68 ICm 2289/2016
68 ICm 2289/2016-47 Sp. zn. insolvenčního řízení: KSPH 68 INS 5548/2016-C1

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v právní věci žalobce Ing. Davida J á n o š í k a, se sídlem 500 02 Hradec Králové, Gočárova 1105/36, insolvenčního správce dlužníka Miloslava anonymizovano , anonymizovano , bytem 289 32 Jíkev 45, proti žalované Česká podnikatelská pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, IČO 639 98 530, se sídlem 186 00 Praha 8-Karlín, Pobřežní 23/665, zastoupena JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem 140 00 Praha 4, Bohuslava Martinů 1051/2,

o určení pravosti pohledávky rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalované ve výši 10 015,96 Kč z titulu nezaplaceného pojistného, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Miloslava anonymizovano , anonymizovano , bytem 289 32 Jíkev 45, vedeného u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 68 INS 5548/2016, n e n í p o p r á v u .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz -2-

III. Žalovaná je povinna zaplatit České republice, na účet Krajského soudu v Praze, Praha 5, náměstí Kinských 5, soudní poplatek ve výši 5 000,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce podal u zdejšího soudu žalobu na popření pohledávky, kterou žalovaná přihlásila do insolvenčního řízení shora uvedeného dlužníka pohledávku v celkové výši 10 015,96 Kč z titulu nezaplaceného pojistného. Žalobce pohledávku popřel na přezkumném jednání dne 2. června 2016, s tím, že pohledávka žalované již byla uhrazena v rámci exekučního řízení vedeného soudním exekutorem Mgr. Martinem Tunklem, Exekutorský úřad Plzeň-město.

Žalovaná ve svém původním vyjádření uvedla, že s návrhem uvedeným v žalobě nesouhlasí s tím, že pohledávka dosud nebyla vymožena, a že byla přihlášena do insolvenčního řízení po právu. Ve svém dalším vyjádření však žalovaná uvedla, že po kontrole účetnictví je nesporné, že pohledávka byla uhrazena, a je zcela splacena, a dále žalovaná souhlasila s důvody popření pravosti a výše pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka.

Z uvedeného spisu insolvenčního soudu vedeného u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 68 INS 5548/2016, vyplývá, že dne 8. března 2016 zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Miloslava anonymizovano , anonymizovano , bytem 289 32 Jíkev 45. Usnesením č. j. KSPH 68 INS 5548/2016-A-10 ze dne 1. dubna 2016 soud zjistil úpadek dlužníka a současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Žalovaná přihlásila do insolvenčního řízení svou pohledávku ve výši 10 015,96 Kč. Na přezkumné jednání konané dne 2. června 2016 popřel žalobce pohledávku žalované co do pravosti. Dne 29. června 2016 podal žalobce žalobu o určení pravosti popřené pohledávky, tedy včas.

Podle § 192 odst. 2 IZ insolvenční správce může při přezkumném jednání změnit stanovisko, které zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 189 odst. 1 insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon. Zajištění věřitelé se v seznamu uvádějí zvlášť. U každého věřitele musí být uvedeny údaje potřebné k jeho identifikaci a údaje pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky; u zajištěných věřitelů se navíc uvádí důvod a způsob zajištění. V seznamu se zvlášť vyznačí pohledávky vykonatelné.

Podle § 199 odst. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. -3-

Podle § 153a odst. 1 o. s. ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce.

Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6).

Podle § 114b odst. 5 jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen. To neplatí, jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby.

Na základě shora uvedeného, dospěl soud k závěru, že žaloba žalobce je důvodná. Vzhledem k tomu, že v dané věci lze uzavřít smír a s ohledem na uznání argumentace žalobce a na vyjádření žalované, že s nárokem uplatňovaným v žalobě zcela souhlasí, byly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání, proto soud rozhodl, jak je uvedeno shora a určil, že daná pohledávka žalobce ve výši 10 015,96 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Miloslava anonymizovano , anonymizovano , bytem 289 32 Jíkev 45, vedeného u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 68 INS 5548/2016, není po právu.

Protože žalobci náklady řízení nevznikly, žalovaná ve věci neměla úspěch, nepřiznal soud žádnému z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Vzhledem k tomu, že žalobce je osoba, která je osvobozena od placení soudních poplatků a soud jejímu návrhu v plném rozsahu vyhověl, přechází povinnost zaplatit soudní poplatek na žalovaného, který v daném incidenčním řízení neuspěl. Proto soud rozhodl, jak je shora uvedeno a uložil tuto povinnost žalovanému.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení ve dvojím vyhotovení. Způsobilým odvolacím důvodem jsou jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a/ o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Praze dne 31. srpna 2016

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Kvapilová