67 ICm 726/2014
č.j.: 67 ICm 726/2014-42 sp.zn. insolvenčního řízení: KSPH 37 INS 23783/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem ve věci žalobce: JUDr. Jiří Švihla, se sídlem náměstí Přemysla Otakara II/32, 370 01 České Budějovice, insolvenční správce dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Sadová 2109, 288 02 Nymburk, proti žalovanému: JUDr. Igor Ivanko, IČO: 662 00 971, se sídlem Na Zátorce 12, 160 00 Praha 6, o popření vykonatelné pohledávky přihlášené žalovaným do insolvenčního řízení dlužníka vedeného u Krajské-ho soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 23783/2013, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. U r č u j e s e , že pohledávka žalovaného za dlužníkem Petrem Koníčkem, anonymizovano , která byla přihlášena do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 23783/2013, přiznaná mu vykonatelným usnesením o nařízení exekuce Okresního soudu v Nymburce ze dne 30.7.2012, č.j. 23 EXE 6303/2012-14 ve spojení s příkazem k úhradě nákladů exekuce žalovaného ze dne 9.1.2013, č.j. 167 EX 12048/12-30, činí na jistině částku 7.865,-Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit státu soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku, na účet Krajského soudu v Praze č. 3703- 8729111/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol: 4367072614.

Odůvodnění:

I. Tvrzení žalobce (žalobní návrh)

[1] Žalobou podanou dne 26.2.2014 (a doplněnou dne 18.3.2014) se žalobce, jako insolvenční správce dlužníka: Petr anonymizovano , anonymizovano , bytem Sadová 2109, 288 02 Nymburk (dále jen Dlužník ), domáhal určení, že pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení ve věci Dlužníka, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 23783/2013 (dále jen Insolvenční řízení ) ve výši 48.158,-Kč, činí 7.865,-Kč.

[2] Žalobce uvedl, že dne 8.11.2013 byl zjištěn úpadek Dlužníka, přičemž způsobem jeho řešení byl zvolen konkurs. Současně byl insolvenčním správcem ustanoven žalobce.

[3] Dne 4.2.2014 se konalo přezkumné jednání, na kterém žalobce popřel co do výše pohledávku žalovaného ve výši 40.293,-Kč. Pohledávka představuje náklady exekuce žalovaného (soudního exekutora), která byla popřena s tím, že žalovanému náleží pouze odměna minimální ve výši 7.865,-Kč, když žalovaný žádný majetek Dlužníka nezpeněžil.

II. Tvrzení žalovaného (žalobní obrana)

[4] Dne 29.4.2014 byla žalovanému doručena soudní výzva k vyjádření podle ust. § 114b o.s.ř. 1, která obsahovala výzvu žalovanému, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaný byl poučen, že jestliže se bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává.

[5] Žalovaný k výzvě soudu dne 2.5.2014 sdělil, že nárok uplatněný žalobou uznává, tedy že za dlužníkem má pohledávku ve výši 7.865,-Kč.

III. Právní úprava

[6] Podle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Podle odst. 4 citovaného ustanovení jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

1 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )

IV. Právní posouzení věci

[7] Jelikož se žalovaný k výzvě soudu vyjádřil tak, že nárok uplatněný žalobcem v celém rozsahu uznává a vzhledem k tomu, že zákon v projednávané věci tento postup nevylučuje a uplatněný nárok neodporuje kogentním ustanovením právních předpisů, byly splněny podmínky pro postup podle ust. § 153a odst. 1 o.s.ř. a soud tak bez nařízení ústního jednání rozhodl o nároku žalobce rozsudkem pro uznání.

[8] Rozsudek pro uznání byl veřejně vyhlášen dne 11.11.2014.

V. Náklady řízení

[9] O nákladech řízení rozhodl soud podle ust. § 151 odst. l za použití ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož soud přizná náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva tomu účastníku, který měl ve věci plný úspěch, a to proti tomu účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobce, který měl plný úspěch ve věci, však v řízení žádné náklady netvrdil a ani podle obsahu spisu mu žádné nevznikly. Z uvedeného důvodu soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

[10] Žalobce je dle ust. § 11 odst. 2 písm. n) zákona o soudních poplatcích 2 od soudního poplatku osvobozen, a proto soud rozhodl ve smyslu ust. § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatcích o přenosu poplatkové povinnosti na procesně neúspěšného žalovaného a uložil žalovanému povinnost zaplatit soudní poplatek, který činí dle položky č. 13 odst. 1. písm. a) Sazebníku soudních poplatků 3 5.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je- li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné tele- faxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.). Způsobilým odvolacím důvodem do výroku I. jsou jen vady uvedené v ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř., a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání. Odvolání z jiných důvodů není přípustné. (§ 205b o.s.ř. )

V Praze dne 11. listopadu 2014 Tomáš Jirmásek, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Radka Jarolímová 2 zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ) 3 příloha zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů