67 ICm 4047/2017
č.j.: 67 ICm 4047/2017-27 sp.zn. insolvenčního řízení: KSPH 67 INS 9623/201

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem ve věci žalobce: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, IČO: 471 14 304, se sídlem Vinohradská 2577/178, Vinohrady, 130 00 Praha 3, proti žalovanému: Stanislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Nesuchyně 11, 270 07 Nesuchyně, o určení pravosti nevykonatelné pohledávky žalobce přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 67 INS 9623/2017, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. U r č u j e s e , že žalobce má za dlužníkem Stanislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Nesuchyně 11, 270 07 Nesuchyně pohledávky -ve výši 14.258,-Kč z nezaplaceného dlužného pojistného za období od 1.9.2016 do 21.7.2017, -ve výši 1.032,-Kč z nezaplaceného penále ze shora uvedeného dlužného pojistného za období od 1.9.2016 do 21.7.2017.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 5.300,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

I. Tvrzení žalobce (žalobní návrh)

[1] Žalobou podanou dne 13.9.2017 se žalobce domáhal určení, že má za žalovaným pohledávku ve výši 15.290,-Kč, přihlášenou do insolvenčního řízení vedeného zdejším soudem pod sp.zn. KSPH 67 INS 9623/2017 z titulu dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále.

[2] Žalobce uvedl, že dne 9.5.2017 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka (žalovaného). Dne 21.7.2017 byl zjištěn úpadek dlužníka, přičemž způsobem jeho řešení bylo zvoleno oddlužení.

[3] Dne 10.9.2017 se konal přezkum přihlášených pohledávek insolvenčním správcem, na kterém dlužník popřel přihlášenou pohledávku žalobce jako věřitele co do pravosti a in eventum výše s odůvodněním, že v předmětné době byl dlužník zaměstnancem, a dluh na zdravotním pojištění a penále tak nemohlo vzniknout.

II. Tvrzení žalovaného (žalobní obrana)

[4] Dne 20.10.2017 byla žalovanému doručena soudní výzva k vyjádření podle ust. § 114b o.s.ř. 1, která obsahovala výzvu žalovanému, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaný byl poučen, že jestliže se bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává.

III. Právní úprava

[5] Podle ust. § 153a odst. 3 o.s.ř. rozhodne soud rozsudkem pro uznání tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6). Podle odst. 4 citovaného ustanovení jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

IV. Právní posouzení věci

[6] Jelikož se žalovaný k žalobě včas nevyjádřil ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělil, jaký vážný důvod mu v tom brání, uplatnila se fikce uznání nároku, jenž byl proti žalovanému žalobou uplatněn. 1 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )

[7] Vzhledem k tomu, že zákon v projednávané věci tento postup nevylučuje a uplatněný nárok neodporuje kogentním ustanovením právních předpisů, byly splněny podmínky pro postup podle ust. § 153a odst. 3 o.s.ř. ve spojení s ust. § 114b o.s.ř., soud tak bez nařízení ústního jednání rozhodl o nároku žalobce rozsudkem pro uznání.

[8] Rozsudek pro uznání byl veřejně vyhlášen dne 9. ledna 2018.

V. Náklady řízení

[9] O nákladech řízení rozhodl soud podle ust. § 151 odst. l za použití ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož soud přizná náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva tomu účastníku, který měl ve věci plný úspěch, a to proti tomu účastníku, který ve věci úspěch neměl. Vzhledem ke skutečnosti, že žalobce nebyl v tomto řízení zastoupen zástupcem podle ust. § 137 odst. 2 o.s.ř., soud přiznal žalobci jako nezastoupenému účastníku řízení náhradu nákladů v paušální výši 2 dle ust. § 151 odst. 3 o.s.ř. ve spojení s ust. § 13 odst. 3 Advokátního tarifu 3. Soud proto přiznal náhradu nákladů řízení ve výši 300,-Kč žalobci (bod II. výroku), a to za návrh ve věci samé ze dne 13.9.2017 (podání ze dne 3.10.2017 bylo doplněním návrhu ve věci samé).

[10] Lhůta k plnění byla podle ust. § 160 odst. l o.s.ř. určena třídenní.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je- li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné tele- faxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.). Nebude-li povinnost stanovená rozsudkem splněna dobrovolně, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.) nebo exekuční návrh (§ 37 exekučního řádu 4).

V Praze dne 9. ledna 2018

Tomáš Jirmásek soudce

2 viz nález Ústavního soudu sp.zn. Pl ÚS 39/13 ze dne 7.10.2014 3 vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Advokátní tarif ) 4 zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů