68 ICm 2152/2015
68 ICm 2152/2015-28 sp. zn. insolvenčního řízení: KSPH 68 INS 25203/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v právní věci žalobce Ing. Tomáše R a k o u s k é h o, nar. 02.09.1964, bytem 295 01 Mnichovo Hradiště, Za Zámeckou zdí 37, zastoupeného JUDr. Markem Janstou, LL.M., advokátem se sídlem 293 01 Mladá Boleslav, Nám. Míru 14, proti žalovanému Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., se sídlem 140 78 Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČO 294 14 873, insolvenčnímu správci dlužníka Renáty anonymizovano , anonymizovano , bytem 293 01 Mladá Boleslav, Erbenova 704/31, IČO 435 13 620, zastoupené Mgr. Janem Škeříkem, advokátem se sídlem Praha 4, Táborská 619/46,

o určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žaloba žalobce na určení, že jeho pohledávka ve výši 420 000,-Kč z titulu smlouvy o dílo přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Renáty anonymizovano , anonymizovano , bytem 293 01 Mladá Boleslav, Erbenova 704/31, IČO 435 13 620, vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 68 INS 25203/2014, je po právu, s e zamítá. isir.justi ce.cz -2-

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení částku 12 342,-Kč k rukám Mgr. Jana Škeříka, advokáta se sídlem Praha 4, Táborská 619/46, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce podal u zdejšího soudu žalobu na určení pravosti popřené pohledávky. Žalobce uvedl, že podal přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení dlužnice Renáty anonymizovano , anonymizovano , bytem 293 01 Mladá Boleslav, Erbenova 704/31, IČO 435 13 620, ve výši 420 000,-Kč, kterou žalovaný jako insolvenční správce popřel na přezkumném jednání z důvodu, že nebyla prokázána existence smluvního vztahu mezi žalobcem a dlužnicí. Žalobce s popřením nesouhlasil s tím, že smlouva o dílo nemusí být uzavřena v písemné formě, žalobce uzavřel s dlužnicí platnou smlouvu o dílo a řádně a včas provedl dílo, avšak dlužnice nesplnila svůj závazek vůči žalobci a na účet žalobce nic nezaplatila. Předmětem ústně uzavřené smlouvy mezi žalobcem a dlužnicí bylo následující: a) zhotovení projektové dokumentace v obci Smilovice, k. ú. Újezdec u Luštěnic, okres Mladá Boleslav. V dané lokalitě vlastnil dlužník nemovitosti určené územním plánem obce pro výstavbu rodinných domů, kdy měl zájem projektovou dokumentaci pro stavební povolení a to: pozemních komunikací, dešťové kanalizace-odvodnění komunikací, splaškové tlakové kanalizace, vodovodu, plynovodu, veřejného osvětlení b) zastupování v řízení před správními orgány ve věci získání stavebních povolení (za tím účelem byla dlužnicí dne 10.08.2010 žalobci udělena plná moc) a to: pro výstavbu pozemní komunikace na pozemcích p. č. 716/9, p. č. 717/1 a p. č. 718/14 vše v k. ú. Újezdec u Luštěnice, kdy řízení bylo vedeno před Magistrátem města Mladá Boleslav, Odbor dopravy a silničního hospodářství, č. j.: ODSH 253-280/2011, a k tomuto účelu byla věřiteli ze strany úpadce udělena plná moc ze dne 10. 8. 2010 a 10. 5. 2010, pro výstavbu středotlakého plynovodu na pozemcích p. č. 732, p. č. 716/9 a p. č. 717/1, a p. č. 718/4 vše v k. ú. Újezdec u Luštěnice, kdy řízení bylo vedeno před Magistrátem města Mladá Boleslav, Odbor stavební a rozvoje města, č. j.: OStRM/49760/2011/TORE, a k tomuto účelu byla věřiteli ze strany úpadce udělena plná moc ze dne 10. 8. 2010 a 10. 5. 2010, pro výstavbu vodovodního řadu z potrubí a splaškové kanalizace z potrubí na pozemcích p. č. 732, p. č. 653 a p. č. 716/19, p. č. 717/1 a p. č. 718/4 vše v k. ú. Újezdec u Luštěnice, kdy řízení bylo vedeno před Magistrátem města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí, č. j.: ŽP 231/2-21137/2011, a k tomuto účelu byla věřiteli ze strany dlužnice udělena plná moc ze dne 10. 8. 2010 a 10. 5. 