68 ICm 1417/2014
68 ICm 1417/2014-27 sp. zn. insolvenčního řízení: 38 INS 233122013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Naděždou Křivánkovou v právní věci žalobce s Autoleasing, a.s., se sídlem 140 00 Praha 4, Budějovická 1518/13B, IČO 270 89 444, proti žalovanému JUDr. Pavlu Č í ž k o v s k é m u , se sídlem 110 00 Praha 1, Václavské náměstí 18/780, insolvenčnímu správci dlužníka K + K dopravní agentura, s.r.o., se sídlem 270 02 Kolešovice 73, IČO 276 10 322, o určení pravosti pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka K + K dopravní agentura, s.r.o., se sídlem 270 02 Kolešovice 73, IČO 276 10 322, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. 38 INS 23312/2013, ve výši 872 403,-Kč, je po p r á v u .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: -2-

Žalobce podal dne 23. dubna 2014 u Krajského soudu v Praze žalobu na určení pravosti pohledávky v insolvenčním řízení. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení ve věci dlužníka K + K dopravní agentura, s.r.o., se sídlem 270 02 Kolešovice, Kolešovice 73, pohledávku ve výši 1 390 847,-Kč. Žalobce byl vyrozuměn o popření dílčí pohledávky č. 2 ze smlouvy 3096023 ve výši 872 403,-Kč co do pravosti insolvenčním správcem z důvodu, že smlouva o převzetí závazku ze smlouvy č. 3096023 byla uzavřena v rozporu s dobrými mravy a že je třeba posoudit, zda na tuto smlouvu nedopadá § 196 a obchodního zákoníku, tedy zda smlouva není absolutně neplatná. S tímto tvrzením žalobce nesouhlasil s tím, že pohledávka ze smlouvy č. 3096023 ze dne 7.10.2010 přešla na dlužníka na základě smlouvy o převzetí závazku, jež byla uzavřena v souladu s ustanovením § 533 občanského zákoníku. Smlouva o převzetí závazku zahrnuje prohlášení dlužníka, že je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Skutečnost, že žalobce jedná ve shodě se společností STUDIO ZDRAVÍ-humanitární sdružení, občanské sdružení nebyla žalobci známa. Bez ohledu na toto, je však žalobce toho názoru, že uzavření smlouvy o převzetí závazku nebylo v rozporu s ustanovením § 196a obchodního zákoníku. Argument žalovaného, že smlouva byla uzavřena v rozporu s dobrými mravy, neboť se dlužník nacházel v úpadkové situaci, žalobce neuznal, neboť k převzetí závazku došlo dne 7.10.2010 a k podání insolvenčního návrhu dne 22.8.2013, tedy uplynula doba téměř tří let, přičemž dlužník řádně hradil svůj závazek až do dne 3.5.2011. S ohledem na shora uvedené navrhl žalobce, aby soud určil, že pohledávka ve výši 872 403,-Kč je přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka po právu.

Žalovaný ve svém vyjádření i nadále neuznává nárok uplatňovaný v žalobě s tím, že žaloba žalovaného je neopodstatněná. Insolvenční správce popřel na přezkumném jednání dílčí pohledávku č. 2, ze smlouvy č. 3096023 ve výši 872 403,-Kč, kdy žalobce svůj nárok opřel o smlouvou označenou jako Smlouva o převzetí závazku, přičemž v textu smlouvy použil pojmy převzetí závazku, přistoupení závazku, přičemž v rozhodujících ustanoveních obsahujících projev vůle dlužníka je uvedeno, že žalobce s převzetím dluhu souhlasí. Dlužník se zavázal zaplatit závazek vůči věřiteli za osobu, která s ním jednala ve shodě, STUDIO ZDRAVÍ-humanitární sdružení, občanské sdružení, jako kupující autobusu a povinný k úhradě kupní ceny vůči věřiteli jednal s Alenou Kopeckou, statutárním zástupcem, která rovněž jednala za dlužníka. Tato skutečnost sama o sobě, dle názoru žalovaného, je důvodem po posouzení, zda na takový úkon nedopadají důsledky ustanovení § 196a obchodního zákoníku-tedy absolutní neplatnost smlouvy. Žalovaný odkazuje na účel tohoto ustanovení, zabránění netransparentním a nevýhodným majetkovým transakcím ve prospěch osob jednajících ve shodě, kdy toto ustanovení je třeba vztáhnout i na případy uzavření smlouvy o převzetí závazku či přistoupení k dluhu bez jakéhokoliv protiplnění. Dle názoru žalovaného je třeba se zabývat i otázkou platnosti smlouvy o převzetí závazků z hlediska § 39 občanského zákoníku, neboť nelze vyloučit, že by smlouva byla ze strany dlužníka uzavřena v rozporu s dobrými mravy, kdy dlužník, který byl již v úpadkové situaci, se zavázal hradit závazky za jiného. V daném případě je mimo pochybnost, že smluvní strany smlouvy o převzetí závazku byly osobami jednajícími ve shodě, s ohledem na hodnotu plnění a výši základního kapitálu dlužníka, bylo zřejmé že k takovému úkonu je zapotřebí souhlasu valné hromady a je třeba, aby tento úkon byl učiněn za obvyklou protihodnotu. Na základě výše uvedeného navrhl žalovaný žalobu žalobce zamítnout.

Účastníci souhlasili s tím, aby věc byla rozhodnuta bez nařízení jednání. -3-

Ze spisu vedeného u Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 38 INS 23312/2013, vyplývá, že dne 22. srpna 2013 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka K + K dopravní agentura, s.r.o., se sídlem 270 02 Kolešovice 73, IČO 276 10 322, že usnesením ze dne 20. prosince 2013 č. j. KSPH 38 INS 23312/2013-A-16 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek prohlášen konkurs, že dne 20. ledna 2014 přihlásil žalobce do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku ve výši 1 390 847,-Kč, kterou na přezkumném jednání, konaném dne 24. března 2014 popřel žalovaný a to částečně ve výši 872 403,-Kč. Vyrozumění o popření pohledávky bylo doručeno žalobci dne 31. března 2014. Dne 23. dubna 2014 podal žalobce žalobu na určení pravosti pohledávky, tedy včas.

Ze Smlouvy o převzetí závazku ze dne 7. října 2010 soud zjistil, že dlužník K + K dopravní agentura, s.r.o., se sídlem 270 02 Kolešovice 73, IČO 276 10 322, převzal závazek za dlužníka STUDIO ZDRAVÍ-humanitární sdružení, občanské sdružení, kdy se dlužník zavázal uhradit pohledávku ve výši 1 285 071,-Kč, kdy tuto smlouvu podepsala Alena Kopecká, na základě plné moci dané statutárním zástupcem dlužníka ze dne 1. srpna 2010. Z výpisu z obchodního rejstříku, ze kterého bylo zjištěno, že Alena Kopecká, byla jednatelkou dlužníka K + K dopravní agentura, s.r.o., se sídlem 270 02 Kolešovice 73, IČO 276 10 322, od 23. října 2006 do 23. června 2007 a od 3. srpna 2012 do 6. listopadu 2012.

Podle § 196a odst. 1 obchodního zákoníku společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob, nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti jen s předchozím souhlasem valné hromady a jen za podmínek obvyklých v obchodním styku.

Podle § 196a odst. 3 obchodního zákoníku, jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování a odměňování znalce platí ustanovení § 59 odst. 3. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada.

Podle § 132 odst. 1 obchodního zákoníku, má-li společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento společník. Projev vůle společníka při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu. Rozhodnutí společníka musí mít formu notářského zápisu o právním úkonu v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis.

Podle § 133 odst. 1 obchodního zákoníku statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak.

Podle § 39 zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník, neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům. -4-

Podle § 533 občanského zákoníku kdo bez souhlasu dlužníka dohodne písemně s věřitelem, že splní za dlužníka jeho peněžitý závazek, stává se dlužníkem vedle původního dlužníka a oba dlužníci jsou zavázáni společně a nerozdílně. Ustanovení § 531 odst. 4 zde platí obdobně.

Na základě shora zjištěného skutkového stavu věci dospěl soud k závěru, že žaloba žalobce je důvodná. Mezi účastníky byl sporný dopad § 196a obchodního zákoníku na uzavření smlouvy o převzetí závazky mezi žalobcem a dlužníkem, přičemž soud z provedeného dokazování zjistil, že v době uzavření smlouvy o převzetí závazku nebyla Alena Kopecká jednatelkou dlužníka K + K dopravní agentura, s.r.o., se sídlem 270 02 Kolešovice 73, IČO 276 10 322, a danou smlouvou podepisovala pouze na základě plné moci danou jí statutárním zástupcem dlužníka, nebyla ani společníkem dlužníka, nelze tedy hovořit o tom, že by zde jednali osoby ve shodě, neboť v této době nebyly nikým propojeny. S ohledem na výše uvedené, nic nebránilo dlužníkovi uzavřít smlouvu o převzetí závazku, kdy smlouva splňuje všechny zákonem stanovené náležitosti. Pokud žalovaný namítá rozpor s dobrými mravy dle § 39 občanského zákoníku, s poukazem na to, že v době převzetí závazku byl již dlužník zadlužen, pak by bylo nutno takovéto tvrzení uplatnit žalobou na neúčinnost právních úkonů, což však není předmětem tohoto řízení. Na základě shora uvedeného rozhodl proto soud, že přihlášené pohledávky žalobce jsou po právu.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 202 IZ, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí popřených pohledávek nemá žádný z účastníků proti insolvenčnímu správci právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání prostřednictvím zdejšího soudu k Vrchnímu soudu v Praze do 15 dnů po jeho písemném doručení ve trojím vyhotovení.

V Praze dne 25. září 2014

JUDr. Naděžda K ř i v á n k o v á, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení Horáková Vladislava