67 ICm 2417/2014
č.j.: 67 ICm 2417/2014-32 sp.zn. insolvenčního řízení: KSPH 37 INS 15721/2010

USNESENÍ

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 P anonymizovano 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem v insolvenční věci žalobce: Aleš anonymizovano , anonymizovano , bytem Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 P anonymizovano 3, proti žalovanému: IKT INSOLVENCE v.o.s., IČ: 291 13 091, se sídlem Plzeň, Palackého 389/7, PSČ 301 00, insolvenční správce dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , bytem Vinec 67, 293 01 Mladá Boleslav, o vyloučení věci z majetkové podstaty a návrhu žalovaného na vydání předběžného opatření.,

takto:

Soud n a ř i z u j e toto předběžné opatření:

Společnost IKT INSOLVENCE v.o.s., IČ: 291 13 091, se sídlem Palackého 389/7, 30100 Plzeň, insolvenční správce dlužníka: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano , bytem Vinec čp. 67, 29301 Vinec, je oprávněna prostřednictvím dražebníka FIST P anonymizovano s.r.o., IČO: 639 83 079, se sídlem Oderská 333, 19600 P anonymizovano 9-Čakovice, provést dne 16.9.2014 zpeněžení majetku dlužníka formou veřejné dražby dobrovolné dle dražební vyhlášky č. 17/14/D ze dne 9.5.2014, zveřejněné v insolvenčním rejstříku dne 19.5.2014 na čl. B-34, a to těchto pozemků: parc.č. 179, 180, 182, 196, 197/1, 199/1, 199/2 (včetně budovy č.p. 27, která je jeho součástí), 200, 201 (včetně budovy č.p. 67, která je jeho součástí), 202, 203 (včetně objektu bez č.p./č.e., který je jeho součástí), 397 a všech dalších staveb stojících na těchto pozemcích, vše k.ú. a obec Vinec,

Odůvodnění:

[1] Insolvenčním návrhem, kterým bylo dne 20.12.2010 zahájeno insolvenční řízení, se in- solvenční navrhovatel (věřitel) do anonymizovano vydání rozhodnutí o úpadku dlužníka a řešení tohoto úpadku konkursem. Usnesením č.j. KSPH 37 INS 15721/2010-A-30 ze dne 27.1.2012 byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs.

[2] Dne 17.7.2014 podal žalobce žalobu o vyloučení nemovitých věcí uvedených ve výroku z majetkové podstaty. Svůj návrh odůvodnil tím, že: a) Žalobce má za dlužníkem pohledávku ve výši 2.000.000,-Kč, a to z důvodu zaplacené zálohy na kupní cenu nemovitosti dle smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 29.8.2007 (dále jen Smlouva ). b) Předmětné nemovité věci byly sepsány do soupisu majetkové podstaty. c) Žalobce uzavřel dlužníkem Smlouvu, na základě které se dlužník zavázal převést na žalobce vlastnické právo k předmětným nemovitostem.

Ze všech uvedených důvodů se žalobce domnívá, že mu svědčí právo k předmětu majetkové podstaty dlužníka, které nepřipouštění její zpeněžení.

[3] Žalovaný (insolvenční správce) se k žalobě vyjádřil dne 18.7.2014, když uvedl, že: a) Žalobce svoji tvrzenou pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásil. b) Žalobce u insolvenčního správce dosud neuplatil své tvrzené předkupní právo. c) Předmětné nemovitosti nejsou zatíženy žádným, ani předkupním právem třetí osoby. d) Žalobce nikdy insolvenčního správce nekontaktoval, naopak byl naň v lednu 2013 podán insolvenční návrh. e) Žaloba je podána v přímé souvislosti s již nařízenou dražbou, která se má konat dne 16.9.2014. Jde o účelový a šikanózní krok, který má za cíl toliko dražbu anonymizovano . f) Bude-li dražba anonymizovano , vznikne majetkové podstatě škoda.

[4] Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soud- ního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

[5] Podle ust. § 74 odst. 1 o.s.ř. před zahájením řízení může předseda senátu nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.

[6] Podle ust. § 75 odst. 2 o.s.ř., návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti musí návrh dále obsahovat identifikační číslo osoby (dále jen identifikační číslo ) právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení.

[7] Podle ust. § 102 odst. 1 o.s.ř., je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření.

[8] Z informací obsažených v insolvenčním spise, v žalobě a v podání žalovaného má soud za to, že žaloba nemůže být úspěšná již ze své podstaty, a proto návrhu na nařízení předběžného opatření vyhověl, neboť má ve shodě se žalovaným za to, že se jedná toliko o zneužívání procesních práv ze strany žalobce, který ani netvrdí, jaká práva k předmětu dražby, která by bránila zpeněžení, má.

[9] Jde-li o právo vlastnické, tak jak bylo zjištěno z výpisu z katastru nemovitostí, tak toto právo ve prospěch žalobce zapsáno není. Žalobce toto právo nemá již dle svých vlastních tvrzení, když tvrdí, že byla uzavřena toliko Smlouva o smlouvě budoucí. Tato však nebyla vložena do katastru nemovitostí a ani nebyla uzavřena zamýšlená budoucí smlouva. Soud rovněž nepřehlédl, že podle obsahu spisu žalobce nikdy (od roku 2010) svá tvrzená práva k pozemkům v insolvenčním řízení neuplatňoval.

[10] Jde-li o právo z titulu smluvního předkupního práva, tak tímto není insolvenční správce vázán. I pokud by však byl, tak nejde o důvod vyloučení ze soupisu majetkové podstaty, ale naopak. Aby mohl za předmětné pozemky správce jednat a s žalobce uzavřít kupní smlouvu, tak je nezbytným předpokladem, aby pozemky v soupisu majetkové podstaty sepsány byly.

[11] Jde-li o tvrzenou dvoumilionovou pohledávku žalobce za dlužníkem, tak její existence je pro vydání tohoto usnesení bez významu, i tak však nelze odhlédnout od skutečnosti, že tato tvrzená pohledávka dle seznamu přihlášených pohledávek nebyla do insolvenčního řízení přihlášena.

[12] Z výše uvedeného a i z toho důvodu, že žalobce své tvrzené právo (ať je již jeho obsah jakýkoliv) dosud v insolvenčním řízení neuplatnil, a ze všech časových souvislostí podání žaloby a dražby, má soud za to, že se jedná o šikanózní podání, které má za cíl toliko zabránit provedení dražby. Soud proto návrhu žalovaného vyhověl.

[13] Soud nevyžadoval složení jistoty, neboť podle ust. § 82 odst. 1 insolvenčního zákona jí není povinen složit navrhovatel předběžného opatření, které může soud nařídit i bez návrhu, což je tento případ. I pokud by tomu tak však nebylo, tak se u žalovaného jedná o navrhovatele v osobě insolvenčního správce a soud přitom vycházel ze zákonné odpovědnosti insolvenčního správce dané v ust. § 37 insolvenčního zákona, kdy musí insolvenční správce pro případ odpovědnosti za škodu uzavřít na svůj náklad smlouvu o pojištění.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím zdejšího soudu (§ 204 odst. 1 o.s.ř.). Připadne-li konec lhůty k odvolání na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 57 odst. 2 o.s.ř.). Lhůta je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

Usnesení, kterým bylo nařízeno předběžné opatření, je vykonatelné vyhlášením. Nedošlo-li k vyhlášení, je vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá povinnost (ust. § 76d o.s.ř.)

V Praze dne 12. září 2014

Tomáš Jirmásek, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Radka Jarolímová