69 ICm 1208/2014
69 ICm 1208/2014-36 (KSUL 69 INS 5779/2013) C 1-8

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. Michalem Mědílkem jako samosoudcem v právní věci žalobkyně: Ing. Soňa Aubrechtová, Most, Bělěhradská 3347/7, ins. správkně dlužníka T O S T A V spol. s r.o. se sídlem Chomutov, Alešova 4397, IČ 47283505, zast. Mgr. et Mgr. Milanem Svobodou, advokátem se sídlem Děčín I, Tyršova 1434/4, proti žalované: Tip Projekt s.r.o. se sídlem Hostivice, Žďárského 2438, IČ 27396746, zast. Mgr. Karolinou Panskou, advokátkou se sídlem Praha 6, Dejvická 998/52, o určení neúčinnosti právního úkonu,

takto:

I. Žaloba o určení, že uzavření kupní smlouvy mezi společností T O S T A V spol. s r.o., IČ 47283505, se sídlem Alešova 4394, 430 03 Chomutov a TIP projekt s.r.o., Žďárského 2438, 253 01 Hostivice, IČ 27396746, zastoupenou Ing. Lubošem Tomáškem, kterou došlo k prodeji nemovitého majetku pozemek č. parc. 1107/3, o výměře 2 226 m2-trvalý travní porost, zaps. na LV č. 7050 pro obec a k.ú. Jirkov u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov je v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 69 INS 5779/2013 neúčinné, se zamítá.

II. Žalobkyně je povinna nahradit žalované náklady řízení v částce 13.355,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám Mgr. Karoliny Panské.

Odůvodnění:

Žalobou, která byla soudu doručena dne 9.4.2014, se žalobkyně domáhala vydání rozhodnutí, jímž by soud určil, že převod vlastnického práva k pozemku popsanému ve výroku I. tohoto rozsudku je z důvodů v žalobě podrobně uvedených neplatný. isir.justi ce.cz

Žalovaná se žalobou nesouhlasila; na svoji obranu uvedla, že důvodem uzavření kupní smlouvy byla existence dluhu vůči finančnímu úřadu, který musel být uhrazen, neboť by znemožnil dlužníkovi účastnit se veřejných soutěží dle jeho předmětu činnosti. Zbývající část výtěžku z prodeje předmětného pozemku pak dlužník použil na úhradu svých provozních výdajů. Prodejem tohoto pozemku pak nedošlo ke zkrácení věřitelů dlužníka, když dlužník svůj majetek pouze transformoval na peněžní prostředky, navíc za cenu odpovídající znaleckém posudku. Žalovaná proto navrhla, aby soud žalobu v celém rozsahu zamítl.

Podle § 239 odst. 1 IZ odporovat právním úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, i když nejde o osobu s dispozičními oprávněními, a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty. Jestliže v době zahájení insolvenčního řízení probíhá o téže věci řízení na základě odpůrčí žaloby jiné osoby, nelze v něm až do skončení insolvenčního řízení pokračovat.

Podle § 239 odst. 3 IZ insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne.

Podle § 242 odst. 1 IZ odporovat lze rovněž právnímu úkonu, kterým dlužník úmyslně zkrátil uspokojení věřitele, byl-li tento úmysl druhé straně znám nebo jí se zřetelem ke všem okolnostem musel být znám.

Podle § 242 odst. 2 IZ má se za to, že u úmyslně zkracujícího právního úkonu učiněného ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, byl dlužníkův úmysl této osobě znám.

Podle § 242 odst. 3 IZ úmyslně zkracujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení.

Podle § 80 písm. c) o.s.ř. lze žalobou (návrhem na zahájení řízení) uplatnit, aby bylo rozhodnuto zejména o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, je-li na tom naléhavý právní zájem.

Soud v této věci učinil následující skutková zjištění:

Z kupní smlouvy uzavřené mezi dlužníkem T O S T A V spol. s r.o. a žalovanou dne 10.10. 2012 bylo zjištěno, že jejím předmětem byl pozemek popsaný ve výroku I. tohoto rozsudku, přičemž kupní cena činila 348.640,-Kč a byla stanovena na základě znaleckého posudku Ing. Bedřicha Řeháka č. 7022-282/2012 ze dne 3.10.2012.

