67 ICm 4125/2016
Qč.j.: 67 ICm 4125/2016-255 67 ICm 4126/2016 67 ICm 4358/2016 67 ICm 2180/2017 sp.zn. insolvenčního řízení: KSPH 67 INS 29863/2015 KSPH 67 INS 31061/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem ve věci žalobce: Jiří anonymizovano , anonymizovano bytem Jarní 102, 273 61 Velká Dobrá zastoupený Mgr. Vojtěchem Veverkou, advokátem společnosti Advokátní kancelář Jansová-Veverka s.r.o., IČO: 043 37 310, sídlem Hajnova 40, 272 01 Kladno proti žalovaným: 1) Insolvenční správci v.o.s., IČO: 228 00 085 sídlem Vlašimská 1926, 256 01 Benešov insolvenční správce dlužníka: TEL-Servis s.r.o., IČO: 289 49 251 sídlem Kladno, Váňova 3179, PSČ 27201 zastoupená Mgr. Vojtěchem Novotným, advokátem společnosti Čalfa, Bartošík a partneři s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 282 21 770 sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 11000 2) Insolvenční společnost v.o.s., IČO: 045 06 227 sídlem Vlasákova 1419/21, Stodůlky, 155 00 Praha 5 insolvenční správce dlužníka: Vojtěch anonymizovano , anonymizovano bytem Váňova 3179, 272 01 Kladno zastoupená advokátem JUDr. Janem Žákem sídlem Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2 isir.justi ce.cz o určení pravosti a in eventum výše nevykonatelné pohledávky žalobce přihlášené do insolvenčních řízení vedených u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 67 INS 29863/2015 a KSPH 67 INS 31061/2015 a o určení práva na její uspokojení ze zajištění a ve věci žalobce: JUDr. Ing. Petr Bernátek, anonymizovano , anonymizovano bytem Hluboká 5254, 760 01 Zlín proti žalovanému: Jiří anonymizovano , anonymizovano bytem Jarní 102, 273 61 Velká Dobrá zastoupený Mgr. Vojtěchem Veverkou, advokátem společnosti Advokátní kancelář Jansová-Veverka s.r.o., IČO: 043 37 310, sídlem Hajnova 40, 272 01 Kladno o popření práva na uspokojení pohledávky žalovaného přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 67 INS 29863/2015 ze zajištění a ve věci žalobce: Insolvenční správci v.o.s., IČO: 228 00 085 sídlem Vlašimská 1926, 256 01 Benešov insolvenční správce dlužníka: TEL-Servis s.r.o., IČO: 289 49 251 sídlem Kladno, Váňova 3179, PSČ 27201 zastoupená Mgr. Vojtěchem Novotným, advokátem společnosti Čalfa, Bartošík a partneři s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 282 21 770 sídlem Praha 1, Karlovo nám. 671/24, PSČ 11000 proti žalovanému: Jiří anonymizovano , anonymizovano bytem Jarní 102, 273 61 Velká Dobrá zastoupený Mgr. Vojtěchem Veverkou, advokátem společnosti Advokátní kancelář Jansová-Veverka s.r.o., IČO: 043 37 310, sídlem Hajnova 40, 272 01 Kladno o určení neúčinnosti právního jednání v řízení do něhož vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Praze

takto:

I. U r č u j e s e , že věřitel Jiří Liš anonymizovano , bytem Jarní 102, 273 61 Velká Dobrá má za dlužníkem Vojtěchem Kubá anonymizovano , bytem Váňova 3179, 272 01 Kladno pohledávky -ve výši 2.500.000,-Kč z nevrácené zápůjčky, -ve výši 375.000,-Kč z nezaplacené smluvní pokuty dle čl. 3.1., -ve výši 450.000,-Kč z úroku ze zápůjčky a -ve výši 738.750,-Kč ze smluvní pokuty dle čl. 3.2., vše ze Smlouvy o zápůjčce ze dne 2.6.2015.

II. U r č u j e s e , že Zástavní smlouva uzavřená dne 2.6.2015 mezi věřitelem Jiřím Lišk anonymizovano , bytem Jarní 102, 273 61 Velká Dobrá a dlužníkem TEL-Servis s.r.o., IČO: 289 49 251, se sídlem Kladno, Váňova 3179, PSČ 27201 je vůči věřitelům dlužníka TEL-Servis s.r.o., IČO: 289 49 251, se sídlem Kladno, Váňova 3179, PSČ 27201 neúčinným právním jednáním.

III. U r č u j e s e , že věřitel Jiří Liš anonymizovano , bytem Jarní 102, 273 61 Velká Dobrá nemá u pohledávky za dlužníkem Vojtěchem Kubá anonymizovano , bytem Váňova 3179, 272 01 Kladno -ve výši 2.500.000,-Kč z nevrácené zápůjčky, -ve výši 375.000,-Kč z nezaplacené smluvní pokuty dle čl. 3.1., -ve výši 450.000,-Kč z úroku ze zápůjčky a -ve výši 738.750,-Kč ze smluvní pokuty dle čl. 3.2., vše ze Smlouvy o zápůjčce ze dne 2.6.2015, právo na uspokojení ze zajištění ze zpeněžení spoluvlastnických podílů id. 1/2 pozemků parc.č. 1388/2, 1393/13, 1396/8, 1396/10, 1402/1, 1402/2, 1403, 1404/1, 1405/1, 1406, 1407, 1408, 1409, 1646/5, 1674/9, 1674/10, 1674/11, 1695/2 a 1695/4, vše k.ú. Řeporyje, sepsaných v majetkové podstatě dlužníka TEL-Servis s.r.o., IČO: 289 49 251, se sídlem Kladno, Váňova 3179, PSČ 27201.

IV. U r č u j e s e , že věřitel Jiří Liš anonymizovano , bytem Jarní 102, 273 61 Velká Dobrá má za dlužníkem Vojtěchem Kubá anonymizovano , bytem Váňova 3179, 272 01 Kladno pohledávky -ve výši 5.500.00,-Kč z nevrácené jistiny, -ve výši 825.000,-Kč z nezaplacené smluvní pokuty dle čl. IV.1., -ve výši 990.000,-Kč z úroku ze zápůjčky a -ve výši 750.750 Kč ze smluvní pokuty dle čl. IV.2., vše z dohody o narovnání ze dne 22.5.2015.

V. Jiří Liš anonymizovano , bytem Jarní 102, 273 61 Velká Dobrá je povinen zaplatit společnosti Insolvenční správci v.o.s., se sídlem Vlašimská 1926, 256 01 Benešov na ná-hradě nákladů řízení částku 34.182,50 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám Mgr. Vojtěcha Novotného, advokáta.

VI. Jiří Liš anonymizovano , bytem Jarní 102, 273 61 Velká Dobrá je povinen zaplatit JUDr. Ing. Petru Bernátkovi, anonymizovano , bytem Hluboká 5254, 760 01 Zlín na náhradě nákladů řízení částku 5.600,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

VII. Ve vztahu mezi Jiřím Lišk anonymizovano , bytem Jarní 102, 273 61 Velká Dobrá a společností Insolvenční společnost v.o.s., se sídlem Vlasákova 1419/21, Stodůlky, 155 00 Praha 5 nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

VIII. Jiří Liš anonymizovano , bytem Jarní 102, 273 61 Velká Dobrá je povinen zaplatit České republice-Krajskému soudu v Praze soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

I.

Tvrzení účastníků a dosavadní průběh řízení 1. Žalobou doručenou dne 16.11.2017 se věřitel Jiří Liš anonymizovano , bytem Jarní 102, 273 61 Velká Dobrá (dále jen Věřitel ) domáhal určení pravosti své pohledávky -ve výši 2.500.000,-Kč z nevrácené zápůjčky, -ve výši 375.000,-Kč z nezaplacené smluvní pokuty dle čl. 3.1., -ve výši 450.000,-Kč z úroku ze zápůjčky a -ve výši 738.750,-Kč ze smluvní pokuty dle čl. 3.2., vše ze Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 2.6.2015 (dále jen Smlouva o zápůjčce ) mezi Věřitelem (jako zapůjčitelem) a panem Vojtěchem Kubá anonymizovano , bytem Váňova 3179, 272 01 Kladno (dále jen Dlužník 1 ). 2. Současně se Věřitel domáhal určení pravosti své pohledávky -ve výši 5.500.00,-Kč z nevrácené jistiny, -ve výši 825.000,-Kč z nezaplacené smluvní pokuty dle čl. IV.1., -ve výši 990.000,-Kč z úroku a -ve výši 750.750 Kč ze smluvní pokuty dle čl. IV.2., vše z dohody o narovnání uzavřené dne 22.5.2015 mezi Věřitelem a Dlužníkem 1 (dále jen Dohoda o narovnání ). Obě pohledávky za Dlužníkem 1 byly Věřitelem uplatněny v insolvenčním řízení ve věci Dlužníka 1 vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 63 INS 31061/2015 (dále jen Insolvenční řízení 1 ). 3. Další žalobou doručenou dne 16.11.2017 se Věřitel dále domáhal určení svého práva na uspokojení pohledávky ze Smlouvy o zápůjčce (odst. 1) z výtěžku zpeněžení spoluvlastnických podílů id. 1/2 pozemků parc.č. 1388/2, 1393/13, 1396/8, 1396/10, 1402/1, 1402/2, 1403, 1404/1, 1405/1, 1406, 1407, 1408, 1409, 1646/5, 1674/9, 1674/10, 1674/11, 1695/2 a 1695/4, vše k.ú. Řeporyje (dále jen Pozemky ), sepsaných v soupisu majetkové podstaty dlužníka TEL- Servis s.r.o., IČO: 289 49 251, se sídlem Kladno, Váňova 3179, PSČ 27201 (dále jen Dlužník 2 ), na základě zástavní smlouvy uzavřené mezi Věřitelem a Dlužníkem 2 dne 2.6.2015 (dále jen Zástavní smlouva ). Právo na uspokojení své pohledávky ze zajištění uplatnil Věřitel v insolvenčním řízení ve věci Dlužníka 2 vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 67 INS 29863/2015 (dále jen Insolvenční řízení 2 ). 4. Popřením věřitele doručeným dne 18.7.2016 se věřitel JUDr. Ing. Petr Bernátek, LL. anonymizovano , bytem Hluboká 5254, 760 01 Zlín (dále jen Petr Bernátek ) v Insolvenčním řízení 2 domáhal určení, že Věřitel u pohledávky ze Smlouvy o zápůjčce uzavřené s Dlužníkem 1 nemá právo na její uspokojení ze zajištění ze zpeněžení Pozemků ve vlastnictví Dlužníka 2. 5. Žalobou doručenou dne 2.5.2017 se Insolvenční správci v.o.s., se sídlem Vlašimská 1926, 256 01 Benešov (dále též Insolvenční správce 2 ) domáhal určení, že Zástavní smlouva je vůči věřitelům Dlužníka 2 neúčinným právním jednáním. 6. Věřitel ke svým nárokům tvrdil, že s Dlužníkem 1 řádně uzavřel Smlouvu o zápůjčce, na jejímž základě Dlužníku 1 poskytl v 8 konkrétním datem uvedených dnech částku 2.500.000,-Kč. Jenžto Dlužník 1 zápůjčku nevrátil řádně a včas, má Věřitel vedle vrácení zápůjčky s dohodnutým úrokem nárok i na smluvní pokuty. Věřitel dále tvrdil platné uzavření Dohody o narovnání, pročež žádal zaplacení sjednané částky 5.500.000,-Kč s úrokem a smluvními pokutami za včasné nevrácení.

7. Insolvenční správce 1 tvrdil, že reálné poskytnutí zápůjčky nebylo ničím prokázáno. K Dohodě o narovnání tvrdil, že je neplatná, neboť z ničeho nevyplývá spornost vzájemných nároků, což je podstatná náležitost Dohody o narovnání. 8. Ve vztahu k Dlužníkovi 2 se Věřitel domáhal určení svého práva na uspokojení pohledávky ze Smlouvy o zápůjčce ze zajištění zpeněžení Pozemků, neboť s Dlužníkem 2 platně uzavřel Zástavní smlouvu. 9. Insolvenční správce 2 a Petr Bernátek popírali právo na uspokojení Věřitelovy pohledávky ze zajištění zpeněžení Pozemků, neboť Zástavní smlouva byla sjednána neúčinně. K tomu Insolvenční správce 2 podal odpůrčí žalobu, kterou se určení neúčinnosti Zástavní smlouvy domáhal. Tvrdil, že Zástavní smlouva naplňuje všechny znaky neúčinnosti podle ust. § 240 i podle ust. § 241 insolvenčního zákona 1. Dlužník 2 za uzavření Zástavní smlouvy neobdržel jakékoliv protiplnění, natož pak protiplnění přiměřené, neboť příjemcem zápůjčky ze Smlouvy o zápůjčce byl Dlužník 1. Tím se Věřitel zvýhodnil proti ostatním věřitelům Dlužníka 2. 10. Insolvenční správce 2 dále tvrdil, že Zástavní smlouva byla uzavřena v rozporu s ustanovení, odst. 2.5 a odst. 4.4 kupní smlouvy uzavřené dne 29.4.2015 mezi Dlužníkem 2 a společností Dalejské údolí, s.r.o., IČO: 039 82 548 (dále jen Dalejské údolí ), a je proto neplatná; nadto Věřitel nebyl při nabytí zástavního práva v dobré víře. 11. Insolvenční správce 2 rovněž tvrdil, že reálné poskytnutí zápůjčky nebylo ničím prokázáno, nevznikl-li dluh ze Smlouvy o zápůjčce, nemohlo vzniknout zástavní právo k Pozemkům. 12. Do řízení vstoupivší Krajské státní zastupitelství v Praze navrhlo odporové žaloby Věřitele zamít- nout a odpůrčí žalobě vyhovět, neboť uzavřením Zástavní smlouvy Dlužník 2 zvýhodnil Věřitele. Ke dni uzavření Zástavní smlouvy byl Dlužník 2 v úpadku.

II. Skutková zjištění

Nesporné skutečnosti 13. Při přípravném jednání soudu konaném dne 2.5.2017 učinili účastníci nespornými tyto skutečnosti: (jde-li o Insolvenční řízení 1) Dne 14.12.2015 podal věřitel JANISO s.r.o. insolvenční návrh, kterým se domáhal zjištění úpadku Dlužníka 1. Dne 14.12.2015 v 15:02 hodin bylo oznámeno zahájení insolvenčního řízení 1. Dne 26.7.2016 byl zjištěn úpadek Dlužníka 1 a současně bylo rozhodnuto o způsobu řešení tohoto úpadku konkursem, přičemž insolvenčním správcem byl ustanoven: Insolvenční správce 1. Lhůta pro podání přihlášek byla stanovena do 26.9.2016. Věřitel podal v Insolvenčním řízení 1 přihlášku svých pohledávek dne 11.4.2016 (P8-1), přihlášené jako nevykonatelné. Tato přihláška byla následně doplněna (P8-2). Dne 1.11.2016 se konalo přezkumné jednání, při kterém Insolvenční správce 1 popřel všechny přihlášené pohledávky přítomného Věřitele co do pravosti, in eventum co do výše (pro ten případ uznal 1,-Kč). Pohledávka byla přezkoumána jako nevykonatelná.

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon )

a (jde-li o Insolvenční řízení 2) Dne 30.11.2015 podal věřitel Petr Bernátek insolvenční návrh, kterým se domáhal zjištění úpadku Dlužníka 2. Dne 30.11.2015 v 15:29 hodin bylo oznámeno zahájení insolvenčního řízení 2. Dne 22.3.2016 byl zjištěn úpadek Dlužníka 2 a současně bylo rozhodnuto o způsobu řešení tohoto úpadku konkursem,. K odvolání Dlužníka 2 bylo uvedené rozhodnutí dne 14.6.2016 zrušeno. Dne 26.7.2016 byl znovu zjištěn úpadek Dlužníka 2 a současně bylo rozhodnuto o způsobu řešení tohoto úpadku konkursem, přičemž insolvenčním správcem byl ustanoven Insolvenční správce 1. Lhůta pro podání přihlášek byla stanovena do 26.9.2016. Odvolání nikdo nepodal. Dne 31.3.2016 sepsal Insolvenční správce 1 Pozemky do soupisu majetkové podstaty Dlužníka 2; Pozemky nebyly dosud zpeněženy ani ze soupisu majetkové podstaty vyloučeny, vyřazeny, vyňaty či vyjmuty. Na první schůzi věřitelů konané dne 1.11.2016 byl Insolvenční správce 1 ze své funkce odvolán a novým insolvenčním správcem byl Insolvenční správce 2. Věřitel podal v Insolvenčním řízení 2 přihlášku své pohledávky dne 22.3.2016 (P4-1), přihlášené jako nevykonatelné. Tato přihláška byla následně doplněna (P4-2, P4-3). Dne 1.11.2016 se konalo přezkumné jednání, při kterém Insolvenční správce 1 popřel všechny přihlášené pohledávky přítomného Věřitele co do pravosti, in eventum co do výše (pro ten případ uznal 1,-Kč) a co do práva Věřitele na uspokojení jeho pohledávky ze zajištění. Pohledávka byla přezkoumána jako nevykonatelná. Podáním došlým insolvenčnímu soudu dne 18.7.2016 popřel přihlášený Petr Bernátek, právo Věřitele na uspokojení jeho pohledávky ze zajištění.

Provedené důkazy

Jde-li o přihlášky Věřitele do Insolvenčního řízení 1 a 2 14. Věřitel dne 31.3.2016 podal do Insolvenčního řízení 1 přihlášku svých pohledávek: -ze Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 2.6.2015 -z Dohody o narovnání (prokázáno Přihláškou pohledávky Věřitele ze dne 31.3.2016 do Insolvenčního řízení 1). 15. Insolvenční správce 1 Věřitele dne 13.10.2016 vyzval k doplnění či opravě této přihlášky. Insolvenční správce 1 zejména Věřitele poučil, že smlouva o zápůjčce je reálným kontraktem, a je tudíž třeba doložit poskytnutí zápůjčky Dlužníkovi 1 (prokázáno Výzvou Insolvenčního správce 1 ze dne 13.10.2016 k odstranění vad přihlášek v Insolvenčním řízení 1). 16. Dne 26.10.2016 (datováno 25.10.2016) Věřitel doplňuje svoji přihlášku v Insolvenčním řízení 1 o tvrzení, že dlužníkovi zčásti před uzavřením smlouvy o půjčce ze dne 2.6.2015 zálohově a zčásti po uzav- ření smlouvy o půjčce ze dne 2.6.2015 ze dne 2.6.2015 poskytl dlužníkovi následující peněžní prostředky: 15.5.2015 poskytl hotovostně 240.000 Kč 18.5.2015 poskytl hotovostně 245.000 Kč 20.5.2015 poskytl hotovostně 165.000 Kč 24.5.2015 poskytl hotovostně 230.000 Kč 29.5.2015 poskytl hotovostně 220.000 Kč 31.5.2015 poskytl hotovostně 210.000 Kč

