67 ICm 3197/2014
č.j.: KSPH 67 ICm 3197/2014-65 sp.zn. insolvenčního řízení: KSPH 67 INS 13040/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem ve věci žalobce: JUDr. Marek Pavlovský, PhD., se sídlem Plzeňská 4, 150 00 Praha 5, insolvenční správce dlužnice: Jitka anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, adresa pro doručování: Bicanova 898/3, 252 62 Horoměřice, zastoupen JUDr. Ivanou Syrůčkovou, advokátkou, se sídlem Plzeňská 4, 150 00 Praha 5, proti žalovanému: Mgr. Bc. Martin anonymizovano , anonymizovano , Unhošťská 2278, 272 01 Kladno, zastoupen Mgr. Janem Kindlem, advokátem, se sídlem Huťská 1383, 272 01 Kladno o popření pravosti a in eventum výše vykonatelné pohledávky žalovaného přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 67 INS 13040/2014,

takto:

I. Žaloba na určení, že popřené pohledávky žalovaného za dlužnicí Jitkou anonymizovano , anonymizovano , které byly přihlášeny do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 67 INS 13040/2014, nejsou pravé, s e p r o t e n t o k r á t z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

I. Tvrzení žalobce (žalobní návrh)

[1] Žalobou podanou dne 25.9.2014 se právní předchůdce žalobce domáhal určení, že popřené pohledávky žalovaného za dlužnicí Jitkou anonymizovano , anonymizovano , bytem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, adresa pro doručování: Bicanova 898/3, 252 62 Horoměřice (dále jen Dlužnice ), které byly přihlášeny do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 67 INS 13040/2014, nejsou pravé.

II. Tvrzení žalovaného (žalobní obrana)

[2] Žalovaný s žalobou nesouhlasil řka, že ve věci jeho pohledávek byly v minulosti podány 2 žaloby a byly vydány 2 rozhodčí nálezy, které mu obě přihlášené pohledávky pravomocně přiznaly. Proto navrhl žalobu jako nedůvodnou zamítnout.

III. Skutková zjištění

Nesporné skutečnosti

[3] Při jednání soudu konaném dne 10.5.2016 učinili účastníci nespornými tyto skutečnosti: Dne 13.5.2014 byl Krajskému soudu v Praze doručen insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení manželů-dlužníků: a) Jitka anonymizovano , anonymizovano a b) Josef anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, adresa pro doručování: Bicanova 898/3, 252 62 Horoměřice (společně dále jen Dlužníci ). Dne 13.5.2014 v 9:49 hodin bylo oznámeno zahájení insolvenční řízení ve věci Dlužníků. Dne 30.5.2014 byl zjištěn úpadek Dlužníků a současně bylo rozhodnuto o způsobu řešení tohoto úpadku oddlužením, přičemž insolvenční správkyní byla ustanovena: Mgr. Renata Bárková, se sídlem Za Rybníčkem 799, 252 43 Průhonice (dále jen Insolvenční správkyně ). Lhůta pro podání přihlášek byla stanovena do 30.6.2014. Dne 25.9.2014 bylo soudem rozhodnuto o neschválení oddlužení a o prohlášení konkursu na majetek Dlužníků. Řízení ve věci manžela Dlužnice pana Josefa Volavky bylo vyloučeno k samostatnému projednání. Žalovaný podal přihlášku své pohledávky dne 29.6.2014 k poštovní přepravě. Dne 2.9.2014 se konalo přezkumné jednání, při kterém Insolvenční správkyně popřela pohledávku žalovaného ve výši 106.541,24 Kč. Zbylá část pohledávky ve výši 66.440,76 Kč byla Insolvenční správkyní uznána. Dne 29.9.2014 vzala Insolvenční správkyně zpět své popření v částce 2.500,-Kč a 7.744,-Kč zpět.

Dlužníci spornou pohledávku žalovaného uznali pouze ve výši 35.000,-Kč, popřeli ji pak ve výši 137.982,-Kč. Žaloba, kterou se Insolvenční správkyně domáhala určení, že žalovaný nemá v popřené části svoji pohledávku za Dlužnicí, byla podána prostřednictvím datové schránky dne 25.9.2014. Dlužníci tuto žalobu nepodali. Dne 18.8.2015 byla Insolvenční správkyně ze své funkce odvolána a novým insolvenčním správcem Dlužnice byl ustanoven JUDr. Marek Pavlovský, Ph.D., se sídlem Plzeňská 4, 150 00 Praha 5.

Provedené důkazy

[4] Dne 2.7.2014 byla soudu doručena přihláška pohledávek žalovaného za Dlužnicí do insolvenčního řízení vedeného pod sp.zn. KSPH 67 INS 13040/2014, podaná dne 29.6.2014 k poštovní přepravě. Žalovaný přihlásil 2 dílčí pohledávky: -Jistinu ve výši 44.500,-Kč, důvod vzniku: Pohledávka ze smlouvy o půjčce ze dne 7.6.2012, příslušenství ve výši 97.487,-Kč, způsob jeho výpočtu: úrok z půjčky 15 % p.a. z částky 34.500,-Kč od 8.6.2012 do 30.5.2014 (10.243,-Kč), úrok z prodlení ve výši 3.500,-Kč p.m. za každý měsíc prodlení od 8.7.2012 do 30.5.2014 (77.000,-Kč), poplatek za rozhodčí řízení ve výši 2.500,-Kč a náklady právního zastoupení za rozhodčí řízení 7.744,-Kč (dále jen Pohledávka č. 1 ). -Jistinu ve výši 16.500,-Kč, důvod vzniku: Pohledávka ze smlouvy o půjčce ze dne 8.5.2012, příslušenství ve výši 14.495,-Kč, způsob jeho výpočtu: úrok z půjčky 15 % p.a. z částky 11.500,-Kč od 9.5.2012 do 30.5.2014 (3.556,-Kč), úrok z prodlení 15 % p.a. z částky 11.500,-Kč od 9.6.2012 do 30.5.2014 (3.405,-Kč), poplatek za rozhodčí řízení ve výši 2.500,-Kč a náklady právního zastoupení za rozhodčí řízení 5.034,-Kč (dále jen Pohledávka č. 2 ). (vše prokázáno Přihláškou pohledávky žalovaného č. P 40 ze dne 29.6.2014 a Doplněním přihlášky č. P 40 ze dne 31.7.2014).

[5] Dne 2.9.2014 se konalo přezkumné jednání, při kterém Insolvenční správkyně v souhrnu uznala Pohledávky žalovaného ve výši 66.440,76 Kč a popřela co do pravosti a in eventum co do výše částku 106.541,24 Kč, v podrobnostech pak odkázala na seznam přihlášených pohledávek-přezkumný list (prokázáno Protokolem o přezkumném jednání ze dne 2.9.2014).

[6] Insolvenční správkyně v seznamu přihlášených pohledávek u Pohledávky č. 1 uvedla její celkovou výši 141.987,-Kč, mající se skládat z jistiny 44.500,-Kč a příslušenství 97.487,-Kč (důvod vzniku pohledávky Smlouva o půjčce ze dne 7.6.2012-jistina, smluvní pokuta, smluvní úrok, úrok z prodlení, poplatek za rozhodčí řízení a náklady právního zastoupení). Pohledávka č. 1 byla přezkoumána jako vykonatelná. Insolvenční správkyně uvedla, že popírá pravost, popírá výši 92.356,92 Kč , uznává 49.630,71 Kč. K důvodům popření uvedla, že Dlužnice při uzavírání smlouvy o půjčce vystupovala jako spotřebitel. Výše úroku z prodlení 3.500,-Kč měsíčně je v rozporu s dobrými mravy a proto je neplatě sjednána. Věřiteli náleží pouze zákonný úrok z prodlení z neuhrazené jistiny. Smluví pokuta v jednorázové výši 10.000,-Kč (tj. 29 % jistiny) je v rozporu s dobrými mravy a ustanoveními OZ o spotřebitelských smlouvách, je proto neplatně sjednána. Rozhodčí doložka je neplatná pro rozpor s ustanoveními OZ o spotřebitelských smlouvách, a je proto neplatná, rozhodčí nález je proto nicotný,

a věřitel tak nemá nárok na náhradu nákladů řízení (prokázáno Přezkumným listem pohledávky č. P 40).

[7] Insolvenční správkyně v seznamu přihlášených pohledávek u Pohledávky č. 2 uvedla její celkovou výši 30.995,-Kč, mající se skládat z jistiny 16.500,-Kč a příslušenství 14.495,-Kč (důvod vzniku pohledávky Smlouva o půjčce ze dne 8.5.2012-jistina, smluvní pokuta, smluvní úrok, úrok z prodlení, poplatek za rozhodčí řízení a náklady právního zastoupení). Pohledávka č. 2 byla přezkoumána jako vykonatelná. Insolvenční správkyně uvedla, že popírá pravost, popírá výši 14.184,95 Kč , uznává 16.810,05 Kč. K důvodům popření uvedla, že Dlužnice při uzavírání smlouvy o půjčce vystupovala jako spotřebitel. Věřiteli náleží pouze zákonný úrok z prodlení z neuhrazené jistiny. Smluví pokuta v jednorázové výši 5.000,-Kč (tj. 43 % jistiny) je v rozporu s dobrými mravy a ustanoveními OZ o spotřebitelských smlouvách, je proto neplatně sjednána. Rozhodčí doložka je neplatná pro rozpor s ustanoveními OZ o spotřebitelských smlouvách, a je proto neplatná, rozhodčí nález je proto nicotný, a věřitel tak nemá nárok na náhradu nákladů řízení (prokázáno Přezkumným listem pohledávky č. P 40).

Nehodnocené důkazy

[8] Důkazy: Návrh na povolení oddlužení ze dne 13.5.2014 Vyhláška Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 13040/2014-A-3 ze dne 13.5.2014 Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 13040/2014-A-10 ze dne 30.5.2014 byly soudem při jednání dne 10.5.2016 provedeny, avšak nebyly hodnoceny, když z výše uvedených účastníky učiněných nesporných tvrzení, má soud již dostatečně za prokázaný skutkový stav týkající se insolvenčního řízení, nezbytný pro rozhodnutí ve věci.

[9] Důkazy: Smlouva o půjčce ze dne 8.5.2012 Smlouva o půjčce ze dne 7.6.2012 Rozhodčí nález rozhodkyně Mgr. Marie Pluhařové ze dne 7.8.2013, sp.zn. 376/2013 C 212/2013 Rozhodčí nález rozhodkyně Mgr. Marie Pluhařové ze dne 7.8.2013, sp.zn. 378/2013 C 214/2013 Smlouva o poskytnutí pomoci při řešení majetkové situace uzavřená dne 1.7.2012 mezi Dlužnicí a žalovaným Smlouva o poskytnutí pomoci při řešení majetkové situace uzavřená dne 1.7.2012 mezi společností TOBBes s.r.o., a žalovaným Smlouva o poskytnutí právní služby uzavřená dne 1.7.2012 mezi společností TOBBes s.r.o., a JUDr. Josefem Machem, advokátem byly soudem při jednání dne 10.5.2016 provedeny, avšak nebyly hodnoceny, když (jak bude uvedeno čl. VI. odůvodnění) soud se věcnou stránkou (vznikem a oprávněností Pohledávek) nezabýval.

IV. Závěr soudu o skutkovém ději

[10] Na základě shora provedených důkazů a skutečností, které účastníci učinili mezi sebou nespornými, a které nijak neodporují provedeným důkazům, dospěl soud k závěru o skutkovém stavu (ději), a to že dne 13.5.2014 bylo na základě insolvenčního návrhu Dlužníků spojeném s návrhem na povolení oddlužení zahájeno insolvenční řízení ve věci Dlužníků. Dne 30.5.2014 byl zjištěn jejich úpadek a bylo rozhodnuto o způsobu řešení tohoto úpadku oddlužením, přičemž Insolvenční správkyní byla ustanovena Mgr. Renata Bárková. Ta byla de 18.8.2015 ze své funkce odvolána novým insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Marek Pavlovský, PhD. (žalovaný).

[11] Lhůta pro podání přihlášek byla stanovena do 30.6.2014. Žalovaný přihlášku Pohledávek č. 1 a č. 2 podal dne 29.6.2014 k poštovní přepravě. Dne 2.9.2014 se konalo přezkumné jednání, při kterém Insolvenční správkyně popřela pohledávku žalovaného ve výši 106.541,24 Kč (v podrobnostech soud odkazuje na rekapitulaci přezkumného listu v odst. 6 a 7 a jeho podrobnější rozbor v odst. 24). Zbylá část pohledávky ve výši 66.440,76 Kč byla Insolvenční správkyní uznána. Dne 29.9.2014 vzala Insolvenční správkyně zpět své popření v částce 2.500,-Kč a 7.744,-Kč zpět. Dlužníci spornou pohledávku žalovaného uznali pouze ve výši 35.000,-Kč, popřeli ji pak ve výši 137.982,-Kč. Žaloba, kterou se Insolvenční správkyně domáhala určení, že žalovaný nemá v popřené části svoji pohledávku za Dlužnicí, byla podána prostřednictvím datové schránky dne 25.9.2014.