2010. Žalobce pro dlužnici řádně a včas provedl v rozsahu výše uvedeném zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, a to pozemních komunikací, dešťové kanalizace-odvodnění komunikací, splaškové tlakové kanalizace, vodovodu, plynovodu, a veřejného osvětlení. Tato projektová dokumentace pak byla použita ve shora uvedených řízeních vedených u jednotlivých odborů Magistrátu města Mladá Boleslav, v rámci kterých byla vydána jednotlivá stavební povolení pro zbudování inženýrských sítí na pozemcích úpadce v lokalitě k. ú. Újezdec u Luštěnic. Za zhotovení projektové dokumentace a za zastupování úpadce v rámci správních řízení byla cena plnění stanovena honorářovým řádem Komory autorizovaných inženýrů a techniků, kdy výše honoráře byla oproti ceníkové ceně -3-po dohodě dlužnice a žalobce ponížena na tyto částky bez zákonné sazby DPH: pozemních komunikací-165.713,-Kč, dešťové kanalizace-odvodnění komunikací-95.181,-Kč, splaškové tlakové kanalizace-105.907,-Kč, vodovodu-79.820,-Kč, plynovodu-80.539,-Kč, veřejného osvětlení-35.577,-Kč, celkem 562 737,-Kč. Takto ujednaná cena za vyhotovení projektové dokumentace byla stanovena včetně odměny za inženýrskou činnost realizovanou žalobcem ve prospěch dlužnice v rámci výše uvedených správních řízení. S ohledem na skutečnost, že dlužnice nedisponovala dostatečnými finančními prostředky pro zaplacení částky 562.737,-Kč, která je představována sjednanou odměnou žalobce za plnění řádně a včas provedeného díla pro dlužnici, dlužnice proto nabídla žalobci k zajištění pohledávky žalobce zřízení zástavního práva k pozemkům p. č. 716/4 a p. č. 718/4, k. ú. Újezdec u Luštěnic s tím, že požádala žalobce o další slevu z hodnoty poskytnutého plnění. Této žádosti dlužnice bylo ze strany žalobce vyhověno s tím, že konečná cena poskytnutého plnění za shora uvedenou realizaci díla byla dohodou stran stanovena částkou ve výši 420.000,-Kč. Tato částka pak byla následně zajištěna zřízením zástavního práva k pozemkům p. č. 716/4 a p. č. 718/4, k. ú. Újezdec u Luštěnic, a to smlouvou uzavřenou mezi žalobcem a dlužnicí dne 31. 3. 2011. Vklad práva do katastru nemovitostí byl proveden k datu 13. 7. 2011. Dohodou žalobce a dlužnice bylo v čl. II smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti, která byla uzavřena dne 31. 3. 2011, výslovně uvedeno, že zástavní věřitel-tedy žalobce-uzavřel s dlužníkem-tedy s dlužnicí-smlouvu o dílo, na základě které provedl pro dlužníka inženýrskou činnost a projekční práce v celkové hodnotě 420.000,-Kč s tím, že k vyplacení zástavy, tedy úhradě inženýrské činnosti a projekčních prací dojde k datu 31. 12. 2012. S ohledem na shora uvedené navrhl žalobce, aby soud určil, že jeho přihlášené pohledávky jsou po právu. Žalovaný ve svém vyjádření uvedl, že nárok uplatňovaný v žalobě neuznává, dle vyjádření insolvenční dlužnice nebyla se žalobcem nikdy žádná smlouva o dílo uzavřena. I kdyby však smlouva uzavřena byla, nešlo by o platně uzavřenou smlouvou o dílo ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku (dále jen obch. zák.) pro absenci ujednání o ceně tohoto díla, aniž by účastníci vyjádřili vůli uzavřít smlouvu bez určení ceny. Neexistence či neurčitost ujednání o ceně se podává i ze samotné žaloby, ze které se dozvídáme, že měla být ujednána cena 562 737,-Kč, nicméně ve smlouvě o zřízení zástavního práva, na kterou žalobce poukazuje, se již hovoří o částce 420.000,-Kč. Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo (§ 536 obch. zák.) jsou předmět díla a určení ceny nebo vymezení způsobu jejího určení, popřípadě projev vůle účastníků uzavřít smlouvu bez určení ceny. Pokud smlouva o dílo neobsahuje obě tyto podstatné náležitosti, není uzavřena platně. Jestliže tedy v daném případě nebyla sjednána fixní cena díla a ani způsob určení ceny díla ohledně celého díla (resp. toto ujednání bylo neurčité) a projev vůle účastníků nesměřoval k uzavření smlouvy bez určení ceny, nelze než uzavřít, že předmětná smlouva není platně uzavřenou smlouvou o dílo ve smyslu § 536 a násl. obch. zák. a žalobci tak na jejím základě nemohla vzniknout žádná pohledávka (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 7. 2005, sp. zn. 32 Odo 595/2005). S ohledem na shora uvedené navrhl žalovaný, aby žaloba žalobce byla zamítnuta.

Účastníci činí nesporným tvrzení o skutečnostech, že usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 11. listopadu 2014 č. j. KSPH 68 INS 25203/2014-A-16 byl zjištěn úpadek dlužníka Renáty anonymizovano , anonymizovano , bytem 293 01 Mladá Boleslav, Erbenova 704/31, IČO 435 13 620, a povoleno oddlužení, že dne 11. prosince 2014 podal žalobce přihlášku do tohoto insolvenčního řízení, kdy na přezkumném jednání konaném dne 9. dubna 2015 byla -4-popřena přihlášená pohledávka žalobce, že usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 11. listopadu 2014 KSPH 68 INS 25203/2014-B-17 bylo schváleno plnění oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužníka, že dne 18. května 2015 byla zástupci žalobce doručena výzva k podání incidenční žaloby, která byla podána dne 2. června 2015, tedy včas. Soud provedl důkaz žádostí o stavební povolení ze dne 15.3.2011, ze které bylo zjištěno, že o toto povolení požádal stavebník Renáta anonymizovano , zastoupená Ing. Rakouským.

Z žádosti o stavební povolení k vodním dílům ze dne 23.3.2011 soud zjistil, že žadatel Renáta anonymizovano byla zastoupena Ing. Rakouským a žádala o povolení na základě projektové dokumentace, kterou zpracovala firma Anitas s.r.o.

Ze stavebního povolení Magistrátu města Mladá Boleslav ze dne 27.7.2011 bylo zjištěno, že bylo vydáno stavební povolení Renátě anonymizovano , zastoupené Ing. Tomášem Rakouským, na základě projektové dokumentace, vypracované společností Anitas s.r.o.

Ze stavebního povolení Magistrátu města Mladá Boleslav ze dne 7.10.2011, z rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav ze dne 29.9.2011, z rozhodnutí Magistrátu města Mladá Boleslav ze dne 27.4.2011, z oznámení o zahájení vodoprávního řízení ze dne 31.3.2011, z oznámení o zahájení stavebního řízení ze dne 19.4.2011, z oznámení o zahájení stavebního řízení ze dne 37.8.2011 a ze sdělení k zaplacení správního poplatku ze dne 31.8.2011, z žádosti o udělení souhlasu ze dne 12.9.2011, soud zjistil, že v těchto řízeních zastupoval stavebníka Renátu anonymizovano Ing. Tomáš Rakouský.

Ze Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti ze dne 31.3.2011, bylo zjištěno, že na straně zástavního věřitele byl Ing. Rakouský, na straně zástavního dlužníka Renáta anonymizovano , kdy byly zastaveny nemovitosti ve vlastnictví zástavního dlužníka pro pohledávku ve výši 420 000,-Kč z titulu smlouvy o dílo.

Z e-mailové korespondence ze dne 25.1.2013 soud zjistil, že tuto korespondenci vedla Renata anonymizovano -e-mail renata228@centrum.cz a Ing. Rakouský-e-mail anitas@anitas.cz, kdy se v e-mailu hovoří o úhradě pohledávky TOP SERVIS BYDLENÍ s.r.o., s tím, že paní anonymizovano byla jako fyzická osoba ochotna uhradit pohledávku za tuto společnost.

Z celkového honoráře a kalkulace ceny ze dne 8.4.2015 soud zjistil, že tyto dokumenty byly na firmu Protech spol. s.r.o., projektantem byla firma Anitas, a podpis patřil Ing. Tomáši Rakouskému, honorář byl vypočten na 562 737,-Kč.

Výpisem z obchodního rejstříku na obchodní firmu ANITAS s.r.o. IČO 257 55 668, bylo zjištěno, že Ing. Tomáš Rakouský, žalobce, byl jediným jednatelem a společníkem společnosti ANITAS.

Z plné moci ze dne 10.8.2010, bylo zjištěno, že zmocnitel Renáta anonymizovano tuto udělila zmocněnci Ing. Tomáši Rakouskému, k veškerým jednáním ve věci vyřízení stavebního povolení ve věci Komunikace a inženýrské sítě v obci Smilovice v k. ú. Újezdec u Luštěnic.

Ze stanoviska Magistrátu města Mladá Boleslav ze dne 18.4.2016, 26.4.2016, 20.4.2016 -5- Z faktury č. 3 ze dne 19.8.2010 soud zjistil, že tato byla vystavena Ing. Rakouským pro odběratele Renátu anonymizovano , na částku 142 737,-Kč.

Z faktury č. 2 ze dne 28.3.2011 soud zjistil, že tato byla vystavena Ing. Rakouským pro odběratele Renátu anonymizovano , na částku 420 000,-Kč.

Z Projektu pro stavební povolení č. 113/08-komunikace v lokalitě rodinných domů v obci Smilovice místní část Újezdec, soud zjistil, že investorem byla Renáta anonymizovano a projektantem firma Anitas s.r.o.

Z Projektu pro stavební povolení č. 113/08-odvodnění komunikace v lokalitě rodinných domů v obci Smilovice místní část Újezdec soud zjistil, že investorem byla Renáta anonymizovano a projektantem firma Anitas s.r.o.

Z Projektu pro stavební povolení č. 113/08-plynovod v lokalitě rodinných domů v obci Smilovice místní část Újezdec soud zjistil, že investorem byla Renáta anonymizovano a projektantem firma Anitas s.r.o.

Z Projektu pro stavební povolení č. 113/08-splašková tlaková kanalizace v lokalitě rodinných domů v obci Smilovice místní část Újezdec, soud zjistil, že investorem byla Renáta anonymizovano a projektantem firma Anitas s.r.o.

Z Projektu pro stavební povolení č. 113/08-vodovod v lokalitě rodinných domů v obci Smilovice místní část Újezdec soud zjistil, že investorem byla Renáta anonymizovano a projektantem firma Anitas s.r.o.

Z Projekt pro stavební povolení č. 113/08-lokalita rodinných domů v obci Smilovice místní část Újezdec-veřejné osvětlení soud zjistil, že investorem byla Renáta anonymizovano a projektantem firma Anitas s.r.o.

Z plné moci ze dne 10.5.2010, bylo zjištěno, že zmocnitel Petr Jeniš tuto udělil zmocněnci Ing. Tomáši Rakouskému, k veškerým jednáním ve věci vyřízení stavebního povolení ve věci Komunikace a inženýrské sítě v obci Smilovice v k. ú. Újezdec u Luštěnic.

Ze smlouvy o dílo č. 4/2010 ze dne 1.7.2010 bylo zjištěnu, že tuto uzavřel na straně objednatele Ing. Tomáš Rakouský a na straně zhotovitele společnost Anitas s.r.o., zastoupena svým jednatelem Ing. Tomášem Rakouským, kdy předmětem plnění bylo zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na akci: Komunikace a inženýrské sítě-lokalita RD Újezdec, místní část Smilovic, a cena byla stanovena na částku 479 400,-Kč.

Z dokladu o převzetí díla ze dne 1.2.2011, bylo zjištěno, že objednatel Ing. Rakouský převzal od zhotovitele Anitas s.r.o. 6 x paré projektové dokumentace-Komunikace, odvodnění komunikace, Komunikace a IS-lokalita RD Újezdec, za obě strany byl podepsán Ing. Rakouský.

Z dokladu o převzetí díla ze dne 4.2.2011 bylo zjištěno, že objednatel Ing. Rakouský převzal od zhotovitele Anitas s.r.o. 6 x paré projektové dokumentace-Splašková tlaková kanalizace, Komunikace a IS-lokalita RD Újezdec, za obě strany byl podepsán Ing. Rakouský. -6- Z dokladu o převzetí díla ze dne 7.2.2011 bylo zjištěno, že objednatel Ing. Rakouský převzal od zhotovitele Anitas s.r.o. 6 x paré projektové dokumentace-Vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, Komunikace a IS-lokalita RD Újezdec, za obě strany byl podepsán Ing. Rakouský.

Z faktury č. 4 ze dne 1.2.2011 a příjmového dokladu ze dne 1.2.2011 bylo zjištěno, že fakturu vystavil dodavatel Anitas s.r.o. na částku 238 800,-Kč za projektovou dokumentaci, na straně odběratele byl Ing. Rakouský, z příjmového dokladu bylo zjištěno, že tato faktura byla uhrazena Ing. Rakouským.

Z faktury č. 6 ze dne 4.2.2011 a příjmového dokladu ze dne 4.2.2011 bylo zjištěno, že fakturu vystavil dodavatel Anitas s.r.o. na částku 93 000,-Kč za projektovou dokumentaci, na straně odběratele byl Ing. Rakouský, z příjmového dokladu bylo zjištěno, že tato faktura byla uhrazena Ing. Rakouským.

Z faktury č. 9 ze dne 7.2.2011 a příjmovým dokladem ze dne 7.2.2011, bylo zjištěno, že fakturu vystavil dodavatel Anitas s.r.o. na částku 147 600,-Kč za projektovou dokumentaci, na straně odběratele byl Ing. Rakouský, z příjmového dokladu bylo zjištěno, že tato faktura byla uhrazena Ing. Rakouským.

Z výslechu svědka-insolvenční dlužnice-Renáty anonymizovano , anonymizovano , bytem 293 01 Mladá Boleslav, Erbenova 704/31, soud zjistil, že tato uzavírala jako jednatel ve společnosti TOP SERVIS BYDLENÍ s.r.o., s jednatelem společnosti ANITAS s.r.o. panem Rakouským smlouvu s tím, že smlouva bude zaslána, jak se uvádělo v emailech, ale tato nebyla podepsána. ANITAS s.r.o. ale projektovou dokumentaci začala zpracovávat, nepamatovala si, zda by byla domluvena pevná cena, pan Rakouský říkal, že tato se vypočítává podle hodnoty projektu, projekt měl být vypracován do 9 měsíců. Požadovala, aby cena za skutečnou realizaci, ze které se měla vypočítávat cena prací, byla co nejnižší. Rozparcelování pozemků si prováděla sama. Práce byly vykonány, ale některé projekty byly upraveny podle požadavků orgánů např. u projektu na silnice. V době uzavírání smlouvy vůbec neměla představu, jaká by cena měla být, jen chtěla, aby cena za realizaci byla maximálně 8.000.000,-Kč. Konečná cena i po úpravě byla na základě poptávky u 3 firem, kterou provedla, nad 10.000.000,-Kč. Nevěděla, z čeho vycházela částka 562.737,-Kč. Jako jednatel společnosti TOP SERVIS BYDLENÍ s.r.o. hradila společnosti ANITAS s.r.o. 150.000,-Kč jako zálohu, když projektové práce nešly tak rychle jak bylo domluveno a pan Rakouský chtěl nějakou zálohu. Společnost TOP SERVIS BYDLENÍ s.r.o. svědkyně na konci roku 2009 prodala. Smlouva na projektovou dokumentaci se uzavírala v roce 2008, záloha byla předána fyzicky panu Rakouskému někdy v létě 2009, tato platba byla zaúčtována na účtech TOP SERVIS BYDLENÍ s.r.o. Svědkyně dále uvedla, že v roce 2010 pak s manželem, který byl výlučným vlastníkem dvou sousedících pozemků, podepsali plnou moc žalobci, kdy tuto chtěl, aby mohl jednat s úřady. Nevěděla, zda v té době již byly projekty hotovy, ale na základě nich se pak začala projednávat jednotlivá povolení. Přestože požadovala, aby projekty byly hotovy do 9 měsíců, toto splněno nebylo, neboť až v roce 2010 se začali vyřizovat povolení, ale vlastníkem všech pozemků se stala v lednu 2009 a teprve poté na projektech žalobce mohl začít pracovat. Co se týče uzavření zástavní smlouvy, protože prodala TOP SERVIS BYDLENÍ s.r.o., tak v době jejího uzavření již s žalobcem jednala sama, v té době byla pod tlakem, potřebovala to dotáhnout, a jak vyplývá i z emailu, toto byla jediná možnost. Smlouvu vypracovával doktor Jansta, svědkyně v ní nehloubala, -7-v té době to vypadalo, že by se mohl prodat některý pozemek a byly by peníze na zasíťování, proto tuto smlouvu uzavřela. Částka 420.000,-Kč byla navržena doktorem Janstou a svědkyně nad tím nehloubala. Na částku 150.000,-Kč žádný příjmový doklad není. Firma ANITAS s.r.o. pro ni měla udělat projektovou dokumentaci a zajistit projekty pro stavební povolení, což vyřizovala paní Maděrová z firmy ANITAS s.r.o., se kterou komunikovala, a protože tam byly nějaké problémy, tak jí významně pomáhala paní Linková, což byla její kamarádka. Plnou moc na jednání s úřady chtěl pan Rakouský napsat přímo na sebe, aby nemusel dokládat výpisy z obchodního rejstříku, že je statutárním orgánem. Svědkyně dále uvedla, že si nepamatuje, že by dostala nějakou fakturu, neví ani, kdo komu měl fakturovat, projektovou dokumentaci dostala na základě podpisu na zástavní smlouvě od pana Rakouského. Smlouvu se společností ANITAS s.r.o. uzavírala jako jednatel společnosti TOP SERVIS BYDLENÍ s.r.o. Následně nedošlo k převzetí dluhů její osobou, což je také v předložených emailech.

Z výpovědi žalobce Ing. Tomáše Rakouského bylo zjištěno, že v roce 2008, 2009 jednal s paní anonymizovano s tím, že pro ni dělali projekt pro územní řízení, tento vypracovali, zaplatila jej, pak pokračovali ve vyhotovování projektu, shánění povolení, kdy styčnou osobou byl on, jeho s.r.o. a subdodavatelé s tím, že když to bude na něj, nebude se muset platit DPH, což pro paní anonymizovano bylo výhodnější a levnější. Vyhotovila se dokumentace, vyřídila stavební povolení a poté se dožadovali zaplacení, protože neměli ani žádnou zálohu. Paní anonymizovano říkala, že shání investora, aby se počkalo, asi po roce sehnala investora, byl vyřešen i ČEZ, a proto se chtěla dostat k projektům, ale to bylo odmítnuto z důvodu nezaplacení, proto byla ochotna k uzavření zástavní smlouvy na jeden stavební pozemek, který se skládal ze dvou pozemků, a poté jí byla dokumentace poskytnuta. Ani poté nic nezaplatila, před 2-3 lety se jednalo s paní anonymizovano ohledně zaplacení formou splátkového kalendáře, ale nakonec k jeho uzavření nedošlo. Žalobce nevěděl, proč paní anonymizovano ve své svědecké řeči vypovídala odlišně, vždy s ní jednal jen on. Nic z jejich projektů nebylo realizováno. Cena byla dohodnuta a tato vycházela z honorářového řádu UNICA. Byla to částka 420.000,-Kč a jednalo se o práce na projektech pro stavební povolení a inženýrskou činnost pro zajištění těchto stavebních povolení. K odvolání plných mocí nikdy nedošlo. Paní anonymizovano nikdy kvalitu provedených prací nereklamovala. Pokud šlo o platbu za projekt na územní řízení, pak toto paní anonymizovano zaplatila, platila to žalobci, ale s tímto řízením to nemá nic společného. Dokumentaci předával paní anonymizovano žalobce po zapsání zástavního práva v její kanceláři, kterou měla na Staroměstském náměstí ve Staré Boleslavi. Projektová dokumentace byla zpracována firmou Anitas se svými subdodavateli pro žalobce, který celou věc zaštiťoval, proto i ta zástava byla na žalobce, byl dodavatelem pro paní anonymizovano i pro stavební úřady.

