67 ICm 851/2015
č.j.: KSPH 67 ICm 851/2015-42 sp.zn. insolvenčního řízení: KSPH 67 INS 26981/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem ve věci žalobce: M & M reality holding a. s., IČO: 274 87 768, se sídlem Praha 1-Nové Město, Krakovská 1675/2, PSČ 11000, zastoupen Mgr. Peterem Harmečkem, advokátem, se sídlem Macharova 302/13, 702 00 Ostrava, proti žalované: Věra Kostrounová, nar. 4.9.1972, IČO: 694 67 030, bytem a sídlem Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, adresa pro doručování: Slavíky 433, 267 01 Králův Dvůr, o určení pravosti nevy-konatelné pohledávky žalobce přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 67 INS 26981/2014, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. U r č u j e s e , že žalobce má za dlužnicí Věrou Kostrounovou, nar. 4.9.1972, IČO: 694 67 030, bytem a sídlem Husovo nám. 68, 266 01 Beroun, adresa pro doru- čování: Slavíky 433, 267 01 Králův Dvůr, pohledávku ve výši 100.000,-Kč z titulu smluvní pokuty dle Smlouvy o poskytování služeb Senior ze dne 7.11.2012 ve znění Dodatku č. 1.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 15.466,50 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám Mgr. Petera Harmečka, advokáta.

Odůvodnění:

I. Tvrzení žalobce (žalobní návrh)

[1] Žalobou podanou dne 27.2.2015 u zdejšího soudu se žalobce domáhal určení pravosti nevykonatelné pohledávky žalobce přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 67 INS 26981/2014.

[2] Žalobce uvedl, že dne 7.11.2012 s dlužnicí uzavřel Smlouvu o poskytování služeb Senior , ve znění jejího dodatku č. 1. V čl. VII. Exkluzivita dlužnice uvedla, že bere na vědomí a souhlasí s tím, že během trvání citované smlouvy bude věnovat veškerý svůj pracovní čas a veškerou svou pozornost povinnostem, které jí z této smlouvy vyplývají a že nebude vykonávat v době trvání smlouvy a v době jednoho roku následujícího po ukončení smlouvy činnosti, které jsou předmětem smlouvy. To dlužni- ce porušila, a má tak povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč, která je zakotvena v čl. VIII. smlouvy.

[3] Žalobce dále uvedl, že svoji pohledávku řádně do insolvenčního řízení přihlásil. Dne 20.1.2015 se konalo přezkumné jednání, na kterém dlužnice pohledávku popřela, správce ji uznal.

II. Tvrzení žalované (žalobní obrana)

[4] Dne 24.7.2015 byla žalované doručena soudní výzva k vyjádření podle ust. § 114b o.s.ř. 1, která obsahovala výzvu žalované, aby se ve věci písemně vyjádřila a aby v pří- padě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčila rozhodující sku- tečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojila listinné důkazy, jichž se do- volává, popřípadě označila důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaná byla poučena, že jestliže se bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod jí v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti ní žalobou uplatňován, uznává.

[5] Žalovaná se ve stanovené lhůtě (do 24.8.2015, neboť poslední den lhůty připadl na neděli) ani později k žalobě nevyjádřila.

III. Právní úprava

[6] Podle ust. § 153a odst. 3 o.s.ř. rozhodne soud rozsudkem pro uznání tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6). Podle odst. 4 citovaného ustanovení jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

1 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )

IV. Právní posouzení věci

[7] Jelikož se žalovaná k žalobě včas nevyjádřila ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělila, jaký vážný důvod jí v tom brání, uplatnila se fikce uznání nároku, jenž byl proti žalované žalobou uplatněn.

[8] Vzhledem k tomu, že zákon v projednávané věci tento postup nevylučuje a uplatněný nárok neodporuje kogentním ustanovením právních předpisů, byly splněny podmínky pro postup podle ust. § 153a odst. 3 o.s.ř. ve spojení s ust. § 114b o.s.ř., soud tak bez nařízení ústního jednání rozhodl o nároku žalobce rozsudkem pro uznání.

[9] Rozsudek pro uznání byl veřejně vyhlášen dne 8.9.2015.

V. Náklady řízení

[10] O nákladech řízení rozhodl soud podle ust. § 151 odst. l za použití ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož soud přizná náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva tomu účastníku, který měl ve věci plný úspěch, a to proti tomu účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud proto přiznal náhradu nákladů řízení ve výši 15.466,50 Kč žalobci, když náklady řízení se sestávají: ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 5.000,-Kč (položka 13a) Sazebníku soudních poplatků 2), ze sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby ve výši 3.100,-Kč (vypočtené z tarifní hodnoty 50.000,-Kč podle ust. § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s ust. § 7 Advokátního tarifu 3), přičemž žalobce učinil 2 úkony právní služby (§ 11 odst. 1 Advokátního tarifu): -převzetí a příprava zastoupení, -písemné podání soudu ze dne 27.2.2015 (žaloba), ze sazby 1/2 mimosmluvní odm za jeden úkon právní služby ve výši 1.550,-Kč ěny (vypočtené z 1/2 tarifní hodnoty 50.000,-Kč podle ust. § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s ust. § 7 Advokátního tarifu), přičemž žalobce učinil 1 úkon právní služby (§ 11 odst. 2 písm. c/ Advokátního tarifu): -písemné podání soudu ze dne 10.4.2015 (odvolání proti usnesení o odmítnutí žaloby, které není rozhodnutím ve věci samé), ze 3 režijních paušálů po 300,-Kč jako náhrady hotových výdajů (§ 13 odst. 3 Advokátního tarifu) za každý úkon právní služby, jak jsou uvedeny v předchozím bodě a z daně z přidané hodnoty 21 % z nákladů řízení (vyjma soudního poplatku) ve výši 1.816,50 Kč (§ 137 odst. 3 o.s.ř.).

2 příloha zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 3 vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Advokátní tarif )

[11] Lhůta k plnění byla podle ust. § 160 odst. l o.s.ř. určena třídenní, s povinností plnit k rukám advokáta podle ust. § 149 odst. l o.s.ř.-uvedená část výroku II., stanoví toliko splatnost konstituované pohledávky na náhradu nákladů řízení. Žalovaná-dlužnice, které bylo pravomocně schváleno oddlužení, tuto pohledávku však platit nebude, neboť tato pohledávka se ve smyslu ust. § 202 odst. 1 druhá věta insolvenčního zákona pokládá za přihlášenou a bude uspokojena ve stejném pořadí, jako pohledávka, o kterou se v tomto řízení vedl spor. To znamená, že po právní moci tohoto usnesení předloží insolvenční správce soudu k této nákladové pohledávce přezkumný list, bude nařízeno zvláštní přezkumné jednání a v případě zjištění pravosti a výše této pohledávky bude zařazena do splátkového kalendáře.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je- li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné tele- faxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.).

V Praze dne 8. září 2015

Tomáš Jirmásek, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Jana Beranová