67 ICm 2111/2015
č.j.: KSPH 67 ICm 2111/2015-56 sp.zn. insolvenčního řízení: KSPH 67 INS 1534/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem ve věci žalobce: BP Integralis Limited, reg.č. 255048, se sídlem Diagorou 4, Kermia Building, Office 601, PC 1097, Nikósia, Kypr, zastoupen Mgr. Ivem Siegelem, advokátem se sídlem Školská 38, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: Mgr. Ota Huleš, se sídlem Šumavská 524/31, 602 00 Brno, o určení pravosti pohledávky žalobce přihlášené do insolvenčního řízení pod sp.zn. KSPH 67 INS 1534/2015,

takto:

I. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníky Bohuslavem anonymizovano , r.č. 540816/3453 a Olgou anonymizovano , r.č. 585621/1064, oba bytem Ke Smíchovu 424, Kostelec nad Černými lesy, PSČ 284 63: a) pohledávku ve výši 51.069,-Kč, včetně zákonného úroku z prodlení, z titulu jistiny podle Smlouvy o půjčce č. 1F 101015/2009 ze dne 9.12.2009, ve znění poz- dějšího dodatku č. 1, zajištěnou zástavním právem k nemovitostem, kterými jsou pozemek parc. č. 89, jehož součástí je budova-objekt k bydlení č.p. 424, vše zapsané na listu vlastnictví č. 867 pro katastrální území Kostelec nad Černými Lesy, obec Kostelec nad Černými Lesy, b) pohledávku ve výši 93.905,-Kč, včetně zákonného úroku z prodlení, z titulu části jistiny vzniklé kapitalizací smluvního úroku dle Smlouvy o půjčce č. 1F 101015/2009 ze dne 9.12.2009, ve znění pozdějšího dodatku č. 1, zajištěnou zástavním právem k nemovitostem, kterými jsou pozemek pac. č. 89, jehož součástí je budova-

objekt k bydlení č.p. 424, vše zapsané na listu vlastnictví č. 867 pro katastrální území Kostelec nad Černými Lesy, obec Kostelec nad Černými Lesy, c) pohledávku ve výši 12.774,-Kč z titulu sjednané smluvní pokuty za prodlení s úhradou celé půjčky podle Smlouvy o půjčce č. 1F 101015/2009 ze dne 9.12.2009, ve znění pozdějšího dodatku č. 1, zajištěnou zástavním právem k nemovitostem, kterými jsou pozemek parc. č. 89, jehož součástí je budova-objekt k bydlení č.p. 424, vše zapsané na listu vlastnictví č. 867 pro katastrální území Kostelec nad Černými Lesy, obec Kostelec nad Černými Lesy, d) pohledávku ve výši 10.000,-Kč z titulu smluvní pokuty z důvodu neoznámení zahájení insolvenčního řízení ve sjednaném termínu, sjednané ve Smlouvě o půjčce č. 1F 101015/2009 ze dne 9.12.2009, ve znění pozdějšího dodatku č. 1, zajištěnou zástavním právem k nemovitostem, kterými jsou pozemek parc. č. 89, jehož sou- částí je budova-objekt k bydlení č.p. 424, vše zapsané na listu vlastnictví č. 867 pro katastrální území Kostelec nad Černými Lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, e) pohledávku ve výši 10.000,-Kč z titulu smluvní pokuty ze Zástavní smlouvy o zří- zení zástavního práva č. 1F 101015/2009 ze dne 9.12.2009 za porušení závazku zachovat pojištění zástavy po celou dobu trvání zajištěných pohledávek, zajištěnou zástavním právem k nemovitostem, kterými jsou pozemek parc. č. 89, jehož sou- částí je budova-objekt k bydlení č.p. 424, vše zapsané na listu vlastnictví č. 867 pro katastrální území Kostelec nad Černými Lesy, obec Kostelec nad Černými Lesy, f) pohledávku ve výši 10.000,-Kč z titulu smluvní pokuty ze Zástavní smlouvy o zří- zení zástavního práva č. 1F 101015/2009 ze dne 9.12.2009 za porušení závazku vinkulovat pojistné plnění z pojištění zástavy ve prospěch zástavního věřitele a tuto vinkulaci udržet po celou dobu trvání zajištěných pohledávek, zajištěnou zástavním právem k nemovitostem, kterými jsou pozemek parc. č. 89, jehož součástí je budo- va-objekt k bydlení č.p. 424, vše zapsané na listu vlastnictví č. 867 pro katastrální území Kostelec nad Černými Lesy, obec Kostelec nad Černými Lesy, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Tvrzení žalobce (žalobní návrh)

[1] Žalobou podanou dne 28.5.2015 se žalobce domáhal určení, že má za dlužníky Bohuslavem anonymizovano , r.č. 540816/3453 a Olgou anonymizovano , r.č. 585621/1064, oba bytem Ke Smíchovu 424, Kostelec nad Černými lesy, PSČ 284 63 (dále jen Dlužníci ) pohledávku v souhrnné výši 187.748,-Kč, která je tvořena šesti dílčími pohledávkami (viz bod I. výroku). Tuto svoji pohledávku přihlásil do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 67 INS 1534/2015 (dále jen Insolvenční řízení ).

[2] Žalobce své pohledávky přihlásil do Insolvenčního řízení dne 25.2.2015. Dne 28.4.2015 se konalo přezkumné jednání, kterého se žalobce nezúčastnil. Žalovaný jakožto insol- venční správce Dlužníků na tomto přezkumném jednání popřel dílčí pohledávky žalobce č. 1 až 6. Dne 5.5.2015 bylo žalobci doručeno vyrozumění žalovaného o popření pohledávky.

II. Tvrzení žalovaného (žalobní obrana)

[3] Žalovaný se vyjádřil při jednání soudu konaném dne 15.9.2015, kde uvedl, že není ve sporu pasivně legitimován, a proto by měla být žaloba zamítnuta.

[4] Ve spise jsou dále založena podání společnosti Insolvenční a správcovská v.o.s. (ze dne 1.6.2015, 16.7.2015, 5.8.2015 a 10.9.2015), která však není účastníkem tohoto řízení. Žalovaný se při jednání soudu s těmito podáními ztotožnil. Obsah těchto podání je jednak upozornění , že žalovaným v dané věci není ohlášený společník insolvenčního správce Mgr. Ota Huleš, ale insolvenční správce Insolvenční a správcovská v.o.s. , že Mgr. Ota Huleš není v této věci pasivně legitimován, protože Mgr. Ota Huleš není procesně způsobilý .

[5] V citovaných podáních je dále pojednání o důvodech popření, kterými se však soud z dále uvedených důvodů nebude zabývat.

[6] Obsahem podání ze dne 1.6.2015 je procesní návrh žalovaného na složení jistoty žalobcem na náklady řízení žalovaného . O tomto návrhu soud nerozhodoval hned ze dvou důvodů. Předně byl podán někým, kdo není účastníkem tohoto řízení a dále pak uvedenému návrhu (podanému v souladu s ust. § 11 zákona č. 91/2012 Sb., o meziná- rodním právu soukromém) nelze vyhovět, měla-li by být povinnost ke složení jistoty ukládána osobě se sídlem či bydlištěm na území Evropské unie (například, jako v tomto případě, na Kypru). Soudu je z jeho činnosti navíc známo, že žalobce vystupuje v mno- ha insolvenčních řízení jako věřitel se zjištěnou pohledávkou, a případný výkon rozhod- nutí na náhradu nákladů řízení by tak, dle přesvědčení soudu, nebyl ohrožen.

III. Skutková zjištění

Provedené důkazy

[7] Soud v souladu s ust. § 120 odst. 2 o.s.ř. 1, provedl dále uvedené důkazy, jejichž existence vyplývá z (incidenčního i insolvenčního) spisu:

[8] Dne 26.1.2015 byla v Insolvenčním řízení určena předsedkyní Krajského soudu v Praze osobou insolvenčního správce pro předmětné Insolvenční řízení dlužníků společnost Insolvenční a správcovská v.o.s., IČO: 293 14 909 (prokázáno Opatřením o určení osoby insolvenčního správce ze dne 26.1.2015, A-8).

1 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )

[9] Dne 29.1.2015 byl zjištěn úpadek Dlužníků, jako způsob řešení tohoto úpadku bylo povoleno oddlužení a insolvenční správkyní byla ustanovena společnost Insolvenční a správcovská v.o.s., IČO: 293 14 909 (prokázáno usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 1534/2015-A-9 ze dne 29.1.2015).

[10] Při přezkumném jednání v Insolvenčním řízení, které se konalo dne 28.4.2015, popřela insolvenční správkyně Insolvenční a správcovská v.o.s., IČO: 293 14 909 zcela pohle- dávku žalobce co do pravosti (187.748,-Kč). Dlužníci uznali všechny přihlášené pohle- dávky, včetně pohledávky žalobce (prokázáno Protokolem o přezkumném jednání ze dne 28.4.2015, B-4).

[11] Dne 4.5.2015 bylo Dlužníkům schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře a současně bylo konstatováno, že insolvenční správkyní je společnost Insolvenční a správcovská v.o.s., IČO: 293 14 909 (prokázáno usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 1534/2015-B-6 ze dne 4.5.2015).

[12] Dne 28.4.2015 zaslala insolvenční správkyně společnost Insolvenční a správcovská v.o.s., IČO: 293 14 909 žalobci vyrozumění o popření celé jeho pohledávky s poučením, že může podat žalobu na určení pravosti své pohledávky, a to do 15 dnů od doručení vyrozumění (30 dnů od přezkumného jednání) u insolvenčního soudu proti insolvenč- nímu správci. Vyrozumění bylo zástupci žalobce doručeno dne 5.5.2015 (prokázáno citovaným vyrozuměním a podepsanou doručenkou).

Neprovedené důkazy

[13] Provedení účastníky navržených důkazů bylo při jednání soudu dne 15.9.2015 zamítnuto, neboť z výše uvedených důkazů má soud již dostatečně za prokázaný skutkový stav nezbytný pro rozhodnutí ve věci.

IV. Závěr soudu o skutkovém ději

[14] Na základě shora provedených důkazů, dospěl soud k závěru o skutkovém stavu (ději), a to že Dne 26.1.2015 byla v Insolvenčním řízení určena předsedkyní Krajského soudu v Praze osobou insolvenční správkyně pro předmětné Insolvenční řízení dlužníků spo- lečnost Insolvenční a správcovská v.o.s., IČO: 293 14 909, která byla insolvenční správ- kyní pro Insolvenční řízení ustanovena usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 1534/2015-A-9 ze dne 29.1.2015.

[15] Při přezkumném jednání v Insolvenčním řízení, které se konalo dne 28.4.2015, popřela insolvenční správkyně Insolvenční a správcovská v.o.s., IČO: 293 14 909 zcela pohle- dávku žalobce co do pravosti (187.748,-Kč). Dlužníci uznali všechny přihlášené pohle- dávky, včetně pohledávky žalobce. Dne 4.5.2015 bylo Dlužníkům schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře a současně bylo konstatováno, že insolvenční správkyní je společnost Insolvenční a správcovská v.o.s., IČO: 293 14 909.

[16] Dne 28.4.2015 zaslala insolvenční správkyně společnost Insolvenční a správcovská v.o.s., IČO: 293 14 909 žalobci vyrozumění o popření celé jeho pohledávky s poučením, že může podat žalobu na určení pravosti své pohledávky, a to do 15 dnů od doručení

vyrozumění (30 dnů od přezkumného jednání) u insolvenčního proti insolvenčnímu správci. Vyrozumění bylo zástupci žalobce doručeno dne 5.5.2015.

V. Právní úprava

[17] Podle ust. § 192 odst. 1 insolvenčního zákona 2 pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět. Přitom dle ust. § 193 insolvenčního zákona o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

[18] Podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

VI. Právní posouzení věci

[19] Soud předně konstatuje, že žaloba byla ve smyslu ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona podána včas, neboť přezkumné jednání se konalo dne 28.4.2015 a žaloba byla podána dne 28.5.2015.

[20] Z provedených důkazů má soud jednoznačně za prokázané, že osobou Insolvenční správkyně pro Insolvenční řízení byla určena a následně ustanovena společnost Insolvenční a správcovská v.o.s.

[21] Soud má rovněž za prokázané, že tato insolvenční správkyně při přezkumném jednání popřela pohledávku žalobce (celou přezkoumala a popřela jako nevykonatelnou) a tato insolvenční správkyně zaslala žalobci vyrozumění o popření s poučením, že proti této insolvenční správkyni může žalobce podat žalobu na určení pravosti své pohledávky. Skutečnost, že jednotlivé úkony (fyzicky) činil Mgr. Ota Huleš, jako ohlášený společník insolvenční správkyně, na tomto závěru nemůže ničeho změnit, označení insolvenční správkyně v jednotlivých dokumentech bylo nepochybné a při minimální míře pečlivosti nezaměnitelné.

[22] Pasivně legitimovanou osobou v tomto sporů může být toliko popírající insolvenční správkyně (srov. ust. § 198 odst. 1 věta druhá insolvenčního zákona, podle které věřitelé popřených nevykonatelných pohledávek žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci ). Soud tak uzavírá, že žalobce podal žalobu proti osobě, která v tomto sporu

2 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon )

není pasivně legitimována (Mgr. Ota Huleš), a proto žalobu z tohoto procesního důvodu zamítl, aniž se věcí zabýval po věcné stránce, neboť ani případné prokázání žalobcovy pohledávky by na závěru o zamítnutí žaloby nemohlo ničeho změnit. Takové prokazo- vání by proto bylo nehospodárné.

[23] Procesní způsobilostí (potažmo svéprávností) Mgr. Oty Huleše se soud rovněž blíže nezabýval, neboť jeho svéprávnost nebyla žádným z účastníků zpochybněna a i soudu se zdál žalovaný býti plně orientován v čase a prostoru. Zpochybnění jeho svéprávnosti tak zůstalo pouze v rovině tvrzení společnosti Insolvenční a správcovská v.o.s., která není účastníkem tohoto řízení.

[24] Jde-li o tvrzení žalobce, že označení Mgr. Oty Huleše, jako žalovaného, je vadou žaloby, neboť s obsahu žaloby je zřejmé, že žalovanou je insolvenční správkyně Dlužníků, kterou je společnost Insolvenční a správcovská v.o.s., tak s tímto se soud neztotožňuje. Z obsahu žaloby nelze zjistit ani náznak toho, že by žalovanou měla být Insolvenční a správcovská v.o.s., ostatně v tomto směru k výzvě soudu netvrdil ani žalobce. Pokud by tomu tak bylo, tak pak se soud s žalobcem shoduje, že by žaloba byla vadná, neboť by z ní nebylo lze zjistit, kdo je žalovaným (obsahově by zde byl rozpor v jeho označení). To však není tento případ. Tvrdí-li žalobce, že osoba insolvenční správkyně je zřejmá z insolvenčního spisu, tak již z uvedeného je zřejmé, že jde o otázku dokazování, nikoliv otázku tvrzení-nedostatek důkazů se však projevuje zamítnutím žaloby, nikoliv odstraňováním vad žaloby. Odstraňování vad žaloby by mělo místo pouze tehdy (a tak plyne i z žalobcem předestřených rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR), pokud by jako žalovaný nebyla uvedena žádná osoba (ale např. konkursní podstata ), osoba žalovaného by byla specifikována tak neurčitě, že by ji nebylo lze ztotožnit s konkrétní osobou (např. pan Jiří anonymizovano ), nebo by zde byl rozpor v označení žalovaného v úvodu žaloby (ve specifikaci účastníků) a v jejím následném textu (např. v úvodu by byl uveden pan Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Za náměstím 1, Praha 1 a v dalším textu by byl za žalovaného označován pan Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Před náměstím 2, Brno 2). Žádný z uvedených příkladů však není shodný s řešeným případem. Třebaže je tedy žalobce přesvědčen, že jeho žaloba je vadná (a mají tak být odstraňovány vady jeho žaloby), má naopak soud za to, že jeho žaloba je bezvadná, a není tak třeba odstraňovat její (domnělé) vady.

[25] Na uvedeném nemůže nic změnit ani upozornění společnosti Insolvenční a správ- covská v.o.s., že žalovaným v dané věci není ohlášený společník insolvenčního správce Mgr. Ota Huleš, neboť se jedná toliko o názor (dojem) uvedené společnosti, která není účastníkem tohoto řízení.

VII. Náklady řízení

[26] O nákladech řízení rozhodl soud podle ust. § 151 odst. l za použití ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož soud přizná náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva tomu účastníku, který měl ve věci plný úspěch, a to proti tomu účastníku, který ve věci úspěch neměl. Plný úspěch v tomto řízení (z hlediska jeho výsledku) měl žalovaný. Vzhledem k tomu, že žalovanému dle obsahu spisu nevznikly

žádné náklady řízení (ani je v řízení netvrdil a neuplatňoval), rozhodl soud, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je- li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné tele- faxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písem- ným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.).

V Praze dne 15. září 2015

Tomáš Jirmásek, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Jana Beranová