67 ICm 4180/2015
č.j.: KSPH 67 ICm 4180/2015-150 sp.zn. insolvenčního řízení: KSPH 67 INS 15030/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem ve věci žalobců: a) Dušan anonymizovano , anonymizovano , IČO: 184 45 918, bytem Kadlín 15, 277 35 Kadlín, zastoupen JUDr. Janou Jankotovou, advokátkou, se sídlem Andrštova 1078/7, 182 00 Praha 8, b) Helena anonymizovano , anonymizovano , bytem Klapkova 26, 182 00 Praha 8-Kobylisy, c) Libuše anonymizovano , anonymizovano , bytem Lobeč 1174/A, 278 01 Kralupy nad Vltavou a d) Golden Opportunity, družstvo, IČO: 290 12 805, se sídlem Hybernská 1012/30, Nové Město, 110 00 Praha 1, proti žalovaným: 1) JUDr. Lucie Marešová, se sídlem anonymizovano 32, 110 00 Praha 1, insolvenční správkyně dlužníka: Dušan anonymizovano , anonymizovano , IČO: 184 45 918, bytem Kadlín 15, 277 35 Kadlín, a 2) Omar Gharaibeh, bytem 109m Solitar cascade, Silicon Oasis, Dubai, Spojené arabské emiráty, adresa pro doručování: Střelničná 1977/20, 182 00 Praha 8, zastoupen JUDr. Ondřejem Kafkou, advokátem, se sídlem Valentinská 92/3, 110 00 Praha 1, o určení neplatnosti kupní smlouvy ze dne 27.8.2015,

takto:

I. Žaloba na určení, že Kupní smlouva uzavřená dne 27.8.2015 mezi žalovanou 1) a žalovaným 2), jíž se převádí vlastnické právo k pozemku parc.č. 4091/34, k.ú. Horní Počernice, je neplatná, s e z a m í t á .

II. Řízení o určení, že Kupní smlouva uzavřená dne 27.8.2015 mezi žalovanou 1) a žalovaným 2), jíž se převádí vlastnické právo k pozemku parc.č. 4091/34, k.ú. Horní Počernice, je neplatná s e ve vztahu mezi žalobkyní c) a žalovanými z a s t a v u j e . isir.justi ce.cz

III. Žalobci a) až d) jsou povinni společně a nerozdílnězaplatit žalovanému 2) náklady řízení ve výši 6.800,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám JUDr. Ondřeje Kafky, advokáta.

IV. Žalobci a), b) a d) jsou povinni společně a nerozdílnězaplatit žalovanému 2) náklady řízení ve výši 3.400,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám JUDr. Ondřeje Kafky, advokáta.

V. Ve vztahu mezi žalobci a) až d) a žalovanou 1) nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Tvrzení žalobců (žalobní návrh)

[1] Žalobci se žalobou podanou dne 6.11.2015 domáhali určení, že Kupní smlouva uzavřená dne 27.8.2015 mezi žalovanými (dále jen Smlouva ), jíž se převádí vlastnické právo k pozemku parc.č. 4091/34, k.ú. Horní Počernice (dále jen Pozemek ), je neplatná.

[2] Smlouvou byl zpeněžen Pozemek sepsaný v majetkové podstatě dlužníka-žalobce a), a to za kupní cenu 741.000,-Kč. Pozemek prodala insolvenční správkyně dlužníka- žalovaná 1) žalovanému 2).

[3] Žalobci namítali, že kupní cena je nepřiměřeně nízká. Obvyklá cena (stanovená znaleckým posudkem) činí 8.300.000,-Kč. Přes opakovaná upozornění ze strany žalobců však žalovaná 1) Pozemek za nízkou cenu žalovanému 2) prodala, čímž porušila své povin- nosti vyplývající pro ní z ust. § 5 písm. a, b) a z ust. § 36 odst. 1 insolvenčního zákona. Smlouva je neplatná rovněž pro rozpor s dobrými mravy podle ust. § 588 občanského zákoníku. Žalobci zdůraznili, že vlastnické právo je chráněno Listinou základních práv a svobod. Z uvedených důvodů je Smlouva neplatná.

[4] Žalobkyně c) vzala dne 5.5.2016 svoji žalobu zpět, proto soud podle ust. § 96 o.s.ř. 1, ve vztahu mezi ní a žalovanými řízení zastavil (bod II. výroku).

II. Tvrzení žalovaných (žalobní obrana)

[5] Žalovaná 1) má za to, že Smlouva je platná. Žalovaná 1) ji uzavřela na základě pokynu zajištěného věřitele ze dne 14.9.2014. Ve věci byl zpracován nový znalecký posudek, který určil obvyklou cenu Pozemku částkou 1.158.000,-Kč. Výsledná kupní cena odpovídá nízké poptávce.

[6] Žalovaný 2) uvedl, že kupní cena je cenou obvyklou, nicméně ani cena nižší (než obvyklá) sama o sobě nezakládá neplatnost právního jednání. Platnost Smlouvy nemůže

1 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )

být poměřována ani tím, zda žalovaná 1) v insolvenčním řízení neporušila některou svojí povinnost.

III. Skutková zjištění

Nesporné skutečnosti

[7] Při jednání soudu konaném dne 24.5.2016 učinili účastníci nespornými tyto skutečnosti: Dne 2.6.2014 podal Dušan anonymizovano , anonymizovano , bytem Kadlín 15, 277 35 Kadlín (dále též Dlužník ) insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Dne 2.6.2014 v 8:31 hodin bylo oznámeno zahájení insolvenční řízení ve věci Dlužníka. Dne 6.6.2014 byl zjištěn úpadek Dlužníka a současně bylo rozhodnuto o způsobu řešení tohoto úpadku oddlužením, přičemž insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Lucie Marešová, se sídlem anonymizovano 32, 110 00 Praha 1 (žalovaná 1). Dne insolvenční správkyně sepsala Pozemek do soupisu majetkové podstaty. Dne 4.11.2015 insolvenční správkyně (žalovaná 1) soudu oznámila prodej Pozemku žalovanému 2) za kupní cenu ve výši 741.000,-Kč. Dne 5.11.2015 byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna Smlouva uzavřená mezi žalovanou 1) a žalovaným 2).

Provedené důkazy

[8] Dne 26.8.2015 udělil pan Antonín Kinský (věřitel, jehož zjištěná pohledávka je zajištěna na Pozemku), pokyn insolvenční správkyni, aby Pozemek prodala mimo dražbu za částku 741.000,-Kč žalovanému 2) (prokázáno Pokynem zajištěného věřitele Antonína Kinského ze dne 26.8.2015).

[9] Dne 27.8.2015 uzavřeli žalovaná 1), vystupující jako insolvenční správce Dlužníka (jako prodávající) a žalovaný 2) (jako kupující) Smlouvu, jejímž předmětem byl převod vlastnického práva k Pozemku (čl. II.). Kupní cena byla sjednána ve výši 741.000,-Kč (čl. IV.) (prokázáno Kupní smlouvou ze dne 27.8.2015).

[10] Žalobci b) až d) jsou věřiteli, jejich pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení ve věci Dlužníka (žalobce a) jsou zjištěny bez práva na uspokojení ze zajištění (prokázáno Seznamem přihlášených pohledávek ze dne 21.8.2014 v řízení sp.zn. KSPH 67 INS 15030/2014).

Neprovedené důkazy

[11] Provedení důkazů navržených žalobcem a), a to: Smlouva mezi žalobcem a) a společností LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, Smlouva o půjčce mezi Michalem Kinským a žalobcem a) ze dne 16.3.2012, Smlouva o půjčce mezi Antonínem Kinským a žalobcem a) ze dne 2.5.2013,

Komentář k prodeji pozemku, kupní ceně, potenciálu pozemku a vypracovaným znaleckým posudkům bylo soudem při jednání konaném dne 24.5.2016 usnesením zamítnuto. Jde-li o poslední uvedených důkaz, tak žalobce a) jím navrhuje prokazovat svá tvrzení, že Pozemek má zajímavé a široké využití, dále to, že popis prodeje v inzerci rozhodně nevyzdvihuje přednosti Pozemku a jeho potenciál . S ohledem a závěry učiněné níže (čl. VI. odůvodnění) se nejedná o právně významné skutečnosti. Provedení uvedeného důkazu by tak bylo nadbytečné, bez šance cokoliv změnit na výsledku řízení, a rozporu se zásadami hospodárnosti a rychlosti řízení. Stejné se týká i ostatních důkazů, kterými žalobce a) chtěl prokazovat okolnosti, jak se pan Antonín Kinský dostal do dluhu přes 6.000.000,-Kč, a že je to nemravné . Pro posouzení věci je nevýznamné, zda se pan Antonín Kinský dostal do dluhu , tím méně je významné, jak se do dluhu dostal.

Nehodnocené důkazy

[12] Důkazy: Znalecký posudek č. 3110/30/2014 vypracovaný Ing. Václavem Zvěřinou, CSc., dne 3.3.2014 Znalecký posudek č. 5070-15/16 vypracovaný Pavlem Schallerem dne 29.2.2016 Dopis JUDr. Jany Jankotové ze dne 17.9.2015 e-mail JUDr. Jany Jankotové ze dne 19.10.2015 e-mail JUDr. Lucie Marešové ze dne 3.11.2015 Vyjádření Michala Kinského ze dne 5.6.2014 byly soudem při jednání dne 24.5.2016 provedeny, avšak nebyly hodnoceny, neboť nemají k dané věci bezprostřední vztah. Jak bude uvedeno níže (čl. VI. odůvodnění), tak výše kupní ceny nemá na platnost Smlouvy vliv.

[13] Důkazy: Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 15030/2014-A-8 ze dne 6.6.2014 Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 15030/2014-B-7 ze dne 15.9.2014 Soupis majetkové podstaty ze dne 21.8.2014 v řízení sp.zn. KSPH 67 INS 15030/2014 Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí sp.zn. V-66452/2015-101-N ze dne 31.8.2015 Internetová informace o řízení V-66452/2015 ze dne 5.11.2015 byly soudem při jednání dne 24.5.2016 provedeny, avšak nebyly hodnoceny, když z výše uvedených důkazů, a účastníky učiněných nesporných tvrzení, má soud již dostatečně za prokázaný skutkový stav nezbytný pro rozhodnutí ve věci.

IV. Závěr soudu o skutkovém ději

[14] Na základě shora provedených důkazů a skutečností, které účastníci učinili mezi sebou nespornými, a které nijak neodporují provedeným důkazům, dospěl soud k závěru o skutkovém stavu (ději), a to že 2.6.2014 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci Dlužníka-žalobce a). Dne 6.6.2014 byl zjištěn úpadek Dlužníka a současně bylo

rozhodnuto o způsobu řešení tohoto úpadku oddlužením, přičemž insolvenční správkyní byla ustanovena žalovaná 1).

[15] Dne insolvenční správkyně sepsala Pozemek do soupisu majetkové podstaty. Dne 26.8.2015 udělil pan Antonín Kinský (věřitel, jehož zjištěná pohledávka je zajištěna na Pozemku), pokyn žalované 1), aby Pozemek prodala mimo dražbu za částku 741.000,- Kč žalovanému 2). Dne 27.8.2015 uzavřela žalovaná 1) s žalovaným 2) Smlouvu, jejímž předmětem byl převod vlastnického práva k Pozemku za kupní cenu 741.000,- Kč. Dne 5.11.2015 byla Smlouva zveřejněna v insolvenčním rejstříku.

[16] Žalobci b) až d) jsou věřiteli, jejich pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení ve věci Dlužníka (žalobce a) jsou zjištěny bez práva na uspokojení ze zajištění.

V. Právní úprava

[17] Podle ust. § 5 insolvenčního zákona insolvenční řízení spočívá zejména na těchto zásadách: a) insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů; b) věřitelé, kteří mají podle tohoto zákona zásadně stejné nebo obdobné postavení, mají v insolvenčním řízení rovné možnosti;

[18] Podle ust. § 36 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční správce je povinen při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí; je povinen vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat, aby věřitelé byli uspokojeni v co nejvyšší míře. Společnému zájmu věřitelů je povinen dát při výkonu funkce přednost před zájmy vlastními i před zájmy jiných osob.

[19] Podle ust. § 293 odst. 1 i.p. insolvenčního zákona jde-li o zpeněžení věci, práva, pohle- dávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení.

[20] Podle ust. § 289 odst. 3 insolvenčního zákona platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku.

[21] Podle ust. § 580 odst. 1 občanského zákoníku je neplatné právní jednání, které se příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání, které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel zákona vyžaduje.

[22] Podle ust. § 588 občanského zákoníku soud přihlédne i bez návrhu k neplatnosti právního jednání, které se zjevně příčí dobrým mravům, anebo které odporuje zákonu a zjevně narušuje veřejný pořádek. To platí i v případě, že právní jednání zavazuje k plnění od počátku nemožnému.

[23] Podle ust. § 2079 odst. 1 občanského zákoníku se kupní smlouvou prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

[24] Podle ust. § 2128 odst. 1 i.p. občanského zákoníku při prodeji a koupi nemovité věci vyžaduje kupní smlouva formu podle § 560.

[25] Podle ust. § 560 občanského zákoníku písemnou formu vyžaduje právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší.

VI. Právní posouzení věci

Procesní aspekty žaloby na určení neplatnost smlouvy (§ 289 odst. 3 insolvenčního zákona)

[26] Řízení o určení neplatnosti smlouvy podle ust. § 289 odst. 3 insolvenčního zákona se musí účastnit všichni, kdo ji uzavřeli, případně jejich právní nástupci 2.

[27] Smlouvu uzavřeli žalovaní 1) a 2), kteří jsou oba účastníky tohoto řízení, uvedená podmínka je tak splněna.

[28] K podání žaloby na určení neplatnosti smlouvy podle ust. § 289 odst. 3 insolvenčního zákona je aktivně legitimován jen účastník takové smlouvy nebo účastník insolvenčního řízení, v jehož rámci byl majetek zpeněžován.

[29] Žalobcem a) je dlužník a ostatními žalobci jsou přihlášení věřitelé se zjištěnou pohledávkou, uvedená podmínka je tak splněna.

[30] Žalobu na určení neplatnosti smlouvy lze podle ust. § 289 odst. 3 insolvenčního zákona, účinného od 1.1.2014 podat u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku.

[31] Smlouva byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 5.11.2015, žaloba na určení její neplatnosti byla podána dne 6.11.2015, tedy i tato podmínka je splněna.

Posouzení platnosti Smlouvy

[32] Smlouva je platným právním jednáním.

[33] Je uzavřena písemně, dostatečně jsou identifikováni oba její účastníci i předmět plnění. Rovněž kupní smlouva byla sjednána určitě, a tedy platě. Smlouva vyhovuje všem obecným náležitostem pro právní jednání (§ 580 a násl.) i všem speciálním pro kupní smlouvu (§ 2079 a násl.). ˇ

[34] Nic z uvedeného ostatně nezpochybňovali ani žalobci. Ti namítali prodej Pozemku za nižší než obvyklou kupní cenu, v čemž spatřovali porušení povinnosti insolvenční

2 Stejně k výkladu ust. § 289 odst. 3 insolvenčního zákona usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27.11.2014, sen.zn. 29 ICdo 79/2014 (a tam citovaná rozhodnutí), dostupné na www.nsoud.cz

správkyně počínat si při nakládání s majetkovou podstatou s odbornou péčí. Soud se však tvrzenou nižší cenou nezabýval, neboť ani její případné zjištění by nezpůsobovalo neplatnost Smlouvy. Podle občanského zákoníku není na újmu jednání ani to, je-li majetek zcizován bezplatně. V této souvislosti, bez vztahu k důvodům tohoto rozhodní, soud odkazuje na usnesení Ústavního soudu ze dne 22.12.2009, sp.zn. III. ÚS 3066/09, který ve vztahu k insolvenčnímu řízení jednoznačně uzavřel, že prodej za nižší než obvyklou cenu je běžný a logický.

[35] Tvrzená absence pokynu zajištěného věřitele byla vyvrácena dokazováním. Jde-li o skutečnost, že byl dán pokyn těsně před prodejem Pozemku, tak to je rovněž logické, neboť pokyn obsahoval základní náležitosti Smlouvy, včetně kupní ceny a identifikace kupujícího. Dřívější pokyn nebyl soudem v tomto řízení po správkyni žádán, z obsahu insolvenčního spisu však soudu známo je, že pokyny dávány byly.

[36] Ze všech uvedených důvodů soud žalobu na určení neplatnosti Smlouvy zamítl, neboť Smlouva platná je (bod I. výroku).

VII. Náklady řízení

[37] O nákladech řízení ve vztahu mezi žalobci a žalovaný 2) rozhodl soud podle ust. § 151 odst. l za použití ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož soud přizná náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva tomu účastníku, který měl ve věci plný úspěch, a to proti tomu účastníku, který ve věci úspěch neměl. Jde-li o žalobkyni c), tak tu soud zavázal k náhradě jen těch nákladů, které žalovanému 2) vznikly do dne podání zpětvzetí (5.5.2016-tedy bez odměny za jednání konané dne 24.5.2016). Soud proto přiznal žalovanému 2) náhradu nákladů řízení ve vztahu mezi ním a žalobci a) až d) ve výši 6.800,-Kč (bod III. výroku), resp. ve vztahu mezi ním žalobci a), b) a d) ve výši 3.400,-Kč (bod IV. výroku)když náklady řízení se sestávají: ze sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby ve výši 3.100,-Kč (vypočtené z tarifní hodnoty 50.000,-Kč podle ust. § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s ust. § 7 Advokátního tarifu 3), přičemž žalovaný 2) učinil 3 úkonů právní služby (§ 11 odst. 1 Advokátního tarifu): -převzetí a příprava zastoupení, -písemné podání soudu ze dne 23.3.2016 a -účast na jednání před soudem dne 24.5.2016 ze 3 režijních paušálů po 300,-Kč jako náhrady hotových výdajů (§ 13 odst. 3 Advokátního tarifu) za každý úkon právní služby, jak jsou uvedeny v předchozím bodě

[38] Náklady řízení ve výši odpovídající DPH nebyly soudem přiznány, neboť nebylo doloženo, že zástupce žalovaného 2) je plátcem DPH.

[39] Lhůta k plnění byla podle ust. § 160 odst. l o.s.ř. určena třídenní, s povinností plnit k rukám advokáta podle ust. § 149 odst. l o.s.ř.

3 vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Advokátní tarif )

[40] O nákladech řízení mezi žalobci a žalovanou 1) rozhodl soud podle ust. § 151 odst. l za použití ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož soud přizná náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva tomu účastníku, který měl ve věci plný úspěch, a to proti tomu účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalovaná 1), která měla plný úspěch ve věci, však v řízení žádné náklady netvrdila a ani podle obsahu spisu jí žádné nevznikly. Z uvedeného důvodu soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod V. výroku).

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je- li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné tele- faxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písem- ným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.). Nebude-li povinnost stanovená rozsudkem splněna dobrovolně, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.) nebo exekuční návrh (§ 37 exekučního řádu 4).

V Praze dne 24. května 2016

Tomáš Jirmásek, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Jana Beranová

4 zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů