69 Cm 8/2009
Toto rozhedn

KRAJSKÝ dno utí nabqu právní moci dne x " r l l-.. soUo

_/ ,__ ' k..-. 1.

ÚSTÍ vn." t. 1* i i;

1.'

-__._

-81

----u--_ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústi nad Labem rozhodl samosoudcem J UDr. Jiřím Bednářem v právní věci žalobců a) Vratislava anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Zahradní č.p. 312, Lubenec, a b) Šárky anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Zahradní č.p. 312, zastoupených advokátem JUDr. Miroslavem Zrůstem, Louny, proti žalovanému Ing. Janu Ríppel , č.p. 419, 440 01 Louny, insolvenčnímu správci dluzníka GRAMA-Vratislav Čech s.r.o sídlem Lubenec, Karlovarská 351, PSČ 439 83, IČ: 250 05 723, o žalobě na vyloučení věcí ze soupisu majetkové podstaty, takto: se žalobci domáhali vyloučení osobního CDI A registrační značky 2U4 5885 VIN majetkové podstaty dlužníka GRAMA-enec, Karlovarská 351, PSČ 439 83, IČ:

Žaloba ze dne 21.07.2009, kterou automobilu Mercedes ~ Benz E 270 WDB2110161A656045 ze soupisu

Vratislav Čech s.r.o. se sídlem Lub 25005723, se zamítá.

II.

Odůvodněnh

Šárky anonymizovano se žalobou ze dne 21.07.2009 podanou dne Janu Rippelovi, insolvenčnimu správci dlužníka GRAMA-

Žalobci Vratislav Čech a 24.07.2009 proti žalovanému Ing.

Vratislav Čech s.r.o., domáhali vyloučení osobního automobilu Mercedes-Benz E 270 CDI A reg. značky 2U4 5885 VIN WDB2110161A656045 zmajetkové podstaty dlužníka GRAMA-Vratislav Čech sro. Důvodem pro podání žaloby byla skutečnost, že osobní automobil, který byl původně ve vlastnictví dlužníka GRAMA-Vratislav Čech s.r.o., byl z majetku dlužníka prodán dne 28.01.2008 autobazaru Miroslav Vaněk, IČ: 42153077, od kterého jej dne 04.02.2008 zakoupil žalobce Vratislav Čech do společného jmění manželů obou žalobců. Žalobci jsou proto toho názoru, že jsou vlastníky uvedeného osobního automobilu a tento automobil byl do majetkové podstaty dlužníka sepsán neoprávněné.

Kpodané žalobě se podáním ze dne 06.08.2009 vyjádřil žalovaný, který uvedl, že převod automobilu pokládá za neplatný podle § 39 občanského zákoníku, neboť jde o předstíraný prodej automobilu přes autobazar s úmyslem obejít ustanovení § 196a odst. 3 obchodního zákoníku, který stanoví podmínky pro prodej majetku právnické osoby jejímu jednateli.

Kdoplněni skutkových tvrzení a důkaznich návrhů soud nařídil přípravné jednání podle § l l4c občanského soudního řádu na den 30.10.2009. Na základě výsledků přípravného jednání pak žalobce doplnil podáním ze dne 23.1 1.2009 svá skutková tvrzení tak, že podrobně popsal okolnosti převodu automobilu na autobazar a následně na žalobce a doplnil rovněž důkazní návrhy.

Jednání ve věci bylo nařízeno na 29.01.2010. Při tomto jednání soud provedl důkazy navržené a předložené oběma účastníky. Soud měl především ze shodných tvrzení účastníků za nesporně, že přinejmenším do 28.01.2008 byl osobní automobil, který je předmětem sporu, ve vlastnictví dlužníka GRAMA _ Vratislav Čech s.r.o. Nesporné dále je, že dne 10.02.2009 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Sporným naopak zůstává, zda převod mezi dlužníkem, autobazarem a žalobci skutečně proběhl nebo zda šlo o předstírané či z jiného důvodu neplatné právní úkony, jak namitá žalovaný. K posouzení těchto otázek pak proběhlo dokazování. Z výpisu z obchodního rejstříku (č.1. 6) je zřejmé, že žalobce Vratislav Čech byl jediných společníkem a jednatelem dlužníka GRAMA-Vratislav Čech s.r.o., a že základní kapitál dlužníka činil 130.000,-Kč. Vyrozuměním ze dne 26.06.2009 (č.1. 7'8) žalovaný žalobcům oznámil, že automobil sepsal do majetkové podstaty dlužníka. V technickém průkazu (č.1. 9-11) je jako původní vlastník uvedena Společnost Mercedes Benz Leasing a dlužník GRAMA-Vratislav Čech s.r.o. je uveden jako provozovatel. Ukončení leasingové smlouvy je uvedeno ke dni 05.12.2007, kdy se také dosavadní leasingový nájemce GRAMA-Vratislav Čech s.r.o. stal vlastníkem vozidla. Dne 06.02.2008 je pak vyznačen převod na žalobce Vratislava anonymizovano . Ze znaleckého posudku (č.1. 12-13) především vyplývá, že tento znalecký posudek byl znalcem Miroslavem Brdou vypracován na objednávku dlužníka GRAMA-Vratislav Čech s.r.o. a obvyklá cena vozidla činila 460.629,-Kč (bez DPH). Tento znalecký posudek byl zpochybněn ze strany žalovaného, který namítl některé chyby posudku. Žalobci naproti tomu navrhovali provést důkaz výslechem znalce. Soud však od tohoto důkazu upustil, neboť provedeni tohoto důkazu by nemohlo mít žádný vliv na posouzení sporných otázek, tedy zda zapojení autobazaru do převodu osobního automobilu bylo fiktivní a zda bylo nutné splnit podmínky § 196a obchodního zákoníku či nikoliv. Převod automobilu z dlužníka na autobazar byl prokazován kupní smlouvou ze dne 28.01.2008 (č.1. 14). Podle této kupní smlouvy byl automobil prodán autobazaru Miroslav Vaněk za částku 460.629,-Kč splatných ve dvou splátkách (230.000,-Kč při podpisu smlouvy a 230.629,-Kč do 01.02.2008). Žalobci pak od Miroslava Vaňka zakoupili automobil zpět kupní smlouvou ze dne 04.02.2008 (č.1. 15) za částku 465.629,-Kč. K těmto kupním smlouvám byl vyslechnut také svědek Miroslav Vaněk, který uvedl, že jako majitel autobazaru skutečně od firmy GRAMA-Vratislav Čech s.r.o. automobil vykoupil a zaplatil za něj zálohu ve výši cca 220-230 tisíc Kč. Před doplacením d0platku se na něj obrátil žalobce Vratislav Čech s tím, aby auto neprodával, že si je vezme zpět, což také učinil. Automobil stál v autobazaru asi týden, což svědek doložil jednak cenovkou, která měla být umístěna za předním sklem automobilu (č.1. 65) a rovněž inzerátem, který byl vyvěšen ve vývěsní vitríně v Lounech (č.1. 66). Při prodeji auta zpět panu anonymizovano pan Čech vrátil peníze a zaplatil navíc asi 5.000,-Kč provizi za vystavení a ostrahu auta. Svědek na obou kupních smlouvách poznal své podpisy. Převod automobilu nebyl nahlášen do Evidence motorových vozidel, neboť na to byla příliš krátká doba. To, že se Miroslav Vaněk jako vlastník v evidenci motorových vozidel nenguroval je zřejmé i z Výpisu z evidence motorových vozidel (č.1. 22-23), kde je jako vlastník vozidla uveden do 06.02.2008 dlužník GRAMA-Vratislav Čech s.r.o. a po tomto datu žalobce Vratislav Čech. Takto byl převod vozidla žalobcem také oznámen Městskému úřadu vPodbořanech, Odboru dopravy _ evidenci motorových vozidel (č.1. 24-25). Z vnitřního zúčtovacího dokladu (č.1. 26) a výpisu knihy jízd (č.1. 27) pak vyplývá, že automobil byl ve dnech 01.02.2008 a 04.02.2008 (tedy v době, kdy měl stát v autobazaru) užít ke služebním jízdám dlužníka. Žalobci sice předložili při jednání čestné prohlášení účetní ze dne 24.11.2009 (č.1. 64), z něhož vyplývá, že účetní Michaela Zbyňová si téměř po dvou letech vzpomněla, že se v knize jízd dopustila písařské chyby, když u jízdy do Lubence napsala místo správného data 4.2.2008 nesprávné datum 1.2.2008. V knize jízd však je uveden i den (pátek či pondělí), u kterého tento rozpor vysvětlen není. Navíc tento důkaz (čestné prohlášení) byl předložen v rozporu s ustanovením § l 14c odst. 5 občanského soudního řádu a proto k němu nelze přihlížet. Z výpisu z pokladní knihy (č.1. 28) vyplývá, že do pokladny byly dne 28.01.2008 a 01.02.2080 zaúčtovány dvě platby za prodej vozidla Mercedes (230.000,-Kč a 230.629,-Kč). Žalovaný však skutečné vložení uvedených částek do pokladny zpochybňuje. Navíc vložení druhé částky do pokladny je vrozporu svýpovědí svědka Miroslava Vaňka, který uvedl, že zaplatil pouze zálohu. Z výpisu z běžného účtu (č.1. 29) vyplývá, že v době, kdy do pokladny měly výt vloženy uváděné částky, dlužník současně čerpal úvěr ve výši 200.000,-Kč. Z daňového dokladu firmy VSP auto (č.1. 37-38) vyplývá, že při servisní kontrole automobilu dne 25.01.2008 byl stav tachometru automobilu 152.314 km, což je o 13.000 km méně, než je uvedeno ve znaleckém posudku ze dne 21.01.2008 a o 18.000 km méně, než bylo uvedeno na cenovce autobazaru po 28.01.2008. To, že částky utržené za osobní automobil prošly účetnictvím dlužníky, je zřejmé ze stavu účtu k 31.12.2008 (č.1. 48). Dalšími důkazy byly příjmové pokladní doklady (č.1. 49-50), z nichž vyplývá, že Miroslavu Vaňkovi byla zaplacena jak záloha ve výši 235.000-Kč dne 04.02.2008, tak i doplatek ve výši 230.629,-Kč dne 06.02.2008. Tvrzení žalobců o tom, že peníze na zakoupení automobilu jim půjčil bratr žalobkyně Šárky anonymizovano Radim Vožech, je prokazováno smlouvou o půjčce ze dne 05.02.2008 (č.1. 52). Podle této smlouvy Radim Vožech půjčil žalobcům částku 200.000,-Kč, kterou mu žalobci podle kvitance (č.1. 53) vrátili dne 31.10.2008. Žalobce dále předložil smlouvu o postoupení práv a převzetí povinností ze smlouvy o operativním leasingu (č.1. 54), z níž vyplývá, že cena automobilu byla uváděna bez DPH.

Po provedeni důkazů ze spisu soud přistoupil k dokazování přílohovým insolvenčním spisem KS Ústí nad Labem KSUL 69 INS 342/2009. Důkaz byl proveden usnesením ze dne 10.02.2009 č.j. KSUL 69 [NS 342/2009-A-13, kterým bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a žalovaný byl ustanoven jeho insolvenčním správcem, soupisem majetkové podstaty ke dni 16.03.2009 č.j. KSUL 69 INS 342/2009-B-3, kde ještě nebyl osobní automobil sepsán a soupisem majetkové podstaty ke dni 25.06.2009 č.j. KSUL 69 lNS 342/2009-B-7, kde již byl osobní automobil, který je předmětem tohoto sporu, sepsán s poznámkou spornosti.

Vzávěrečném návrhu právní zástupce žalobců uvedl, že trvá na tom, že žalobci automobil řádně zakoupili do svého vlastnictví a navrhl, aby soud podané žalobě vyhověl a automobil z majetkové podstaty vyloučil.

Žalovaný naproti tomu setrval na svém stanovisku, že převod automobilu byl neplatným právním úkonem z důvodu rozporu sustanovením § 196a odst. 3 obchodního zákoníku a navrhl proto žalobu zamítnout.

Soud provedené důkazy zhodnotil v souladu s ustanovením § 132 občanského soudního řádu každý jednotlivě a všechny vjejich vzájemné souvislosti. Při hodnocení důkazů dospěl soud k následujícím závěrům. Z nesporných tvrzení a provedených důkazů je nepochybné, že dlužník GRAMA-Vratislav Čech s.r.o. byl počátkem roku 2008 vlastníkem osobního automobilu, který je předmětem tohoto sporu. Jediným společníkem a jednatelem dlužníka byl žalobce Vratislav Čech. Na přelomu ledna a února 2008 učinil dlužník právní úkony, v jejichž důsledku mělo přejít vlastnické právo k automobilu na jediného jednatele a společníka a Vratislava anonymizovano (resp. do jeho SJM). Těmito úkony bylo uzavření kupních smluv mezi prodávajícím dlužníkem a kupujícím autobazarem Vladimírem Vaňkem a bezprostředně poté mezi prodávajícím autobazarem Vladimírem Vaňkem a kupujícím žalobcem Vratislavem Čechem. Soud tyto úkony posoudil a dospěl k závěru, že jsou neplatné podle § 39 občanského zákoníku, neboť tímto postupem dlužník obcházel omezení práva převodu, které stanoví § 196a odst. 3 obchodního zákoníku. Podle tohoto ustanovení jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednajíci s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby ji ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši aleSpoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musi být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. V tomto konkrétním případě výsledkem celé transakce mělo být nabytí vlastnictví k osobnímu automobilu, jehož hodnota zcela jednoznačně převyšovala 10 % základního kapitálu (tj. 13.000,-Kč), jediným jednatelem a společníkem dlužníka Vratislavem Čechem. Je přitom lhostejné, kolik účastníků bylo do převodu vlastnického práva zapojeno. Stejně tak je lhostejné, zda žalobce od počátku plánoval, že konečným vlastníkem automobilu se stane on sám, nebo zda na tuto myšlenku připadl až po prodeji automobilu do autobazaru. Tak či onak byl povinen v okamžiku, kdy se automobil rozhodl od autobazaru vykoupit zpět, postupovat v souladu s ustanovením § 1963 odst. 3 obchodního zákoníku, tedy požádat soud o jmenování znalce k ohodnocení převáděného automobilu a takto stanovenou cenu zaplatit. Jestliže tak neučinil, je nutno jeho postup považovat za obcházení zákona a tedy řetěz neplatných právních úkonů. To že žalobce nesplní] povinnosti stanovené v § 196a odst. 3 obchodního zákoníku je nepochybně, neboť znalecký posudek, který byl v této věci zpracován, nebyl vyhotoven znalcem určeným soudem, ale znalcem, kterého sí vybral dlužník (a tedy i žalobce). To zda znalecký posudek trpí vadami, jak uvádí žalovaný, nebo zda je v pořádku, je pak zcela nepodstatné. Podstatné pro posouzení věci je pouze to, že při převodu měl dlužník a žalobce postupovat podle § 196a odst. 3 obchodního zákoníku, což neučinil. Soud tedy shledal prodej automobilu z majetku dlužníka absolutně neplatným a vlastníkem automobilu tak je nadále dlužník GRAMA-Vratislav Čech s.r.o. Insolvenční správce proto postupoval správně, když automobil do majetkové podstaty sepsal a podaná žaloba na vyloučení automobilu z majetkové podstaty proto byla jako nedůvodná zamítnuta.

O nákladech řízení pak soud rozhodl v souladu S ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu tak, že náhradu nákladů řízení přiznal žalovanému, který měl ve věci plný úspěch. Žalovanému náleží pouze cestovné za jednu cestu k soudu z Dobroměříc, okr. Louny do Ústí nad Labem a zpět v listOpadu 2009, tj. 2x 52 km, a jednu cestu k soudu zDobroměřic, okr. Louny do Ústí nad Labem a zpět vlednu 2010, tj. 2x 52 km. Výše cestovného v roce 2009 se stanovila podle vyhl. 451/2008 Sb. tak, že při 104 km činí základní sazba náhrady podle § 1 písm. b) 405,60 Kč a spotřebované pohonné hmoty podle § 4 písm. b) při kombinované spotřebě 7,1 litrů na 100 km a ceně 26,80 Kč/litr benzínu natural 95 částku 195,60 Kč. Celková výše nákladů řízení za rok 2009 proto činí 601,-Kč. Výše cestovného v roce 2010 se stanovila podle vyhl. 462/2009 Sb. tak, že při 104 km činí základní sazba náhrady podle § 1 písm. b) 405,60 Kč a spotřebované pohonné hmoty podle § 4 písm. b) při kombinované spotřebě 7,1 litrů na 100 km a ceně 28,70 Kč/litr benzínu natural 95 částku 211,90 Kč. Celková výše nákladů řízení za rok 2010 proto činí 617,-Kč. Soud proto žalovanému přiznal náhradu nákladů řízení v celkové výši 1.218,-Kč s tím, že je splatná do tři dnů od právní moci rozsudku, a to na účet majetkové podstaty dlužníka (§ 202 odst. 1 insolvenčního zákona).

P o u č e n í: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení erchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst.1 o. s. ř.) V Ústí nad Labem dne 5. února 2010 J UDr. Jiří Bednář samosoudce _

/ ._ r "ł ,mľł