého dluhu a bylo jí doúčtováno penále. Nesporné a prokázané je rovněž to, že žalovaný jako insolvenční správce pohledávku žalobce při přezkumném jednání dne 17.09.2010 popřel co do výše 1.526,-Kč (dlužné pojistné) z důvodu promlčení. Zbývající část pohledávky žalobce ve výši 4.157,-Kč (dlužné penále) žalovaný uznal. Spornou tedy zůstala pouze otázka, zda pohledávka žalobce je v popřené části promlčená či nikoliv, a zda úkony, které žalobce činil, mohly vést k přerušení běhu promlčecí doby či nikoliv. Posouzením provedených důkazů soud dospěl k závěru, že vyúčtování ze dne 08.06.2005 a ze dne 30.08.2007 nebyla způsobilá přivodit přerušení běhu promlčecí doby a pohledávka je proto promlčena. Podle § 16 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění se právo předepsat dlužné pojistné promlčuje za 5 let ode dne splatnosti. Byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce dozvěděl. Podstata problému tedy spočívá v posouzení, zda vyúčtování ze dne 08.06.2005 a ze dne 30.08.2007 lze považovat za úkony, směřující ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření. Posouzením těchto vyúčtování však soud zjistil, že tomu tak není. Výše dlužného pojistného byla zjištěna již v roce 2001 ve vyúčtování ze dne 14.05.2001 a později se již nijak neměnila. Všechna pozdější vyúčtování již pouze znovu opakují dříve zjištěnou výši dlužného pojistného a nově vyčíslují pouze penále. Nejde tedy o úkony, které by směřující ke zjištění výše pojistného, ani k jeho vyměření. Proto soud shledal vznesenou námitku promlčení důvodnou a nezbylo, než podanou žalobu na určení pravosti popřené pohledávky zamítnout.

Soud dále rozhodoval o nákladech řízení. Podle výsledku řízení náleží v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu náhrada nákladů řízení žalovanému. Soud proto rozhodl o povinnosti žalobce náklady řízení žalovanému nahradit. Žalovanému náleží paušální odměna za zastupování stanovená podle § 5 písm. d) vyhl. 484/2000 ve výši 10.000,-Kč a 3x režijní paušál podle § 13 odst. 3 vyhl. 177/1996 Sb. za 3 úkony (převzetí právního zastoupení, vyjádření k žalobě a účast u jednání) po 300,-Kč. Celková výše nákladů řízení proto činí 10.900,-Kč. Soud proto žalovanému přiznal náhradu nákladů řízení v celkové výši 10.900,-Kč s tím, že je splatná do tří dnů od právní moci rozsudku, a to k rukám právního zástupce žalovaného.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.)

V Ústí nad Labem dne 25. března 2011 JUDr. Jiří Bednář, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Markéta Štillová