2.6.2015 poskytl hotovostně 190.000 Kč 2.6.2015 poskytl bankovním převodem 1.000.000 Kč (prokázáno Doplněním přihlášky pohledávky Věřitele ze dne 25.10.2016 do Insolvenčního řízení 1). 17. Věřitel dne 16.3.2016 podal do Insolvenčního řízení 2 přihlášku, kterou se domáhal odděleného uspokojení své pohledávky za Dlužníkem 1 ze Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 2.6.2015 ze za- jištění zpeněžení Pozemků (prokázáno Přihláškou pohledávky Věřitele ze dne 16.3.2016 do Insolvenčního řízení 2). 18. Insolvenční správce 2 Věřitele dne 13.10.2016 vyzval k doplnění či opravě této přihlášky. Insolvenční správce 2 zejména Věřitele poučil, že smlouva o zápůjčce je reálným kontraktem, a je tudíž třeba doložit poskytnutí zápůjčky Dlužníkovi 1 (prokázáno Výzvou Insolvenčního správce 1 ze dne 13.10.2016 k odstranění vad přihlášek v Insolvenčním řízení 2). 19. Dne 26.10.2016 (datováno 25.10.2016) Věřitel doplňuje svoji přihlášku v Insolvenčním řízení 2 o tvrzení, že osobnímu dlužníkovi Vojtěchu Kubálkovi zčásti před uzavřením smlouvy o půjčce ze dne 2.6.2015 zálohově a zčásti po uzavření smlouvy o půjčce ze dne 2.6.2015 ze dne 2.6.2015 poskytl dlužníkovi následující peněžní prostředky: 15.5.2015 poskytl hotovostně 240.000 Kč 18.5.2015 poskytl hotovostně 245.000 Kč 20.5.2015 poskytl hotovostně 165.000 Kč 24.5.2015 poskytl hotovostně 230.000 Kč 29.5.2015 poskytl hotovostně 220.000 Kč 31.5.2015 poskytl hotovostně 210.000 Kč 2.6.2015 poskytl hotovostně 190.000 Kč 2.6.2015 poskytl bankovním převodem 1.000.000 Kč (prokázáno Doplněním přihlášky pohledávky Věřitele ze dne 25.10.2016 do Insolvenčního řízení 2).

Jde-li o narovnání 20. Dne 22.52015 podepsal Věřitel s Dlužníkem 1 listinu Dohoda o narovnání, v níž společně prohlásili, že dne 19.6.2007 uzavřeli smlouvu o půjčce, na jejímž základě Věřitel půjčil Dlužníkovi 1 půjčku ve výši 2.551.000,-Kč, která byla splatná dne 19.6.2012. Dlužník 1 ke dni podpisu Dohody o narovnání nezaplatil Věřiteli na svůj závazek ze smlouvy ničeho. Pro případ prodlení se zaplacením dluhu se Dlužník 1 zavázal zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 2 % z dlužné částky za každý, byť započatý měsíc prodlení (čl. I.1.). Věřitel s Dlužníkem 1 dále prohlásili, že je mezi nimi sporná výše nároku věřitele z uvedené Smlouvy o půjčce (čl. II.1.), pročež se rozhodli nahradit sporné závazky ze smlouvy o půjčce novým závazkem Dlužníka 1 zaplatit věřiteli částku 5.500.000,-Kč (čl. II.2.). Dlužník 1 se zavázal platit z této dlužné částky Věřiteli úrok ve výši 2 % měsíčně (čl. II.3.). Dlužná částka je splatná dne 31.12.2015 (čl. III.1.). Pokud se tak nestane a je Dlužník 1 povinen zaplatit smluvní pokutu 15 % z dlužné částky (čl. IV.1.). Pokud prodlení se splacením bude trvat déle než 20 dnů, je Dlužník 1 povinen platit smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky denně (čl. IV.2.). (vše prokázáno Dohodou o narovnání ze dne 22.5.2015).

Jde-li o zápůjčku

21. Dne 2.6.2015 podepsal Věřitel (jako zapůjčitel) s Dlužníkem 1 (jako vydlužitelem) listinu Smlouva o zápůjčce, v níž společně prohlásili, že na jejím základě zapůjčitel přenechává vydlužiteli částku 2.500.000,-Kč (čl. 1.1.) převodem na bankovní účet vydlužiteli č. 194261371/0300 do tří dnů ode dne podpisu Smlouvy o zápůjčce (čl. 2.1.) a vydlužitel se řečenou částku zavazuje s úrokem 2 % měsíčně z dlužné částky (čl. 2.2.) vrátit do 31.8.2015 na účet č. 835742141/0100 (čl. 2.1.). Pokud se tak nestane, je vydlužitel povinen zaplatit smluvní pokutu 15 % z dlužné částky (čl. 3.1.). Pokud prodlení se splacením bude trvat déle než 20 dnů, je vydlužitel povinen platit smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky denně (čl. 3.3.). (vše prokázáno Smlouvou o zápůjčce ze dne 2.6.2015). 22. Věřitel hotově předal Dlužníku 1 dne 15.5.2015 částku 240.000,-Kč, dne 18.5.2015 částku 245.000,-Kč, dne 20.5.2015 částku 165.000,-Kč, dne 24.5.2015 částku 230.000,-Kč, dne 29.5.2015 částku 220.000,-Kč, dne 31.5.2015 částku 210.000,-Kč a dne 2.6.2015 částku 190.000,- Kč (vše prokázáno Výdajovými pokladními doklady z uvedených dnů). Dne 2.6.2015 byla z bankovního účtu č. 835742141/0100 zaslána na bankovní účet č. 194261371/0300 částka 1.000.000,-Kč (prokázáno výpisem z bankovního účtu za červen 2015).

Jde-li o vznik zástavního práva k Pozemkům 23. Dne 2.6.2015 podepsal Věřitel (jako zástavní věřitel) s Dlužníkem 2 (jako zástavcem) listinu Zástavní smlouva, v níž společně prohlásili, že na základě Smlouvy o zápůjčce Věřitel poskytl Dlužníku 1 částku 2.500.000,-Kč splatnou do 31.8.2015 (čl. 1.1.) s úrokem 2 % měsíčně z dlužné částky (čl. 1.2.) a smluvní pokutu 15 % z dlužné částky za pozdní vrácení a ve výši 0,15 % z dlužné částky denně pro případ prodlení se splacením delším než 20 dnů (čl. 1.3.). Dlužník 2 prohlásil, že je vlastníkem Pozemků (čl. II.) a současně k nim zřídil k zajištění dluhu Dlužníka 1 uvedeném v čl. I. zástavní právo (čl. IV.). (vše prokázáno Zástavní smlouvou ze dne 2.6.2015). 24. Ke dni 17.3.2016 byl jako vlastník Pozemků v katastru nemovitostí zapsán Dlužník 2 a současně k nim bylo zapsáno zástavní právo smluvní pro pohledávku ve výši 2.500.000,-Kč s příslu- šenstvím dle čl. III. Zástavní smlouvy ve prospěch Věřitele na základě Zástavní smlouvy; právní účinky zápisu jsou ke dni 2.6.2015 (prokázáno Výpisem z katastru nemovitostí-list vlastnictví č. 1637, k.ú. Řeporyje a Oznámením o zahájení řízení Katastrálního úřadu Praha, Katastrální pracoviště ze dne 3.6.2015).

Jde-li o neúčinnost zástavního práva k Pozemkům 25. Na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 23.7.2014 Petr Bernátek zapůjčil Dlužníkovi 2 částku 13.000.000,-Kč (odst. 1). Tato částka má být po podpisu smlouvy zaslána na účet Dlužníka 2. Splacení je zajištěno vlastní směnkou, avalovanou Dlužníkem 1 (odst. 2). Dlužník 2 se dále zavázal zaplatit úrok ve výši 130.000,-Kč, splatnost obou částek byla dohodnuta dne 1.9.2014 a měly být zaplaceny na bankovní účet č. 265910907/0300 (odst. 4) (vše prokázáno Smlouvou o zápůjčce uzavřenou dne 23.7.2014 mezi Dlužníkem 2 a JUDr. Ing. Petrem Bernátkem). 26. Dne 31.8.2014 vystavil na základě smlouvy ze dne 23.7.2014 Petr Bernátek Dlužníku 2 fakturu č. 140801 na částku 130.000,-Kč, splatnou dne 1.9.2014 (prokázáno citovanou Fakturou). 27. Dne 23.7.2014 vystavil Dlužník 2 vlastní směnku na řad Petra Bernátka. Směnečná suma činila 13.000.000,-Kč, splatnost dne 1.9.2014, platební místo v Praze 1, Dlouhá 13. Jako aval podepsal směnku Dlužník 1. Dne 15.4.2015 Petr Bernátek rubopisoval směnku na řad společnosti

JANISO s.r.o. (prokázáno citovanou Směnkou, jejíž originál je založen u Krajského soudu v Praze a jenž byl při jednání dne 7.11.2017 proveden k důkazu; ve spise je založena kopie). 28. Dne 26.7.2016 byl zjištěn úpadek Dlužníka 2 ve formě platební neschopnosti. Pod bodem 30.a) byla osvědčena pohledávka Petra Bernátka ve výši 130.000,-Kč splatná dne 1.9.2014 z titulu úroku ze zapůjčené částky 13.000.000,-Kč dle výše citované smlouvy o zápůjčce. Pod bodem 30.b) pak byla osvědčena pohledávka věřitele JANISO s.r.o. z titulu výše citované směnky, a to ve výši minimálně 12.000.000,-Kč, neboť zbylý milion byl sporný pro tvrzení Dlužníka 2, že jej měl již zaplatit (prokázáno Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 26.7.2016, č.j. KSPH 67 INS 29863/2015-A-47). 29. Dne 29.4.2015 uzavřeli Dlužník 2 (jako prodávající) se společností Dalejské údolí (jako kupujícím) kupní smlouvu, jejímž předmětem byl převod vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu druhé poloviny Pozemků. Strany ujednaly zákaz zcizení a zatížení, dle kterého Dlužník 2 společnosti Dalejské údolí touto smlouvou zřizuje k převáděné polovině pozemků věcné břemeno zákazu zcizení a zákazu zatížení do doby než bude Dlužníku 2 zcela uhrazena kupní cena Pozemků (odst. 2.3.). Dlužník 2 se zavázal, že Pozemek nezatíží žádným právem třetí osoby (zástavním právem, věcným břemenem, nájemním právem, právem užívání atd.) (odst. 4.4.) Kupní smlouva byla následně podána na katastr nemovitostí a vlastnické právo k Pozemkům č. 1 bylo na jejím základě do katastru nemovitostí zapsáno. (vše prokázáno Kupní smlouvou uzavřenou dne 29.4.2015 mezi Dlužníkem 2 a společností Dalejšké údolí) 30. Dne 29.4.2015 byl Dlužníkem 2 a společností Dalejské údolí podán návrh na vklad práva dle ci- tované kupní smlouvy do katastru nemovitostí (prokázáno Návrhem na vklad práva dle kupní smlouvy uzavřené dne 29.4.2015 mezi Dlužníkem 2 a společností Dalejšké údolí). 31. Ke dni 17.3.2016 byl jako vlastník druhé poloviny Pozemků v katastru nemovitostí zapsána spo- lečnost Dalejské údolí (prokázáno Výpisem z katastru nemovitostí-list vlastnictví č. 1637, k.ú. Řeporyje). Účastníci učinili nesporným, že zákaz zcizení a zatížení dle citované kupní smlouvy nebyl do katastru nemovitostí vložen.

Neprovedené důkazy 32. Provedení důkazů navržených Insolvenčním správcem 2, a to: Soupis majetkové podstaty Dlužníka 2 ze dne 4.4.2017 v Insolvenčním řízení 2, Kupní smlouva uzavřená dne 27.6.2014 mezi Dlužníkem 2 a společností A-Trading, a.s., Kupní smlouva uzavřená dne 28.11.2012 mezi Dlužníkem 2 a společností A-Trading, a.s., Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí ze dne 28.11.2012, Smlouva o přistoupení k dluhu uzavřená dne 22.5.2015 mezi Dlužníkem 2 a Ing. Milošem Kačenkou a Přihláška pohledávky Ing. Milošem Kačenkou podaná do Insolvenčního řízení 2, bylo soudem při jednání konaném dne 7.11.2017 usnesením zamítnuto. K dotazu soudu zástup- kyně Insolvečního správce 2 na jednání sdělila, že uvedené důkazy mají prokazovat celkovou úpadko- vou situaci Dlužníka 2 ve formě předlužení . Takto vymezené tvrzení je dílem neurčité (neobsahuje konkrétní skutečnosti, jež mají býti prokazovány) a dílem nadbytečné, neboť již byl prokázán úpadek Dlužníka 2 ke dni uzavření Zátavní smlouvy ve formě platební neschopnosti (srov. odst. 82 a násl.).

33. Pokud jde o důkazy navržené Insolvenčním správcem 2: Výpis z katastru nemovitostí-list vlastnictví č. 1637, k.ú. Řeporyje ke dni 15.5.2015, Výpis z katastru nemovitostí-list vlastnictví č. 1637, k.ú. Řeporyje ke dni 18.5.2015, Výpis z katastru nemovitostí-list vlastnictví č. 1637, k.ú. Řeporyje ke dni 20.5.2015, Výpis z katastru nemovitostí-list vlastnictví č. 1637, k.ú. Řeporyje ke dni 24.5.2015, Výpis z katastru nemovitostí-list vlastnictví č. 1637, k.ú. Řeporyje ke dni 29.5.2015, Výpis z katastru nemovitostí-list vlastnictví č. 1637, k.ú. Řeporyje ke dni 31.5.2015 a Výpis z katastru nemovitostí-list vlastnictví č. 1637, k.ú. Řeporyje ke dni 2.6.2016, tak tyto nebyly soudem provedeny, když Insolvenční správce 2 na jednání soudu konaném dne 7.11.2017 výslovně uvedl, že na jejich provedení netrvá, pročež jejich provedení bylo soudem zamítnuto.

Nehodnocené důkazy 34. Důkazy: Vyhláška o zahájení Insolvenčního řízení 2 ze dne 30.11.2015, č.j. KSPH 67 INS 29863/2015-A-3, Usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26.7.2016, č.j. KSPH 67 INS 29863/2015-B-20, Protokol o přezkumném jednání ze dne 1.11.2016 v Insolvenčním řízení 2, Upravený přezkumný list pohledávky č. P4 ze dne 3.11.2016, zveřejněný dne 4.11.2016 v Insolvenčním řízení 2, Protokol o přezkumném jednání ze dne 1.11.2016 v Insolvenčním řízení 1 a Upravený přezkumný list pohledávky č. P8 ze dne 3.11.2016, zveřejněný dne 4.11.2016 v Insolvenčním řízení 1, byly soudem při jednání dne 7.11.2017 provedeny, avšak nebyly hodnoceny, když z výše uvedených důkazů, a účastníky učiněných nesporných tvrzení, má soud již za dostatečně prokázaný skutkový stav nezbytný pro rozhodnutí ve věci. 35. Stejně tak soud nehodnotil ani důkazy: Faktura č. FV-39/2014 vystavená dne 24.9.2014 společností Verttigo Investments s.r.o. Dlužníku 1 na částku 24.597,-Kč a Výpis z bankovního účtu společnosti Verttigo Investments s.r.o., č.ú. 107-6609860227/ 0100 o převodu částky 2.000.000,-Kč-dne 10.7.2014 a dne 3.9.2014, neboť jimi Insolvenční správce 2 prokazoval úpadek Dlužníka 2 ke dni uzavření Zástavní smlouvy, jenž však byl již prokázán jinými důkazy, tyto jsou tak nadbytečné. Nadto již z tvrzení je zřejmé, že pohledávku věřitele Verttigo Investments s.r.o. prokazovat nemohou, neboť se má jednat o úroky z prodlení z bezdůvodného obohacení v podobě mylně zaslané platby, avšak ta měla být dle tvrzení Insolvenčního správce 2 zaslána Dlužníkem 2 zpět a současně nebyla přes výzvu soudu tvrzena výzva k vrácení mylně zaslané platby, od které teprve se odvíjí právo věřitele na zaplacení úroků z prodlení-nikoliv následně zaslanou fakturou.

III. Závěr soudu o skutkovém ději

Jde-li o přihlášky Věřitele do Insolvenčního řízení 1 a 2

36. Na základě shora provedených důkazů a skutečností, které účastníci učinili mezi sebou nespornými, a které nijak neodporují provedeným důkazům, dospěl soud k závěru o skutkovém stavu (ději), a to že dne 14.12.2015 podal věřitel JANISO s.r.o. insolvenční návrh, kterým se domáhal zjištění úpadku Dlužníka 1. Dne 26.7.2016 byl zjištěn úpadek Dlužníka 1 a současně bylo rozhodnuto o způsobu řešení tohoto úpadku konkursem, přičemž insolvenčním správcem byl ustanoven: Insolvenční správce 1. Lhůta pro podání přihlášek byla stanovena do 26.9.2016. Věřitel podal v Insolvenčním řízení 1 přihlášku svých pohledávek dne 11.4.2016 (P8-1), přihlášené jako nevykonatelné. Důvodem vzniku byly uvedeny Smlouva o zápůjčce uzavřená dne 2.6.2015 a Dohoda o narovnání. Dne 26.10.2016 Věřitel k výzvě Insolvenčního správce 1 doplnil (P8-2), že zápůjčku Dlužníku 1 poskytl dne 15.5.2015 ve výši 240.000 Kč, dne 18.5.2015 ve výši 245.000 Kč, dne 20.5.2015 ve výši 165.000 Kč, dne 24.5.2015 ve výši 230.000 Kč, dne 29.5.2015 ve výši 220.000 Kč, dne 31.5.2015 ve výši 210.000 Kč, dne 2.6.2015 ve výši 190.000 Kč a dne 2.6.2015 ve výši 1.000.000 Kč. Dne 1.11.2016 se konalo přezkumné jednání, při kterém Insolvenční správce 1 popřel všechny přihlášené pohledávky přítomného Věřitele co do pravosti, in eventum co do výše (pro ten případ uznal 1,-Kč). Pohledávka byla přezkoumána jako nevykonatelná. 37. Dne 30.11.2015 podal věřitel Petr Bernátek insolvenční návrh, kterým se domáhal zjištění úpadku Dlužníka 2. Dne 22.3.2016 byl zjištěn úpadek Dlužníka 2 a současně bylo rozhodnuto o způsobu řešení tohoto úpadku konkursem,. K odvolání Dlužníka 2 bylo uvedené rozhodnutí dne 14.6.2016 zrušeno. Dne 26.7.2016 byl znovu zjištěn úpadek Dlužníka 2 a současně bylo rozhodnuto o způsobu řešení tohoto úpadku konkursem, přičemž insolvenčním správcem byl ustanoven Insolvenční správce 1. Lhůta pro podání přihlášek byla stanovena do 26.9.2016. Odvolání nikdo nepodal. Věřitel podal v Insolvenčním řízení 2 přihlášku své pohledávky dne 22.3.2016 (P4-1), kterou se domáhal uspokojení své pohledávky za Dlužníkem 1 ze zajištění zpeněžení Pozemků ve vlastnictví Dlužníka 2. Důvodem vzniku zajišťované pohledávky byla uvedena Smlouva o zápůjčce uzavřená dne 2.6.2015. Dne 26.10.2016 Věřitel k výzvě Insolvenčního správce 1 doplnil (P4-2) tak, že osobnímu dlužníkovi Vojtěchu Kubálkovi zčásti před uzavřením smlouvy o půjčce ze dne 2.6.2015 zálohově a zčásti po uzavření smlouvy o půjčce ze dne 2.6.2015 ze dne 2.6.2015 poskytl dlužníkovi následující peněžní prostředky: dne 15.5.2015 ve výši 240.000 Kč, dne 18.5.2015 ve výši 245.000 Kč, dne 20.5.2015 ve výši 165.000 Kč, dne 24.5.2015 ve výši 230.000 Kč, dne 29.5.2015 ve výši 220.000 Kč, dne 31.5.2015 ve výši 210.000 Kč, dne 2.6.2015 ve výši 190.000 Kč a dne 2.6.2015 ve výši 1.000.000 Kč. Podáním došlým insolvenčnímu soudu dne 18.7.2016 popřel přihlášený Petr Bernátek, právo Věřitele na uspokojení jeho pohledávky ze zajištění. 38. V Insolvenčním řízení 2 na první schůzi věřitelů konané dne 1.11.2016 byl Insolvenční správce 1 ze své funkce odvolán a novým insolvenčním správcem byl Insolvenční správce 2.

