67 ICm 3421/2017
č.j.: 67 ICm 3421/2017-162 sp.zn. insolvenčního řízení: KSPH 67 INS 31061/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem ve věci žalobkyně: Insolvenční společnost v.o.s. sídlem Vlasákova 1419/21, Stodůlky, 155 00 Praha 5 insolvenční správce dlužníka: Vojtěch anonymizovano , anonymizovano bytem Váňova 3179, 272 01 Kladno zastoupená advokátem JUDr. Janem Žákem sídlem Anny Letenské 34/7, 120 00 Praha 2 proti žalovaná: ZEFRA a.s., IČO: 284 54 553 sídlem Praha-Vršovice, Kubánské náměstí 1391/11, PSČ 10000 zastoupená advokátem JUDr. Tomášem Tomšíčkem sídlem Vlastina 23, 323 00 Plzeň o určení neúčinnosti právního jednání

takto:

I. Žaloba o určení, že zaplacení částky 1.000.000,-Kč dne 5.5.2015 dlužníkem Vojtě- chem Kubálkem, n anonymizovano , bytem Váňova 3179, 272 01 Kladno z jeho účtu č. 194261371/0300 žalované na účet č. 223364629/0300 s uvedením variabilního symbolu 7603120305 je vůči věřitelům dlužníka Vojtěcha Kubálka neúčinné, s e z a m í t á .

II. Žaloba o zaplacení částky 1.000.000,-Kč, s e z a m í t á .

III. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 25.600,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám JUDr. Tomáše Tomšíčka, advokáta. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

I. Tvrzení účastnic 1. Žalobou došlou soudu dne 24.7.2017 se insolvenční správkyně dlužníka: Vojtěch anonymizovano , anonymizovano , bytem Váňova 3179, 272 01 Kladno (dále jen Dlužník ) Insolvenční společnost v.o.s., sídlem Vlasákova 1419/21, Stodůlky, 155 00 Praha 5 (dále též Insolvenční správkyně ) domáhala určení, že zaplacení částky 1.000.000,-Kč dne 5.5.2015 Dlužníkem z jeho účtu č. 194261371/0300 žalované na účet č. 223364629/0300 s uvedením variabilního symbolu 7603120305 (dále též Platba ) je vůči věřitelům Dlužníka neúčinné. Současně se žalobkyně domáhala zaplacení částky 1.000.000,-Kč z titulu neúčinné Platby. 2. K důvodům žalobkyně uvedla, že Dlužník se v době Platby nacházel v úpadku. Přestože Platba byla označena jako VRATKA PŮJČKY , tak žalobkyně při svém zkoumání hospodářské situace Dlužníka nezískala žádné důkazy o tom, že žalovaná poskytla Dlužníku jakoukoliv půjčku (zápůjčku). S ohledem na to žalobkyně nemůže považovat Platbu za plnění dluhu (Vracení půjčky / zápůjčky), ale za bezúplatně plnění, tedy za právní jednání (úkon) bez přiměřeného protiplnění. Platbou žalované, aniž se jednalo o plnění dluhu, Dlužník zjevně, pokračuje dále žalobkyně, zkrátil uspokojení svých věřitelů, neboť nebýt takového jednání, bylo by v majetku Dlužníka o 1 mil. Kč více. 3. Žalovaná s žalobou nesouhlasila, navrhla ji zamítnout; učinila nespornou existenci Platby, dále však tvrzení žalobkyně sporovala. Předně uváděla, že Platba není plněním bez právního důvodu, ale naopak částečným splněním dluhu ze smlouvy o půjčce částky 5.500.000,-Kč uzavřené dne 22.12.2011. Plnění dluhu pak nemůže představovat plnění bez přiměřeného protiplnění. Žalovaná s Dlužníkem netvoří koncern, není mu osobou blízkou a nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že by se v době Platby Dlužník nacházel v úpadku. 4. Protože ve věci bylo možné rozhodnout jen na základě tvrzení žalobkyně, soud ve smyslu ust. § 115a o.s.ř. 1 vyzval účastnice, aby se vyjádřily, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání s tím, že pokud se nevyjádří, bude mít soud za to, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí (§ 101 odst. 4 o.s.ř.). Účastnice s tímto postupem souhlasily výslovně. Soud proto věc rozhodl, aniž by nařizoval jednání.

II. Skutková zjištění 5. Dne 14.12.2015 podala věřitelka JANISO s.r.o. insolvenční návrh, kterým se domáhala zjištění úpadku Dlužníka (zjištěno z citovaného insolvenčního návrhu). 6. Dne 14.12.2015 v 15:02 hodin bylo oznámeno zahájení insolvenčního řízení ve věci Dlužníka, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 63 INS 31061/2015 (dále jen Insolvenční řízení ; zjištěno z Vyhlášky Krajského soudu v Praze ze dne 14.12.2015, č.j. KSPH 63 INS 31061/2015- A-3). 7. Dne 26.7.2016 byl zjištěn úpadek Dlužníka a současně bylo rozhodnuto o způsobu řešení tohoto úpadku konkursem, přičemž insolvenční správkyní byla ustanovena žalobkyně (zjištěno z usnesení ze dne 26.7.2016, č.j. KSPH 63 INS 31061/2015-A-37).

1 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )

8. Soudu je z jeho činnosti známo, že obě citovaná usnesení byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna v den svého vydání, stejně jako insolvenční návrh v den svého podání. 9. Jde-li o ostatní účastnicemi označené důkazy, tak ty soud nijak nehodnotil, neboť: -jde-li o žalobkyni označené důkazy, tak i pokud by byla prokázána všechna její tvrzení, tak by to vedlo k zamítnutí žaloby 2 (srov. část V. odůvodnění) a -jde-li o žalovanou, tak v řízení ji netížilo žádné břemeno tvrzení, tedy ani nebylo co prokazovat.

III. Závěr soudu o skutkovém ději 10. Na základě shora uvedených důkazů, dospěl soud k závěru o skutkovém stavu (ději), a to že dne 14.12.2015 podala věřitelka JANISO s.r.o. insolvenční návrh, kterým se domáhala zjištění úpadku Dlužníka, stejného dne v 15:02 hodin bylo oznámeno zahájení Insolvenčního řízení a dne 26.7.2016 byl zjištěn úpadek Dlužníka a současně bylo rozhodnuto o způsobu řešení tohoto úpadku konkursem, přičemž insolvenční správkyní byla ustanovena žalobkyně. Příslušná usnesení i insolvenční návrh byly v insolvenčním rejstříku zveřejněny v den svého vydání, resp. podání.

IV. Právní úprava 11. Podle ust. § 239 odst. 1 i.p. insolvenčního zákona 3 odporovat právním úkonům (dále též jednáním ) dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, i když nejde o osobu s dispozičními oprávněními, a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty. Podle odst. 3 citovaného ustanovení insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne. 12. Podle ust. § 545 občanského zákoníku 4 právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran. 13. Podle ust. § 546 občanského zákoníku právně lze jednat konáním nebo opomenutím; může se tak stát výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, co jednající osoba chtěla projevit. 14. Podle ust. § 551 občanského zákoníku o právní jednání nejde, chybí-li vůle jednající osoby.

2 Stejně rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28.4.1998, sp.zn. 16 Co 96/98, publikovaný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 9, ročník 2000, dle kterého v řízení, v němž by i v případě prokázání žalobních tvrzení nebylo možno vyhovět uplatněnému žalobnímu návrhu, není třeba provádět dokazování. 3 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 4 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

V. Právní posouzení věci 15. Žaloba soudu došla dne 24.7.2017, úpadek Dlužníka byl zjištěn dne 26.7.2016, žaloba tedy byla podána v roční lhůtě (§ 239 odst. 3 insolvenčního zákona), a proto včas. 16. Soud se předně zabýval tím, zda napadená Platba vůbec představuje právní jednání ve smyslu ust. § 545 a násl. občanského zákoníku, neboť pouze právním jednáním (jsou-li platná) lze odporovat postupem podle ust. § 239 a násl. insolvenčního zákona. 17. Platné právní jednání musí obsahovat vůli jednající osoby; v kontextu odporované Platby vůli jednající osoby zpravidla plnit dluh. Tak tomu bylo například ve věci řešené Nejvyšším soudem v rozsudku ze dne ze dne 27.2.2014, sp.zn. 29 Cdo 677/2011, publikovaném pod č. 60/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek: Projev vůle, jímž dlužník plní dluh (peněžitý závazek) svému věřiteli, je právním úkonem ve smyslu ustanovení § 34 obč. zák., jelikož jde o projev vůle směřující k zániku povinnosti splnit dluh (závazek). 18. Typickou situací, kdy o právní jednání naopak nejde, je například plnění bez právního důvodu. 19. Z uvedeného plyne, že nezbytnou podmínkou, kterou je třeba pro úspěch v odpůrčím sporu splnit (aby šlo o existenci odpůrčího nároku vůbec pojmově uvažovat), je, že žalobkyně bude tvrdit (a taková svá tvrzení prokáže), že předmětem sporu je právní jednání Dlužníka; nelze odporovat něčemu, co vůbec právním jednáním není. 20. Žalobkyně přes výzvu soudu (včetně výslovného odkazu na shora citovaný rozsudek) netvrdila žádné skutečnosti, z nichž by bylo lze mít za to, že Platba představuje právní jednání. Naopak výslovně tvrdila, že nemůže považovat Platbu za plnění dluhu (Vracení půjčky / zápůjčky) , pročež ji považuje za bezúplatně plnění ve smyslu plnění bez právního důvodu, neboť darování či jiné asynallagmatické plnění rovněž netvrdila. Žalobkyně výslovně uvedla, že jí důvod Platby není znám. Soud má současně za to, že nejde o absenci dostatečných tvrzení, pro níž by bylo třeba nařizovat jednání a žalobkyni vyzývat a poučovat ve smyslu ust. § 118a odst. 1 o.s.ř. Tvrzení žalobkyně jsou totiž úplná a logická, jen na jejich základě nelze žalobě vyhovět, neboť je jimi skutkový děj tvrzen jinak, než odpovídá hypotéze žalobkyní dovolávané právní normy. 21. Uvedené je samo o sobě důvodem, aby byla odpůrčí žaloba bez dalšího (bez dokazování) zamítnuta, neboť i kdyby se toto (stejně jako ostatní) tvrzení prokázalo, byl by důsledek z toho plynoucí nevyhnutelně stejný-odpůrčí žaloba by byla zamítnuta, protože žalobkyně neustála břemeno tvrzení o tom, že je odporováno právnímu jednání. Obsah podání ze dne 14.11.2017 nelze považovat za tvrzení žalobkyně o rozhodujících skutečnostech, na nichž se odpůrčí nárok zakládá, ale nejvýše za polemiku s vyjádřením žalované. 22. Z důvodů řečených shora soud žalobu o určení neúčinnosti Platby vůči věřitelům Dlužníka zamítl (bod I. výroku), stejně jako na to navazující nárok žalobkyně na zaplacení částky 1.000.000,-Kč, který má vyplývat právě z určené neúčinnosti Platby (bod II. výroku).

VI. Náklady řízení 23. O nákladech řízení rozhodl soud podle ust. § 151 odst. l za použití ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož soud přizná náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva

tomu účastníku, který měl ve věci plný úspěch, a to proti tomu účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud proto přiznal náhradu nákladů řízení ve výši 25.600 Kč žalované (bod III. výroku), když náklady řízení se sestávají: ze sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby ve výši 12.500,-Kč (vypočtené z tarifní hodnoty 1.050.000,-Kč podle ust. § 9 odst. 4 písm. c/ a ust. § 8 odst. 1 ve spojení s ust. § 7 Advokátního tarifu za spojené řízení o odpůrčí žalobě a o žalobě na plnění dle ust. § 12 odst. 3 Advokátního tarifu ), přičemž zástupce Insolvenčního správce učinil 2 úkony právní služby (§ 11 odst. 1 Advokátního tarifu): -převzetí a příprava zastoupení a -písemné podání soudu ze dne 26.10.2017 (podání ze dne 15.11.2017 není podáním ve věci samé a podání ze dne 1.12.2017 soud považuje za doplnění vyjádření ze dne 26.10.2017), ze 2 režijních paušálů po 300,-Kč jako náhrady hotových výdajů (§ 13 odst. 3 Advokátního tarifu) za každý úkon právní služby, jak jsou uvedeny v předchozím bodě. 24. Náklady řízení ve výši odpovídající DPH nebyly soudem přiznány, neboť nebylo doloženo, že zástupce žalované je plátcem DPH; dle výpisu z registru plátců DPH 5 má soud za to, že zástupce žalované tímto plátcem není.. 25. Lhůta k plnění byla podle ust. § 160 odst. l o.s.ř. určena rovněž třídenní, s povinností plnit k ru- kám advokáta podle ust. § 149 odst. l o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozsudku, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je- li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu) je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.). Osoby, kterým se podle zvláštního právního předpisu zřizuje datová schránka bez žádosti, činí podání včetně příloh v elektronické podobě do datové schránky soudu nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Není-li v odůvodněných případech možné učinit podání podle věty první, lze je výjimečně a s uvedením důvodu učinit v listinné podobě (§ 80a insolvenčního zákona). Nebude-li povinnost stanovená rozsudkem splněna dobrovolně, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.) nebo exekuční návrh (§ 37 exekučního řádu 6).

V Praze dne 8. prosince 2017

Tomáš Jirmásek soudce

Za správnost vyhotovení: Nela Ondráčková

5 https://adisreg.mfcr.cz/adistc/DphReg?id=1&pocet=1&fu=&OK=+Search+&ZPRAC=RDPHI1&dic=7607122094 6 zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů