68 ICm 2248/2015
68 ICm 2248/2015-18 sp. zn. insolvenčního řízení: KSPH 55 INS 4779/2008

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v právní věci žalobce HRNČÍŘ, RYDVAL a spol., v.o.s., se sídlem 120 00 Praha 2, Rumunská 12, IČO 264 16 409, insolvenční správce dlužníka Ing. Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem 294 01 Nová Ves, Branež 62, proti žalovanému BERBADER s.r.o., se sídlem 184 00 Praha 8-Dolní Chabry, Nová 901/6, IČO 279 38 352, o popření pohledávky rozsudkem pro uznání

tak to :

I. Určuje se, že pohledávka žalobce ve výši 18 408 179,38 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Ing. Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem 294 01 Nová Ves, Branež 62, vedeného u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 55 INS 4779/2008, n e n í p o p r á v u .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. -2-

Odůvodnění:

Žalobce podal u zdejšího soudu žalobu na popření pohledávky, kterou žalobce popřel na přezkumném jednání. Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka Ing. Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem 294 01 Nová Ves, Branež 62, vedeného u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 55 INS 4779/2008, pohledávku v celkové výši 18 408 179,38 Kč. Žalobce popřel pohledávku žalovaného přihlášenou ve výši 18 408 179,38 Kč, s tím, že popírá pravost, popřípadě výši a zajištění. Pohledávka byla přihlášena z titulu ručitelského závazku dlužníka za pohledávku původního věřitele BENNET REAL s.r.o., za společností CARTEC MB s.r.o., podle smlouvy o půjčce sepsané přímo vykonatelným exekutorským zápisem soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka ze dne 21.5.2008, sp. zn. EZ 16/2008. Smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 25.2.2009 měl žalovaný nabýt tuto pohledávku. Insolvenční správce popřel pohledávku, protože podle jeho stanoviska není věřitel společnost BERBADER, s.r.o. k podaní přihlášky pohledávek aktivně legitimován, neboť neprokázal, že na něj přešlo právo k přihlašované pohledávce. Podle jeho tvrzení tato pohledávka na něj měla přejit postoupením od společnosti BENNET REAL, s.r.o. podle smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 25.2.2009. Tato smlouva však neobsahuje ujednaní o úplatě a přitom podle čestného prohlášení jednatele společnosti BENNET REAL s.r.o. ze dne 3.4.2009 měla byt tato úplata v neuvedené výši uhrazena. Žalobce je toho názoru, že daná pohledávka není přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka po právu.

Žalovaný se k výzvě soudu ve stanovené lhůtě nevyjádřil.

Z uvedeného spisu insolvenčního soudu vedeného u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 55 INS 4779/2008, vyplývá, že dne 26. listopadu 2008 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Ing. Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem 294 01 Nová Ves, Branež 62, usnesením ze dne 10. února 2010 č. j. KSPH 55 INS 4779/2008-A-14 byl zjištěn úpadek dlužníka a prohlášen na jeho majetek konkurs. Zároveň byl ustanoven insolvenčním správcem HRNČÍŘ, RYDVAL a spol., v.o.s., se sídlem 120 00 Praha 2, Rumunská 12, IČO 264 16 409. Žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení svou pohledávku ve výši 18 408 179,38 Kč. Na zvláštním přezkumné jednání konaném dne 19. května 2015 popřel žalobce pohledávku žalovaného co do pravosti, popřípadě výše a zajištění. Dne 8. června 2015 podal žalobce žalobu o popřené vykonatelné pohledávky, tedy včas.

Podle § 192 odst. 2 IZ insolvenční správce může při přezkumném jednání změnit stanovisko, které zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 189 odst. 1 insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon. Zajištění věřitelé se v seznamu uvádějí zvlášť. U každého věřitele musí být uvedeny údaje potřebné k jeho identifikaci a údaje pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky; u zajištěných věřitelů se navíc uvádí důvod a způsob zajištění. V seznamu se zvlášť vyznačí pohledávky vykonatelné. -3-

Podle § 199 odst. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu.

Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6).

Podle § 114b odst. 5 jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen. To neplatí, jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby.

Na základě shora uvedeného, dospěl soud k závěru, že žaloba žalobce je důvodná. Žalobce podal dne 8. června 2015 žalobu o určení pohledávky, žalovaný byl soudem řádně vyzván, aby se k žalobě ve lhůtě 30 dní vyjádřil. Výzva byla žalovanému doručena dne 19. června 2015. V této výzvě byl žalovaný poučen o možnosti, že pokud se v určené době nevyjádří, že soud bude mít za to, že nárok, který je žalobou uplatňován uznává. Žalovaný se k žalobě nevyjádřil. Vzhledem k tomu, že v dané věci lze uzavřít smír a s ohledem na uznání argumentace žalobce, byly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání, a proto soud rozhodl, jak je uvedeno shora a určil, že daná pohledávka žalobce ve výši 18 408 179,38 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Ing. Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem 294 01 Nová Ves, Branžež 62, vedeného u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 55 INS 4779/2008, není přihlášená po právu.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 202 IZ, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí popřených pohledávek nemá žádný z účastníků proti insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty; do ní náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení ve dvojím vyhotovení. Způsobilým odvolacím důvodem jsou jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a/ o.s.ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Praze dne 28. července 2015

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Horáková Vladislava