68 ICm 4220/2017
68 ICm 4220/2017-30 Sp. zn. insolvenčního řízení: KSPH 68 INS 3616/2017-C2

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v právní věci žalobkyně České spořitelny, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, Olbrachtova 19259/62, IČO 452 44 782, proti žalované AB INSOLVENCE v.o.s., se sídlem 110 00 Praha 1, Na Poříčí 24, IČO 247 38 115, insolvenční správce dlužníka a) Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , a b) Radky anonymizovano , anonymizovano , oba bytem 280 02 Kolín V, Pod Vinicí 1232,

o určení pravosti pohledávky částečným rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že pohledávky žalobkyně ve výši 106 646,20 Kč z titulu řádného úroku a úroku z prodlení přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka a) Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , a b) Radky anonymizovano , anonymizovano , oba bytem 280 02 Kolín V, Pod Vinicí 1232, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 68 INS 3616/2017, je po právu.

II. Určuje se, že pohledávka žalobkyně ve výši 801,53 Kč z titulu řádného úroku a úroku z prodlení přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka a) Vladimíra anonymizovano , isir.justi ce.cz anonymizovano , a b) Radky anonymizovano , anonymizovano , oba bytem 280 02 Kolín V, Pod Vinicí 1232, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 68 INS 3616/2017, je po právu.

III. Žaloba na určení, že pohledávka žalobkyně ve výši 1 378,-Kč z titulu nákladů soudního řízení přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka a) Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , a b) Radky anonymizovano , anonymizovano , oba bytem 280 02 Kolín V, Pod Vinicí 1232, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 68 INS 3616/2017, je po právu, se zamítá.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala u zdejšího soudu žalobu na určení pravosti pohledávky. Žalobkyně ve svém vyjádření uvedla, že do insolvenčního řízení dlužníků přihlásila přihláškou ze dne 12. 6. 2017 pohledávku č. 1 jakožto zajištěnou, vykonatelnou (zčásti soudem uznána jako nevykonatelná), peněžitou a nepodmíněnou, kterou má za dlužníky, ke dni 12. 6. 2017 v celkové výši 1.720.223,23 Kč, pohledávku č. 2 jakožto nezajištěnou, nevykonatelnou, peněžitou a nepodmíněnou, kterou má za dlužníky, ke dni 12. 6. 2017 v celkové výši 47.055,49 Kč, pohledávku č. 3 jakožto nezajištěnou, nevykonatelnou, peněžitou a nepodmíněnou, kterou má za dlužníky, ke dni 12. 6. 2017, v celkové výši 13.667,78 Kč. Při přezkumném jednání, které se konalo dne 28. 8. 2017, byla přihlášená pohledávka P1 popřena žalovanou co do výše 108.886,90 Kč, a to v souladu s § 194 InsZ , neboť žalovaná nemá výši příslušenství za prokázanou. Dále žalovaná popřela pohledávku P2 co do výše 2.179,53 Kč, a to v souladu s § 194 InsZ , neboť žalovaná rovněž nemá výši příslušenství za prokázanou. Žalovaná popřela pohledávku č. 1 co do výše 108.886,90 Kč, tedy část příslušenství pohledávky, neboť má za to, že příslušenství je rovno pouze částce 76.502,12 Kč, nikoliv částce 185.389,02, jak je uvedeno v přihlášce. Na základě žádosti žalované směřující výše nadepsanému soudu a následnému rozhodnutí soudu, byla popřená část přezkoumána jakožto nevykonatelná, jelikož dle mínění insolvenčního správce se jednalo o příslušenství pohledávky, které k pohledávce přirostlo až po sepsání notářského zápisu. Žalobkyně ve svém vyjádření uvedla, že výše uvedené tvrzení se nezakládá na pravdě, jelikož je zřejmé, že žalovaná zřejmě vůbec nekalkulovala s příslušenstvím, které dlužníci uznali notářským zápisem NZ 2907/2016 N 2542/2016 (dále jen NZ ). Žalobkyně znázornila výši úroků. Dlužníci v NZ uznali úroky ve výši 105.757,27 Kč, což představuje úroky ode dne poskytnutí úvěru, tedy od 14. 5. 2012-15. 7. 2016, tedy dne ke kterému bylo příslušenství uznáno ve výši 105.757,27 Kč. Úroky jdoucí od 16. 7. 2016, tedy den následující po dni uznání do 19. 7. 2016, tj. den podpisu NZ tvoří částku ve výši 954,89 Kč, úroky jdoucí od 20. 7. 2016, tedy den následující po podpisu NZ do 8. 6. 2017, tj. den zjištění úpadku tvoří částku ve výši 76.436,16 Kč, celkem tedy součet smluvního řádného úroku a smluvního úroku z prodlení tvoří částku 183.148,32 Kč. Žalovaná popřela pohledávku č. 2 co do 2.179,53 Kč. Tato částka je tvořena náklady řízení-soudním poplatkem za podání

žaloby ve věci sp. zn. 15 C 259/2016 ve výši 1.378,-Kč (transakce z 3.5.2017) a části úroku z prodlení ve výši 801,53 Kč (žalobkyně administrativní chybou uvedla výši úroku z prodlení částkou 2.813,93 Kč, ač správná výše, a to v souladu se sestavou ZUV 231 i ZUV 235 činí 3.615,46 Kč. Poplatky za transakce spojené s účtem, tj. součet cen za vedení účtu a smluvních pokut činí 2.274,-Kč (4x59,-Kč-cena za vedení účtu a 1x38,-Kč poměrná cena za vedení účtu, účtované dle bodu 2.2.1-Konsolidace půjček Ceníku a 4x500,-Kč-smluvní pokuta za prodlení-účtovaná dle bodu 5.2 Ceníku). S ohledem na shora uvedené navrhla žalobkyně, aby soud určil, že pohledávky žalobkyně ve výši 106 646,20 Kč a ve výši 2 179,53 Kč jsou po právu.

Žalovaná ve svém vyjádření uvedla, že nárok uplatňovaný v žalobě uznává pouze částečně, a to se týče popřené pohledávky č. 1. Žalobkyně ve své žalobě tvrdila, že žalovaná při přezkumu přihlášky pohledávky nezapočítala úroky, které dlužníci uznali notářským zápisem (NZ 2907/2016 N 2542/2016). Úroky, jež byly uznány notářským zápisem, jsou celkem ve výši 105.757,27 Kč. Žalobkyně zároveň vyčíslila celkovou výši příslušenství pohledávky č. 1 na částku 183.148,32 Kč, která se skládá z úroků, které jsou uznány notářským zápisem a dále z úroků za období od 16. července 2016 do 8. června 2017, tj. do dne zjištění úpadku dlužníků. Žalovaná popírala pohledávku žalobkyně celkem v částce 108.886,90 Kč, avšak žalobkyně nyní žádá o určení pohledávky č. 1 ve výši, která je nižší než výše popření, tj. v částce 106.646,20 Kč (rozdíl 2.240,70 Kč). Žalovaná po přezkoumání argumentace uvedené v žalobě uznává nárok žalobkyně na určení pohledávky č. 1 ve výši 106.646,20 Kč, tj. ve výši pohledávky č. 1 uplatněné žalobou. Zároveň v této souvislosti žalovaná konstatuje, že popření příslušenství pohledávky č. 1 ve výši 2.240,70 Kč stále trvá. Žalobkyně ve svém druhém nároku tvrdila, že částka ve výši 1.378,00 Kč představuje soudní poplatek za podání žaloby ve věci sp. zn. 15 C 259/2016 a že částka ve výši 801,53 Kč tvoří část úroků z prodlení, která nebyla z důvodu administrativní chyby zohledněná v doplnění přihlášky pohledávek ze dne 4. srpna 2017. Vzhledem k tomu, že žalobkyně v přihlášce pohledávek ze dne 12. června 2017 ani v doplnění přihlášky pohledávek ze dne 4. srpna 2017 nárok na zaplacení soudního poplatku ve výši 1.378,00 Kč neuplatnila, a uplatnila jej až žalobou po uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení, není možno dodatečně tento nárok přezkoumat. Žalovaná tento nárok na zaplacení soudního poplatku ve výši 1.378,00 Kč neuznala. Žalovaná pro úplnost uvedla, že v souladu s ustálenou judikaturou obecných soudů nárok na úhradu nákladů vynaložených na vymáhání pohledávky u soudu (např. nárok na úhradu soudního poplatku) vzniká až okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o přiznání těchto nákladů. Před právní mocí rozhodnutí, kterým soud přizná účastníku občanského soudního řízení nárok na náhradu nákladů řízení (před okamžikem vzniku nároku na náhradu nákladů řízení), nelze takový nárok přihlásit do insolvenčního řízení . Žalobkyně v doplnění přihlášky ze dne 4. srpna 2007 uplatnila nárok na úhradu úroků z prodlení ve výši 2.813,93 Kč a nyní se žalobou domáhá, aby ji byla dodatečně přiznána částka na úrocích z prodlení o 801,53 Kč vyšší, a to z důvodu administrativní chyby. Žalovaná v této souvislosti tvrdila, že v rámci incidenčního sporu již není možné měnit výši pohledávky z důvodu nesprávného výpočtů úroků či administrativní chyby a trvá na tom, že pohledávka žalobkyně na úhradu úroků z prodlení byla zjištěna ve výši uplatněné v přihlášce, resp. v doplnění přihlášky ze dne 4. srpna 2017, tj. ve výši 2.813,93 Kč. S ohledem na shora uvedené žalovaná navrhla, aby soud rozhodl, že pohledávka žalobkyně ve výši 106 646,20 Kč je po právu a žalobu na určení pohledávky ve výši 2 179,53 Kč zamítl.

Účastníci souhlasili s tím, aby věc byla rozhodnuta bez nařízení jednání.

Z insolvenčního spisu v řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 68 INS 3616/2017, vyplývá, že insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení bylo dne 21. února 2017 zahájeno insolvenční řízení ve věci výše uvedeného dlužníka a) a b). Usnesením č. j. KSPH 68 INS 3616/2017-A-22 ze dne 8. června 2017 soud zjistil úpadek dlužníka a) a b) a současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Usnesením ze dne 5. září 2017 č. j. KSPH 68 INS 3616/2017-B-16 soud schválil oddlužení dlužníka a) a b) plněním splátkového kalendáře. Poslední den lhůty pro podávání přihlášek byl 10.7.2017. Na přezkumném jednání, konaném dne 28. srpna 2017 popřela žalovaná pohledávku č. 1 žalobkyně co do částky 108 886,90 Kč a pohledávku č. 2 žalobkyně co do částky 2 179,53 Kč, obě pohledávky pro účely přezkoumání byly označeny za nevykonatelné. Vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky bylo žalobkyni doručeno dne 5.9.2017, žalobkyně podala žalobu na určení pravosti pohledávky dne 12.9.2017, tedy včas.

Soud z předložených listin a důkazů zjistil, že žalobkyně přihlásila do insolvenčního řízení dlužníků pohledávku zapsanou pod č. P1 ve výši 1 694 007,40 Kč dne 17.2.2017, dne 13.6.2017 byla zaslána oprava přihlášené pohledávky, kdy byla přihlášena částka ve výši 1 780 946,50 Kč, kdy pohledávka č. 1 byla přihlášena ve výši 1 688 525,90 Kč na jistině a ve výši 185 389,02 Kč na příslušenství, jako řádný úrok a úrok z prodlení, kdy pohledávka č. 2 byla přihlášena ve výši 32 133,86 Kč na jistině a ve výši 14 921,63 Kč na příslušenství, jako řádný úrok, úrok z prodlení, poplatky a náklady, kdy pohledávka č. 3 byla přihlášena ve výši 11 664,-Kč na jistině a ve výši 2 003,78 Kč na příslušenství, jako řádný úrok a úrok z prodlení. Dne 4.8.2017 bylo soudu zasláno další doplnění přihlášky, kdy věřitel doplňoval a opravoval přihlášku na základě pokynu insolvenčního správce, ve kterém uvedl, že pohledávka č. 2 ke dni zjištění úpadku je ve výši 47.055,49 Kč, a skládá se z jistiny ve výši 32.133,86 Kč a řádných úroků ve výši 7.654,17 Kč v sazbě 16 % p.a z aktuálně dlužné splátky (po zesplatnění z celé dlužné jistiny) a úroků z prodlení ve výši 2,813.93 Kč v sazbě 7,05 % p.a z aktuálně dlužné splátky (po zesplatnění z celé dlužné jistiny) a poplatků ve výši 2.274,-Kč sestávaje se z 5x59,-Kč-cena za vedení účtu a 1x38,-Kč poměrná cena za vedení účtu, účtované dle bodu 2.2.1-Konsolidace půjček Ceníku a 4x500,-Kč-smluvní pokuta za prodlení-účtovaná dle bodu 5.2 Ceníku.

Podle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží, a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Prominutí zmeškání přihlašovací lhůty není přípustné (§ 83 IZ).

Podle § 192 odst. 2 IZ insolvenční správce může při přezkumném jednání změnit stanovisko, které zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 189 odst. 1 insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon. Zajištění věřitelé se v seznamu uvádějí zvlášť. U každého věřitele musí být uvedeny údaje potřebné k jeho identifikaci a údaje pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky; u zajištěných věřitelů se navíc uvádí důvod a způsob zajištění. V seznamu se zvlášť vyznačí pohledávky vykonatelné.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 198 odst. 2 IZ, v žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6).

Na základě shora zjištěného skutkového stavu věci dospěl soud k závěru, že žaloba žalobkyně je z části důvodná. Soud má v daném případě za to, že co se týče popřené pohledávky č. 1 ve výši 106 646,20 Kč, tak tato je přihlášena do insolvenčního řízení po právu, neboť žalovaná ve svém vyjádření uvedla, že uznává argumentaci žalobkyně, a po přezkoumání podkladů také žalovaná navrhla, aby byla pohledávka ve výši 106 646,20 Kč po právu. Vzhledem k tomu, že v dané věci lze uzavřít smír a s ohledem na uznání argumentace žalobkyně a na souhlas žalované, byly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání, a proto soud rozhodl, jak je uvedeno shora a určil, že daná pohledávka žalobkyně ve výši 106 646,20 Kč z titulu řádného úroku a úroku z prodlení přihlášená do insolvenčním řízení dlužníka a) Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , a b) Radky anonymizovano , anonymizovano , oba bytem 280 02 Kolín V, Pod Vinicí 1232, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 68 INS 3616/2017, je po právu. Dále se soud zabýval druhým bodem žaloby, který v daném řízení zůstává sporným. A to je určení, zda pohledávka ve výši 2 179,53 Kč je přihlášena do insolvenčního řízení po právu. Tato pohledávka se skládá z částky 801,53 Kč, která je přihlášená jako úrok z prodlení a z částky 1 378,-Kč, která je přihlášená jako soudní poplatek za podání žaloby ve věci sp. zn. 15 C 259/2016. Ohledně částky 1 378,-Kč, kterou žalobkyně přihlásila jako náhradu za zaplacený soudní poplatek v předchozím řízení, se soud shodl s názorem žalované s tím, že v žádné přihlášce, která byla soudu zaslána, ani v doplnění ze dne 4. srpna 2017, která žalobkyně zaslala na výzvu žalované, aby přesně specifikovala výši poplatků, žalobkyně neuvedla, že by přihlašovala náklady, které ji vznikly jako soudní poplatek, který hradila v předchozím řízení, kdy se domáhala své pohledávky, a to konkrétně žalobou pod sp. zn. 15 C 259/2016. Z tohoto je zřejmé, že žalobkyně tuto specifikaci uvedla až v podané žalobě, tedy po lhůtě pro přihlašování pohledávek. Soud proto musí uzavřít, že tuto pohledávku do insolvenčního řízení žalobkyně vůbec nepřihlásila, neboť tuto částku nezohlednila v přihlášce pohledávky, ani v doplnění k přihlášce pohledávky ze dne 4.8.2017. Z tohoto důvodu nezbylo soudu než žalobu na určení pravosti pohledávky ve výši 1 378,-Kč zamítnout. Posledním sporným bodem žaloby byla částka ve výši 801,53 Kč přihlášená jako úroky z prodlení. Ohledně úroků z prodlení má soud za to, že tyto byly do insolvenčního řízení přihlášeny řádně, neboť jak v přihlášce ze dne 13.6.2017, tak i v doplnění ze dne 4.8.2017 jsou úroky z prodlení uvedeny. Tedy na rozdíl od nákladů řízení, úroky z prodlení, sice nesprávně vyčíslené, byly ale uvedeny již v přihlášce pohledávky, a tedy je lze dle § 198 odst. 2 IZ uplatnit v žalobě, na rozdíl právě od nákladů řízení, neboť tuto skutečnost žalobkyně nikde neuváděla. Vzhledem k tomu, že úroky z prodlení byly již uplatněny v přihlášce, jedná se o pohledávku, která byla řádně přihlášená. Žalovaná nerozporovala výpočet výše a specifikace úroku z prodlení, ale pouze to, že byly řádně přepočítány až v podané žalobě. Žalobkyně tedy důvody vzniku této pohledávky uplatnila již v přihlášce, čili do skončení přezkumného jednání, a proto soud rozhodl, že daná pohledávka ve výši 801,53 Kč z titulu řádného úroku a úroku z prodlení přihlášená do insolvenčním řízení dlužníka a) Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , a b) Radky anonymizovano , anonymizovano , oba bytem 280 02 Kolín V, Pod Vinicí 1232, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 68 INS 3616/2017, je po právu.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 202 IZ, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí popřených pohledávek nemá žádný z účastníků proti insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty; do ní náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti výroku I. tohoto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení ve dvojím vyhotovení. Způsobilým odvolacím důvodem jsou jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a/ o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

Proti ostatním výrokům tohoto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení ve trojím vyhotovení.

V Praze dne 11. prosince 2017

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Kvapilová