S ohledem na shora uvedené důkazy soud zjistil, že žalobce prováděl pro dlužnici projekt na územní řízení, který dlužnice zaplatila a následně, jak vyplynulo z předložené emailové korespondence, TOP SERVIS BYDLENÍ s.r.o., jednala s firmou ANITAS s.r.o., což je firma, kde je žalobce jednatelem, ohledně vypracování projektové dokumentace pro územní řízení s tím, že tato měla být vypracována do 9 měsíců, což se nestalo, ale dlužnice se stala vlastníkem předmětných pozemků až v roce 2010. Je nesporné, že mezi účastníky nebyla uzavřena jednoznačná výše smlouvy o dílo ani způsob jejího určení, pouze dle žalobce odkaz na honorářový řád UNICA. Žalobce nepředložil ani žádný doklad o uzavření jakékoli smlouvy o dílo s dlužnicí, tuto skutečnost pouze tvrdil. Sama dlužnice pak popřela, že by ona jako fyzická osoba uzavřela s žalobcem smlouvu o dílu, o tomto jednala jen z titulu firmy TOP SERVIS BYDLENÍ s.r.o., kterou na konci roku 2009 ale prodala, nikdy však nepřevzala její závazky a tuto skutečnost potvrzuje i email z 25.1.2013, kde je opět dlužnicí jednoznačně tvrzeno, že jde o dluh společnosti TOP SERVIS BYDLENÍ s.r.o., přičemž tento důkaz -8-žalobce nijak nerozporoval. Žádný z účastníků pak nepředložil ani žádné důkazy ohledně výše smlouvy o dílo, toto neprokazuje ani celkový honorář ze dne 2.4.2015 a kalkulace ceny ze dne 8.4.2015. Tuto zhotovitel v průběhu doby měnil, kdy dle jeho tvrzení za zhotovení projektové dokumentace a za zastupování dlužnice v rámci správních řízení byla cena plnění stanovena honorářovým řádem Komory autorizovaných inženýrů a techniků, kdy výše honoráře byla oproti ceníkové ceně po dohodě dlužnice a žalobce ponížena na tyto částky bez zákonné sazby DPH, a to pozemních komunikací-165.713,-Kč, dešťové kanalizace-odvodnění komunikací-95.181,-Kč, splaškové tlakové kanalizace-105.907,-Kč, vodovodu-79.820,-Kč, plynovodu-80.539,-Kč, veřejného osvětlení-35.577,-Kč, celkem 562 737,-Kč, kdy takto ujednaná cena za vyhotovení projektové dokumentace byla stanovena včetně odměny za inženýrskou činnost realizovanou žalobcem ve prospěch dlužnice v rámci výše uvedených správních řízení. Později byla dohodou stran stanovena částkou ve výši 420.000,-Kč, což vyplývá i ze Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti ze dne 31.3.2011, kterou dlužnice s žalobcem uzavřela vzhledem k tomu, že potřebovala předmětnou projektovou dokumentaci a tato jí byla odmítnuta vydat do doby zaplacení projektů, nikdo však ani v průběhu řízení nebyl schopen vysvětlit, jak k této částce se došlo a je jednoznačné, že tato částka nebyla předmětem jednání v době jednání o provedení díla. Stejně tak žalobce neprokázal, že by dlužnice fakturu převzala. Soud nerozporuje, že dlužnice a její manžel uzavřeli s žalobcem plnou moc k jednáním ve věci vyřízení stavebního povolení, ovšem tato plná moc je výslovně k jednání s příslušnými orgány a pro vlastní podstatu tohoto sporu nemá význam, neboť z ní nevyplývá, že by byla udělena k jakýmkoli jiným účelům, tedy ani k uzavření smlouvy o dílo. Je nesporné, že projektová dokumentace Firmou ANITAS s.r.o. a byla provedena. Podle § 192 odst. 2 IZ insolvenční správce může při přezkumném jednání změnit stanovisko, které zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 189 odst. 1 insolvenční správce sestaví seznam přihlášených pohledávek; u pohledávek, které popírá, to výslovně uvede. Do seznamu se nezařazují pohledávky, ke kterým se nepřihlíží, pohledávky vyloučené z uspokojení a další pohledávky, u kterých to stanoví zákon. Zajištění věřitelé se v seznamu uvádějí zvlášť. U každého věřitele musí být uvedeny údaje potřebné k jeho identifikaci a údaje pro posouzení důvodu vzniku, výše a pořadí jeho pohledávky; u zajištěných věřitelů se navíc uvádí důvod a způsob zajištění. V seznamu se zvlášť vyznačí pohledávky vykonatelné.

Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 198 odst. 2 IZ v žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. -9- Podle ust. § 536 odst. 1 obchodního zákoníku smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

Podle ust. § 536 odst. 2 obchodního zákoníku dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části.

Podle ust. § 536 odst. 3 obchodního zákoníku cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jejího určení, ledaže z jednání o uzavření smlouvy vyplývá vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení.

Na základě shora zjištěného skutkového stavu věci dospěl soud k závěru, že žaloba žalobce není důvodná. V daném případě soud má za to, že sporným bodem v tomto řízení bylo, zda byla platně uzavřena smlouva o dílo a hlavně pak mezi kým došlo k uzavření smlouvy o dílo. Žalobce v přihlášce uvedl, že jeho pohledávka vznikla na základě uzavření smlouvy o dílo mezi žalobcem a dlužníkem, s ohledem na ustanovení § 198 odst. 2 IZ, v žalobě může žalobce uplatnit pouze ty skutečnosti, které uvedl v přihlášce své pohledávky. Dle § 536 obchodního zákoníku lze smlouvu o dílo i bez určení ceny za dílo, avšak tato vůle uzavřít smlouvu o dílu bez určení ceny musí z dané smlouvy o dílo přímo vyplývat. Vzhledem k tomu, že smlouva o dílu byla uzavřena ústně, nikoliv písemně, není zřejmé, jaká byla vůle účastníků, zda smlouva o dílo měla být uzavřena i bez určení ceny za provedené dílo, či stanovení způsobu určení ceny za provedené dílo. Ovšem z výslechu jak svědkyně Renáty anonymizovano , tak z výslechu účastníka řízení žalobce Ing. Rakouského, bylo zjištěno, že tyto dvě strany o smlouvě o dílu jednali, že tato smlouva byla pravděpodobně uzavřena, a to jednoznačně bez přesného určení nebo stanovení ceny za provedené dílo, avšak bylo sporné, mezi kým byla tato smlouva o dílo uzavřena. Z e-mailové konverzace mezi žalobcem a Renátou anonymizovano jasně vyplývá, že oba jsou srozuměni s tím, že jednají o splácení pohledávky, vzniklé ze smlouvy o dílo, uzavřené mezi žalobcem popřípadě jeho společností Anitas s.r.o., a mezi společností TOP SERVIS BYDLENÍ s.r.o., která je v e-mailové konverzaci několikrát zmiňována. Na základě shora uvedeného má soud za to, že pokud byla uzavřena smlouva o dílo, její stranou nebyla paní Renáta anonymizovano , ale společnost TOP SERVIS BYDLENÍ s.r.o., za kterou Renáta anonymizovano vystupovala jako jednatelka společnosti. Je zřejmé, že žalobce neuzavřel s Renátou anonymizovano jako fyzickou osobou smlouvu o dílo, a proto nemůže po dlužnici vymáhat tuto pohledávku z titulu uzavřené smlouvy o dílo. Je nesporné, že následně uzavřela Renáta anonymizovano Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti ze dne 31.3.2011, kdy byly zastaveny nemovitosti pro pohledávku ve výši 420 000,-Kč, avšak s ohledem na § 198 odst. 2 IZ, kdy žalobce uplatnil jako důvod vzniku pohledávky smlouvu o dílo, nezbývá soudu než žalobu žalobce jako neoprávněnou zamítnout, neboť žalobce nemá přihlášenou pohledávku po právu, kdy k tomuto nemá aktivní legitimaci. Skutečnost, že dlužnice udělila plnou moc žalobci, toto nemůže nahradit, neboť plná moc byla udělena pouze ohledně jednání ve věci vyřízení stavebního povolení, což s vypracováním projektové dokumentace nemá vůbec nic společného a navíc žalobce z titulu udělené plné moci v přihlášce žádnou odměnu nepožadoval.

O nákladech řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o. s. ř., když plně úspěšnému žalovanému vznikly náklady za právní zastoupení advokátem, soud přiznal žalovanému náhradu nákladů v řízení ve výši 9 300,-Kč za 3 právní úkony (převzetí, -10-vyjádření, účast na jednání) po 3 100,-Kč z tarifní hodnoty 50 000,-Kč ( § 1 odst. 2, § 6 odst. 1, § 7 bod 5 a § 9 odst. 4 písm. c vyhl. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), a paušální částky náhrady hotových výdajů advokáta ve výši 900,-Kč za 3 úkonů po 300,-Kč, celkem tedy ve výši 10 200,-Kč, což s připočtením 21% DPH činí celkem 12 342,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení ve trojím vyhotovení.

V Praze dne 26. října 2016

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á samosoudkyně -11-

Kc!

Doruč:-zástupci žalobce do DS, není-li vz. I -zástupci žalovaného do DS, není-li vz. I

Zveřejnit v C vyhláškou