67 ICm 1529/2015
č.j.: KSPH 67 ICm 1529/2015-68 sp.zn. insolvenčního řízení: KSPH 67 INS 33673/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudcem Tomášem Jirmáskem ve věci žalobce: David anonymizovano , anonymizovano , bytem Ke Křižovatce 466, Zruč-Senec, zastoupen JUDr. Hanou Kapitánovou, advokátkou společnosti Advokátní kancelář Kapitánová & Kapitán s.r.o., IČO: 014 43 569, se sídlem sady 5. května 296/36, Vnitřní Město, 301 00 Plzeň, proti žalovanému: DV Insolvence, v.o.s., se sídlem č.p. 250, 542 23 Mladé Buky, insolvenční správce dlužníků: a) Michal anonymizovano , anonymizovano , IČO: 697 27 180, trvalý pobyt: Václavské nám. 44, 273 51 Unhošť a b) Petra anonymizovano , nar. 26.10.1974, trvalý pobyt: Pražská 843, 273 51 Unhošť, oba adresa pro doručování: Sme-tanova 770, 273 51 Unhošť, zastoupen JUDr. Ing. Helenou Horovou, LL.M., advokátkou, se sídlem V Luhu 18, 140 00 Praha 4 o určení pravosti nevykonatelné pohledávky žalobce přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 67 INS 33673/2014,

takto:

I. Žaloba na určení, že popřená pohledávka žalobce za dlužníky Michalem anonymizovano , anonymizovano , IČO: 697 27 180, trvalý pobyt: Václavské nám. 44, 273 51 Unhošť a Petrou anonymizovano , nar. 26.10.1974, trvalý pobyt: Pražská 843, 273 51 Unhošť, oba s adresou pro doručování: Smetanova 770, 273 51 Unhošť, ve výši 72.829,-Kč ze smluvní pokuty s úrokem z prodlení na základě smlouvy o půjčce č. 175/10-100701 uzavřené dne 25.6.2010, která byla přihlášena do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 67 INS 33673/2014, je pohledávkou pravou, s e z a m í t á .

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení ve výši 12.342,-Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, k rukám JUDr. Ing. Heleny Horové, LL.M., advokátky.

Odůvodnění:

I. Tvrzení žalobce (žalobní návrh)

[1] Žalobou podanou dne 21.4.2015 se žalobce proti žalovanému domáhal určení pravosti své nevykonatelné pohledávky ve výši 68.000,-Kč ze smluvní pokuty s úrokem z prodlení ve výši 4.829,-Kč vzniklé na základě smlouvy o půjčce č. 175/10-100701 (dále jen Smlouva ) uzavřené dne 25.6.2010 mezi Michalem anonymizovano , anonymizovano , IČO: 697 27 180, trvalý pobyt: Václavské nám. 44, 273 51 Unhošť a Petrou anonymizovano , nar. 26.10.1974, trvalý pobyt: Pražská 843, 273 51 Unhošť, oba s adresou pro doručování: Smetanova 770, 273 51 Unhošť (dále jen Dlužníci ) a žalobcem, která byla přihlášena do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 67 INS 33673/2014 (dále jen Insolvenční řízení ).

[2] Žalobce uvedl, že dne 9.1.2015 byl zjištěn úpadek Dlužníků a bylo jim povoleno oddlužení. Insolvenčním správcem byl současně ustanoven DV Insolvence, v.o.s., se sídlem č.p. 250, 542 23 Mladé Buky (dále též Insolvenční správce ). Žalobce v zákon- né lhůtě podal přihlášku své výše uvedené pohledávky, avšak při přezkumném jednání Insolvenční správce tuto pohledávku popřel. Vyrozumění o popření s poučením o mož- nosti podat žalobu na určení pravosti pohledávky bylo žalobci doručeno dne 14.4.2015.

[3] Žalobce dále polemizoval (i s odkazem na judikaturu Nejvyššího soudu ČR) s názorem žalovaného, že smluvní pokuta je účtována na základě neplatného, protože nemravného, ujednání (k tomu více viz čl. VI odůvodnění).

II. Tvrzení žalovaného (žalobní obrana)

[4] Žalovaný uvedl, že důvodem popření žalobcovy pohledávky byla nepřiměřenost smluv- ní pokuty, sjednané v rozporu s dobrými mravy podle ust. § 39 starého občanského zákoníku 1, pročež je takové ujednání neplatné.

[5] Žalovaný dále uvedl, že konkrétní ujednání o smluvní pokutě uvedené ve Smlouvě již bylo zkoumáno v řízení vedeném před Okresním soudem v Kladně, který rozsudkem č.j. 120 C 19/2014-62 ze dne 21.5.2014, v této části potvrzeným usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 29.10.2014, sp.zn. 26 Co 380/2014, konstatoval, že ujednání o smluvní pokutě je absolutně neplatné pro rozpor s dobrými mravy. Podle žalovaného- Insolvenčního správce-je takové rozhodnutí ve smyslu ust. § 159a odst. 3 o.s.ř. 2 závazné i pro toto řízení. I pokud by zde však nebyla uvedená závaznost, má žalovaný nárok na obdobné rozhodnutí z důvodu právní jistoty a předvídatelnosti soudních rozhodnutí .

1 zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen starý občanský zákoník ) 2 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )

III. Skutková zjištění

Provedené důkazy

[6] Pokud jde o Insolvenční řízení a jeho průběh, tak soud z dále uvedených listin zjistil, že: dne 12.12.2014 ve 14:12 hodin bylo oznámeno zahájení Insolvenční řízení ve věci Dlužníků (prokázáno Vyhláškou o zahájení insolvenčního řízení č.j. KSPH 67 INS 33673/2014-A-3 ze dne 12.12.2014), dne 9.1.2015 byl zjištěn úpadek Dlužníků a současně bylo rozhodnuto o způsobu řešení tohoto úpadku oddlužením, přičemž Insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Lhůta pro podání přihlášek byla stanovena do 9.2.2015 (vše prokázáno Opatřením o určení osoby insolvenčního správce ze dne 15.12.2014 a Usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 33673/2014-A-9 ze dne 9.1.2015), žalobce podal přihlášku své pohledávky k poštovní přepravě, když doručena byla insolvenčnímu soudu dne 3.2.2015 (prokázáno Přihláškou pohledávky žalobce do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 67 INS 33673/2014 ze dne 28.1.2015, včetně dodejky, doručená insolvenčnímu soudu dne 3.2.2015), dne 7.4.2015 se konalo přezkumné jednání, při kterém Insolvenční správce popřel část přihlášené pohledávky žalobce ve výši 72.829,-Kč. Zbylá část pohledávky ve výši 20.993,46 Kč byla Insolvenčním správcem uznána. Dlužníci uznali celou přihlášenou pohledávku (vše prokázáno Protokolem o přezkumném jednání ze dne 7.4.2015 a Upraveným seznamem přihlášených pohledávek-přezkumný list pohledávky č. P5 ze dne 7.4.2015) a dne 10.4.2015 Insolvenční správce oznámil žalobci částečné popření pohledávky ve výši 72.829,-Kč a současně jej poučil o možnosti podat žalobu na určení popřené pohledávky ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení, které bylo žalobci doručeno dne 14.4.2015, resp. do 30 dnů od konání přezkumného jednání (prokázáno Vyrozuměním o popření pohledávky ze dne 10.4.2015).

[7] Dne 3.6.2010 uzavřeli Dlužníci (jako objednatelé) se společností Ekonomické stavby s.r.o. (jako zhotovitelem, jednajícím svým jednatelem Davidem anonymizovano ), Smlouvu o budoucí smlouvě o dílo, podle které měla být mezi objednateli a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, spočívající ve výstavbě rodinného domu. Dlužníci se zavázali, že do 30 dnů od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zaplatí objednateli zálohu ceny díla ve výši 170.000,-Kč (prokázáno Smlouvou o budoucí smlouvě o dílo č. 175/10 ze dne 3.6.2010).

[8] Dne 25.6.2010 uzavřeli Dlužníci s Davidem anonymizovano (žalobcem) Smlouvu o půjčce, kterou se David anonymizovano zavázal Dlužníkům půjčit částku 170.000,-Kč na zaplacení výše uvedené zálohy. Splatnost půjčky byla sjednána dne 28.2.2011. Pro případ nevrácení půjčky byla sjednána smluvní pokuta ve výši 68.000,-Kč. K zajištění zaplacení uvedené půjčky, smluvní pokuty a dále smluvního úroku se Dlužníci zavázali vystavit vlastní směnku na částku 256.034,-Kč (prokázáno Smlouvou o půjčce č. 175/10-100701 ze dne 25.6.2010).

[9] Půjčené peníze byly dne 2.7.2010 v souladu se Smlouvou zaslány společnosti Ekonomické stavby s.r.o., jako záloha ceny díla (prokázáno Potvrzením společnosti Ekonomické stavby s.r.o., ze dne 25.2.2014 a ze dne 15.4.2014).

[10] Dlužníci žalobci vrátili půjčenou částku 170.000,-Kč dne 21.8.2014. Smluvní pokutu dosud nezaplatili (prokázáno Výpisy z bankovního účtu č. 67102028/5500 na č.l. 38 až 41 a Soupisem převodů poštovních poukázek A ze dne 27.3.2013), třebaže je k tomu žalobce vyzýval (prokázáno Předžalobní upomínkou ze dne 12.2.2014).

[11] Okresní soud v Kladně dne 21.5.2014 rozhodl ve věci sporné smluvní pokuty ze Smlou- vy o půjčce tak, že zamítl žalobu, kterou se žalobce po Dlužnících domáhal jejího zapla- cení. V odůvodnění předmětného rozsudku pak uvedl, že ujednání o smluvní pokutě ve výši 68.000,-Kč je absolutně neplatné pro rozpor s dobrými mravy . Soud konstatoval, že ujednaná smluvní pokuta představuje 40 % výše jistiny, zatímco za mravné lze považovat takové ujednání o smluvní pokutě, které představuje nejvýše 20 % jistiny (prokázáno Rozsudkem Okresního soudu v Kladně č.j. 120 C 19/2014-62 ze dne 21.5.2014, ve znění opravného usnesením č.j. 120 C 19/2014-66 ze dne 3.6.2014). K od- volání žalobce byl citovaný rozsudek potvrzen odvolacím soudem, který se zcela ztotožnil s právním hodnocením neplatnosti ujednání o smluvní pokutě, jak jej provedl okresní soud (prokázáno Rozsudkem Krajského soudu v Praze č.j. 26 Co 380/2014-89 ze dne 29.10.2010). Dovolání žalobce bylo Nejvyšším soudem ČR odmítnuto, když se dovolací soud ztotožnil se závěry okresního i krajského soudu o neplatnosti ujednání o smluvní pokutě ve Smlouvě (prokázáno Usnesením Nejvyššího soudu ČR č.j. 33 Cdo 1480/2015-108 ze dne 30.6.2015).

Nehodnocené důkazy [12] Důkaz Oznámením o skončení exekuce č.j. 144 EX 13488/14-45 ze dne 10.10.2014 byl soudem při jednání dne 22.9.2015 proveden, avšak nebyl hodnocen, když z výše uvedených důkazů má soud již dostatečně za prokázaný skutkový stav nezbytný pro rozhodnutí ve věci a tento důkazy nemá k dané věci bezprostřední vztah.

IV. Závěr soudu o skutkovém ději

[13] Na základě shora provedených důkazů, dospěl soud k závěru o skutkovém stavu (ději), a to že dne 12.12.2014 ve 14:12 hodin bylo oznámeno zahájení Insolvenční řízení ve věci Dlužníků. Dne 9.1.2015 byl zjištěn úpadek Dlužníků a současně bylo rozhodnuto o způsobu řešení tohoto úpadku oddlužením, přičemž Insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Lhůta pro podání přihlášek byla stanovena do 9.2.2015. Žalobce podal přihlášku své pohledávky k poštovní přepravě, když doručena byla insolvenčnímu soudu dne 3.2.2015.

[14] Dne 7.4.2015 se konalo přezkumné jednání, při kterém Insolvenční správce popřel část přihlášené pohledávky žalobce ve výši 72.829,-Kč (smluvní pokuta ve výši 68.000,-Kč plus úroky z prodlení). Zbylá část pohledávky ve výši 20.993,46 Kč byla Insolvenčním správcem uznána. Dlužníci uznali celou přihlášenou pohledávku. Dne 10.4.2015 Insolvenční správce oznámil žalobci částečné popření pohledávky ve výši 72.829,-Kč a současně jej poučil o možnosti podat žalobu na určení popřené pohledávky ve lhůtě do

15 dnů od doručení oznámení, které bylo žalobci doručeno dne 14.4.2015, resp. do 30 dnů od konání přezkumného jednání.

[15] Dne 3.6.2010 uzavřeli Dlužníci (jako objednatelé) se společností Ekonomické stavby s.r.o. (jako zhotovitelem, jednajícím svým jednatelem Davidem anonymizovano ), Smlouvu o budoucí smlouvě o dílo, podle které měla být mezi objednateli a zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, spočívající ve výstavbě rodinného domu. Dlužníci se zavázali, že do 30 dnů od uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zaplatí objednateli zálohu ceny díla ve výši 170.000,-Kč.

[16] Dne 25.6.2010 uzavřeli Dlužníci s Davidem anonymizovano (žalobcem) Smlouvu o půjčce, kterou se David anonymizovano zavázal Dlužníkům půjčit částku 170.000,-Kč na zaplacení výše uvedené zálohy. Splatnost půjčky byla sjednána dne 28.2.2011. Pro případ nevrácení půjčky byla sjednána smluvní pokuta ve výši 68.000,-Kč. K zajištění zaplacení uvedené půjčky, smluvní pokuty a dále smluvního úroku se Dlužníci zavázali vystavit vlastní směnku na částku 256.034,-Kč. Půjčené peníze byly dne 2.7.2010 v souladu se Smlouvou zaslány společnosti Ekonomické stavby s.r.o., jako záloha ceny díla. Dlužníci žalobci vrátili půjčenou částku 170.000,-Kč dne 21.8.2014. Smluvní pokutu dosud nezaplatili.

[17] Okresní soud v Kladně dne 21.5.2014 rozhodl ve věci sporné smluvní pokuty ze Smlou- vy o půjčce tak, že zamítl žalobu, kterou se žalobce po Dlužnících domáhal jejího zapla- cení. V odůvodnění předmětného rozsudku pak uvedl, že ujednání o smluvní pokutě ve výši 68.000,-Kč je absolutně neplatné pro rozpor s dobrými mravy . Soud konstatoval, že ujednaná smluvní pokuta představuje 40 % výše jistiny, zatímco za mravné lze považovat takové ujednání o smluvní pokutě, které představuje nejvýše 20 % jistiny. K odvolání žalobce byl citovaný rozsudek potvrzen odvolacím soudem, který se zcela ztotožnil s právním hodnocením neplatnosti ujednání o smluvní pokutě, jak jej provedl okresní soud. Dovolání žalobce bylo Nejvyšším soudem ČR odmítnuto, když se do- volací soud ztotožnil se závěry okresního i krajského soudu o neplatnosti ujednání o smluvní pokutě ve Smlouvě.

V. Právní úprava

[18] Podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona 3 věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Podle odst. 2 citovaného ustanovení v žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této

3 zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon )

pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. Podle odst. 3 citovaného ustanovení vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199.

[19] Podle ust. § 39 starého občanského zákoníku je neplatný právní úkon, který svým obsa- hem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům.

[20] S ohledem na dobu uzavření Dohody jsou, ve smyslu shora citovaného ustanovení, na daný vztah aplikovatelné právní předpisy účinné v době jejího uzavření, tedy starý občanský zákoník.

VI. Právní posouzení věci

[21] Skutkový děj je mezi účastníky nesporný. Spor naopak panuje (pouze) při právním hodnocení ujednání o smluvní pokutě. Ta byla ve Smlouvě sjednána v jednorázové výši 68.000,-Kč pro případ jakéhokoliv prodlení se splácením zajištěné půjčky. Skutečnost, že Dlužníci v prodlení se splácením zajištěné půjčky byli, je mezi účastníky nesporná.

[22] Při zkoumání platnosti ujednání o smluvní pokutě z hlediska dobrých mravů (§ 39 starého občanského zákoníku) je nutno uvážit funkce smluvní pokuty, kterými jsou funkce preventivní, uhrazovací a sankční. V souvislosti s výší smluvní pokuty je třeba, aby pokuta zahrnovala všechny škody, jejichž vznik v konkrétním vztahu s porušením určité smluvní povinnosti lze očekávat, a musí mít dostatečnou, nikoliv však přemrště- nou výši. Přiměřenost výše smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě je proto v dané věci nutno posuzovat především z pohledu zajištěné povinnosti platit dohodnuté splátky.

[23] Soud se v této věci shoduje se všemi výše uvedenými soudy (včetně a zejména soudu Nejvyššího), které již v totožné věci absolutní neplatnost ujednání o smluvní pokutě konstatovali, a to ze stejných důvodů.

[24] Jak dále správně uvedl Nejvyšší soud ČR ve výše citovaném usnesení, je nepřiléhavá obrana žalobce, odkazuje-li na některá rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, neboť odkazovaná rozhodnutí se vztahují k ujednání o smluvní pokutě, stanovené procentní výší za každý den prodlení, nejčastěji 0,1 až 0,5 % denně. Třebaže je možné, že při dlouhodobém prodlení takto stanovená smluvní pokuta přesáhne svojí výší 40 % jistiny, je situace odlišná. V posuzovaném případě je 40% smluvní pokuta stanoven již za první den prodlení. Nárok na její zaplacení tak vzniká v této výši nezávisle na tom, jak dlouhé prodlení bude. Platnost ujednání je třeba posuzovat ke dni jeho sjednání, nikoliv až v závislosti na možném budoucím chování účastníků Smlouvy. Neplatnost předmětného ujednání je absolutní-tedy od počátku-a toto ujednání je proto neplatné dokonce bez ohledu na to, zda se vůbec Dlužníci do prodlení dostanou. Jinak řečeno, sporné ujednání

by bylo absolutně neplatné i za situace, kdy by Dlužníci půjčku vrátili řádně a včas a do prodlení by se vůbec nedostali.

[25] Z uvedeného důvodu je takto sjednaná smluvní pokuta absolutně neplatná pro rozpor s ust. § 39 starého občanského zákoníku, nárok na její zaplacení tak žalobci nemohl nikdy vzniknout, a žalobce na její zaplacení proto nemá nárok. Z uvedeného důvodu soud rozhodl, jak je uvedeno v bodě I. výroku tohoto rozsudku. Je-li neplatné ujednání o smluvní pokutě, žalobci na její zaplacení nikdy nemohl vzniknout nárok, pročež mu nemohl vzniknout nárok ani na zaplacení úroků z prodlení z této smluvní pokuty. Proto se zamítavá část výroku vztahuje i na příslušenství smluvní pokuty v podobě úroků z prodlení.

VII. Náklady řízení

[26] O nákladech řízení rozhodl soud podle ust. § 151 odst. l za použití ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., podle něhož soud přizná náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva tomu účastníku, který měl ve věci plný úspěch, a to proti tomu účastníku, který ve věci úspěch neměl. Soud proto přiznal náhradu nákladů řízení ve výši 12.342,-Kč žalovanému, když náklady řízení se sestávají: ze sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby ve výši 3.100,-Kč (vypočtené z tarifní hodnoty 50.000,-Kč podle ust. § 9 odst. 4 písm. c) ve spojení s ust. § 7 Advokátního tarifu 4), přičemž žalobce učinil 3 úkony právní služby (§ 11 odst. 1 Advokátního tarifu): -převzetí a příprava zastoupení -písemné podání soudu ze dne 9.7.2015 -účast na jednání soudu dne 22.9.2015 ze 3 režijních paušálů po 300,-Kč jako náhrady hotových výdajů (§ 13 odst. 3 Advokátního tarifu) za každý úkon právní služby, jak jsou uvedeny v předchozím bodě a z daně z přidané hodnoty 21 % z nákladů řízení ve výši 2.142,-Kč (§ 137 odst. 3 o.s.ř.). Lhůta k plnění byla podle ust. § 160 odst. l o.s.ř. určena třídenní, s povinností plnit k rukám advokátky podle ust. § 149 odst. l o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je- li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné tele- faxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písem-

4 vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Advokátní tarif )

ným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.). Nebude-li povinnost stanovená rozsudkem splněna dobrovolně, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.) nebo exekuční návrh (§ 37 exekučního řádu 5).

V Praze dne 22. září 2015

Tomáš Jirmásek, v.r. soudce

Za správnost vyhotovení: Jana Beranová

5 zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů