67 ICm 1906/2016
č.j.: KSPH 67 ICm 1906/2016-35 sp.zn. insolvenčního řízení: KSPH 67 INS 3410/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem ve věci žalobkyně: Mgr. Radka Šimková, se sídlem Ke Kolkovně 921/3, 110 00 Praha 1, insolvenční správkyně dlužníka: Vladimír anonymizovano , anonymizovano , bytem Velká Hradební 2336/8a, 400 01 Ústí nad Labem, korespondenční adresa: Psychiatrická nemocnice Kosmonosy, Lípy 15, odd. K20, 293 06 Kosmonosy, zastoupena Mgr. Martinem Čumpelíkem, advokátem, se sídlem V Kolkovně 921/3, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: FINPOMOC.CZ, s.r.o., IČO: 273 75 005, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, o popření pravosti vykonatelné pohledávky žalovaného přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 67 INS 3410/2016, rozsudkem pro uznání,

takto:

I. U r č u j e s e , že žalovaný nemá za dlužníkem Vladimírem Brejchou, anonymizovano , bytem Velká Hradební 2336/8a, 400 01 Ústí nad Labem pohledávku: ve výši 12.600,-Kč přiznanou mu vykonatelným rozhodčím nálezem Ing. Petra Horáka ze dne 12.6.2007, sp.zn. 1 R 2095/2007 a ve výši 7.000,-Kč spočívající v nákladech exekučního řízení vedeného soudním exekutorem Mgr. Petrem Jarošem pod sp.zn. EX 3323/07.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni náklady řízení ve výši 6.800,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám Mgr. Martina Čumpelíka, advokáta.

III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice-Krajskému soudu v Praze soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

[1] Žalobou podanou dne 30.5.2016 se žalobce domáhal určení neexistence v bodě I. výroku specifikovaných pohledávek žalovaného, přihlášených do insolvenčního řízení dlužníka Vladimíra Brejchy, anonymizovano , bytem Velká Hradební 2336/8a, 400 01 Ústí nad Labem, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 67 INS 3410/2016.

[2] Dne 3.8.2016 byla žalovanému doručena soudní výzva k vyjádření podle ust. § 114b o.s.ř. 1, která obsahovala výzvu žalovanému, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Žalovaný byl poučen, že jestliže se bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává.

[3] Podle ust. § 153a odst. 3 o.s.ř. rozhodne soud rozsudkem pro uznání tehdy, má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6). Podle odst. 4 citovaného ustanovení jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

[4] Jelikož se žalovaný k žalobě včas nevyjádřil ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělil, jaký vážný důvod mu v tom brání, uplatnila se fikce uznání nároku, jenž byl proti žalovanému žalobou uplatněn.

[5] Vzhledem k tomu, že zákon v projednávané věci tento postup nevylučuje a uplatněný nárok neodporuje kogentním ustanovením právních předpisů, byly splněny podmínky pro postup podle ust. § 153a odst. 3 o.s.ř. ve spojení s ust. § 114b o.s.ř., soud tak bez nařízení ústního jednání rozhodl o nároku žalobce rozsudkem pro uznání.

[6] Rozsudek pro uznání byl veřejně vyhlášen dne 20.9.2016.

[7] O nákladech řízení rozhodl soud podle ust. § 151 odst. l za použití ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož soud přizná náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva tomu účastníku, který měl ve věci plný úspěch, a to proti tomu účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud proto přiznal náhradu nákladů řízení ve výši 6.800,-Kč žalobkyni (bod II. výroku), když náklady řízení se sestávají: ze sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby ve výši 3.100,-Kč (vypočtené z tarifní hodnoty 50.000,-Kč podle ust. § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s ust. § 7 Advokátního tarifu 2), přičemž žalobkyně učinila 2 úkonů právní služby (§ 11 odst. 1 Advokátního tarifu): -převzetí a příprava zastoupení a -písemné podání soudu ze dne 30.5.2016 (podání ze dne 15.6.2016 a ze dne 28.6.2016 bylo doplněním prve citovaného podání).

1 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ) 2 vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Advokátní tarif )

ze 2 režijních paušálů po 300,-Kč jako náhrady hotových výdajů (§ 13 odst. 3 Advokátního tarifu) za každý úkon právní služby, jak jsou uvedeny v předchozím bodě

[8] Náklady řízení ve výši odpovídající DPH nebyly soudem přiznány, neboť nebylo doloženo, že zástupce žalobkyně je plátcem DPH.

[9] Lhůta k plnění byla podle ust. § 160 odst. l o.s.ř. určena třídenní, s povinností plnit k rukám advokáta podle ust. § 149 odst. l o.s.ř.

[10] O povinnosti žalovaného zaplatit České republice-Krajskému soudu v Praze soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč rozhodl soud podle položky 13 odst. 1 písm. a) Sazebníku soudních poplatků 3, neboť žalobkyně byla osvobozena od soudních poplatků ze zákona podle ust. § 11 odst. 2 písm. n) zákona o soudních poplatcích a poplatková povinnost tedy přechází na žalovaného, který neměl ve věci úspěch (bod III. výroku).

[11] Povinnost zaplatit soudní poplatek je splněna, je-li v určené lhůtě zaplacen v kolcích vylepených na podání, které bude žalovaný v této věci směřovat soudu nebo na ban- kovní účet soudu č. 3703-8729111/0710, vedený u České národní banky, variabilní symbol: 4367190616. Nebude-li povinnost zaplatit tento soudní poplatek splněna dobrovolně, bude její splnění vymáháno výkonem rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je- li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné tele- faxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.). Nebude-li povinnost stanovená rozsudkem splněna dobrovolně, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.) nebo exekuční návrh (§ 37 exekučního řádu 4).

V Praze dne 20. září 2016

Tomáš Jirmásek, v.r. soudce Za správnost vyhotovení: Jana Beranová

3 zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ) 4 zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů