67 ICm 2168/2017
č.j.: 67 ICm 2168/2017-238 sp.zn. insolvenčního řízení: KSPH 67 INS 29863/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem ve věci žalobkyně: Dalejské údolí, s.r.o., IČO: 039 82 548 sídlem Froncova 734, Hostavice, 198 00 Praha 9 zastoupen advokátem Mgr. Robertem Plickou sídlem Národní 58/32, 110 00 Praha 1 proti žalovaná: Insolvenční správci v.o.s., sídlem Vlašimská 1926, 256 01 Benešov insolvenční správce dlužnice: TEL-Servis s.r.o., IČO: 289 49 251 sídlem Kladno, Váňova 3179, PSČ 27201 zastoupen advokátem Mgr. Vojtěchem Novotným sídlem Karlovo nám. 671/24, 110 00 Praha 1 o určení pravosti a in eventum co do výše nevykonatelné pohledávky přihlášené žalobkyní do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 67 INS 29863/2015

takto:

I. Žaloba na určení, že žalobkyně má za dlužnicí TEL-Servis s.r.o., IČO: 289 49 251, sídlem Kladno, Váňova 3179, PSČ 27201 pohledávku ve výši 6.000.000,-Kč z náhrady škody v podobě ušlého zisku, s e z a m í t á .

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 28.798,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám Mgr. Vojtěcha Novotného, advokáta. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

I. Tvrzení žalobkyně 1. Žalobou podanou dne 1.12.2016 se žalobkyně domáhala určení, že má za dlužnicí TEL-Servis s.r.o., IČO: 289 49 251, se sídlem Kladno, Váňova 3179, PSČ 27201 27201 (dále jen Dlužnice ) pohledávku ve výši 6.000.000,-Kč z titulu náhrady škody v podobě ušlého zisku. 2. Žalobkyně uvedla, že se stala vlastníkem spoluvlastnického podílu id. 1/2 pozemků parc.č. 1388/2, 1393/13, 1396/8, 1396/10, 1402/1, 1402/2, 1403, 1404/1, 1405/1, 1406 (jehož součástí je budova č.p. 25), 1407, 1408, 1409, 1646/5, 1674/9, 1674/10, 1674/11, 1695/2 a 1695/4, k.ú. Řeporyje (dále jen Pozemky č. 1 ) na základě Kupní smlouvy uzavřené s Dlužnicí dne 29.4.2015 (dále jen Kupní smlouva č. 1 ). Kupní smlouva č. 1 byla následně podána na katastr nemovitostí a vlastnické právo k Pozemkům č. 1 bylo na jejím základě do katastru nemovitostí zapsáno. Kupní cena za Pozemky č. 1 byla zcela zaplacena. 3. Stejného dne byla mezi uvedenými účastníky uzavřena kupní smlouva ke spoluvlastnickému podí- lu k druhé polovině pozemků (dále jen Pozemky č. 2 , obě poloviny dále jen Pozemky , resp. jde-li o smlouvu dále jen Kupní smlouva č. 2 ). Kupní smlouva č. 2 byla ponechána v advokátní úschově do doby, nežli budou splněny podmínky pro její vydání (zaplacení kupní ceny). Dohoda účastníků byla taková, že žalobkyně zajistí financování koupě dle Kupní smlouvy č. 2. 4. Dlužnice se v Kupních smlouvách zavázala oba Pozemky nezatížit žádným právem. Žalobkyně jednala o poskytnutí bankovního financování na koupi Pozemků č. 2. Dlužnice však v rozporu s Kupními smlouvami zřídila zástavní právo k Pozemkům č. 2, v důsledku čehož se komplikovala jednání s bankou. Dlužnice následně dne 23.12.2015 zaslala žalobkyni odstoupení od obou Kupních smluv, právě pro nezaplacení kupní ceny za Pozemky č. 2 a současně podala žalobu na určení vlastnického práva k Pozemkům (v katastru nemovitostí byla učiněna poznámka spornosti), čímž bylo zmařeno jednání s investorem, se kterým již bylo závazně sjednáno uzavření transakce, ke které neodvratně směřovalo a která měla spočívat v prodeji Pozemků za cenu 30.000.000,-Kč. Na základě této transakce by žalobkyně utržila zisk ve výši 6.000.000,-Kč, neboť žalobkyně měla Dlužnici za Pozemky dle obou Kupních smluv zaplatit kupní cenu 24.000.000,-Kč. 5. Třebaže řízení o určení vlastnictví bylo nakonec pro nezaplacení soudního poplatku Dlužnicí zastaveno, tak již samotným započetím daného řízení v okamžiku, kdy mělo dojít k sjednání výše uvedené transakce, došlo v důsledku jednání Dlužnici k jejímu zmaření.

II. Tvrzení žalovaného 6. Žalovaná se žalobou nesouhlasila. Nezpochybňoval sice, že Dlužnice porušila žalobkyní tvrzené povinnosti z Kupních smluv, avšak neměla za prokázaný vznik škody ani příčinnou souvislost mezi porušením povinnosti Dlužnici a vzniklou škodou. 7. Žalovaná konkrétně pak uvedla, že není nijak prokázáno, že by žalobkyní tvrzená transakce byla uzavřena, eventuálně že by alespoň dospěla do takové kontraktační fáze, že by její uzavření bylo mezi žalobkyní a investorem spravedlivé očekávat. Z důkazů lze naopak usuzovat na to, že byla toliko vedena jednání o možnosti uzavřít danou transakci, avšak nikoliv se závaznými důsledky.

8. Prodej Pozemků nebyl zmařen jednáním Dlužnici, ale naopak nejednáním žalobkyně, která v roz- poru s Kupní smlouvou č. 2 nezaplatila kupní cenu za Pozemky č. 2. 9. Žalovaná konečně uvedla, že Dlužnice nevěděla o tom, že žalobkyně chtěl Pozemky následně prodat investorovi za kupní cenu ve výši 30.000.000,-Kč. Škoda tak nebyla předvídatelná.

III. Dosavadní průběh řízení 10. V předmětném insolvenčního řízení ve věci Dlužnice vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 67 INS 29863/2015 (dále jen Insolvenční řízení ) a dále v souvisejícím koncernovém insolvenčním řízení vedeném ve věci dlužníka Vojtěcha Kubálka pod sp.zn. KSPH 63 INS 31061/2015 byly pohledávky žalobkyně popřeny vedle insolvenční správkyně i dvěma z věřitelů. Všechna tři řízení proto byla z důvodu hospodárnosti a rychlosti řízení spojena ke společnému projednání usnesením č.j. 67 ICm 4361/2016-9 ze dne 13.1.2017. 11. Po proběhlém společném přípravném jednání konaném dne 4.4.2017 bylo toto řízení ve věci pohledávky z titulu náhrady škody vyloučeno k samostatnému projednání, neboť bylo třeba předvolat navrženého svědka, zatímco ve zbytku sporu bylo možné rozhodnout rozsudkem již při navazujícím jednání dne 4.4.2017. 12. Dne 5.9.2017 soud rozsudkem č.j.-193, KSPH 67 INS 29863/2015 zamítl žalobu na určení, že žalobkyně má za Dlužnicí pohledávku ve výši 6.000.000,-Kč z náhrady škody v podobě ušlého zisku. 13. K odvolání žalobkyně byl citovaný rozsudek zrušen usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 20.12.2017, č.j., 103 VSPH 786/2017-224 (KSPH 67 INS 29863/2015) a věc byla soudu prvního stupně vrácena k dalšímu řízení, neboť ten se nezabýval otázkou, zda tvrzená pohledávka má své opodstatnění v hmotněprávní úpravě.

IV. Skutková zjištění

Nesporné skutečnosti 14. Při přípravném jednání soudu konaném dne 4.4.2017 učinili účastníci nespornými tyto skutečnosti: Dne 30.11.2015 podal věřitel JUDr. Ing. Petr Bernátek insolvenční návrh, kterým se domáhal zjištění úpadku Dlužnice. Dne 30.11.2015 v 15:29 hodin bylo oznámeno zahájení Insolvenční řízení. Dne 22.3.2016 byl zjištěn úpadek Dlužnice a současně bylo rozhodnuto o způsobu řešení tohoto úpadku konkursem. K odvolání Dlužnice bylo uvedené rozhodnutí dne 14.6.2016 zrušeno. Dne 26.7.2016 byl znovu zjištěn úpadek Dlužnice a současně bylo rozhodnuto o způsobu řešení tohoto úpadku konkursem, přičemž insolvenční správkyní byla ustanovena: Insolvenční společnost v.o.s., sídlem Vlasákova 1419/21, Stodůlky, 155 00 Praha 5 (dále též Původní správkyně ). Lhůta pro podání přihlášek byla stanovena do 26.9.2016. Odvolání nikdo nepodal.

Na první schůzi věřitelů konané dne 1.11.2016 byla Původní správkyně ze své funkce odvolána a novou insolvenční správkyní byla ustanovena společnost: Insolvenční správci v.o.s., sídlem Vlašimská 1926, 256 01 Benešov (dále též Insolvenční správkyně ). Žalobkyně podala v Insolvenčním řízení přihlášku své pohledávky dne 23.5.2016 (P12-1) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem. Tato přihláška byla následně doplňována a částečně brána zpět podáními ze dne 26.9.2016 (P12-2, P12-3) a ze dne 27.10.2016 (P12-4). Dne 1.11.2016 se konalo přezkumné jednání, při kterém Původní správkyně popřela část přihlášené pohledávky přítomné žalobkyně ve výši 6.000.000,-Kč co do pravosti a in eventum co do výše 5.999.999,-Kč (dílčí pohledávka č. 2 spočívající v majetkové újmě ve formě ušlého zisku). Zbylá část pohledávky ve výši 12.130.000,-Kč (dílčí pohledávka č. 1 a č. 3) byla Původní správkyní uznána. Provedené důkazy 15. Z Kupních smluv č. 1 a č. 2 soud zjistil, že: (pokud jde o Kupní smlouvu č. 1): Dne 29.4.2015 uzavřely Dlužnice (jako prodávající) s žalobkyní (jako kupující) Kupní smlouvu č. 1, jejímž předmětem byl převod vlastnického práva k Pozemkům č. 1. Kupní smlouva č. 1 byla následně podána na katastr nemovitostí a vlastnické právo k Pozemkům č. 1 bylo na jejím základě do katastru nemovitostí zapsáno. V odst. 2.3. strany ujednaly zákaz zcizení a zatížení, dle kterého Strana kupující touto smlouvou zároveň zřizuje ke kupované polovině Nemovitostí věcné břemeno zákazu zcizení a zákazu zatížení do doby než bude Straně prodávající Stranou kupující zcela uhrazena kupní cena poloviny Nemovitosti dle této smlouvy a Strana prodávající toto věcné břemeno přijímá. V odst. 2.5. pak smluvní strany ujednaly zákaz zcizení a zatíže-ní, dle kterého Strana prodávající touto smlouvou zároveň zřizuje k druhé polovině Nemovitostí prodávané smlouvou popsanou v odst. 2.4. [Kupní smlouvou č. 2] věcné břemeno zákazu zcizení a zákazu zatížení do doby než bude Straně prodávající Stranou kupující zcela uhrazena kupní cena druhé poloviny Nemovitosti dle smlouvy popsané v odst. 2.4 této smlouvy. V odst. 4.1. Dlužnice prohlásila, že na Pozemcích neváznou žádná věcná břemena, zástavní práva, exekuce ani jiná omezení vlastníka, než na které Dlužnice výslovně upozornila. Dlužnice dále prohlásila, že proti ní není veden žádný soudní spor, ani jiné řízení, které by mohlo zmařit účel Kupní smlouvy č. 1. V odst. 4.4. pak Strana prodávající prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy neuzavřela s žádnou třetí osobou smlouvu, která by jakkoliv omezovala vlastnické právo Strany kupující, které má nabýt na základě Kupní smlouvy. Strana prodávající se zavazuje, že Nemovitosti nezatíží žádným právem třetí osoby (zástavním právem, věcným břemenem, nájemním právem, právem užívání atd.) . V odst. 7.2.c) smluvní strany sjednaly oprávnění Dlužnice odstoupit od Kupní smlouvy č. 1, pokud jí vznikne právo odstoupit od Kupní smlouvy č. 2. (pokud jde o Kupní smlouvu č. 2): Dne 29.4.2015 uzavřely Dlužnice (jako prodávající) s žalobkyní (jako kupující) Kupní smlouvu č. 2 k Pozemkům č. 2. Kupní smlouva č. 2 byla ponechána v advokátní úschově do doby, nežli budou splněny podmínky pro její vydání. Kupní smlouva č. 2 nebyla nikdy na katastr nemovitostí podána. V čl. III. smluvní strany sjednaly kupní cenu za Pozemky č. 2 ve výši 12.000.000,-Kč, která má být zaplacena ve dvou splátkách, a to ve výši 960.000,-Kč do 60 dnů ode dne povolení vkladu vlastnického práva k Pozemkům č. 1 přímo na účet příslušného správce daně, a dále ve výši 11.040.000,-Kč do 60 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy č. 2 na účet Dlužnici.