V. Právní úprava

[12] Podle ust. § 188 insolvenčního zákona 1 insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu). Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout. Podle odst. 2 citovaného ustanovení nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

[13] Podle ust. § 192 odst. 1 insolvenčního zákona pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět.

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon )

Podle odst. 2 citovaného ustanovení insolvenční správce může při přezkumném jednání změnit stanovisko, které zaujal k jednotlivým pohledávkám v seznamu přihlášených pohledávek.

[14] Podle ust. § 7 insolvenčního zákona nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

[15] Podle ust. § 79 odst. 1 o.s.ř. 2 návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí být z něj patrno, čeho se navrhovatel domáhá.

VI. Právní posouzení věci

[16] Přihláška pohledávky (29.6.2014) i žaloba, kterou bylo zahájeno toto řízení (25.9.2014), byly podány včas.

[17] Dne 2.9.2014 se konalo přezkumné jednání, při kterém Insolvenční správkyně popřela Pohledávky žalovaného ve výši 106.541,24 Kč. Zbylá část Pohledávek ve výši 66.440,76 Kč byla Insolvenční správkyní uznána. Dne 29.9.2014 vzala Insolvenční správkyně zpět své popření v částce 2.500,-Kč a 7.744,-Kč zpět.

[18] Soud má z dále uvedených důvodů za to, že žaloba je předčasná, a nelze tak o ní věcně rozhodovat. Třemi nezbytnými předpoklady pro projednání žaloby na určení / popření pravosti, výše nebo pořadí přihlášené pohledávky jsou: 1) určitá a srozumitelná přihláška pohledávky věřitele, tedy (pro poměry projednávané věci) vylíčení všech rozhodných skutečností, na kterých se pohledávka zakládá za současného podrobného vyčíslení každé jednotlivé přihlašované pohledávky (jistiny i příslušenství), 2) určité a srozumitelné uvedení všech přezkoumávaných pohledávek v seznamu přihlášených pohledávek (přezkumných listech), a to (pro poměry projednávané věci) vylíčení všech rozhodných skutečností, na kterých se přezkoumávaná pohledávka zakládá (postačí menší rozsah podrobností) za současného podrobného vyčíslení každé jednotlivé přihlašované pohledávky (jistiny i příslušenství) a 3) určitý a srozumitelný popěrný úkon, z kterého zejména musí být zřejmé, které konkrétní přezkoumávané části pohledávky se týká a jaké jsou jeho důvody.

Ad 1)

[19] Přihláška je v obou částech (Pohledávky č. 1 a č. 2) určitá, pokud jde o příslušenství, nikoliv však již pokud jde o samotnou jistinu. Žalovaný přihlásil pohledávku ze

2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )

smlouvy o půjčce ve výši 44.500,-Kč, resp. ve výši 16.500,-Kč. Z výpočtu příslušenství (úroků a úroků z prodlení) i z přezkumného listu je však pravděpodobné, že samotná půjčka byla poskytnuta ve výši 34.500,-Kč, resp. ve výši 11.500,-Kč. Je tedy z přihlášky nejasné, jaká část přihlášené jistiny představuje (zřejmě) půjčku a jaká (zřejmě) smluvní pokutu.

[20] Jde-li o rozhodné skutečností, na kterých se Pohledávky zakládají, tak ani ty nejsou náležitě vylíčeny. Samotné označení smlouvy, na základě které své Pohledávky žalovaný požaduje, není dostatečné. Jde-li o možnou půjčku, tak ta vzniká nikoliv podepsáním smlouvy, nýbrž předáním (zasláním) peněz. Nic takového však žalovaný netvrdil. O smluvní pokutě se zmiňuje až Insolvenční správkyně v přezkumném listu. K tomu je potřeba dodat, že z listiny označené jako smlouva o půjčce mohou vyplývat i další samostatné nároky, již proto je třeba jednotlivé Pohledávky specifikovat více.

Ad 2)

[21] Jde-li o důvod vzniku přihlášených Pohledávek, tak z přezkumného listu se nedá zjistit prakticky nic.

[22] Jde-li o jistinu, tak je sice (v insolvenčním řízení poprvé) uvedena smluvní pokuta, není však u ní uvedena výše. U zbytku žalovaným přihlášené jistiny je uvedeno jen jistina .

[23] Jde-li o příslušenství pohledávek, tak je toliko uvedeno smluvní úrok, úrok z prodlení, poplatek za rozhodčí řízení a náklady právního zastoupení , aniž by (na rozdíl od přihlášky) bylo uvedeno, jakou částkou je které příslušenství vyčísleno a jaký je konkrétní způsob jeho výpočtu (vzorec, odkaz na konkrétní smluvní ustanovení).

Ad 3)

[24] Jde-li o popření Pohledávek, tak z popírané výše (ani z důvodů) se nedá zjistit, jaká konkrétní část přihlášených Pohledávek je popírána. Insolvenční správkyně např. uvádí, že výše úroku z prodlení 3.500,-Kč měsíčně je v rozporu s dobrými mravy a proto je neplatě sjednána, aniž by však z přezkumného listu bylo jasné, jakou částku úrok z prodlení (z celkové částky příslušenství 97.487,-Kč) vlastně tvoří. Dále uvádí, že věřiteli náleží pouze zákonný úrok z prodlení z neuhrazené jistiny, aniž by bylo opět jasné vyčíslení (event. uznávaný rozdíl). Insolvenční správkyně dále uvádí, že rozhodčí nález je proto nicotný, a věřitel tak nemá nárok a náhradu nákladů řízení, aniž by opět bylo jasné, v jaké výši je náhrada nákladů (jakého) řízení uplatňována.

Závěrem

[25] Ze všech tří výše uvedených důvodů má soud za to, že dosavadní výsledky insolvenč- ního řízení nemohou být podkladem pro řádné přezkoumání přihlášených Pohledávek. Pokud k němu přesto došlo, nemůže se k němu pro jeho vadnost přihlížet. Celý proces přezkumu Pohledávek je tak třeba provést znovu a teprve na základě řádného přezkou- mání a řádného popření lze vést incidenční spor o určení pravosti a výše Pohledávek. Z uvedeného důvodu soud rozhodl o zamítnutí žaloby-pro tentokrát (bod I. výroku). Z výsledku tohoto řízení tak nelze vyvozovat závěry o zjištění pravosti a výše Pohledávek.

[26] Na žalobci-insolvenčním správci nyní bude, aby ve smyslu ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona vyzval žalovaného-věřitele k odstranění vad přihlášky jeho Pohledávek (srov. odst. 19 a 20). Následně žalobce vyhotoví nový-řádný přezkumný list (srov. odst. 21 až 23), který předloží soudu s návrhem na nařízení zvláštního přez- kumného jednání, a bude-li Pohledávky popírat, tak rovněž určitým a srozumitelných způsobem (srov. odst. 24).

[27] Soud nepřehlédl, že Pohledávky byly přihlášeny a přezkoumány jako pohledávky vykonatelné. V této souvislosti soud odkazuje na ust. § 199 insolvenčního zákona a tam uvedené limity pro důvody popření. Z přezkoumatelných částí popěrných úkonů má soud za to, že dosavadní důvody popření spočívaly toliko v jiném právním hodnocení (ne/mravnost ujednání). Uvedené popření by tedy v incidenčním sporu nemohlo obstát. Tvrzení, že dlužnice při uzavírání smlouvy o půjčce vystupovala jako spotřebitel, je opět tvrzením (hodnocením) právním, nikoli skutkovým.

VII. Náklady řízení

[28] O nákladech řízení rozhodl soud podle ust. § 151 odst. l za použití ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož soud přizná náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva tomu účastníku, který měl ve věci plný úspěch, a to proti tomu účastníku, který ve věci úspěch neměl.

[29] V daném případě však soud rozhodl o nákladech řízení podle speciálního ust. § 163 ve spojení s ust. § 202 odst. 1 věta první insolvenčního zákona, podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Soud se držel uvedeného pravidla, a rozhodl proto tak, že nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku).

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je- li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné tele- faxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písem- ným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.).

V Praze dne 10. května 2016

Tomáš Jirmásek, v. r. soudce

Za správnost vyhotovení: Jana Beranová