67 ICm 4461/2017
KSPH 67 ICm 4461/2017-39 (KSPH 67 INS 9042/2017)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Martinem Fintou, Ph.D. ve věci

žalobce: JUDr. Daniel Kaplan LL.M., IČO 71468382 sídlem Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1 insolvenční správce dlužníka Vladimíra anonymizovano , anonymizovano bytem Zámecké nám. 67, 286 01 Žleby zastoupený advokátem JUDr. Václavem Mlnáříkem, Ph.D. sídlem Politických vězňů 1597/19, 110 00 Praha 1 proti žalované: Sampa Invest, s.r.o., IČO 27107515 sídlem Jeseniova 1151/55, 130 00 Praha 3 o popření vykonatelné pohledávky rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že žalovaná nemá za dlužníkem Vladimírem Kosinou, anonymizovano , bytem Zámecké nám. 67, 286 01 Žleby pohledávku: -ve výši 198 553,60 Kč přiznanou jí rozsudkem Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 26.1.2004, č. j. 4 C 147/2003-46. II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 8 228,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám zástupce žalobce. isir.justi ce.cz III. Žalovaná je povinna zaplatit České republice-Krajskému soudu v Praze soudní poplatek ve výši 5 000,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění: 1. Žalobce se žalobou podanou dne 16.10.2017 domáhal určení neexistence pohledávky žalované ve výši 198 553,60 Kč přiznanou jí rozsudkem Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 26.1.2004, č. j. 4 C 147/2003-46, přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka Vladimíra anonymizovano , anonymizovano , bytem Zámecké nám. 67, 286 01 Žleby vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 67 INS 9042/2017. 2. Žalobce dále uvedl, že byl rozhodnutím zdejšího soudu č.j. KSPH 67 INS 9042/2017-A-9 ze dne 13.7.2017 ustanoven insolvenčním správcem dlužníka Vladimíra anonymizovano , přičemž dne 7.9.2017 se konalo přezkumné jednání, při kterém žalobce pohledávku žalované v celkové výši 447 122,80 Kč co do pravosti popřel. Podaná žaloba se však týká pouze částky 198 553,60 Kč, neboť v tomto rozsahu byla pohledávka žalovanou přihlášena jako vykonatelná. 3. Podle § 153a odst. 1 zákona o.s.ř., soud rozhodne rozsudkem pro uznání tehdy, pokud žalovaný uzná v průběhu soudního řízení nárok, který je proti němu žalobou uplatňován. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce. Podle odst. 2 cit. ustanovení rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2 o.s.ř.). Podle odst. 3 cit. ustanovení soud rozhodne rozsudkem pro uznání také tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6). Podle odst. 4 cit. ustanovení nemusí být jen pro vydání rozsudku pro uznání nařízeno jednání. 4. Podle § 114b odst. 1 o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, jakož i tehdy, bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním rozkazem, může předseda senátu místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení; to neplatí ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2). Podle odst. 2 citovaného usnesení k podání vyjádření podle odstavce 1 předseda senátu určí lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním rozkazem, určí tuto lhůtu až ode dne uplynutí lhůty k podání odporu proti platebnímu rozkazu, elektronickému platebnímu rozkazu nebo evropskému platebnímu rozkazu. Podle odst. 4 citovaného ustanovení usnesení podle odstavce 1 musí být žalovanému doručeno do vlastních rukou. Náhradní doručení je vyloučeno; to neplatí, doručuje-li se prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Usnesení nesmí být žalovanému doručeno dříve než žaloba. Podle odst. 5 citovaného ustanovení jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen. To neplatí, jsou-li splněny předpoklady pro zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby. 5. Usnesením č.j. KSPH-31 ze dne 4.1.2018 soud vyzval žalovanou ve smyslu ust. § 114b o.s.ř., aby se ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení vyjádřila ve věci samé k žalobě a současně poučil žalovanou, že nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě ve věci samé a ani v této lhůtě nesdělí, jaký vážný důvod jí v tom brání (resp. bránil), bude mít soud za to, že nárok, který je proti ní žalobou uplatňován, uznává. Předmětné usnesení bylo žalované doručeno do datové schránky dne 10.1.2018, poslední den lhůty k vyjádření byl tedy 9. únor 2018. Žalovaná se k žalobě nevyjádřila. 6. S ohledem na shora uvedené dospěl soud k závěru, že žalovaná nárok, který byl vůči ní žalobcem v žalobě uplatněn, uznala (§ 114b odst. 5 o. s. ř. ve spojení s ust. § 153a odst. 3 o. s. ř.). Předmětem řízení přitom nebyla věc, ohledně níž nelze uzavřít a schválit smír a uplatněný nárok ani jinak neodporuje kogentním ustanovením právních předpisů; soud proto ve věci rozhodl podle § 153a odst. 3 o. s. ř. rozsudkem pro uznání (výrok I.). 7. O náhradě nákladů řízení rozhodl soud podle § 142 odst. 1 o.s.ř. a přiznal žalobci, který byl v řízení zcela úspěšný, náhradu nákladů řízení ve výši 8 228,-Kč (výrok II.). Tyto náklady se v souladu s § 137 o.s.ř. sestávají z nákladů zastoupení advokátem, kterému náleží dle § 6, § 7 a § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif (dále jen AT ) odměna ve výši 6 200,-Kč za 2 úkony právní služby á 3 100,-Kč, dle § 13 odst. 3 AT náhrada hotových výdajů ve výši 300,-Kč za každý ze dvou úkonů právní služby (převzetí a příprava zastoupení a písemné podání nebo návrh ve věci samé dle § 11 odst. 1 písm. a) a d) AT) a DPH v sazbě 21 % ve výši 1 428,-Kč. 8. Lhůta ke splnění povinnosti byla stanovena v obecné pariční lhůtě tří dnů (§ 160 odst. 1 věta prvá před středníkem o.s.ř.) na zákonné platební místo (§ 149 odst. 1 o.s.ř.). 9. O povinnosti žalované zaplatit České republice-Krajskému soudu v Praze soudní poplatek ve výši 5 000,-Kč rozhodl soud podle položky 13 odst. 1 písm. a) Sazebníku soudních poplatků, neboť žalobce byl osvobozen od soudních poplatků ze zákona podle ust. § 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen z.s.p. ) a poplatková povinnost tak podle ust. § 2 odst. 3 z.s.p. přešla na žalovanou (bod III. výroku). 10. Rozsudek obsahuje pouze zkrácené odůvodnění (§ 157 odst. 3 o. s. ř.), rozhodnuto bylo bez nařízení jednání (§ 153a odst. 4 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Odvolacím důvodem do výroku ve věci samé jsou pouze vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o. s. ř. a skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 205b o. s. ř.). Nebude-li dobrovolně splněna povinnost stanovená tímto rozhodnutím, lze se jejího výkonu domáhat podáním návrhu u soudu (§ 251 o.s.ř.) nebo za podmínek daných zvláštním zákonem (zákon č. 120/2001 Sb.) u soudního exekutora.

Praha 5. března 2018

JUDr. Martin Finta, Ph.D. samosoudce