68 ICm 1544/2014
68 ICm 1544/2014-26 sp. zn. insolvenčního řízení: KSPH 38 INS 35739/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v právní věci žalobkyně JUDr. Jiřiny L u ž o v é, se sídlem 110 00 Praha 1, Dušní 22, insolvenční správce dlužníka AMS-Auto-moto-sport, s.r.o., se sídlem 263 01 Ouběnice, Ostrov 45, IČO 274 14 809, proti žalované Institut insolvence, v.o.s., se sídlem 110 00 Praha 1, Široká 5, IČO 289 64 551, insolvenčnímu správci dlužníka Marcely anonymizovano , anonymizovano , bytem 263 01 Ouběnice, Ostrov 45, o žalobě na určení pravosti pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobkyně ve výši 1 200 000,-Kč, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Marcely anonymizovano , anonymizovano , bytem 263 01 Ouběnice, Ostrov 45, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 38 INS 35739/2013, je po právu, se zamítá. -2-

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala u zdejšího soudu žalobu na určení pravosti pohledávek ve výši 1 200 000,-Kč. Žalobkyně byla usnesením ze dne 10. října 2013 č. j. KSPH 38 INS 17527/2013-A-21 ustanovena insolvenčním správcem dlužníka AMS-Auto-moto-sport, s.r.o., se sídlem 263 01 Ouběnice, Ostrov 45, IČO 274 14 809, kdy zároveň tímto usnesením byl prohlášen na majetek dlužníka konkurs. Usnesením ze dne 6. února 2014 č. j. KSPH 38 INS 35739/2013-A-10 byl zjištěn úpadek dlužníka Marcely anonymizovano , anonymizovano , bytem 263 01 Ouběnice, Ostrov 45 a zároveň byl na majetek dlužníka prohlášen nepatrný konkurs. Přihláškou pohledávky ze dne 4. března 2014 přihlásila žalobkyně do insolvenčního řízení dlužníka Marcely anonymizovano , anonymizovano , bytem 263 01 Ouběnice, Ostrov 45, pohledávku ve výši 1 200 000,-Kč, s tím, že manžel dlužnice, jediný společník a jednatel společnosti AMS-Auto-moto-sport, s.r.o., se sídlem 263 01 Ouběnice, Ostrov 45, IČO 274 14 809, v letech 2012 a 2013 vybíral z účtu společnosti finanční prostředky, které používal pro své osobní potřeby a tyto prostředky do společnosti nevrátil, přičemž na přezkumném jednání konaném dne 7. dubna 2014 u Krajského soudu v Praze popřela žalovaná pohledávku žalobkyně co do pravosti a co do výše. Žalobkyně ve svém vyjádření uvedla, že z účetnictví dlužníka AMS-Auto-moto-sport, s.r.o., se sídlem 263 01 Ouběnice, Ostrov 45, IČO 274 14 809, vyplývá, že jediný společník a jednatel, manžel dlužnice Miloš anonymizovano , nar. 19.12.1967, bytem 263 01 Ouběnice, Ostrov 45, vybíral finanční prostředky z majetku společnosti AMS-Auto-moto-sport, s.r.o., a využíval je k osobní potřebě, konkrétně se jedná o výběry ze dne 30. dubna 2012 ve výši 400 000,-Kč, ze dne 31. prosince 2012 ve výši 370 000,-Kč, ze dne 20. března 2013 ve výši 120 000,-Kč, ze dne 14. června 2013 ve výši 160 000,-Kč a ze dne 14. srpna 2013 ve výši 150 000,-Kč. Dle účetnictví AMS-Auto-moto-sport, s.r.o., tyto finanční prostředky nebyly nikdy vráceny, ani použity na úhradu závazků společnosti. Z účetnictví AMS-Auto-moto-sport, s.r.o., bylo zjištěno, že společnosti byla minimálně od konce roku 2010 předlužena, a od roku 2011 neplnila řádně a včas své závazky. Žalobkyně dále uvedla, že dlužník Marcela anonymizovano , která byla zaměstnána ve společnosti jako účetní, věděla či musela vědět o všech výběrech finančních prostředků manžela. S ohledem na výše uvedené žalobkyně navrhla určit, že pohledávka žalobce ve výši 1 200 000,-kč je po právu, neboť má za to, že závazek spadá do společného jmění manželů, neboť nepřesahuje míru přiměřenou poměrům dlužnice a manžela dlužnice a tento závazek nepřevzal manžel dlužnice bez souhlasu dlužnice.

Žalovaná ve svém vyjádření navrhla žalobu v plném rozsahu zamítnout s tím, nárok uplatněný v žalobě neuznává a nadále trvá na svém popěrném úkonu. Považuje za nesporné, že společnosti AMS-Auto-moto-sport, s.r.o., vznikla za jejím jednatelem (manželem dlužnice) pohledávka v celkové výši 1 200 000,-Kč, tato skutečnost však sama o sobě nezakládá aktivní legitimaci žalobkyně k přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka Marcely anonymizovano . Bez ohledu na to, jak soud posoudí, zda pohledávka ve výši 1 200 000,-Kč spadá do společného jmění manželů či nikoliv, má žalovaná za to, že jeho uspokojení v rámci insolvenčního řízení dlužníka není možné, neboť na straně žalobkyně není -3-dána aktivní legitimace pro podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka z titulu závazku, který převzal jen jeden z manželů. V souladu s ustanovením § 173 insolvenčního zákona platí, že přihláška pohledávky má totožné účinky jako podání žaloby či jiné uplatněné práva u soudu. Žalovaná poukázala na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. září 2007 sp. zn. 31 Odo 677/2005, jehož právní věta stanoví že, splnění závazku náležejícího do společného jmění manželů sjednaného jen jedním z manželů nemůže věřitel v nalézacím řízení vymoci po druhém z těchto manželů, právo věřitele domáhat se při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojení závazků povinného manžela postižením společného jmění manželů tím není dotčeno . Závazek vznikl z právního jednání jednoho z manželů a tudíž druhý manžel není pasivně legitimován ve sporu o splnění takovéhoto závazků, a proto navrhla žalobu žalobkyně v plném rozsahu zamítnout.

Účastníci souhlasili s tím, aby věc byla rozhodnuta bez nařízení jednání.

Ze spisu Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 38 INS 35739/2013 soud zjistil, že dne 11. prosince 2013 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka Marcely anonymizovano , anonymizovano , bytem 263 01 Ouběnice, Ostrov 45, usnesením ze dne 6. února 2014 č. j. KSPH 38 INS 35739/2013-A-10 byl zjištěn úpadek dlužníka a povoleno oddlužení, zároveň byl ustanoven insolvenčním správcem Institut insolvence, v.o.s., se sídlem 110 00 Praha 1, Široká 5, IČO 289 64 551, že dne 4. března 2014 přihlásila žalobkyně do insolvenčního řízení pohledávku ve výši 1 200 000,-Kč. kdy na přezkumném jednání konaném dne 7. dubna 2014 popřela žalovaná pohledávku žalobkyně, že vyrozumění o popření pohledávky bylo doručeno žalobkyni dne 9. dubna 2014, která dne 5. května 2014 podala žalobkyně žalobu na určení pravosti pohledávky, tedy včas.

Soud provedl důkaz výdajovými doklady, ze kterých bylo zjištěno, že manžel dlužnice vybral dne 30. dubna 2012 částku 400 000,-Kč (výdajový doklad č. d201204122), dne 31. prosince 2012 částku 370 000,-Kč (výdajový doklad č. d201212135), dne 20. března 2013 částku 120 000,-Kč (výdajový doklad č. d20130353), dne 14. června 2013 částku 160 000,-Kč (výdajový doklad č. d20130627) a dne 14. srpna 2013 částku 150 000,-Kč (výdajový doklad č. d20130824). Z výpisu z obchodního rejstříku vyplývá, že manžel dlužnice Miloš anonymizovano , nar. 19.12.1967, bytem 263 01 Ouběnice, Ostrov 45, byl jednatelem společnosti AMS-Auto-moto-sport, s.r.o., od 9. ledna 2006, a jediným společníkem společnosti od 15. srpna 2013.