Ze znaleckého posudku Ing. Bedřicha Řeháka č. 7022-282/2012 ze dne 3.10.2012 bylo zjištěno, že předmětný pozemek byl znalcem oceněn na částku 348.640,-Kč.

V řízení o určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, tedy i o určení povinnosti plnit určitý závazek, soud vždy nejprve zkoumá, zda má žalobce na požadovaném určení naléhavý právní zájem. Ten je zpravidla dán tam, kde by se bez požadovaného určení právní postavení účastníků stalo nejistým, případně tam, kde se požadovaným určením vytvoří pevný právní základ pro vztahy mezi účastníky a předejde se tak dalším sporům o plnění. Vyhovění žalobě o určení pak rovněž brání skutečnost, že se žalobce může domáhat svého nároku žalobou na plnění. S ohledem na svoji preventivní povahu nemá žaloba na určení zpravidla již opodstatnění tam, kde již došlo k porušení práva.

V tomto případě soud dospěl k závěru, že naléhavý právní zájem žalobce na požadovaném určení neplatnosti převodu nemovitého majetku popsaného ve výroku I. tohoto rozsudku je dán, neboť situace vyvolaná napadenou kupní smlouvu trvá i v den vyhlášení tohoto rozsudku.

Žaloba byla rovněž uplatněna ve lhůtě stanovené ust. § 239 odst. 3 IZ, neboť úpadek byl zjištěn dne 10.4.2013 a žaloba byla podána u soudu dne 9.4.2014, proto k zániku práva ins. správce domáhat se neúčinnosti předmětné kupní smlouvy nezaniklo.

Soud má po provedeném dokazování za prokázané, že dlužník T O S T A V spol. s r.o., uzavřel dne 10.10.2012 se žalovanou kupní smlouvu, na jejímž základě jí prodal pozemek popsaný ve výroku I. tohoto rozsudku. Účastníky této kupní smlouvy je zcela jistě nutno považovat za osoby blízké, byť se jedná o právnické osoby, jelikož jak i sama žalovaná před soudem uvedla, jednateli těchto společností jsou otec a syn. Nicméně žalobkyni se nepodařilo prokázat, že by předmětná kupní smlouva byla uzavřena výlučně v úmyslu poškodit či naopak zvýhodnit některého z věřitelů a zejména že žalovaná o této skutečnosti věděla či vůbec mohla vědět; soud má totiž za prokázané, že jediným a hlavním důvodem jejího uzavření byla snaha o dosažení statusu bezdlužnosti společnosti T O S T A V spol. s r.o., aby se mohla účastnit veřejných soutěží; navíc-a to nebylo žalobkyní nijak zpochybněno-výtěžek z prodeje předmětného pozemku byl použit na úhradu dluhu této společnosti vůči finančnímu úřadu a na úhradu provozních výdajů. Za zásadní pak soud považuje rovněž skutečnost, že sjednaná cena plně odpovídá ceně zjištěné znaleckým posudkem Ing. Bedřicha Řeháka č. 7022-282/2012 ze dne 3.10.2012.

Po zhodnocení všech uvedených skutečností soud žalobu shledal nedůvodnou a jako takovou ji v celém rozsahu zamítl.

Protože byla žalovaná ve věci plně úspěšná, přiznal jí soud v souladu s ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení v celkové částce 13.355,-Kč sestávajících z odměny advokátky žalované podle vyhl. č. 177/96 Sb., advokátní tarif, za 3 hlavní úkony právní pomoci po 3.100,-Kč a 3 RP podle téže vyhl. po 300,-Kč, doložených cestovních výdajů v částce 287,-Kč a 21 % DPH. Tyto náklady řízení je žalobkyně povinna zaplatit k rukám advokátky žalované Mgr. Karoliny Panské (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného do 15 dnů od jeho doručení.

Nebude-li povinnost uložená tímto rozsudkem splněna dobrovolně, lze se jejího splnění domoci návrhem na soudní výkon rozhodnutí.

V Ústí nad Labem dne 13. září 2016

JUDr. Michal Mědílek v.r. soudce

Za správnost: Kroisová I.