68 ICm 623/2016
68 ICm 623/2016-23 sp. zn. insolvenčního řízení: KSPH 68 INS 20728/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v právní věci žalobce Komerční banky, a.s., se sídlem 114 07 Praha 1, Na Příkopě 969/33, IČO 453 17 054, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem 140 00 Praha 4, Vyskočilova 1326/5, proti žalované Nataše Š t r y n c l o v é, anonymizovano , bytem 276 01 Mělník, Mladoboleslavská 2287/69, IČO 885 18 523,

o určení pravosti pohledávky rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 86 240,21 Kč z titulu Smlouvy o služební kreditní kartě reg. č. 0070605300808 o poskytnutí revolvingového úvěru, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Nataši Š t r y n c l o v é, anonymizovano , bytem 276 01 Mělník, Mladoboleslavská 2287/69, IČO 885 18 523, v řízení vedeném u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 68 INS 20728/2015, j e p o p r á v u .

II. Žalovaná Nataša Š t r y n c l o v á, anonymizovano , bytem 276 01 Mělník, Mladoboleslavská 2287/69, IČO 885 18 523, je povinna zaplatit žalobci na náhradu nákladů isir.justi ce.cz -2-

řízení částku 17 342,-Kč k rukám JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem 140 00 Praha 4, Vyskočilova 1326/5, s tím, že tato výše bude zahrnuta do pohledávky žalobce v rámci plnění oddlužení splátkovým kalendářem.

Odůvodnění:

Žalobce podal u zdejšího soudu žalobu na popření pohledávky, kterou žalovaný popřel na přezkumném jednání. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka-žalovaného vedeného u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 68 INS 20728/2015 pohledávku v celkové výši 808 123,80 Kč. Žalobce následně obdržel Vyrozumění o popření pohledávky a to ve výši 86 240,21 Kč, kdy tuto pohledávku popřel žalovaný s tím, že tato pohledávka je promlčena. Žalobce uvedl, že nesouhlasí s tvrzením že by jeho pohledávka byla promlčena, dne 28.11.2005 uzavřel s právním předchůdcem žalované Smlouvu o služební kreditní kartě reg. č. 0070605300808, na jejímž základě žalobce poskytl revolvingový úvěr do výše 100 000,-Kč. Podpisem smlouvy se právní předchůdce žalovaného zavázal splácet poskytnuté peněžní prostředky pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 1/10 vyčerpané jistiny. Z důvodu úmrtí právního předchůdce žalovaného přistoupil žalobce dne 27.8.2012 k odstoupení od smlouvy a zesplatnění pohledávky, přičemž za den splatnosti celkové dlužné částky stanovil den 5.9.2012. Pohledávka tedy byla zesplatněna ke dni 5.9.2012 a to na základě zesplatňující výpisu. Insolvenční řízení žalované bylo zahájeno dnem 14.8.2015. Žalobce tak uplatnil svou pohledávku v insolvenčním řízení řádně a včas v rámci čtyřleté promlčecí doby. Smlouva o úvěru je jako absolutní obchodně závazkový vztah podřízena dle ustanovení § 261 odst. 3 písm. d) obchodního zákoníku, ve znění do 31.12.2013, režimu obchodního zákoníku, a to včetně úpravy běhu promlčecí doby, bez ohledu na povahu účastníků závazkového vztahu. Obchodní zákoník obsahoval v ustanoveních § 387 až § 408 kogentní a ucelenou úpravu problematiky promlčení, v obchodních závazkových vztazích je tak vyloučeno použití ustanovení občanského zákoníku týkající se promlčení. Promlčecí doba je tak v tomto případě čtyřletá a s ohledem na skutečnost, že splatnost závazku nastala ke dni 5.9.2012 a dne 14.8.2015 došlo k zahájení insolvenčního řízení, čímž došlo ke stavení promlčecí doby, má žalobce za to, že přihlášená pohledávka č. P2/1 objektivně není promlčena. Dále žalobce uvedl, že přihlásil svou pohledávku jako podmíněnou s ohledem na skutečnost, že dědické řízení po právním předchůdci žalovaného doposud nebylo pravomocně skončeno. Žalobce je toho názoru, že daná pohledávka není přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka po právu.

Žalovaná se k řádně doručené výzvě soudu ve stanovené lhůtě nevyjádřila.

Z uvedeného spisu insolvenčního soudu vedeného u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 68 INS 20728/2015, vyplývá, že dne 14. srpna 2015 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Nataši anonymizovano , anonymizovano , bytem 276 01 Mělník, Mladoboleslavská 2287/69, IČO 885 18 523, usnesením ze dne 18. listopadu 2015 č. j. KSPH 68 INS 20728/2015-A-15 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno oddlužení, usnesením ze dne 5. února 2016 č. j. KSPH 68 INS 20728/2015-B-9 bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení svou -3-pohledávku ve výši 808 123,80 Kč. Na přezkumném jednání konaném dne 1. února 2016 popřel žalovaný dílčí pohledávku č. 1 žalobce ve výši 86 240,21 Kč. Dne 2. února 2016 bylo žalobci doručeno Vyrozumění o určení popřené pohledávky a dne 25. února 2016 podal žalobce žalobu o určení pravosti popřené pohledávky, tedy včas.

Podle § 192 odst. 2 IZ insolvenční správce může při přezkumném jednání změnit stanovisko, které zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 189 odst. 1 insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon. Zajištění věřitelé se v seznamu uvádějí zvlášť. U každého věřitele musí být uvedeny údaje potřebné k jeho identifikaci a údaje pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky; u zajištěných věřitelů se navíc uvádí důvod a způsob zajištění. V seznamu se zvlášť vyznačí pohledávky vykonatelné.

Podle § 199 odst. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu.

Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6).

Podle § 114b odst. 5 jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen. To neplatí, jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby.

Na základě shora uvedeného dospěl soud k závěru, že žaloba žalobce je důvodná. Žalobce podal dne 25. února 2016 žalobu o určení pohledávky, žalovaná byla soudem řádně vyzvána, aby se k žalobě ve lhůtě 30 dní vyjádřila. Výzva byla žalované doručena dne 29. března 2016. V této výzvě byla žalovaná poučena o možnosti, že pokud se v určené době nevyjádří, bude mít soud za to, že nárok, který je žalobou uplatňován, uznává. Žalovaná se však k žalobě nevyjádřila. Vzhledem k tomu, že v dané věci lze uzavřít smír a s ohledem na uznání argumentace žalobce, byly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání, a proto soud rozhodl, jak je uvedeno shora a určil, že daná pohledávka žalobce ve výši 86 240,21 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Nataši anonymizovano , anonymizovano , bytem 276 01 Mělník, Mladoboleslavská 2287/69, IČO 885 18 523, vedeného u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 68 INS 20728/2015, je po právu.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud přiznal žalobci náhradu nákladů v řízení před soudem prvního stupně ve výši 9 300,-Kč za 3 právní úkony (převzetí, žaloba, vyjádření) po 3 100,-Kč z tarifní hodnoty 50 000,-Kč ( § 1 odst. 2, § 6 odst. 1, § 7 -4-bod 5 a § 9 odst. 4 písm. b vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) a paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 900,-Kč za 3 úkonů po 300,-Kč, celkem tedy ve výši 10 200,-Kč, což s připočtením 21% DPH činí celkem 12 342 Kč, a s připočtení soudního poplatku, který uhradil žalobce ve výši 5 000,-Kč, celkem částku 17 342,-Kč, s tím, že tato výše bude zahrnuta do pohledávky žalobce v rámci plnění oddlužení splátkovým kalendářem.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení ve dvojím vyhotovení. Způsobilým odvolacím důvodem jsou jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a/ o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Praze dne 20. května 2016

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Kvapilová