Podle § 173 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (dále jen IZ), přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 109 odst. 1 písm. a) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojují tyto účinky: a) pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou. -4-

Podle § 143 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku společné jmění manželů tvoří a) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství a nebo jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka, b) závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Podle § 145 odst. 3 občanského zákoníku závazky, které tvoří společné jmění manželů, plní oba manželé společně a nerozdílně.

Na základě shora zjištěného skutkového stavu věci soud dospěl k závěru, že žaloba žalobkyně není důvodná. Z výpisu z obchodního rejstříku bylo zjištěno, že v době, kdy docházelo k výběru finančních prostředků z majetku AMS-Auto-moto-sport, s.r.o., byl manžel dlužnice Miloš anonymizovano , pouze jednatelem dané společnosti, v době, kdy došlo k poslednímu výběru, byl již i jejím jediným společníkem. Vycházeje ze zákonných ustanovení, kdy uplatnění pohledávky přihláškou do insolvenčního řízení má totožné účinky jako podání žaloby v nalézacím řízení, je zřejmé, že nárok uplatňovaný v přihlášce žalobkyně vznikl pouze manželu dlužnice, neboť se jednalo o jeho právní jednání v rámci jeho postavení ve společnosti AMS-Auto-moto-sport, s.r.o., z titulu jednatele a toto právní jednání lze přisuzovat pouze manželu dlužnice a z tohoto důvodu jimi nemůže být zavázána i manželka jednatele Marcela anonymizovano . S odkazem na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. září 2007 sp. zn. 31 Odo 677/2005 ,,Na tomto základě lze s přihlédnutím k teleologickému výkladu zkoumaných ustanovení opodstatněně usuzovat, že úpravou obsaženou v ustanovení § 145 odst. 3 obč. zák. nezamýšlel zákonodárce prolomit princip autonomie vůle smluvních stran v procesu vzniku závazků ze smluv a vnutit jim jako zákonný důsledek vzniku smlouvy prostřednictvím institutu společného jmění manželů jako další smluvní stranu i manžela smluvní strany . Z tohoto pak vyplývá závěr soudu, že v daném případě, kdy se jedná navíc o právní jednání manžela dlužnice, které spočívá v jeho postavení statutárního orgánu společnosti-jednatele a později i vlastníka společnosti, nelze z tohoto jednání automaticky s odkazem na společné jmění manželů, zavazovat i druhého manžela. Výklad, že by splnění závazku sjednaného pouze jedním manželem mohl věřitel v nalézacím řízení uplatňovat vůči druhému z manželů, by vnesl značnou nejistotu do právních vztahů jak na straně dlužníka tak i věřitele a toto náš právní řád v žádném případě neumožňuje, takovéto dluhy by však mohl věřitel uplatňovat vůči manželce odpovědné osoby pouze v rámci exekučního řízení, které by se ale týkalo jen majetku, který by byl postižitelný exekucí, když však exekuční řízení je postaveno na jiných právních předpokladech a ustanoveních než řízení nalézací, které je i předmětem tohoto řízení. Otázkou dluhů manželů by se soud rovněž zabýval v případě vypořádání společného jmění manželů, což v daném případě rovněž s ohledem na ustanovení § 274 IZ, kdy závazky dlužníka jsou vyšší než majetek, který náleží do společného jmění manželů. S ohledem na výše uvedené rozhodl soud o zamítnutí žaloby žalobkyně, neboť se jedná o případ, kdy pouze manžel dlužnice právně jednal z titulu svého postavení ve společnosti, a pouze on je takovýmto jednáním vázán. -5-

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 202 IZ, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí popřených pohledávek nemá žádný z účastníků proti insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty; do ní náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení ve trojím vyhotovení.

V Praze dne 31. července 2014

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Horáková Vladislava