Odst. 4.1. a 4.4. je shodný se stejně označenými odstavci v Kupní smlouvě č. 1 (jen se týká Pozemků č. 2). V odst. 7.2.a) smluvní strany sjednaly oprávnění Dlužnice odstoupit od Kupní smlouvy č. 2, pokud žalobkyně nezaplatí kupní cenu ve výši a lhůtách uvedených v čl. III. 16. Mezi Dlužnicí, žalobkyní a JUDr. Karlem Polákem, advokátem, byla dne 29.4.2015 uzavřena smlouva o advokátní úschově, jíž se advokát zavázal po zaplacení kupní ceny za Pozemky č. 2 žalobkyní vydat podepsané Kupní smlouvy č. 2 mj. na katastr nemovitostí spolu s návrhem na vklad vlastnického práva k Pozemkům č. 2 ve prospěch žalobkyně (prokázáno Smlouvou o advokátní úschově ze dne 29.4.2017). 17. Dne 23.12.2015 napsal zástupce Dlužnice Mgr. Jiří Kulhánek dopis žalobkyni, označený jako Odstoupení od kupních smluv . V tomto Odstoupení konstatuje uzavření obou Kupních smluv a dále že doplatek kupní ceny dle Kupní smlouvy č. 2 ve výši 11.040.000,-Kč nebyl ve stanovené lhůtě ani později zaplacen. Z uvedeného důvodu odstupuji tímto jménem Klienta do Kupní smlouvy 2 ve smyslu ustanovení odst. 7.2 písm. a) Kupní smlouvy 2 a dále odstupuji tímto jménem Klienta do Kupní smlouvy 1 ve smyslu ustanovení odst. 7.2 písm. c) Kupní smlouvy 1 (prokázáno citovanou listinou). 18. Dlužnice podala proti žalobkyni dne 28.12.2015 u Obvodního soudu pro Prahu 6 žalobu, kterou se domáhala určení svého vlastnického práva k Pozemkům (prokázáno Žalobním návrhem o učení vlastnického práva k nemovitostem ze dne 18.12.2015). Soud vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc postoupil Obvodnímu soudu pro Prahu 5 (prokázáno usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 č.j. 6 C 505/2015-4 ze dne 4.1.2016), který řízení pro nezaplacení soudního poplatku dne 1.6.2016 zastavil (prokázáno usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 č.j. 6 C 37/2016-17 ze dne 1.6.2016). 19. Na příslušný list vlastnictví bylo u Pozemků č. 2 ke dni 2.6.2015 (právní účinky vkladu) zapsáno zástavní právo smluvní k pohledávce pana Jiřího Lišky ve výši 2.500.000,-Kč s příslušenstvím, a to na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 2.6.2015; Dne 6.1.2016 pak byla na příslušný list vlastnictví u Pozemků č. 2 zapsána poznámka spornosti (prokázáno Výpisem z katastru nemovitostí-Listem vlastnictví č. 1637, k.ú. Řeporyje, ke dni 19.4.2016). 20. V řízení byly provedeny dva důkazy listinami určujícími obvyklou cenu Pozemků. Obě listiny byly vypracovány na objednávku Dlužnice, konkrétně: dne 12.1.2014 byla stanovena obvyklá cena 45.150.000,-Kč (prokázáno Tržním oceněním č. 2014/117 vypracovaným Ing. Janem Bukvou ze dne 12.11.2014) a dne 25.9.2015 byla stanovena obvyklá cena 35.000.000,-Kč (prokázáno Odhadem obvyklé ceny č. 10/2015 vypracovaným Ing. Petrem Macákem ze dne 25.9.2015). 21. Společnost A-Trading, a.s. (jako prodávající) převedla dne 27.6.2014 vlastnické právo k Pozem- kům na Dlužnici za kupní cenu 13.000.000,-Kč (prokázáno Kupní smlouvou uzavřenou dne 27.6.2014). 22. Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 30.5.2017, č.j. 67 ICm 1897/2017-98 bylo (nepravomocně, proti rozsudku bylo podáno odvolání) k žalobě žalobkyně rozhodnuto o vyloučení Pozemků č. 2 ze soupisu majetkové podstaty Dlužnice. V důvodech tohoto rozhodnutí soud mj. uvedl, že: mezi Dlužníkem a žalobcem byla v souladu s ust. § 2079 odst. 1, ust. § 2128 odst. 1 i.p. a ust. § 560 občanského zákoníku uzavřena platná Kupní smlouva č. 1, na jejímž základě se žalobce stal vlastníkem Pozemků č. 1. Odstoupení Dlužníka od Kupní smlouvy č. 1 je absolutně neplatné pro rozpor s dobrými mravy dle ust. § 580 odst. 1 občanského zákoníku, neboť Dlužník získal formální možnost pro Odstoupení na základě svého protiprávního a nemravného jednání. Kdyby se Dlužník takto nechoval, tak soud nemá pochyb o tom, že by

formální možnost pro odstoupení neměl, neboť kupní cena za Pozemky č. 2 by byla řádně a včas zaplacena (jak se ostatně stalo u Pozemků č. 1). 23. Pan Libor Kindl (žalobkyní označený zájemce o koupi Pozemků) a pan Zdeněk Vacek (jednatel žalobkyně) vedli mezi 8.11. a 18.11.2015 e-mailovou korespondenci, jež byla provedena jako důkaz a z níž soud zjistil následující skutečnosti:

(Libor Kindl, 18.11.2015 v 8:43): Dobrý den pane Vacku, nechci teď nemovitost zatěžovat úvěrem od banky, hlavně pokud nebudu mít UR a stavební povolení Zkusím Vám to ještě zkomplikovat :-) a zasílám další dvě varianty, které mě napadli po Vaší odpovědi 3) Při podpisu smlouvy 18 mil kč a doplatek 12 mil kč po zpeněžení, tj. prodeji finálnímu klientovi, kdy sice čekáte na peníze, ale máte k tomu něco navíc. Ve finále tato varianta může nastat dříve než ta druhá. Včera jsem jednali s někým, kdo by si tam chtěl udělat ranč s koňmi a sídlo pro sebe a to si myslím, že je ta správní cesta co vy na to?

..(Zdeněk Vacek, 18.11.2015 v 9:27): Dobrý den, Domluvíme se na variantě 3 ta je myslím férová pro obě strany. Co se týká dalšího postupu je potřeba uzavřít rezervační smlouvu a složit na účet rezervační zálohu tím se odstartují jednání o prodeji a převodu druhé poloviny pozemku a můžeme připravit smlouvy které danou variantu zrealizují a zároveň ukončíme jednání s jakýmkoliv jiným zájemcem.

(Libor Kindl, 18.11.2015 v 9:40): děkuji za rychlou odpověď, sejdu se s právníkem a nechám připravit rezervační smlouvu a koncept celého smluvního vztahu, ozvu se. 24. Při výslechu svědka Libora Kindla provedeném dne 5.9.2017 svědek mj. sdělil:

S panem Vackem jsme si řekli, že se rovnou vypracuje kupní smlouva, nakonec jsme řekli, že to bude bez rezervačky. Po 18.11.2017 jsme se ještě potkávali, někdy ke konci roku, ještě před Vánoci jsme se domluvili na té kupní smlouvě. Nechtěli jsme ve finále vstupovat do eseroček, chtěli jsme nakoupit čisté pozemky, ve finále to směřovalo k tomu, že koupíme čisté pozemky. Domluveno bylo zaplacení 30.000.000,-Kč přes nějakou advokátní úschovu. Mělo být vše zaplaceno najednou, nechtěli jsme to komplikovat. Měla být zaplacena celá kupní cena 30.000.000,-Kč najednou, a to po zápisu v katastru nemovitostí.

K dotazu soudu, proč z prodeje Pozemků sešlo-kdy, jak si to dali vědět, sdělil, že: Řešil to náš právní zástupce. Na začátku ledna 2016 vyběhla na katastru plomba, dál to jít nemohlo, tak jsme čekali, v podstatě čekáme dodnes.

K dotazu soudu, zda svědek věděl, že žalobkyně není zapsán v katastru nemovitostí jako vlastník druhé poloviny Pozemků v Řeporyjích, sdělil, že: Věděl jsem o tom. Dohoda byla taková, že pan Vacek druhou polovinu vykoupí a prodá vše jako celek.

K dotazu soudu, jaký je konkrétní důvod, proč odstoupil od koupě Pozemků, sdělil, že: Ta podaná žaloba. Jednalo se o více variantách prodeje, ale dohoda byla taková, že pan Vacek pozemky zcelí a my je pak koupíme.

K dotazu zástupkyně žalobkyně, zda ta cena, těch 30.000.000,-Kč je adekvátní, zda šlo o lukrativní pozemky, sdělil, že:

Pokud by ten pozemek byl čistý, tak ano, měli jsme už klienta, který by do toho šel, takže ano.

K dotazu zástupkyně žalobkyně, jaký zisk z toho předpokládal, sdělil, že: V řádech desítek milionů korun. 25. Pan Libor Kindl dne 26.9.2016 čestně prohlásil, že s žalobkyní jednal o koupi Pozemků, jejichž vý- lučným vlastníkem se žalobkyně měl stát. Cena Pozemků byla dohodnuta částkou 30.000.000,-Kč. Prodej se nemohl uskutečnit, jelikož došlo k zápisu poznámky spornosti, z tohoto důvodu bylo ukončeno z jeho strany jednání s žalobkyní o koupi Pozemků (prokázáno Čestným prohlášením ze dne 26.9.2016). 26. V soupisu majetkové podstaty Dlužnice jsou sepsány dvě poloviny Pozemků a dále pozemky parc.č. 434 (jehož součástí je budova č.p. 245), 435 a 436, vše k.ú. Trhový Štěpánov. Ocenění majetku soupis neobsahuje (prokázáno Soupisem majetkové podstaty Dlužnice ze dne 4.4.2017, B-42).

Nehodnocené důkazy 27. Důkazy: Přihláška pohledávky podaná žalobkyní do Insolvenčního řízení (P12-1), včetně jejího doplnění a částečného zpětvzetí ze dne 26.9.2016 (P12-2, P12-3) a ze dne 27.10.2016 (P12-4) Protokol o přezkumném jednání ze dne 1.11.2016 Seznam přihlášených pohledávek-upravený přezkumný list týkající se pohledávky žalobkyně byly soudem při jednání dne 5.9.2017 provedeny, avšak nebyly hodnoceny, když z účastníky učiněných nesporných tvrzení má soud již za dostatečně prokázaný skutkový stav (týkající se Insolvenčního řízení) nezbytný pro rozhodnutí ve věci. 28. Důkaz Výpis z katastru nemovitostí-List vlastnictví č. 1637, k.ú. Řeporyje, ke dni 27.4.2015, byl soudem při jednání dne 5.9.2017 proveden, avšak nebyl hodnocen, neboť jeho hodnocení je nadbytečné s ohledem na obsah Kupních smluv s ohledem na již jiný provedený výpis, týkající se stejného listu vlastnictví.

V. Závěr soudu o skutkovém ději 29. Na základě provedení všech navržených důkazů a skutečností, které účastnice učinily mezi sebou nespornými, a které nijak neodporují provedeným důkazům, dospěl soud k závěru o skutkovém stavu (ději), a to že dne 30.11.2015 podal věřitel JUDr. Ing. Petr Bernátek insolvenční návrh, kterým se domáhal zjištění úpadku Dlužnice. Téhož dne bylo oznámeno zahájení Insolvenčního řízení. 30. Dne 22.3.2016 byl zjištěn úpadek Dlužnice a bylo rozhodnuto o způsobu řešení tohoto úpadku konkursem. K odvolání Dlužnice bylo uvedené rozhodnutí dne 14.6.2016 zrušeno. Dne 26.7.2016 byl znovu zjištěn úpadek Dlužnice a rozhodnuto o způsobu řešení úpadku konkursem. Insolvenční správkyní byla ustanovena Původní správkyně. Lhůta pro podání přihlášek byla stanovena do 26.9.2016. 31. Původní správkyně byla na první schůzi věřitelů konané dne 1.11.2016 odvolána a novou insolvenční správkyní ustanovena Insolvenční správkyně.

32. Žalobkyně přihlásila do tohoto insolvenčního řízení dne 23.5.2016 svou pohledávku, jež byla nadále vedena pod označením P12. Žalobkyně přihlásila celkem tři dílčí pohledávky, přičemž dílčí pohledávku č. 2 ve výši 6.000.000,-Kč přihlásila z důvodu škody vzniklé žalobkyni v podobě ušlého zisku (konkrétní důvody byly uvedeny shodně s touto žalobou). 33. Na přezkumném jednání konaném dne 1.11.2016 Původní správkyně popřela co do pravosti a in eventum co do výše předmětnou pohledávku žalobkyně ve výši 6.000.000,-Kč. 34. Dne 29.4.2015 uzavřeli Dlužnice (jako prodávající) s žalobkyní (jako kupující) Kupní smlouvu č. 1, jejímž předmětem byl převod vlastnického práva k Pozemkům č. 1. Kupní smlouva č. 1 byla následně podána na katastr nemovitostí a vlastnické právo k Pozemkům č. 1 bylo na jejím základě do katastru nemovitostí vloženo. Smluvní strany ujednaly zákaz zcizení a zatížení týkající se Pozemků č. 1 a zatěžujícího žalobkyně a dále týkající se Pozemků č. 2, který měl zatěžovat Dlužnici. Obtížené strany měly zakázáno příslušnou polovinu Pozemků prodat, nebo k němu mj. zřídit zástavní právo. Takto formulovaný zákaz zcizení a zatížení byl podán k vkladu na katastr nemovitostí spolu se vkladem vlastnického práva k Pozemkům č. 1. Dlužnice se současně a výslovně zavázala, že Pozemky č. 2 nezatíží zástavním právem. 35. Stejného dne byla mezi uvedenými účastníky uzavřena Kupní smlouva č. 2 k Pozemkům č. 2. Kupní smlouva č. 2 byla ponechána v advokátní úschově do doby, nežli budou splněny podmínky pro její vydání. Kupní smlouva č. 2 nebyla nikdy na katastr nemovitostí podána a Pozemky č. 2 jsou od 31.3.2016 sepsány v soupisu majetkové podstaty Dlužnice (jde o položku č. 1). Smluvní strany sjednaly kupní cenu za Pozemky č. 2 ve výši 12.000.000,-Kč, která má být zaplacena ve dvou splátkách, a to ve výši 960.000,-Kč do 60 dnů ode dne povolení vkladu vlastnického práva k Pozemkům č. 1 přímo na účet příslušného správce daně, a dále ve výši 11.040.000,-Kč do 60 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy č. 2 na účet Dlužnice. Dlužnice se současně a výslovně zavázala, že Pozemky č. 2 nezatíží zástavním právem. 36. Stejné dne byla mezi uvedenými účastníky uzavřena rovněž smlouva o advokátní úschově, dle níž měl advokát JUDr. Karel Polák po zaplacení kupní ceny za Pozemky č. 2 podat dosud uloženou Kupní smlouvu č. 2 spolu s návrhem na vklad vlastnického práva na katastr nemovitostí. 37. Dne 23.12.2015 napsal zástupce Dlužnice Mgr. Jiří Kulhánek dopis žalobkyni, označený jako Odstoupení od kupních smluv . V tomto Odstoupení konstatuje uzavření obou Kupních smluv a dále že doplatek kupní ceny dle Kupní smlouvy č. 2 ve výši 11.040.000,-Kč nebyl ve stanovené lhůtě ani později zaplacen. 38. Dlužnice podala proti žalobkyni dne 28.12.2015 žalobu, kterou se domáhala určení svého vlastnického práva k Pozemkům. Dne 6.1.2016 pak byla na příslušný list vlastnictví u Pozemků č. 2 zapsána poznámka spornosti. 39. Mezi žalobkyní a panem Liborem Kindlem probíhala v průběhu roku 2015 jednání o prodeji Pozemků panu Kindlovi. Tato jednání vyvrcholila dne 18.11.2015 neformální dohodou obou účastníků o tom, že žalobkyně na pana Kindla převede za kupní cenu 30.000.000,-Kč vlastnické právo k Pozemkům. Následně probíhalo vypracovávání kupní smlouvy. Pan Kindl, poté co zjistil zápis poznámky spornosti u Pozemků, ukončil jednání o koupi Pozemků (kdyby k poznámce spornosti nedošlo, jednání by neukončil). 40. Cena Pozemků byla určena posudky vypracovanými na objednání Dlužnice částkami 45.150.000,- Kč (12.1.2014), resp. 35.000.000,-Kč (25.9.2015), přičemž Dlužnice Pozemky koupila dne 27.6.2014 za částku 13.000.000,-Kč.

41. V soupisu majetkové podstaty Dlužnice jsou sepsány dvě poloviny Pozemků a dále pozemky parc.č. 434 (jehož součástí je budova č.p. 245), 435 a 436, vše k.ú. Trhový Štěpánov. Ocenění majetku soupis neobsahuje.

VI. Právní úprava 42. Dle ust. § 173 odst. 1 insolvenčního zákona 1 věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenč- ního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Věřitelé vykonatelných pohledávek na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu kdykoli v průběhu insolvenčního řízení, pokud v trestním řízení o tomto trestném činu byl zajištěn majetek v majetkové podstatě dlužníka a přihláška pohledávky byla podána v době, kdy zajištění podle trestního řádu trvá. 43. Dle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. 44. Dle ust. § 2913 odst. 1 o.z. 2 poruší-li strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. Podle odst. 2 citovaného ustanovení povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. 45. Podle ust. § 111 odst. 1 nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem. Podle odst. 2 citovaného ustanovení omezení podle odstavce 1 se netýká úkonů nutných ke splnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, k provozování podniku v rámci obvyklého hospodaření, k odvrácení hrozící škody, k plnění zákonné vyživovací povinnosti a ke splnění procesních sankcí. Dále se omezení podle odstavce 1 nevztahuje na uspokojování pohledávek za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávek jim postavených na roveň (§ 169); tyto pohledávky se uspokojují v termínech splatnosti, je-li to podle stavu majetkové podstaty možné.

1 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon ) 2 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.z. )

Podle odst. 3 citovaného ustanovení právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné, ledaže si k nim dlužník nebo jeho věřitel předem vyžádal souhlas insolvenčního soudu.

VII. Právní posouzení věci 46. Soud předně konstatuje, že žaloba byla podána dne 1.12.2016, tedy ve smyslu ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona v zákonné třicetidenní lhůtě počítané od konání přezkumného jednání dne 1.11.2016. Žaloba byla tedy podána včas. 47. Jak správně uvedl odvolací soud, odpovědnost za porušení smluvní povinnosti (§ 2913 o.z.) je odpovědností objektivní, z níž se škůdce vyviní, prokáže-li existenci zákonem uvedených okolností, jež jeho odpovědnost vyloučí. Mezi porušením povinnosti a vznikem škody musí být prokázána příčinná souvislost, bez níž nelze odpovědnost za škodu dovodit; nestačí prokazovat jen pravděpodobnost příčinné souvislosti. Je třeba zkoumat vztah příčiny a následku a také to, zda nebýt této příčiny by ke škodě došlo, neboť nelze vyloučit, že příčinná souvislost může být přerušena novou okolností vedoucí ke vzniku škody bez ohledu na původní porušení smluvní povinnosti. 48. Soud má za jednoznačně prokázaná tvrzení žalobkyně, že k uzavření kupní smlouvy s panem Liborem Kindlem a k prodeji Pozemků nedošlo s ohledem na skutečnost, že na příslušném listu vlastnictví byla vyznačena poznámka spornosti (tak se stalo dne 6.1.2016), a to v důsledku Dlužnicí dne 28.12.2015 podané žaloby-z tohoto právního jednání žalobkyně odvozuje porušení Dlužničiných povinností a následný vznik škody. Soud předně konstatuje, že podání žaloby na určení práva není porušením právní povinnosti (zákonné bez dalšího; taková smluvní povinnost pak nebyla žalobkyní tvrzena). Již proto nemůže být žalobě vyhověno, neboť nebylo prokázáno, že by tvrzeným právním jednáním došlo k porušení povinnosti, a od takového právního jednání se nemůže proto odvíjet vznik škody, za nějž by bylo lze dle ust. § 2913 o.z. odpovídat, a to i kdyby bylo prokázáno, že takové jednání důvodem vzniku škody bylo. 49. Žalobě však nelze vyhovět ani z dalšího důvodu. Žalobkyně tvrdila (a z logiky věci a výslechu pana Kindla je to jediná možná konstrukce), že po úspěšných jednáních s panem Kindlem by byla Dlužnici zaplacena kupní cena za Pozemky č. 2, tím by došlo k podání návrhu na vklad vlastnického práva ve prospěch žalobkyně a Kupní smlouvy č. 2 na katastr nemovitostí. Po scelení Pozemků č. 1 a č. 2 by byly žalobkyní prodány panu Kindlovi za kupní cenu 30.000.000,-Kč. 50. Z nesporných tvrzení účastníků má soud za to, že Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 30.11.2015, tedy před odstoupením pana Kindla od prodeje Pozemků. 51. Účinnost Kupní smlouvy č. 2 by nemohla nastat dříve než dne 6.1.2017-k tomuto dni nebyla Kupní smlouva č. 2 na katastr nemovitostí podána a pan Kindl ještě neodstoupil od jednání-to v tu dobu probíhalo. 52. Z uvedeného má soud za to, že účinností Kupní smlouvy č. 2 by se jednalo o neúčinné právní jednání dle insolvenčního zákona. Rozhodným okamžikem pro posouzení účinnosti jednání z hlediska ust. § 111 insolvenčního zákona jsou účinky vkladu vlastnického práva do katastru

nemovitostí, nikoliv okamžik podpisu smlouvy, který může vkladu vlastnického práva předcházet i o roky-jinak řečeno, jednáním, která nejsou ještě účinná, nedá se odporovat 3. 53. Bylo prokázáno, že realizací prodeje Pozemků č. 2 by došlo k podstatné změně ve skladbě majet- ku, navíc za situace, kdy Pozemky č. 1 (zatím nepravomocně) byly ze soupisu majetkové podstaty vyloučeny. Podstatné je, že v případě neúčinnosti podle ust. § 111 insolvenčního zákona se nezkoumá přiměřenost protiplnění a žalobkyně se mýlí, tvrdí-li opak. I pokud by tomu tak však bylo, tak soud by vycházel z žalobkyní tvrzené ceny Pozemků (30 až 45 milionů korun), stejně jako z tvrzení pan Kindla, že po koupi Pozemků za částku 30 milionů korun by přesto jejich dalším prodejem realizoval zisk v řádech desítek milionů korun (po zastavění)-při souhrnné ceně za Pozemky dle Kupních smluv ve výši 24.000.000,-Kč by se však zjevně o případ nepřiměřeného protiplnění jednalo. 54. K výzvě soudu žalobkyně ve smyslu ust. § 111 odst. 2 insolvenčního zákona tvrdila, že by nešlo o neúčinné jednání, protože by docházelo k odvracení hrozící škody, neboť bylo-li na Pozemcích zástavní právo, tak šlo pro majetkovou podstatu o úsporu z důvodu větší jistoty. V uvedeném soud nespatřuje žádné odvracení majetkové podstatě hrozící škody. Nadto žalobkyně přehlíží, že ve věci zřízení předmětného zástavního práva byla Insolvenční správkyní podána odpůrčí žaloba- to však má vliv beztak toliko na uspokojení zástavního věřitele v Insolvenčním řízení; v případě zpeněžení Pozemků č. 2 nemá zřízení zástavního práva na výši výtěžku zpeněžení z povahy věci žádný vliv (zástavní právo zpeněžení zaniká). S takovými tvrzeními by proto žalobkyně v případném odpůrčím sporu byla zjevně bezúspěšná. Současně se žalobkyně mýlí, má-li za to, že nelze předvídat výsledky takového odpůrčího sporu. Je-li, jako v tomto případě, jisté, že určitý spor již nemůže proběhnout, a jsou-li jeho závěry významné pro jiný spor-typicky ve věcech náhrady škody, tak takový formálně neuskutečněný spor probíhá v následném sporu, kde má podobu řešení předběžné otázky; v takovém sporu se účastníkům ze strany soudu dostává výzev a poučení, jako by šlo o neuskutečněný spor-tak tomu bylo i v tomto řízení a, jak bylo uvedeno v úvodu tohoto odstavce, žalobkyně břemeno tvrzení o skutečnostech pro sebe příznivých neunesla. Ostatně platila-li by teze žalobkyně, tak je třeba dodat, že s jistotou nelze předvídat ani výsledky jejího jednání s panem Kindlem, z něhož pro sebe vyvozuje nárok na náhradu škody. 55. Soud má dále za podstatné, že s přihlédnutím k zákonnému požadavku odborné a svědomité péče insolvenčního správce při výkonu jeho funkce, s ohledem na v Insolvenčním řízení vysoce funkční věřitelský orgán, s ohledem na skutečnost, že při neúčinnosti podle ust. § 111 insolvenčního zákona není třeba tvrdit ani prokazovat zkrácení či zvýhodnění věřitelů a konečně s ohledem na skutečnost, že k účinnosti Kupní smlouvy č. 2 mělo dojít až po zahájení Insolvenčního řízení, má soud za nepochybné, že žaloba o určení neúčinnosti Kupní smlouvy č. 2 by Insolvenční správkyní byla podána. Došlo-li by k uzavření smlouvy s panem Kindlem až po 22.3.2016 (což nelze vyloučit, přihlédne-li se k tomu, že jednání o koupi Pozemků probíhala celý rok 2015 a nebyla ukončena), šlo by o jednání neúčinné ze zákona, kterému netřeba ani správcem odporovat (Pozemky by se do soupisu majetkové podstaty sepisovaly bez dalšího), neboť k tomuto dni nastaly účinky prohlášeného konkursu na majetek Dlužnice. 56. S ohledem na způsob, jakým měla Kupní smlouva č. 2 nabýt účinnosti (bez dalšího jednání Dlužnice) a s ohledem na nepřátelské vztahy Dlužnice a žalobkyně, vrcholící podáním žaloby na určení vlastnictví Dlužnice k Pozemkům, lze mít za vyloučené, že by Dlužnice v téže době podávala návrh soudu ve smyslu ust. § 111 odst. 3 insolvenčního zákona. U žalobkyně lze mít takový návrh rovněž za vyloučený, neboť žalobkyně kontinuálně sporuje, že by o neúčinné jednání mohlo jít, a tvrdí-li finalizaci prodeje panu Kindlovi, měla o tento souhlas ostatně již sama požádat.

3 Srovnej stejné závěry v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31.10.2017, č.j. MSPH 7558/2010, 96 ICm 3063/2011, 29 ICdo 76/2015-128

Současné tvrzení žalobkyně, že by o souhlas požádala, pokládá soud za účelové, když mu nic nenasvědčuje (jak uvedeno shora). I pokud by však byl takový návrh podán, tak s ohledem na ceny Pozemků určené výše citovanými posudky a tvrzené samotnou žalobkyní by soud takový souhlas nedal. Kupní smlouva č. 2 by proto nemohla nabýt účinnosti. 57. Dovolává-li se v dané souvislosti žalobkyně toho, že Insolvenční správkyně nepodala odpůrčí žalobu ve vztahu ke Kupní smlouvě č. 1, tak pomíjí pro věc podstatnou skutečnost; v prvním případě by se jednalo o neúčinnost podle ust. § 240, nebo 242 insolvenčního zákona, Insolvenční správkyně by mj. musela tvrdit a prokazovat zkrácení možnosti uspokojení věřitelů. V druhém případě by již šlo o neúčinnost podle ust. § 111 insolvenčního zákona, kde by řečené skutečnosti tvrzeny a prokazovány být nemusely. O neúčinné jednání by se dokonce jednalo i v případě, že by Dlužnice za zcizené věci obdržela cenu vyšší než obvyklou-jak již bylo řečeno, jedná se o neúčinnost bez dalšího. 58. I pokud by jako škodná událost bylo tvrzeno porušení právní povinnosti před zahájením Insolvenčního řízení (výslechem pana Kindla však jako rozhodný okamžik bylo prokázáno tvrzení žalobkyně podání žaloby dne 28.12.2015 a následné poznámce v katastru nemovitostí ze dne 6.1.2016), tak by od takového okamžiku běžící příčinná souvislost byla přerušena a nemohla by být důvodem vzniku škody-tím by byla skutečnost nová, v daném případě podání insolvenčního návrhu, který však nepodala Dlužnice. 59. Došlo-li by k podání žaloby na určení neúčinnosti i vyhovujícímu rozsudku (s ohledem na shora uvedené o tom soud nemá pochybnosti), tak by kupující Libor Kindl, nebo Dlužnice (otázku osoby mající vydat plnění z neúčinného jednání, nebo náhradu za něj do majetkové podstaty, soud v tomto řízení neřešil) byli povinni Pozemky či náhradu za ně vydat do majetkové podstaty. V případě pana Kindla by pak měl vůči žalobkyni sám pohledávku. V každém případě by žalobkyně žádný zisk nerealizovala, pročež má soud za to, že jí ani neušel a žádná škoda jí nevznikla. I pokud by jí škoda vznikla, neodpovídala by za ní Dlužnice, neboť k nemožnosti trvalého převodu Pozemků č. 2 na pana Kindla došlo v důsledku zahájení Insolvenčního řízení, nikoliv v důsledku jednání Dlužnice. Z uvedeného důvodu soud rozhodl o zamítnutí žaloby (bod I. výroku).

VIII. Náklady řízení 60. O nákladech řízení rozhodl soud podle ust. § 151 odst. l za použití ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. 4, podle něhož soud přizná náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva tomu účastníku, který měl ve věci plný úspěch, a to proti tomu účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud proto přiznal náhradu nákladů řízení ve výši 28.798,-Kč žalované (bod II. výroku), když náklady řízení se sestávají (za řízení před soudů prvního stupně i odvolacího): ze sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby ve výši 3.100,-Kč (vypočtené z tarifní hodnoty 50.000,-Kč podle ust. § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s ust. § 7 Advokátního tarifu 5), přičemž zástupce žalované učinil 7 úkonů právní služby (§ 11 odst. 1 Advokátního tarifu): -převzetí a příprava zastoupení, -písemné podání soudu ze dne 20.6.2017 a 6.11.2017 a -účast na jednání před soudem dne 4.4.2017 a 5.9.2017 (je počítáno jako 2 úkony právní služby, neboť trvalo déle než 2 hodiny) a dne 20.12.2017

4 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ) 5 vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Advokátní tarif )

ze 7 režijních paušálů po 300,-Kč jako náhrady hotových výdajů (§ 13 odst. 3 Advokátního tarifu) za každý úkon právní služby, jak jsou uvedeny v předchozím bodě z daně z přidané hodnoty 21 % z nákladů řízení (vyjma soudního poplatku) ve výši 4.998,-Kč (§ 137 odst. 3 o.s.ř.). 61. Soud naopak žalované neuznal jako účelně vynaložený náklad odměnu za vyjádření zástupce žalované ze dne 22.1.2018-šlo o reakci na výzvu soudu, zda účastníci souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, současně byly poučení, že pokud se nevyjádří, bude soud jejich souhlas předpokládat. Řečeným vyjádřením zástupce žalované dal výslovný souhlas s rozhodnutím bez nařízení jednání-šlo tedy o vyjádření nadbytečné, navíc nešlo o podání ve věci samé. Jako neúčelné soud v řečeném vyjádření hodnotí i prostou rekapitulaci obsahu odvolacího usnesení. 62. Lhůta k plnění byla podle ust. § 160 odst. l o.s.ř. určena třídenní, s povinností plnit k rukám advokáta podle ust. § 149 odst. l o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je- li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné telefaxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.). Nebude-li povinnost stanovená rozsudkem splněna dobrovolně, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.) nebo exekuční návrh (§ 37 exekučního řádu 6).

Praha 6. února 2018

Tomáš Jirmásek soudce

6 zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů