68 ICm 4860/2015
68 ICm 4860/2015-37 sp. zn. insolvenčního řízení: 68 INS 20211/2015-C1

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v právní věci žalobce TP Insolvence, v.o.s., se sídlem 170 00 Praha 7, Jankovcova 1037/49, IČO 032 96 636, zastoupen Mgr. Tomášem Urbanem, advokátem se sídlem 181 00 Praha 8-Troja, Vřesová 685/16, proti žalovanému Servisní a skladové služby s.r.o. v likvidaci , se sídlem 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Výstavní 2510, IČO 286 01 751, zastoupen JUDr. Annou Antlovou, likvidátorkou společnosti se sídlem 702 00 Ostrava, Sadová 2650/20,

o popření pravosti pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného přihlášená ve výši 50.855,-Kč z titulu smluvní pokuty do insolvenčního řízení dlužníka Jaromíra anonymizovano , anonymizovano , bytem 280 02 Železnice, Cidlina 146, vedeném u Krajského soudu v Praze, pod sp. zn. KSPH 68 INS 20211/2015, n e n í p o p r á v u .

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení částku 12.342,-Kč k rukám Mgr. Tomáše Urbana, advokáta se sídlem Praha 8 Troja, Vřesova 685/16, do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. isir.justi ce.cz -2-

III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice, na účet Krajského soudu v Praze, Praha 5, náměstí Kinských 5, soudní poplatek ve výši 5 000,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce podal u zdejšího soudu žalobu na určení popřené vykonatelné pohledávky s tím, že žalovaný podal přihlášku pohledávky ve výši 50 855,-Kč a to jistinu ve výši 20 000,-Kč odpovídající smluvní pokutě a příslušenství ve výši 30 855,-Kč, odpovídající úroku z prodlení a nákladům rozhodčího řízení. Výše specifikovaná pohledávka byla přiznána rozhodčím nálezem rozhodcem JUDr. Eduarda Rojíčka ze dne 24.10.2011 č. j. ČRS-SP-147/2011. Žalobce danou pohledávkou přezkoumal a popřel, kdy pohledávka byla přezkoumána jako vykonatelná. Žalobce popřel pohledávku žalovaného z důvodů, že pohledávka měla vzniknout na základě smlouvy, tato smlouva však nebyla k přihlášce doložena a žalovaný neuvedl bližší informace ke vzniku pohledávky, dále pak byla sjednána smluvní pokuta, ale žalovaný neuvedl, jak měl dlužník porušit svou smluvní povinnost a jak žalovaný uplatnil smluvní pokutu u dlužníka. Dále pak není doložena smlouva o postoupení pohledávky ze dne 18.04.2011 z původní věřitele na žalovaného, nebyla doložena ani rozhodčí doložka z níž by vyplývala rozhodovací pravomoc rozhodce JUDr. Rojíčka, proto není jisté, zda rozhodčí doložka byla vůbec sjednána či je platná. Žalobce navrhl, aby soud určil, že pohledávky nejsou do insolvenční řízení přihlášeny po právu.

Žalovaný ve svém vyjádření navrhl žalobu zamítnout s tím, že nárok uplatňovaný v žalobě neuznává, pohledávku přihlásil na základě usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 13.6.2012 č.j. 23 EXE 482/2012-10, kdy rozhodčí nález je ověřen doložkou Exekutorského úřadu Ostrava, JUDr. Vlastimilem Porostlým ze dne 11.6.2012. Tyto přílohy vyvrací tvrzení žalobce, kdy citované usnesení exekučního soudu verifikuje existenci a formální i materiální vykonatelnost, jak rozhodčího nálezu, tak aktivní legitimace žalovaného v rozhodčím řízení. Žalovaný má za to, že doložil existenci pohledávky a všechny potřebné listiny. S ohledem na shora uvedené navrhl žalovaný žalobu jako neopodstatněnou zamítnout.

Z insolvenčního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 68 INS 20211/2015 vyplývá, že dne 6. srpna 2015 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Jaromíra anonymizovano , anonymizovano , bytem 280 02 Železnice, Cidlina 146, usnesením ze dne 14. září 2015 č. j. KSPH 68 INS 20211/2015-A-12 byl zjištěn úpadek dlužník a povoleno oddlužení, zároveň byl ustanoven insolvenčním správcem TP Insolvence, v.o.s., se sídlem 170 00 Praha 7, Jankovcova 1037/49, IČO 032 96 636. Dne 13. října 2015 přihlásil žalovaný do insolvenčního řízení svou pohledávku ve výši 50 855,-Kč, jako pohledávku vykonatelnou na základě rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Eduardem Rojíčkem ze dne 24.10.2011 č. j. ČRS-SP-147/2011. Na přezkumné jednání konaném dne 26. listopadu 2015 popřel žalobce pohledávku žalovaného. Dne 22. prosince 2015 podal žalobce žalobu na určení pravosti pohledávky, tedy včas.

Na jednání, konané dne 11. srpna 2016 se likvidátorka žalovaného nedostavila, ačkoliv byla předvolána řádně a včas. -3-

Soud provedl důkaz rozhodčím nálezem rozhodcem JUDr. Eduarda Rojíčka ze dne 24.10.2011 č. j. ČRS-SP-147/2011, ze kterého zjistil, že dlužníkovi byla uložena povinnost zaplatit částku 20 000,-Kč spolu s úrokem, dále pak částka ve výši 10 000,-Kč jako náklady rozhodčího řízení a částka 13 560,-Kč jako náklady právního zastoupení, rozhodčí nález nabyl právní moci dne 14. března 2012 a vykonatelnosti dne 18. března 2012. Z usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 13. června 2012 č. j. 23 EXE 482/2012-10 soud zjistil, že soud nařídil exekuci na majetek povinného-dlužníka, a to na základě rozhodčího nálezu vydaného rozhodcem JUDr. Eduarda Rojíčka ze dne 24.10.2011 č. j. ČRS-SP-147/2011, exekucí byl pověřen JUDr. Vlastimil Porostlý, soudní exekutor, Exekutorský úřad Ostrava.

Podle § 39 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník, neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

Podle § 192 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět.

Podle § 189 odst. 1 insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon. Zajištění věřitelé se v seznamu uvádějí zvlášť. U každého věřitele musí být uvedeny údaje potřebné k jeho identifikaci a údaje pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky; u zajištěných věřitelů se navíc uvádí důvod a způsob zajištění. V seznamu se zvlášť vyznačí pohledávky vykonatelné.

Podle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Podle § 199 odst. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu.

Podle § 199 odst. 2 IZ jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Podle § 199 odst. 3 IZ v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Podle § 201 odst. 1 IZ pohledávka je zjištěna a) jestliže ji nepopřel insolvenční správce ani žádný z přihlášených věřitelů, b) jestliže ji nepopřel insolvenční správce a insolvenční soud odmítl její popření přihlášeným věřitelem, c) jestliže insolvenční správce nebo přihlášený věřitel, který ji popřel, vezme své popření zpět, nebo d) rozhodnutím insolvenčního soudu ve sporu o její pravost, výši nebo pořadí. -4-

Podle ust. § 201 odst. 2 IZ je vykonatelná pohledávka je zjištěna také tehdy, jestliže insolvenční správce nepodal včas žalobu o její popření nebo byla-li taková žaloba zamítnuta anebo řízení o ní skončilo jinak než rozhodnutím ve věci samé.

Podle § 3 odst. 5 zákona č. 216/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, rozhodčí doložka uzavřená podle odstavce 3 musí obsahovat také pravdivé, přesné a úplné informace o a) rozhodci nebo o tom, že rozhoduje stálý rozhodčí soud, b) způsobu zahájení a formě vedení rozhodčího řízení, c) odměně rozhodce a předpokládaných druzích nákladů, které mohou spotřebiteli v rozhodčím řízení vzniknout a o pravidlech pro jejich přiznání, d) místu konání rozhodčího řízení, e) způsobu doručení rozhodčího nálezu spotřebiteli a f) tom, že pravomocný rozhodčí nález je vykonatelný.

Podle § 3 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb. tvoří-li však rozhodčí doložka součást podmínek, jimiž se řídí smlouva hlavní, k níž se rozhodčí doložka vztahuje, je rozhodčí doložka platně ujednána i tehdy, jestliže písemný návrh hlavní smlouvy s rozhodčí doložkou byl druhou stranou přijat způsobem, z něhož je patrný její souhlas s obsahem rozhodčí smlouvy.

Na základě shora zjištěného skutkového stavu věci dospěl soud k závěru, že žaloba žalobce je důvodná. Soud se ztotožnil s názorem žalobce, že v daném případě je sporné, zda byla uzavřena rozhodčí doložka, popřípadě zda byla uzavřena platně a zda byly splněny všechny podmínky k tomu, aby mohl rozhodovat rozhodce JUDr. Rojíček. Žalovaný však neunesl důkazní břemeno, když nepředložil důkazy potřebné k tomu, aby soud mohl posoudit platnost sjednané rozhodčí doložky a následně tedy platnost rozhodčího nálezu, na základě kterého žalovaný svou pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka. V žádném případě nemůže být právním důvodem přihlášené pohledávky žalovaného rozhodnutí Okresního soudu v Jičíně ze dne 13.6.2012 č.j. 23 EXE 482/2012-10, kdy toto rozhodnutí vycházelo z rozhodčího nálezu, jehož platnost však žalobce zpochybňuje. Soud přitom vychází i z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 31 Cdo 958/2012, ze dne 10. 7. 2013, podle kterého nevydal-li rozhodčí nález rozhodce, jehož výběr se uskutečnil podle transparentních pravidel, resp. byl-li rozhodce určen právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, a nemůže-li být akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování, pak tento rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem ve smyslu § 40 odst. 1 písm. c) exekučního řádu, podle něhož by mohla být nařízena exekuce, jelikož rozhodce určený na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky (§ 39 obč. zák.) neměl k vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení pravomoc. Byla-li již exekuce v takovém případě přesto nařízena, resp. zjistí-li soud (dodatečně) nedostatek pravomoci orgánu, který exekuční titul vydal, je třeba exekuci v každém jejím stádiu pro nepřípustnost podle § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř. zastavit, když zákon o rozhodčím řízení nevylučuje, aby otázka (nedostatku) pravomoci rozhodce byla zkoumána i v exekučním řízení (přičemž takový závěr platí bez zřetele k tomu, že povinný v rozhodčím řízení neexistenci rozhodčí smlouvy nenamítal). Tím, že však žalovaný odmítl jakékoli další doklady předložit, nemohl soud tyto skutečnosti posoudit. V neposlední řadě pak měl žalovaný doložit i přechod pohledávky na něho, což rovněž nebylo učiněno. Soudu proto nezbylo, než rozhodnout, že daná pohledávka žalované není přihlášena do insolvenčního řízení dlužníka po právu.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo -5-bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud přiznal žalobci náhradu nákladů v řízení, kdy tato činí 9 300,-Kč za 3 právní úkony (převzetí věci, žaloba a účast na jednání) po 3 100,-Kč z tarifní hodnoty 50 000,-Kč (§ 1 odst. 2, § 6 odst. 1, § 7 bod 5 a § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)), a paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 900,-Kč za 3 úkony po 300,-Kč (§ 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., celkem tedy 10 200,-Kč, což s připočtením 21% DPH činí celkem 12 342,-Kč.

Vzhledem k tomu, že žalobce je osoba, která je osvobozena od placení soudních poplatků a soud jejímu návrhu v plném rozsahu vyhověl, přechází povinnost zaplatit soudní poplatek na žalovaného, který v daném incidenčním řízení neuspěl. Proto soud rozhodl, jak je shora uvedeno a uložil tuto povinnost žalovanému.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení ve trojím vyhotovení.

V Praze dne 11. srpna 2016

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Kvapilová