Jde-li o narovnání 39. Dne 22.52015 podepsal Věřitel s Dlužníkem 1 listinu Dohoda o narovnání, v níž společně prohlásili, že dne 19.6.2007 uzavřeli smlouvu o půjčce, na jejímž základě Věřitel půjčil Dlužníkovi 1 půjčku ve výši 2.551.000,-Kč, která byla splatná dne 19.6.2012. Dlužník 1 ke dni podpisu Dohody o narovnání nezaplatil Věřiteli na svůj závazek ze smlouvy ničeho. Pro případ prodlení se zaplacením dluhu se Dlužník 1 zavázal zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 2 % z dlužné částky za každý, byť započatý měsíc prodlení (čl. I.1.).

Věřitel s Dlužníkem 1 dále prohlásili, že je mezi nimi sporná výše nároku věřitele z uvedené Smlouvy o půjčce (čl. II.1.), pročež se rozhodli nahradit sporné závazky ze smlouvy o půjčce novým závazkem Dlužníka 1 zaplatit věřiteli částku 5.500.000,-Kč (čl. II.2.). Dlužník 1 se zavázal platit z této dlužné částky Věřiteli úrok ve výši 2 % měsíčně (čl. II.3.). Dlužná částka je splatná dne 31.12.2015 (čl. III.1.). Pokud se tak nestane a je Dlužník 1 povinen zaplatit smluvní pokutu 15 % z dlužné částky (čl. IV.1.). Pokud prodlení se splacením bude trvat déle než 20 dnů, je Dlužník 1 povinen platit smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky denně (čl. IV.2.).

Jde-li o zápůjčku 40. Dne 2.6.2015 podepsal Věřitel (jako zapůjčitel) s Dlužníkem 1 (jako vydlužitelem) listinu Smlouva o zápůjčce, v níž společně prohlásili, že na jejím základě zapůjčitel přenechává vydlužiteli částku 2.500.000,-Kč (čl. 1.1.) převodem na bankovní účet vydlužiteli č. 194261371/0300 do tří dnů ode dne podpisu Smlouvy o zápůjčce (čl. 2.1.) a vydlužitel se řečenou částku zavazuje s úrokem 2 % měsíčně z dlužné částky (čl. 2.2.) vrátit do 31.8.2015 na účet č. 835742141/0100 (čl. 2.1.). Pokud se tak nestane, je vydlužitel povinen zaplatit smluvní pokutu 15 % z dlužné částky (čl. 3.1.). Pokud prodlení se splacením bude trvat déle než 20 dnů, je vydlužitel povinen platit smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky denně (čl. 3.3.). 41. Věřitel hotově předal Dlužníku 1 dne 15.5.2015 částku 240.000,-Kč, dne 18.5.2015 částku 245.000,-Kč, dne 20.5.2015 částku 165.000,-Kč, dne 24.5.2015 částku 230.000,-Kč, dne 29.5.2015 částku 220.000,-Kč, dne 31.5.2015 částku 210.000,-Kč a dne 2.6.2015 částku 190.000,-Kč. Dne 2.6.2015 byla z bankovního účtu č. 835742141/0100 zaslána na bankovní účet č. 194261371/0300 částka 1.000.000,-Kč.

Jde-li o vznik zástavního práva k Pozemkům 42. Dne 2.6.2015 podepsal Věřitel (jako zástavní věřitel) s Dlužníkem 2 (jako zástavcem) listinu Zástavní smlouva, v níž společně prohlásili, že na základě Smlouvy o zápůjčce Věřitel poskytl Dlužníku 1 částku 2.500.000,-Kč splatnou do 31.8.2015 (čl. 1.1.) s úrokem 2 % měsíčně z dlužné částky (čl. 1.2.) a smluvní pokutu 15 % z dlužné částky za pozdní vrácení a ve výši 0,15 % z dlužné částky denně pro případ prodlení se splacením delším než 20 dnů (čl. 1.3.). Dlužník 2 prohlásil, že je vlastníkem Pozemků (čl. II.) a současně k nim zřídil k zajištění dluhu Dlužníka 1 uvedeném v čl. I. zástavní právo (čl. IV.). 43. Ke dni 17.3.2016 byl jako vlastník Pozemků v katastru nemovitostí zapsán Dlužník 2 a současně k nim bylo zapsáno zástavní právo smluvní pro pohledávku ve výši 2.500.000,-Kč s příslu- šenstvím dle čl. III. Zástavní smlouvy ve prospěch Věřitele na základě Zástavní smlouvy; právní účinky zápisu jsou ke dni 2.6.2015. 44. Dne 31.3.2016 sepsal Insolvenční správce 1 Pozemky do soupisu majetkové podstaty Dlužníka 2; Pozemky nebyly dosud zpeněženy ani ze soupisu majetkové podstaty vyloučeny, vyřazeny, vyňaty či vyjmuty.

Jde-li o neúčinnost zástavního práva k Pozemkům 45. Na základě smlouvy o zápůjčce ze dne 23.7.2014 Petr Bernátek zapůjčil Dlužníkovi 2 částku 13.000.000,-Kč (odst. 1). Tato částka má být po podpisu smlouvy zaslána na účet Dlužníka 2. Splacení je zajištěno vlastní směnkou, avalovanou Dlužníkem 1 (odst. 2). Dlužník 2 se dále zavázal

zaplatit úrok ve výši 130.000,-Kč, splatnost obou částek byla dohodnuta dne 1.9.2014 a měly být zaplaceny na bankovní účet č. 265910907/0300 (odst. 4). 46. Dne 31.8.2014 vystavil na základě smlouvy ze dne 23.7.2014 Petr Bernátek Dlužníku 2 fakturu č. 140801 na částku 130.000,-Kč, splatnou dne 1.9.2014. 47. Dne 23.7.2014 vystavil Dlužník 2 vlastní směnku na řad Petra Bernátka. Směnečná suma činila 13.000.000,-Kč, splatnost dne 1.9.2014, platební místo v Praze 1, Dlouhá 13. Jako aval podepsal směnku Dlužník 1. Dne 15.4.2015 Petr Bernátek rubopisoval směnku na řad společnosti JANISO s.r.o. 48. Dne 26.7.2016 byl zjištěn úpadek Dlužníka 2 ve formě platební neschopnosti. Pod bodem 30.a) byla osvědčena pohledávka Petra Bernátka ve výši 130.000,-Kč splatná dne 1.9.2014 z titulu úroku ze zapůjčené částky 13.000.000,-Kč dle výše citované smlouvy o zápůjčce. Pod bodem 30.b) pak byla osvědčena pohledávka věřitele JANISO s.r.o. z titulu výše citované směnky, a to ve výši minimálně 12.000.000,-Kč, neboť zbylý milion byl sporný pro tvrzení Dlužníka 2, že jej měl již zaplatit. 49. Dne 29.4.2015 uzavřeli Dlužník 2 (jako prodávající) se společností Dalejské údolí (jako kupujícím) kupní smlouvu, jejímž předmětem byl převod vlastnického práva ke spoluvlastnickému podílu druhé poloviny Pozemků. Strany ujednaly zákaz zcizení a zatížení, dle kterého Dlužník 2 společnosti Dalejské údolí touto smlouvou zřizuje k převáděné polovině pozemků věcné břemeno zákazu zcizení a zákazu zatížení do doby než bude Dlužníku 2 zcela uhrazena kupní cena Pozemků (odst. 2.3.). Dlužník 2 se zavázal, že Pozemek nezatíží žádným právem třetí osoby (zástavním právem, věcným břemenem, nájemním právem, právem užívání atd.) (odst. 4.4.). Kupní smlouva byla následně podána na katastr nemovitostí a vlastnické právo k Pozemkům č. 1 bylo na jejím základě do katastru nemovitostí zapsáno. 50. Dne 29.4.2015 byl Dlužníkem 2 a společností Dalejské údolí podán návrh na vklad práva dle citované kupní smlouvy do katastru nemovitostí. Ke dni 17.3.2016 byl jako vlastník druhé polo- viny Pozemků v katastru nemovitostí zapsána společnost Dalejské údolí. Účastníci učinili nesporným, že zákaz zcizení a zatížení dle citované kupní smlouvy nebyl do katastru nemovitostí vložen.

IV. Právní úprava 51. Dle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. 52. Podle ust. § 199 odst. 1 insolvenčního zákona insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání nebo od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu podle § 410 odst. 3 písm. a) u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Podle odst. 2 citovaného ustanovení jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti,

které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Podle odst. 3 citovaného ustanovení v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel. 53. Podle ust. § 200 odst. 1 insolvenčního zákona je věřitel oprávněn písemně popřít pohledávku jiného věřitele. Popření pohledávky musí mít stejné náležitosti jako žaloba podle občanského soudního řádu a musí z něj být patrno, zda se popírá pravost, výše nebo pořadí pohledávky. Popření pohledávky lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis. Podobu formuláře zveřejní ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup; tato služba nesmí být zpoplatněna. Podle první věty odst. 2 citovaného ustanovení k popření pohledávky přihlášeným věřitelem se přihlíží, jen obsahuje-li podání všechny náležitosti a je-li doručeno insolvenčnímu soudu nejpozději 3 pracovní dny přede dnem konání přezkumného jednání o popřené pohledávce; § 43 občanského soudního řádu se nepoužije. Podle odst. 5 citovaného ustanovení jestliže insolvenční soud popření pohledávky neodmítne, považuje se podání, jímž přihlášený věřitel popřel pohledávku, od rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, nejdříve však po uplynutí 10 dnů od skončení přezkumného jednání a, je-li způsobem řešení úpadku oddlužení, po schválení zprávy o přezkumu, za žalobu, kterou tento věřitel uplatnil u insolvenčního soudu své popření vůči věřiteli, který pohledávku přihlásil. 54. Podle ust. § 2390 občanského zákoníku 2 přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce. 55. Podle ust. § 1903 občanského zákoníku lze dosavadní závazek nahradit novým závazkem i tak, že si strany ujednáním upraví práva a povinnosti mezi nimi dosud sporné nebo pochybné. Týká-li se narovnání věcného práva k věci zapsané do veřejného seznamu, nastávají účinky narovnání zápisem do tohoto seznamu. 56. Podle ust. § 1309 odst. 1 občanského zákoníku při zajištění dluhu zástavním právem vznikne věřiteli oprávnění, nesplní-li dlužník dluh řádně a včas, uspokojit se z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše, a není-li tato ujednána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy. Podle odst. 2 citovaného ustanovení má jednání zakazující zřídit zástavní právo účinky vůči třetí osobě, jen je-li tento zákaz zapsán do rejstříku zástav podle jiného právního předpisu nebo do veřejného seznamu, anebo byl-li jí znám. 57. Podle ust. § 1312 odst. 1 občanského zákoníku se zástavní právo zřizuje zástavní smlouvou. V ní strany ujednají, co je zástavou a pro jaký dluh je zástavní právo zřízeno; zajišťuje-li se dluh ještě nedospělý nebo více dluhů, postačí ujednat, do jaké nejvyšší výše jistiny se zajištění poskytuje. 58. Podle ust. § 1313 občanského zákoníku zástavní právo zajišťuje dluh a jeho příslušenství; je-li to zvlášť ujednáno, pak i smluvní pokutu. 59. Podle ust. § 75 zákona směnečného a šekového 3 obsahuje vlastní směnka:

2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) 3 zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon směnečný a šekový )

1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána; 2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. údaj splatnosti; 4. údaj místa, kde má být placeno; 5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno; 6. datum a místo vystavení směnky; 7. podpis výstavce. 60. Podle ust. § 239 odst. 1 i.p. insolvenčního zákona odporovat právním úkonům (dále též jednáním ) dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, i když nejde o osobu s dispo- zičními oprávněními, a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty. Podle odst. 3 citovaného ustanovení insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne. 61. Podle ust. § 241 odst. 1 insolvenčního zákona zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu. Podle odst. 2 citovaného ustanovení zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Podle odst. 3 citovaného ustanovení zvýhodňujícím právními úkony jsou zejména úkony, kterými dlužník a) splnil dluh dříve, než se stal splatným, b) dohodl změnu nebo nahrazení závazku ve svůj neprospěch, c) prominul svému dlužníku splnění dluhu nebo jinak dohodl anebo umožnil zánik či nesplnění svého práva, d) poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku, ledaže jde o vznik zajištění v důsledku změn vnitřního obsahu zastavené věci hromadné. Podle odst. 4 citovaného ustanovení zvýhodňujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby. Podle odst. 5 citovaného ustanovení zvýhodňujícím právním úkonem není a) zřízení zajištění závazku dlužníka, obdržel-li za ně dlužník současně přiměřenou protihodnotu, b) právní úkon učiněný za podmínek obvyklých v obchodním styku, na základě kterého dlužník obdržel přiměřené protiplnění nebo jiný přiměřený majetkový prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpad-ku dlužníka, c) právní úkon, který dlužník učinil za trvání moratoria nebo po zahájení insolvenčního řízení za podmínek stanovených tímto zákonem.

62. Podle ust. § 3 odst. 1 insolvenčního zákona je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ). Podle ust. § 3 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.

V. Právní posouzení věci

Včasnost podaných žalob 63. Soud se předně zabýval otázkou, zda byly žaloby uvedené v čl. I. odůvodnění podány včas. 64. Dne 1.11.2016 se konalo přezkumné jednání v obou Insolvenčních řízeních, obou se Věřitel účastnil. Věřitel podal obě své žaloby dne 16.11.2017, tedy ve třicetidenní lhůtě (§ 198 odst. 1 insolvenčního zákona), a proto včas. 65. Popření věřitelem Petrem Bernátkem, které se dnem 11.11.2017 (desátý den po přezkumném jednání) považuje za odporovou žalobu, došlo soudu dne 18.7.2016, tedy více jak 3 dny před konáním přezkumného jednání (§ 200 odst. 2 insolvenčního zákona), a proto rovněž včas. 66. Odpůrčí žaloba Insolvenčního správce 2 soudu došla dne 2.5.2017, úpadek Dlužníka 2 byl zjištěn dne 26.7.2016, žaloba tedy byla podána v roční lhůtě (§ 239 odst. 3 insolvenčního zákona), a proto včas.

Dohoda o narovnání 67. Dohoda o narovnání (odst. 39 odůvodnění) obsahuje všechny zákonné náležitosti (§ 1903 občanského zákoníku), dle soudu je proto platná. Nikým nebylo tvrzeno byť jen částečné plnění na pohledávku Věřitele z Dohody o narovnání. Věřitel tak má za Dlužníkem 1: a) pohledávku na jistině z této Dohody o narovnáníve výši 5.500.000,-Kč, b) spolu s úrokem ve výši 990.000,-Kč (2 % měsíčně za období od 22.5.2015 do 19.3.2016, tedy za 9 měsíců), c) spolu se smluvní pokutou ve výši 825.000,-Kč (15 % z jistiny za prodlení s jejím placením) a d) spolu se smluvní pokutou ve výši 750.750,-Kč (0,15 % denně z jistiny za období od 1.1.2016 do 31.3.2016, tedy za 91 dnů). 68. Pro posouzení Věřitelova nároku je nerozhodné, zda byly peníze z původní půjčky (narovnávaného závazku) skutečně předány (Insolvenční správce 2 tvrdí, že se tak nestalo), neboť důvodem vzniku přihlášené pohledávky je závazek z dohody o narovnání, tedy závazek nový-jiný (jde o rozdíl například proti dohodě o změně v obsahu závazku). Podstatou dohody o narovnání totiž mj. je, že může být (s konečnou platností) narovnáván závazek, o němž jedna ze stran dohody tvrdí, že nevznikl- v tom tkví ona spornost .

69. Shora uvedenou námitkou Insolvenční správce 2 fakticky popírá důvodnost své další námitky, totiž že zde žádná spornost vzájemných závazků nebyla, nebylo proto co narovnávat, pročež Dohoda o narovnání je neplatná. Nadto přímo z Dohody o narovnání plyne, že její účastníci shledali spornost v závazku ze smlouvy o půjčce ze dne 19.6.2012 (dlužná jistina a smluvní pokuty). Soud má za to, že podstatnou náležitostí dohody není podrobné vyjmenování a popsání každého jednotlivého sporného momentu. 70. Z uvedených důvodů soud rozhodl, jak je uvedeno v bodě IV. výroku.

Smlouva o zápůjčce 71. Smlouva o zápůjčce je reálnou smlouvou a k jejímu uzavření nepostačují příslušné projevy vůle smluvních stran, tj. dosažení konsensu stran, ale je nutné také přenechání předmětu zápůjčky vydlužiteli. K uzavření smlouvy tedy nestačí dohoda stran o jejím obsahu, ale musí dojít k faktickému přenechání předmětu zápůjčky vydlužiteli a teprve přenecháním předmětu zápůjčky je smlouva uzavřena. 72. Soud se proto primárně zaměřil na zkoumání, zda byla Věřitelem předána částka 2.500.000,-Kč Dlužníku 1. V přihláškách svých pohledávek Věřitel uvedl, že uplatňuje svoji pohledávku za Dlužníkem 1 z titulu zápůjčky ve výši 2.500.000,-Kč na základě Smlouvy o zápůjčce ze dne 2.6.2015. K výzvám Insolvenčního správce 1 Věřitel doplnil, že jeho pohledávka má původ v zápůjčce poskytnuté v několika splátkách v několika dnech, konkrétně Věřitel Dlužníku 1 poskytl dne 15.5.2015 částku 240.000,-Kč, dne 18.5.2015 částku 245.000,-Kč, dne 20.5.2015 částku 165.000,-Kč, dne 24.5.2015 částku 230.000,-Kč, dne 29.5.2015 částku 220.000,-Kč, dne 31.5.2015 částku 210.000,-Kč a dne 2.6.2015 částku 190.000,-Kč (vše v hotovosti) a dne 2.6.2015 částku 1.000.000,-Kč (převodem na bankovní účet). 73. Soud má takto tvrzené předání peněžních prostředků za prokázané pokladními doklady, resp. v posledním případě výpisem z bankovního účtu a dále se zabýval totožností takto popsaného skutku, důvodu vzniku přihlašované pohledávky a i důvodem vzniku pohledávky žalované a v tomto řízení prokazované. Soud má za to, že s ohledem na konkrétní obsah Smlouvy o zápůjčce je možné překvalifikování právního důvodu vzniku pohledávky na vrácení zápůjčky ze Smlouvy o zápůjčce na více takovýchto pohledávek z více smluv o zápůjčkách (takto byli účastníci i soudem na jednání poučeni, přičemž je soud odkázal na rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 29.11.2012, sp.zn. 29 Cdo 1902/2011 a ze dne 30.10.2014, sp.zn. 29 Cdo 136/2013). V této souvislosti soud dodává, že není významné, jak právně hodnotí konkrétní vztah Věřitel, ale toliko jeho skutková tvrzení. Ta jsou shodná v přihláškách ve znění jejich doplnění i v žalobách. 74. S ohledem na uvedené má soud za to, že Věřitel tvrdí stejné skutkové okolnosti poskytnutí zá- půjčky jak v přihlášce (ve znění jejího doplnění), tak i v žalobě. Protože tato tvrzení byla prokázána, tak soud určil, že Věřitel má za Dlužníkem 1 pohledávku ve výši 2.500.000,-Kč (bod I. výroku). Jde-li o obsah listiny Smlouva o zápůjčce, tu soud posoudil jako dohodu o smluvní pokutě a dohodu o určení výše úroku ze zápůjčky poskytnuté dle předchozích odstavců, obě dohody soud shledává platné. Nikým nebylo tvrzeno byť jen částečné plnění na pohledávku Věřitele, ten tak má za Dlužníkem 1: a) pohledávku z nezaplacených zápůjček ve výši 2.500.000,-Kč, b) spolu s úrokem ve výši 450.000,-Kč (2 % měsíčně za období od 2.6.2015 do 15.3.2016, tedy za 9 měsíců), c) spolu se smluvní pokutou ve výši 375.000,-Kč (15 % z jistiny za prodlení s jejím placením) a

d) spolu se smluvní pokutou ve výši 738.750,-Kč (0,15 % denně z jistiny za období od 1.9.2015 do 15.3.2016, tedy za 197 dnů). 75. Z uvedených důvodů soud rozhodl, jak je uvedeno v bodě I. výroku.

Vznik zástavního práva 76. Soud posoudil Zástavní smlouvu a má za to, že je v souladu s ust. § 1309 a násl. občanského zákoníku smlouvou platnou, obsahující všechny zákonné náležitosti, jsa uzavřena v písemné formě a podána prostřednictvím návrhu na vklad zástavního práva na katastr nemovitostí, zápis byl proveden (vše uvedené je mezi účastníky nesporné). Zajišťovaná pohledávka rovněž vznikla (viz předchozí odstavce). K tomu soud dodává, že shledává přepjatě formalistickým případný výklad (nikým však v řízení nezaujatým), že Zástavní smlouva zajišťuje jinou pohledávku, než pohledávku v tomto řízení zjištěnou, neboť v Zástavní smlouvě je uvedena Smlouva o zápůjčce ze dne 2.6.2015. Soud má za to, že je běžnou obchodní praxí, že část plnění ze smluv o (zá)půjčkách je poskytována již před samotným podpisem smlouvy, aniž by to v ní bylo výslovně uvedeno. Tento postup jistě není správným, podstatný však je obsah projevu vůle účastníků. Soud ze všeho, co v řízení vyšlo najevo, má za to, že tímto skutečným obsahem je závazek Dlužníka 2 zajistil dluh z uvedených smluv o zápůjčkách, kteréžto dluhy byly shrnuty ve Smlouvě o zápůjčce 4. Soud k uvedenému nedával další výzvy na doplnění tvrzení a důkazů, ani další dokazování neprováděl, neboť s ohledem na níže řečené závěry o neúčinnosti Zástavní smlouvy, je má za nadbytečné a v rozporu s hospodár-ností a rychlostí řízení. Jak neplatnost, tak neúčinnost Zástavní smlouvy má totiž v Insolvenčním řízení 2 stejný efekt, totiž že pohledávka Věřitele nebude uspokojována z výtěžku zpeněžení Pozemků. Konečně soud vycházel z textu ust. § 1312 odst. 1 občanského zákoníku, že je-li zajišťováno více dluhů, postačí ujednat, do jaké nejvyšší výše jistiny se zajištění poskytuje, což v Zástavní smlouvě uvedeno bylo, jak pokud jde o jistinu zápůjček, tak pokud jde o jistinu smluvních pokut. 77. Nad rámec uvedených důvodu soud k námitce Insolvenčního správce 2, totiž že zde byl sjednán se společností Dalejské údolí zákaz zcizení a zatížení Pozemků zástavním právem uvádí, že tento zákaz byl toliko obligační, nikoliv věcněprávní. Jinak řečeno, takový zákaz by zavazoval všechny (i Věřitele), byl-li by zapsán v katastru nemovitostí. To se v daném případě nestalo (což učinil nesporným i Insolvenční správce 2), tento zákaz byl uveden toliko ve smlouvě mezi Věřitelem a společností Dalejské údolí a Insolvenčním správcem 2 nebylo přes výzvu prokazováno (tedy ani prokázáno), že by tento zákaz byl Věřiteli znám (ten to výslovně popíral). Porušení povinnosti Dlužníka 2 nezatížit Pozemky zástavním právem tak ve smyslu ust. § 1309 odst. 2 občanského zákoníku není důvodem neplatnosti Zástavní smlouvy.

Neúčinnost Zástavní smlouvy 78. Jde-li o neúčinnost Zástavní smlouvy, má soud za to, že na skutkový děj je třeba aplikovat ust. § 240 insolvenčního zákona-jedná se o zvýhodňující právní jednání, přičemž jde o skutkovou podstatu výslovně uvedenou v ust. § 240 odst. 3 písm. d) insolvenčního zákona.

4 K tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25.4.2017, sp.zn. 21 Cdo 5281/2016, dle něhož základním hlediskem pro výklad právního jednání je úmysl jednajícího (popřípadě-u vícestranných právních jednání-společný úmysl jednajících stran), byl-li takový úmysl druhé straně (adresátovi projevu vůle) znám, anebo musela-li (musel-li) o něm vědět. Při zjišťování tohoto úmyslu je třeba vycházet z hledisek uvedených v ust. § 556 odst. 2 občanského zákoníku a přihlédnout též k praxi zavedené mezi stranami v právním styku, k tomu, co právnímu jednání předcházelo, i k tomu, jak strany následně daly najevo, jaký obsah a význam právnímu jednání přikládají.

79. Pro posouzení, že v poměrech projednávané věci je Zástavní smlouva vskutku zvýhodňujícím neúčinným právním jednáním ve smyslu ust. § 241 insolvenčního zákona, je nezbytné splnění následujících předpokladů:

1) V důsledku označeného právního jednání se Věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu. 80. Je mezi účastníky nesporné, že pokud by Zástavní smlouva uzavřena nebyla, tak by se Věřitel nestal věřitelem Dlužníka 2 (v Insolvenčním řízení 2) a nemohl by být v konkursu uspokojován z vý- těžku zpeněžení jeho majetkové podstaty (Pozemku). Uzavřením (ve vztahu k věřitelům Dlužníka 2 účinné) Zástavní smlouvy by se naopak Věřiteli dostalo vyššího uspokojení v konkursu (protože potencionálně alespoň nějakého), než kdyby Zástavní smlouva uzavřena nebyla. V důsledku uspokojování všech věřitelů Dlužníka 2 z výtěžku zpeněžení jeho majetkové podstaty pak platí, že o co více bude uspokojován Věřitel (o každou jednu korunu) o to méně budou uspokojování ostatní věřitelé Dlužníka 2, a to poměrně podle výše jejich zjištěných pohledávek (tvrzená pohledávka je nezajištěná). 81. Soud tak tuto podmínku ust. § 241 odst. 1 insolvenčního zákona má za splněnou.

2) Dotčené právní jednání Dlužník 2 učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo toto právní jednání vedlo k jeho úpadku a bylo učiněno ve prospěch Věřitele (tj. osoby, která není osobou blízkou Dlužníkovi 2, ani osobou, která s ním tvoří koncern) v době jednoho roku před zahájením Insolvenčního řízení 2. 82. Bylo prokázáno, že Zástavní smlouva byla uzavřena dne 2.6.2015 a že Insolvenční řízení 2 (v jehož průběhu byl zjištěn úpadek Dlužníka 2) bylo zahájeno dne 30.11.2015 (tedy o necelý půlrok později). Soud z již uvedeného má za to, že Zástavní smlouva byla uzavřena v době, kdy byl Dlužník 2 v úpadku (přihlášeny byly pohledávky v celkové výši 130.874.672,76 Kč). 83. Rovněž bylo prokázáno, že již dne 1.9.2014 (rok před uzavřením Dohody o ručení) měl Dlužník 2 splatný dluh vůči Petru Bernátkovi ve výši 130.000,-Kč a vůči společnosti JANISO s.r.o. ve výši 12.000.000,-Kč, čímž byla naplněna skutková podstata úpadku (§ 3 odst. 1 insolvenčního zákona) ve formě platební neschopnosti (§ 3 odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona). 84. K tomu soud dodává, že stejně jako v pravomocném usnesení o úpadku má za to, že Dlužníkem 2 byla dne 23.7.2014 platně vystavena směnka o směnečné sumě 13.000.000,-Kč, kterou se Dlužník 2 zavázal zaplatit dne 1.9.2014, což však neučinil. Směnka byla rubopisem převedena na společnost JANISO s.r.o.; Dlužník 2 měl proto ke dni uzavření Zástavní smlouvy vůči tomuto věřiteli dluh splatný déle než 3 měsíce. Tvrzení Věřitele o účelu vzniku směnky, jako směnky zajišťovací, je bezpředmětné, neboť takové tvrzení nevypovídá nic o povinnosti Dlužníka 2 na tuto směnku platit. 85. K úpadku Dlužníka 2 ve formě platební neschopnosti soud dále dodává, že druhým věřitelem Dlužníka 2 byl ke dni uzavření Zástavní smlouvy pan Petr Bernátek, mající pohledávku ve výši 130.000,-Kč z titulu úroku ze smlouvy o zápůjčce ze dne 23.7.2014, splatného rovněž dne 1.9.2014, tedy i tento dluh Dlužníka 2 byl splatný déle než 3 měsíce. 86. Konečně pak podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29.4.2014, sen.zn. 29 ICdo 14/2012, publikovaného ve sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 113/2014, platí, že: rozhodne-li insolvenční soud o úpadku dlužníka na základě vyvratitelné domněnky o neschopnosti dlužníka platit své peněžité závazky (§ 3 odst. 2 insolvenčního zákona), platí tato vyvratitelná domněnka i v dalších případech, kdy insolvenční zákon váže vznik případných práv a povinností na stav úpadku dlužníka. Tak je tomu např. jde-li o odpovědnost za škodu nebo jinou újmu vzniklou porušením povinnosti podat insolvenční návrh

(§ 98 a § 99 insolvenčního zákona) nebo o neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění (§ 240 odst. 2 insolvenčního zákona), popř. o neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů (§ 241 odst. 2 insolvenčního zákona). 87. Soud tak tuto podmínku ust. § 241 odst. 2 insolvenčního zákona má za splněnou.

3) Dlužník 2 svým právním jednáním poskytl svůj majetek k potencionálnímu uspokojení již existující pohledávky Věřitele za jiným dlužníkem (tu Dlužníkem 1), aniž by byla Zástavní smlouva uzavřena za podmínek obvyklých v obchodním styku, na základě které Dlužník 2 obdržel přiměřené protiplnění nebo jiný přiměřený majetkový prospěch, a to za předpokladu, že -nešlo o jednání učiněné ve prospěch osoby Dlužníkovi 2 blízké nebo osoby, která tvoří s Dlužníkem 2 koncern, a že -osoba, v jejíž prospěch bylo jednání činěno, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že Dlužník 2 je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku Dlužníka 2.

88. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31.3.2014, sen.zn. 29 ICdo 13/2012 pro posouzení, zda smlouva o zřízení zástavního práva je zvýhodňujícím právním úkonem, je tak nevýznamné, zda šlo o právní úkon učiněný za podmínek obvyklých v obchodním styku a zda byly splněny další podmínky určené v ustanovení § 241 odst. 5 písm. b) insolvenčního zákona; podstatné je pouze to, zda za zřízení zajištění závazku dlužník současně obdržel přiměřenou protihodnotu. Za takovou hodnotu pak v žádném případě nelze považovat ani prolongaci splátek (sporným právním úkonem zajištěné) pohledávky, ani případné prominutí sankcí spojených s porušením povinnosti dlužníka k úhradě této pohledávky. 89. Soud se proto zabýval existencí přiměřeného protiplnění a z obsahu Zástavní smlouvy má za to, že žádné protiplnění zde nebylo (natož přiměřené). Ani Věřitel (k výzvě soudu) přiměřené protiplnění netvrdil ( Zástupce Jiřího Lišky sděluje, že nejsou schopni tvrdit, že za zřízení zástavního práva k Nemovitostem obdržel Dlužník 1 přiměřené protiplnění, moratorium v tomto řízení nebylo ). 90. Bez právního významu je, zda Věřitel věděl o jiných věřitelích Dlužníka 2. 91. Soud má na základě výše řečeného za to, že byla platně uzavřena Smlouva o zápůjčce, na jejímž základě bylo Dlužníkovi 1 poskytnuto smluvené plnění. Dlužník 1 ve lhůtě splatnosti toto plnění nevrátil. Dlužník 2 s Věřitelem uzavřel platnou Zástavní smlouvu k Pozemkům. Za tento závazek nebylo Dlužníkovi 2 poskytnuto žádné (natož přiměřené) protiplnění. Protože byla Zástavní smlou- va uzavřena v době, kdy byl Dlužník 2 v úpadku, jedná se proto o neúčinné zvýhodňující právní jednání podle ust. § 241 insolvenčního zákona. 92. Věřiteli se přes výzvu a poučení soudu nepodařilo ve smyslu ust. § 241 odst. 5 insolvenčního zákona tvrdit a prokázat, že vzdor závěru uvedenému v předchozím odstavci se o zvýhodňující právní jednání nejedná. Z uvedeného důvodu soud odpůrčí žalobě vyhověl a rozhodl, že Zástavní smlouva je ve vztahu k věřitelům Dlužníka 2 neúčinným právním jednáním (bod II. výroku), pročež současně určil, že Věřitel nemá právo na uspokojení své pohledávky ze zajištění zpeněžení Pozemků (bod III. výroku).

VI. Náklady řízení

Náklady řízení ve vztahu mezi Věřitelem a Insolvenčním správcem 2 (bod V. výroku)

93. O nákladech řízení rozhodl soud podle ust. § 151 odst. l za použití ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. 5, podle něhož soud přizná náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva tomu účastníku, který měl ve věci plný úspěch, a to proti tomu účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud proto přiznal (ve vztahu mezi Insolvenčním správcem 2 a Věřitelem) náhradu nákladů řízení ve výši 34.182,50 Kč Insolvenčnímu správci 2 , když náklady řízení se sestávají: ze sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby ve výši 3.100,-Kč (vypočtené z tarifní hodnoty 50.000,-Kč podle ust. § 9 odst. 4 písm. c/ ve spojení s ust. § 7 Advokátního tarifu 6), přičemž zástupce Insolvenčního správce 2 učinil 3 úkonů právní služby (§ 11 odst. 1 Advokátního tarifu): -převzetí a příprava zastoupení (počítáno za 2 úkony právní služby-zvlášť za řízení odporové a zvlášť za řízení odpůrčí-úkony provedeny před spojením obou řízení) a -písemné podání soudu ze dne 2.5.2017 (odpůrčí žaloby), ze sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby ve výši jedné poloviny, tj. 1.550,-Kč (ze shora uvedené tarifní hodnoty), a to za 1 úkon právní služby učiněný zástupcem Insolvenčního správce 2 (§ 11 odst. 2 písm. f/ Advokátního tarifu): -účast na přípravném jednání před soudem konaném dne 2.5.2017 ze sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby ve výši 5.100,-Kč (vypočtené z tarifní hodnoty 100.000,-Kč podle ust. § 9 odst. 4 písm. c/ ve spojení s ust. § 7 Advokátního tarifu za spojené řízení o odporové a odpůrčí žalobě dle ust. § 12 odst. 3 Advokátního tarifu ), přičemž zástupce Insolvenčního správce 2 učinil 3 úkony právní služby (§ 11 odst. 1 Advokátního tarifu): -písemné podání soudu ze dne 29.6.2017 (vyjádření k odporové žalobě) a -účast na jednání před soudem dne 7.11.2017 (jednání konané je počítáno jako 2 úkony právní služby, neboť trvalo déle než 2 hodiny), ze 7 režijních paušálů po 300,-Kč jako náhrady hotových výdajů (§ 13 odst. 3 Advokátního tarifu) za každý úkon právní služby, jak jsou uvedeny v předchozích třech bodech a z daně z přidané hodnoty 21 % z nákladů řízení (vyjma náhrady soudního poplatku) ve výši 5.932,50 Kč (§ 137 odst. 3 o.s.ř.). 94. Lhůta k plnění byla podle ust. § 160 odst. l o.s.ř. určena rovněž třídenní, s povinností plnit k ru- kám advokáta podle ust. § 149 odst. l o.s.ř.

Náklady řízení ve vztahu mezi Věřitelem a Petrem Bernátkem (bod VI. výroku) 95. Ve vztahu mezi Věřitelem a Petrem Bernátkem rozhodl soud o nákladech řízení podle ust. § 151 odst. l za použití ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož soud přizná náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva tomu účastníku, který měl ve věci plný úspěch, a to proti tomu účastníku, který ve věci úspěch neměl, ve výši 5.600,-Kč, když náklady řízení se sestávají: ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 5.000,-Kč (položka 13a/ Sazebníku soudních poplatků 7); vzhledem ke skutečnosti, že Petr Bernátek nebyl v tomto řízení zastoupen zástupcem podle ust. § 137 odst. 2 o.s.ř., soud mu přiznal jako nezastoupenému účastníku řízení náhradu

5 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ) 6 vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Advokátní tarif ) 7 příloha zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

nákladů v paušální výši 300,-Kč za každý ze 2 úkonů právní služby 8 dle ust. § 151 odst. 3 o.s.ř. ve spojení s ust. § 13 odst. 3 Advokátního tarifu, jak následují: -písemné podání soudu ze dne 18.7.2016 a -účast na přípravném jednání před soudem konaném dne 2.5.2017.

Náklady řízení ve vztahu mezi Věřitelem a Insolvenčním správcem 1 (bod VII. výroku) 96. O nákladech řízení (ve vztahu mezi Insolvenčním správcem 1 a Věřitelem) rozhodl soud podle ust. § 163 ve spojení s ust. § 202 odst. 1 i.p. insolvenčního zákona, podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Soud se držel uvedeného pravidla, a rozhodl proto tak, že žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, přestože to byl Insolvenční správce 1, který byl v odporovém sporu o pohledávce Věřitele za Dlužníkem 1 neúspěšný.

Náklady řízení ve vztahu mezi státem (Českou republikou) a Věřitelem (bod VIII. výroku) 97. O povinnosti Věřitele zaplatit České republice-Krajskému soudu v Praze soudní poplatek ve vý- ši 2.000,-Kč rozhodl soud podle položky 13 odst. 1 písm. d) Sazebníku soudních poplatků 9, neboť Insolvenční správce 2 byl osvobozen od soudních poplatků ze zákona podle ust. § 11 odst. 2 písm. n) zákona o soudních poplatcích a poplatková povinnost tedy přechází na Věřitele, který neměl ve věci odpůrčí žaloby úspěch. 98. Povinnost zaplatit soudní poplatek je splněna, je-li v určené lhůtě zaplacen v kolcích vylepených na podání, které bude žalovaný v této věci směřovat soudu nebo na bankovní účet soudu č. 3703-8729111/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol: 6742412517. Nebude-li povinnost zaplatit tento soudní poplatek splněna dobrovolně, bude její splnění vymáháno výkonem rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je- li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.). Osoby, kterým se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová schránka bez žádosti, činí podání včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Není-li v odůvodněných případech možné učinit podání podle věty první, lze je výjimečně a s uvedením důvodu učinit v listinné podobě (§ 80a insolvenčního zákona). Nebude-li povinnost stanovená rozsudkem splněna dobrovolně, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.) nebo exekuční návrh (§ 37 exekučního řádu 10).

8 viz nález Ústavního soudu ze dne 7.10.2014 sp.zn. Pl. ÚS 39/13 9 zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 10 zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů

V Praze dne 7. listopadu 2017

Tomáš Jirmásek, v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Nela Ondráčková