66 ICm 637/2017
Jednací číslo: 66 ICm 637/2017-63 (KSPH 66 INS 14481/2016)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško, ve věci

žalobce: DIELSIANA s.r.o., IČO: 26728699 se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha zast. Mgr. Petrem Ťopkou, advokátem, ČAK 9415 se sídlem Malátova 17, Praha 5 proti

žalovaný: JUDr. Pavel Čížkovský, IČO: 66210089 se sídlem Bratří Čapků 23, 101 00 Praha 10 insolvenční správce dlužníka Zbrojovka Březnice a.s., IČO 25706195, se sídlem Počápská 557, Březnice a

žalobce: JUDr. Pavel Čížkovský, IČO: 66210089 se sídlem Bratří Čapků 23, 101 00 Praha 10 insolvenční správce dlužníka Zbrojovka Březnice a.s., IČO 25706195, se sídlem Počápská 557, Březnice proti

žalovaný: DIELSIANA s.r.o., IČO: 26728699 se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha zast. Mgr. Petrem Ťopkou, advokátem, ČAK 9415 se sídlem Malátova 17, Praha 5

o žalobě na určení pravosti pohledávky

a

o žalobě na určení neúčinnosti právního jednání dlužníka

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Venhodová isir.justi ce.cz

takto :

I. Určuje se, že právní jednání dlužníka spočívající v tom, že dne 31.10.2014 písemně co do důvodu a výše uznal dluh dlužníka Zbrojovka Březnice, a.s. vůči svému věřiteli Technometra Český Brod, s.r.o. z titulu smluv o půjčce sjednaných s původním věřitelem BODY INTERNATIONAL, spol. s r.o., IČ: 45317721 (nyní PERSUAL, s.r.o.), je vůči věřitelům dlužníka Zbrojovka Březnice, a.s., neúčinné.

II. Určuje se, že pohledávka žalobce-věřitele, DIELSIANA s.r.o., IČ: 26728699, se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, za dlužníkem Zbrojovka Březnice, a.s., IČ: 25706195, se sídlem Počápská 557, 262 72 Březnice, označená jako dílčí pohledávka č.P2 v celkové výši 2.043.415,55 Kč není po právu.

III. Určuje se, že pohledávka žalobce-věřitele, DIELSIANA s.r.o., IČ: 26728699, se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, za dlužníkem Zbrojovka Březnice, a.s., IČ: 25706195, se sídlem Počápská 557, 262 72 Březnice, označená jako dílčí pohledávka č. P4 v celkové výši 3.311.915,-Kč je po právu.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

1. Žalobce DIELSIANA s.r.o. (dále jen DIELSIANA) se svojí žalobou ze dne 20.1.2017 domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že pohledávka žalobce-věřitele, DIELSIANA s.r.o., za dlužníkem Zbrojovka Březnice, a.s., označená jako dílčí pohledávka č.P2 v celkové výši 2.043.415,55 Kč je po právu a rovněž tak, že je po právu pohledávka žalobce-věřitele, DIELSIANA s.r.o., za dlužníkem Zbrojovka Březnice, a.s., označená jako dílčí pohledávka č. P4 v celkové výši 3.311.915,-Kč.

2. To s ohledem na skutečnost, že ze strany insolvenčního správce došlo na zvláštním přezkumném jednání dne 12.1.2017

3. Žalobce DIELSIANA s.r.o. ohledně dílčí pohledávky č. 2 uváděl, že se jedná o neuhrazené půjčky, které byly poskytnuty dlužníkovi právním předchůdcem společnosti DIELSIANA s.r.o., společností BODY INTERNATIONAL, spol. s r.o., IČO 45317721. Pohledávky ze smluv o půjčce byly ze společnosti BODY INTERNATIONAL, spol. s r.o. postoupeny na společnost Technometra Český Brod s.r.o., IČO 28877705, se sídlem Na výsluní 201/13, Praha 10, která je následně postoupila na společnost DIELSIANA s.r.o..

4. Ohledně dílčí pohledávky č. 4 žalobce DIELSIANA s.r.o. uváděl, že se jedná o neuhrazené smluvní pokuty vzniklé v důsledku nesplácení úvěru, poskytnutého dlužníkovi společností SANO, a.s., IČO 24256765. Společnost SANO, a.s. nesplácený úvěr zesplatnila a pohledávky ze smluvních pokut následně postoupila na společnost

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Venhodová

Technometra Český Brod s.r.o., IČO 28877705, která je následně postoupila na společnost DIELSIANA s.r.o.

5. Pokud se jedná o žalobu žalobce JUDr. Pavla Čížkovského, insolvenčního správce dlužníka Zbrojovka Březnice a.s., proti společnosti DIELSIANA s.r.o., žalobce (insolvenční správce) se domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že právní jednání dlužníka spočívající v tom, že dne 31.10.2014 písemně co do důvodu a výše uznal dluh dlužníka Zbrojovka Březnice, a.s. vůči svému věřiteli Technometra Český Brod, s.r.o. z titulu smluv o půjčce sjednaných s původním věřitelem BODY INTERNATIONAL, spol. s r.o., IČ: 45317721 (nyní PERSUAL, s.r.o.), je vůči věřitelům dlužníka Zbrojovka Březnice, a.s., neúčinné.

6. Žalobce (insolvenční správce) uváděl, že ze strany dlužníka došlo dne 31.10.2014 k písemnému uznání promlčeného dluhu ze smluv o půjčkách, dle žalobce (insolvenčního správce ) se jednalo o neúčinný právní úkon, zvýhodňující jednoho z věřitelů. K tomu žalobce (insolvenční správce uváděl) že v daném případě k uznání dluhu došlo v době, kdy jediným akcionářem dlužníka byla společnost Technometra Český Brod, s.r.o. a jediný akcionář byl tak osobou, tvořící s dlužníkem koncern. Žalobce (insolvenční správce) uváděl, že nezpochybňuje právo dlužníka uznat dluh co do důvodu a výše s účinky, které zákon s takovým právním úkonem spojuje. Dle žalobce (insolvenčního správce) je ale třeba přihlédnout k tomu, když dlužník uzná svůj dluh v situaci, kdy je v úpadku a současně tak činí ve vztahu k dluhu již promlčenému. Pro posouzení, zda je takovýto úkon zvýhodňujícím úkonem je třeba porovnat, jakého plnění by se věřiteli dostalo, nebyl-li by takovýto úkon učiněn. V daném případě by, nedošlo-li by k uznání dluhu, se insolvenční správce dovolal promlčení a pohledávku popřel, v důsledku čehož by se přihlášenému věřiteli nedostalo ničeho. V případě promlčeného dluhu, uznaného dlužníkem by ale tento dluh byl uspokojován poměrně se všemi ostatními přihlášenými pohledávkami (v pořadí nezajištěných pohledávek). Uvedené poměrné plnění by se tak dělo na úkor ostatních přihlášených věřitelů.

7. Řízení ve výše uvedených dvou věcech byla spojena ke společnému řízení usnesením ze dne 17.7.2017.

8. Ve věci bylo jednáno ve dnech 24.10.2017 a 5.12.2017, k důkazu byly provedeny následující listinné důkazy: Insolvenční návrh dlužníka ze dne 16.6.2016 KSPH 66 INS 14481/2016-A-1, Usnesení KS v Praze č.j. KSPH 66 INS 14484/2016-A-12 ze dne 3.8.2016, Přihláška pohledávky věřitele č. 14 DIELSIANA ze dne 3.10.2016, Doplnění a oprava přihlášky pohledávky věřitele č. 14 ze dne 1.11.2016, Doplnění přihlášky věřitele č. 14 ze dne 14.12.2016, Daňový doklad č. JD536-2014-00211 ze dne 23.4.2014, dodavatel SANO, a.s. odběratel Zbrojovky Březnice, a.s., Faktura-daňový doklad ze dne 23.4.2014 č. FV594-2014/00007 dodavatel SANO, a.s. odběratel Zbrojovka Březnice, Vyúčtování úroků z prodlení č. FV591-2014/00076 ze dne 8.5.2014 dodavatel SANO, a.s., odběratel Zbrojovka Březnice, Vyúčtování úroků z prodlení č. FV591-2014/00077 ze dne 8.5.2014 dodavatel SANO, a.s., odběratel Zbrojovka Březnice, Vyúčtování smluvní pokuty č. FV592-2014/00077 ze dne 8.5.2014 dodavatel SANO, a.s., odběratel Zbrojovka Březnice Vyúčtování smluvní pokuty č. FV592-2014/00076 ze dne 8.5.2014 dodavatel SANO, a.s., odběratel Zbrojovka Březnice, Faktura-daňový doklad ze dne 11.4.2014 č. FV593- 2014/00006 dodavatel SANO, a.s. odběratel Zbrojovka Březnice, Splátkový kalendář ke smlouvě o úvěru č. 6130057 ze dne 9.4.2013, věřitel SANO, a.s., úpadce Zbrojovka Březnice, Spárovací doklad č. SD561-2014/00007 ze dne 3.6.2014, dodavatel SANO, a.s. odběratel Zbrojovka Březnice, Rozpad dlužných částek č. JD536, Dodatek č. 1 ke

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Venhodová

smlouvě o úvěru č. 6130057 ze dne 10.4.2013, Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru č. 6130057 ze dne 15.11.2013, Splátkový kalendář ke smlouvě o úvěru č. 6130057 ze dne 21.11.2013, Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 6130057 ze dne 29.11.2013, Protokol o zvláštním přezkumném jednání ze dne 12.1.2017 č.l. B-20, Vyrozumění o popření vykonatelné pohledávky insolvenčním správcem č.l. B-24, Smlouva o úvěru č. 6130057 ze dne 10.4.2013 mezi SANO, a.s. (věřitel) a Zbrojovka Březnice, a.s. (dlužník), Smlouva o půjčce ze dne 21.8.2014 půjčující DIELSIANA, s.r.o. vypůjčitel Zbrojovka Březnice, a.s., Smlouva o půjčce ze dne 7.11.2014 půjčující DIELSIANA, s.r.o. vypůjčitel Zbrojovka Březnice, a.s., Smlouva o půjčce ze dne 21.4.2015 půjčující DIELSIANA, s.r.o. vypůjčitel Zbrojovka Březnice, a.s., Smlouva o půjčce ze dne 18.3.2015 půjčující DIELSIANA, s.r.o. vypůjčitel Zbrojovka Březnice, a.s., Smlouva o půjčce ze dne 9.6.2014 půjčující DIELSIANA, s.r.o. vypůjčitel Zbrojovka Březnice, a.s. Smlouva o půjčce ze dne 19.5.2015 půjčující DIELSIANA, s.r.o. vypůjčitel Zbrojovka Březnice, a.s., Smlouva o postoupení pohledávek ze dne 29.5.2014 mezi BODY INTERNATIONAL, s.r.o. (postupitel) a Technometra Český Brod, s.r.o. (postupník), Smlouva o postoupení pohledávek ze dne 3.6.2014 uzavřená mezi SANO, a.s. (postupitel) a Technometra Český Brod, s.r.o. (postupník), Faktura č. 1511000386 (opravný daňový doklad) dodavatel ABUS CR, s.r.o., odběratel Zbrojovka Březnice, a.s., Uznání dluhu ze dne 31.10.2014, dlužník Zbrojovka Březnice, a.s., Úplný výpis z OR dlužníka, Přihláška věřitele č. 2 VZP ČR, Přihláška věřitele č. 12 ČSSZ, Přihláška věřitele Technometra Český Brod, a.s., Usnesení KSPH 66 INS 14481/2016-P-13-3 ze dne 19.5.2017 (ukončení účasti věřitele č. 13 v insolvenčním řízení), Dohoda o úhradě dluhu ve splátkách ze dne 10.9.2014 (VZP věřitel, dlužník Zbrojovka Březnice), Žádost v povolení úhrady dlužného pojistného ve splátkách, Žádost o prominutí penále, Dohoda o úhradě dluhu ve splátkách, Protokol o jednání ze dne 22.6.2015 (OSSZ Příbram), Protokol o jednání ze dne 25.9.2015 (OSSZ Příbram), Kniha závazků Zbrojovka Březnice, a.s. ke dni 22.1.2016, Kniha závazků Zbrojovka Březnice, a.s. 6.4.2016, Smlouva o půjčce Zbrojovka Březnice dlužník, BODY INTERNATIONAL věřitel 23.2.2004, Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 30.4.2004, Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 2.1.2006, Dodatek č. 3 ke smlouvě o půjčce ze dne 29.12.2006, Dodatek č. 4 ke smlouvě o půjčce ze dne 28.12.2007, Dodatek č. 5 ke smlouvě o půjčce ze dne 29.12.2008, Smlouva o půjčce Zbrojovka Březnice, a.s. ze dne 31.3.2004, Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 31.12.2004, Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 2.1.2006, Dodatek č. 3 ke smlouvě o půjčce ze dne 29.12.2006, Dodatek ke smlouvě o půjčce ze dne 28.12.2007, Dodatek ke smlouvě o půjčce ze dne 29.12.2008, Smlouva o půjčce Zbrojovka Březnice dlužník, BODY INTERNATIONAL věřitel ze 17.5.2004, Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 2.1.2006, Dodatek č. 3 ke smlouvě o půjčce ze dne 29.12.2006, Dodatek č. 4 ke smlouvě o půjčce ze dne 28.12.2007, Dodatek č. 5 ke smlouvě o půjčce ze dne 29.12.2008, Smlouva o půjčce Zbrojovka Březnice dlužník, BODY INTERNATIONAL věřitel ze dne 1.9.2004, Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 2.1.2006, Dodatek č. 3 ke smlouvě o půjčce ze dne 29.12.2006, Dodatek č. 4 ke smlouvě o půjčce ze dne 28.12.2007, Dodatek č. 5 ke smlouvě o půjčce ze dne 29.12.2008, Smlouva o půjčce Zbrojovka Březnice dlužník, BODY INTERNATIONAL věřitel z 12.10.2004, Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 29.12.2006, Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 2.1.2006, Dodatek č. 3 ke smlouvě o půjčce ze dne 28.12.2007, Dodatek č. 4 ke smlouvě o půjčce ze dne 28.12.2008, Smlouva o půjčce Zbrojovka Březnice dlužník, BODY INTERNATIONAL věřitel 26.8.2005, Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 2.1.2006, Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 29.12.2006, Dodatek ke smlouvě o půjčce ze dne 28.12.2007, Dodatek ke smlouvě o půjčce ze dne 29.12.2008, Smlouva Zbrojovka Březnice dlužník, BODY INTERNATIONAL věřitel 15.12.2005, Dodatek ke smlouvě o půjčce ze dne 2.1.2006, Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 28.12.2007, Smlouva o půjčce

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Venhodová

Zbrojovka Březnice dlužník, BODY INTERNATIONAL věřitel 15.12.2005, Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 2.1.2006, Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 29.12.2006, Dodatek č. 3 ke smlouvě o půjčce ze dne 28.12.2007, Dodatek č. 4 ke smlouvě o půjčce ze dne 29.12.2008, Přehled půjček úroků pohledávek dlužníka ke dni 31.12.2008, žádost o odsouhlasení závazku společnosti BODY INTERNATIONAL ze dne 7.3.2012 a 22.2.2011, Odsouhlasení závazků Zbrojovky Březnice, a.s. ke dni 31.12.2009, smlouva o půjčce ze dne 17.5.2004 spolu s pokladními doklady a s dodatkem k této smlouvě o půjčce č. 3,4,5, Dodatek č. 1 ze dne 31.12.2004, ke smlouvě o půjčce ze dne 27.5.2004, Dodatek č. 2 ze dne 2.1.2006, ke smlouvě o půjčce ze dne 27.5.2004 (č. 1020040527), Dodatek č. 3 ze dne 29.12.2006, ke smlouvě o půjčce ze dne 17.5.2004 (č. 1020040527), Dodatek č. 4 ze dne 28.12.2007, ke smlouvě o půjčce ze dne 17.5.2004 (č. 1020040517), Dodatek č. 5 ze dne 29.12.2008, ke smlouvě o půjčce ze dne 17.5.2004 (č. 1020040517), Výdajový pokladní doklad-vyplaceno Zbrojovka Březnice dne 17.5.2004 357.000,-Kč, Účetní doklad ze dne 28.5.2004-opravy na strojích ve firmě, úplný výpis z Obchodního rejstříku společnosti TECHNOMETRA Český Brod a.s..

9. Podle § 3 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. (dále jen IZ) je dlužník v úpadku, jestliže má více věřitelů a peněžité závazky po delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost"). Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud. Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-Ii se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat. O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

10. Podle § 235 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. (dále jen IZ) neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí.

11. Podle § 236 odst. 1, 2 IZ neúčinnosti právního úkonu není dotčena jeho platnost; v insolvenčním řízení, je však dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů, náleží do majetkové podstaty. Není-li vydat do majetkové podstaty původní dlužníkovo plnění z neúčinného právního úkonu, musí být poskytnuta rovnocenná náhrada.

12. Podle § 237 odst. 1 IZ povinnost vydat do majetkové podstaty dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů mají osoby, v jejichž prospěch byl neúčinný právní úkon učiněn, nebo které z něho měly prospěch.

13. Podle § 239 odst. 1 IZ odporovat právním úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, i když nejde o osobu s dispozičními oprávněními, a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty. Jestliže v době zahájení

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Venhodová

insolvenčního řízení probíhá o téže věci na základě odpůrčí žaloby jiné osoby, nelze v něm až do skončení insolvenčního řízení pokračovat.

14. Podle § 239 odst. 3 IZ insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne.

15. Podle § 239 odst. 4 IZ dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů náleží do majetkové podstaty právní mocí rozhodnutím, kterým bylo odpůrčí žalobě vyhověno. Tím není dotčeno právo insolvenčního správce v případě, že šlo o peněžité plnění, nebo že má jít o peněžitou náhradu za poskytnuté plnění, požadovat odpůrčí žalobou vedle určení neúčinnosti dlužníkova právního úkonu i toto peněžité plnění nebo peněžitou náhradu plnění. Vylučovací žaloba není přípustná.

16. Podle § 240 odst. 1,2,3 IZ právním úkonem bez přiměřeného plnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. Právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. Právnímu úkonu bez přiměřeného protiplnění lze odporovat, byl-li učiněn v posledních třech letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a nebo v době jednoho roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby.

17. Podle ustanovení § 241 odst. 1 IZ zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu.

18. Podle ustanovení § 241 odst. 2 IZ zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku.

19. Podle ustanovení § 241 odst. 3 IZ zvýhodňujícími právními úkony jsou zejména úkony, kterými dlužník

a) splnil dluh dříve, než se stal splatným, b) dohodl změnu nebo nahrazení závazku ve svůj neprospěch, c) prominul svému dlužníku splnění dluhu nebo jinak dohodl anebo umožnil zánik či nesplnění svého práva, d) poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku, ledaže jde o vznik zajištění v důsledku změn vnitřního obsahu zastavené věci hromadné.

20. Podle ustanovení § 241 odst. 4 IZ zvýhodňujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Venhodová

21. Podle ustanovení § 241 odst. 5 IZ zvýhodňujícím právním úkonem není

a) zřízení zajištění závazku dlužníka, obdržel-li za ně dlužník současně přiměřenou protihodnotu, b) právní úkon učiněný za podmínek obvyklých v obchodním styku, na základě kterého dlužník obdržel přiměřené protiplnění nebo jiný přiměřený majetkový prospěch, a to za předpokladu, že nešlo o úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníkovi blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, a že osoba, v jejíž prospěch byl úkon učiněn, nemohla ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník je v úpadku, nebo že by tento úkon mohl vést k úpadku dlužníka, c) právní úkon, který dlužník učinil za trvání moratoria nebo po zahájení insolvenčního řízení za podmínek stanovených tímto zákonem.

22. Podle ustanovení § 2053 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen obč. zák.) uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá.

23. Podle ustanovení § 653 odst. 1 obč.zák. bylo-li právo již promlčeno a uznal-li dlužník svůj dluh, nárok se obnoví a počne běžet nová promlčecí lhůta ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne určené doby.

24. Podle § 544 zákona č. 40/1964 Sb. (dále jen OZ) sjednají-li strany pro případ porušení smluvní povinnosti smluvní pokutu, je účastník, který tuto povinnost poruší, zavázán pokutu zaplatit, i když oprávněnému účastníku porušením povinnosti nevznikne škoda. Smluvní pokutu lze sjednat jen písemně a v ujednání musí být určena výše pokuty nebo stanoven způsob jejího určení.

25. Podle § 79 odst. 1,2 zákona č. 90/2012 (dále jen ZOK) jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení (dále jen řízená osoba ) jinou osobou nebo osobami (dále jen řídící osoba ) tvoří s řídící osobou koncern. Jednotným řízením je vliv řídící osoby na činnost řízené osoby sledující za účelem dlouhodobého prosazování koncernových zájmů v rámci jednotné politiky koncernu koordinaci a koncepční řízení alespoň jedné z významných složek nebo činností v rámci podnikání koncernu.

26. Dle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (dále jen ZKV ), jestliže byl prohlášen konkurs, jsou vůči věřitelům neúčinné právní úkony dlužníka, provedené v posledních šesti měsících před podáním návrhu na prohlášení konkursu anebo po podání tohoto návrhu do prohlášení konkursu, kterými na sebe přejímá svému majetku nepřiměřené závazky.

27. Z provedeného dokazování měl soud za prokázané, že mezi právním předchůdcem žalobce DIELSIANA a společností BODY INTERNATIONAL, spol. s r.o., IČO 45317721 byly uzavřeny následující smlouvy o půjčce s následující výší jistiny, kdy tyto půjčky byly splaceny v níže uvedené výši, k čemuž se vztahovalo žalobcem DIELSIANA níže vyčíslené příslušenství -Smlouva o půjčce č. 820040223 ze dne 23.2.2004 ve znění Dodatků ke Smlouvě-půjčka ve výši 1.000.000 Kč poskytnuta dne 23.2.2004, splatnost dne 31.12.2009, úhrada jistiny ke dni 19.4.2013:-úrok z poskytnuté půjčky ve výši 1,4 % p.a. z částky 1.000.000 Kč od 23.2.2004 (den poskytnutí půjčky) do 19.4.2013 (den úhrady jistiny půjčky), tj. 128.263,01 Kč,-úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. z částky

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Venhodová

1.000.000 Kč od 1.1.2010 do 19.4.2013, tj. 253.536,32 Kč. Příslušenství k této půjčce celkem ve výši 381.799,33 Kč. -Smlouva o půjčce č. 920040331 ze dne 31.3.2004 ve znění Dodatků ke Smlouvě-půjčka ve výši 35.000 Kč poskytnuta dne 31.3.2004, splatnost dne 31.12.2009, úhrada jistiny ke dni 19.4.2013:-úrok z poskytnuté půjčky byl dle Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 9.11.2015 postoupen na věřitele toliko v rozsahu částky 1.339,34 Kč.-úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. z částky 35.000 Kč od 1.1.2010 do 19.4.2013, tj. 8.873,77 Kč. Příslušenství k této půjčce celkem ve výši 10.213,11 Kč. -Smlouva o půjčce č. 1020040517 ze dne 17.5.2004 ve znění Dodatků ke Smlouvě- půjčka ve výši 357.000 Kč poskytnuta dne 17.5.2004, splatnost dne 31.12.2009, úhrada jistiny ke dni 19.4.2013:-úrok z poskytnuté půjčky ve výši 1,4 % p.a. z částky 357.000 Kč od 17.5.2004 (den poskytnutí půjčky) do 19.4.2013 (den úhrady jistiny půjčky), tj. 44.639,67 Kč,-úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. z částky 357.000 Kč od 1.1.2010 do 19.4.2013, tj. 90.512,47 Kč. Příslušenství k této půjčce celkem ve výši 135.152,14 Kč. -Smlouva o půjčce č. 1120040901 ze dne 1.9.2004 ve znění Dodatků ke Smlouvě-půjčka ve výši 357.000 Kč poskytnuta dne 1.9.2004, splatnost dne 31.12.2009, úhrada jistiny ke dni 19.4.2013:-úrok z poskytnuté půjčky ve výši 2,1 % p.a. z částky 357.000 Kč od 1.9.2004 (den poskytnutí půjčky) do 19.4.2013 (den úhrady jistiny půjčky), tj. 64.761,76 Kč,-úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. z částky 357.000 Kč od 1.1.2010 do 19.4.2013, tj. 90.512,47 Kč. Příslušenství k této půjčce celkem ve výši 155.274,23 Kč. -Smlouva o půjčce č. 1220041012 ze dne 12.10.2004 ve znění Dodatků ke Smlouvě- půjčka ve výši 300.000 Kč poskytnuta dne 12.10.2004, splatnost dne 31.12.2009, úhrada jistiny ke dni 19.4.2013:-úrok z poskytnuté půjčky ve výši 2,1 % p.a. z částky 300.000 Kč od 12.10.2004 (den poskytnutí půjčky) do 19.4.2013 (den úhrady jistiny půjčky), tj. 53.713,97 Kč,-úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. z částky 300.000 Kč od 1.1.2010 do 19.4.2013, tj. 76.060,90Kč. Příslušenství k této půjčce celkem ve výši 129.774,87 Kč. -Smlouva o půjčce č. 2620050826 ze dne 26.8.2005 ve znění Dodatků ke Smlouvě- půjčka ve výši 200.000 Kč poskytnuta dne 26.8.2005, splatnost dne 31.12.2009, částečná úhrada jistiny ve výši 70.193,--Kč ke dni 26.5.2014:-úrok z poskytnuté půjčky ve výši 1,05 % p.a. z částky 200.000 Kč od 26.8.2005 (den poskytnutí půjčky) do 26.5.2014 (den částečné úhrady jistiny půjčky), tj. 18.387,95 Kč,-úrok z poskytnuté půjčky ve výši 1,05 % p.a. z částky 129.807 Kč od 27.5.2014 do 3.8.2016 (den rozhodnutí o úpadku-ust. § 170 IZ), tj. 2.987,34 Kč,-úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. z částky 200.000 Kč od 1.1.2010 do 26.5.2014, tj. 66.236,58 Kč,-úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. z částky 129.807 Kč od 27.5.2014 do 3.8.2016, tj. 20.057,85 Kč. Příslušenství k této půjčce celkem ve výši 107.669,72 Kč. -Smlouva o půjčce č. 2820051215 ze dne 15.12.2005 ve znění Dodatků ke Smlouvě- půjčka ve výši 266.501 Kč poskytnuta dne 15.12.2005, splatnost dne 31.12.2008, částečná úhrada jistiny ve výši 63.450,--Kč ke dni 11.5.2014:-úrok z poskytnuté půjčky ve výši 1,4 % p.a. z částky 266.501 Kč od 15.12.2005 (den poskytnutí půjčky) do 11.5.2014 (den částečné úhrady jistiny půjčky), tj. 31.381,41 Kč,-úrok z poskytnuté půjčky ve výši 1,4 % p.a. z částky 203.051 Kč od 12.5.2014 do 3.8.2016 (den rozhodnutí o úpadku-ust. § 170 IZ), tj. 6.347,43 Kč,-úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. z částky 266.501 Kč od 1.1.209 do 11.5.2014, tj. 111.132,20 Kč,-úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 142/1994 Sb. z částky 203.051 Kč od 12.5.2014 do 3.8.2016, tj. 31.963,84 Kč. Příslušenství k této půjčce celkem ve výši 180.824,88 Kč. -Smlouva o půjčce č. 2920051215 ze dne 15.12.2005 ve znění Dodatků ke Smlouvě- půjčka ve výši 1.000.000 Kč poskytnuta dne 15.12.2005, splatnost dne 31.12.2009,

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Venhodová

částečná úhrada jistiny ve výši 400.000 Kč: Na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 9.11.2015 bylo věřiteli postoupeno příslušenství této pohledávky v podobě úroku z poskytnuté půjčky toliko v rozsahu částky 83.839,27 Kč. Příslušenství k této půjčce celkem ve výši 83.839,27 Kč.

28. Výše uvedené vyplývalo z tvrzení žalobce DIELSIANA a z dokazování provedeného jednotlivými smlouvami o půjčkách a dodatcích k těmto smlouvám, soud měl tak za prokázánu celkovou výši jistiny 858.868,-Kč a celkovou výši příslušenství 1.184.547,55,- Kč, celkem tedy 2.043.415,55,-Kč.

29. Z uznání dluhu ze dne 31.10.2014, které učinil dlužník vůči společnosti Technometra Český Brod s.r.o., na kterou společnost BODY INTERNATIONAL, spol. s r.o. výše uvedené pohledávky převedla smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 29.5.2014, měl soud za prokázané, že dlužník svůj závazek z výše uvedených půjček vůči předchůdci žalobce DIELSIANA (společnosti Technometra Český Brod s.r.o.) uznal co do důvodu a výše. Tato skutečnost (existence pohledávek a uznání dluhu provedené dlužníkem) nebyla ani ze strany žalovaného insolvenčního správce JUDr. Pavla Čížkovského zpochybňována. V rámci jeho žaloby o určení neúčinnosti bylo tvrzeno, že předmětné právní jednání dlužníka (uznání dluhu dne 31.10.2014) je vůči věřitelům dlužníka neúčinné, když uznání dluhu bylo zvýhodňujícím právním úkonem.

30. Z dokazování rovněž vyplynulo, že ke dni uznání dluhu byla společnost Technometra Český Brod s.r.o. jediným akcionářem dlužníka, Pokud se jedná o námitku žalovaného DIELSIANA ohledně koncernu společnosti Technometra Český Brod a.s. a dlužníka, s ohledem na skutečnost, že v době uznání dluhu (31.10.2014) byl jediným členem představenstva (dlužníka) a jediným jednatelem společnosti Technometra Český Brod a.s. Ing. Vladimír Štych, narozený 7. října 1952, měl tím soud existenci koncernu za prokázanou. Byla tak splněna podmínka úkonu, učiněného dlužníkem v době, kdy byl tento v úpadku ve smyslu § 241 odst. 2 IZ. Soud má rovněž za to, že uznáním dluhu došlo ve smyslu § 241 odst. 3 písm. b) k úkonu, kterým dlužník změnil závazek ve svůj neprospěch.

31. V souvislosti s lhůtou, v rámci které lze odporovat zvýhodňujícímu právnímu úkonu ve smyslu § 241 odst. 4 IZ nelze přehlédnout nelze ani skutečnost, že ke dni uznání dluhu se již dlužník zřejmě nalézal v úpadkové situaci, což vyplývá z přehledu závazků, ze samotného insolvenčního návrhu dlužníka, ve kterém tento uváděl existenci závazků splatných v druhé polovině roku 2014 (věřitel KVARTER s.r.o., věřitel RENOMIA, a.s.) a se zápisů z jednání s VZP ČR a OSSZ Příbram, ze kterých vyplývala neschopnost dlužníka dostát svým závazkům.

32. Pokud se jedná o část žaloby žalobce DIELSIANA, kde tento žádal, aby soud rozhodl, že je po právu pohledávka ve výši 3.311.915,-Kč, přihlášená jako dílčí pohledávka P 4, zde měl soud za prokázané, že mezi právním předchůdcem žalobce DIELSIANA, společností Sano, a.s. a dlužníkem byla dne 10.4.2013 uzavřena smlouva o úvěru č. 6130057ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.4.2013, dodatku č. 2 ze dne 15.11.2013 a dodatku č. 3 ze dne 29.11.2013. Sjednaná výše úvěru činila 11.300.000,-Kč. Pro případ nesplácení úvěru byla sjednána smluvní pokuta (čl. 6.4. všeobecných smluvních podmínek), která činila pro případ prodlení 1-9 dní 0,07% z neuhrazené úvěrové splátky a neuhrazeného poplatku za správu úvěru za každý den prodlení, pro případ prodlení 10-20 dní 0,15% z neuhrazené úvěrové splátky a neuhrazeného poplatku za správu úvěru za každý den prodlení a pro případ prodlení 21-více dní 0,2% z neuhrazené úvěrové splátky a

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Venhodová

neuhrazeného poplatku za správu úvěru za každý den prodlení. Vzhledem k tomu, že úvěr nebyl ze strany dlužníka řádně splácen, došlo ze strany společnosti Sano, a.s. k odstoupení od smlouvy o úvěru (ze strany dlužníka bylo odstoupení, datované dne 8.4.2014 převzato dne 23.4.2014) a dlužník byl vyzván ke splacení úvěru. Pohledávky z této smlouvy o úvěru byly následně postoupeny ze strany společnosti Sano, a.s. na společnost Technometra Český Brod s.r.o. (smlouva o postoupení pohledávky ze dne 3.6.2014) a dále na žalobce DIELSIANA (smlouva o postoupení pohledávky ze dne 27.9.2016).

33. Z tvrzení žalobce DIELSIANA, které nebylo zpochybňováno žalovaným JUDr. Pavlem Čížkovským a z vyčíslení smluvních pokut (faktura č. FV594-2014/00007 na částku 3.179.762,-Kč, FV592-2014/00076 na částku 32.711,-Kč, FV591-2014/00076 na částku 40.942,-Kč a FV593-2014/00006 na částku 8.500,-Kč měl soud za prokázanou celkovou výši smluvních pokut 3.311.915,-Kč

34. S ohledem na výše uvedené tedy soud vyhověl žalobě JUDr. Pavla Čížkovského v části týkající se neúčinnosti uznání dluhu, když dle názoru soudu uznáním dluhu došlo ve smyslu § 241 odst. 1 ke zvýhodnění žalovaného DIELSIANA, resp. jeho právního předchůdce, neboť v důsledku uznání dluhu ze strany dlužníka bylo znemožněno insolvenčnímu správci vznést námitku promlčení a v důsledku toho by se ostatním věřitelům dostalo méně, než v případě, bylo-li by možné se promlčení dovolat.

35. Pokud se pak jedná o žalovaným DIELSIANA namítané rozhodnutí NS ČR sp.zn. 29 Odo 1663/2006, ust. § 15 odst. 1 písm. d) ZKV, kterým argumentuje žalovaný, stanoví neúčinnost právních úkonů, kterými dlužník přejímá nové nepřiměřené závazky, a Nejvyšší soud tedy dospěl k závěru, že toto ustanovení lze použít pouze na vznik nových závazků, nikoli tedy na uznání existujícího promlčeného dluhu. Na rozdíl od ustanovení § 15 ZKV stanoví ust. § 241 odst. 1 IZ neúčinnost právních úkonů (jednání), v jehož důsledku se dostane některému z věřitelů na úkor ostatních více, než by činilo jeho uspokojení, pokud by takového úkonu nebylo, tedy toto ustanovení již neomezuje neúčinné právní úkony pouze na nové dlužníkovým odporovaným jednáním vzniknuvší závazky, ale na jakékoli právní úkony, resp. jednání. Tento výklad pak také potvrzuje dikce ust. § 241 odst. 3 písm. b) IZ, které obsahuje demonstrativní výčet neúčinných právních jednání, mezi které počítá mimo jiné změnu závazku ve svůj (dlužníkův) neprospěch. Vzhledem k uvedenému má tak soud za to, že žalovaným citované rozhodnutí Nejvyššího soudu již nelze v podmínkách insolvenčního zákona použít.

36. Uznání promlčeného dluhu je tak dle ust. § 241 odst. 1 IZ zcela jistě právním jednáním, v důsledku kterého se jednomu věřiteli, jehož promlčená pohledávka byla dlužníkem uznána, dostane více, a to na úkor ostatních věřitelů, jelikož pokud by takového uznání nebylo, insolvenční správce by měl možnost promlčenou pohledávku účinně popřít (a nebyla by tedy již v konkursu uspokojována) a namísto promlčené pohledávky uspokojit z výtěžku prodeje majetkové podstaty ostatní věřitele.

37. Pokud se jedná o část žaloby týkající se dílčí pohledávky P 4, tvořenou smluvními pokutami, soud neshledal nepřiměřenou jejich výši, jakož ani okolnosti při jejich uzavírání, které by se příčily dobrým mravům, když žalobce pak ani takovouto skutečnost netvrdil. Vzhledem k tomu, že obě smluvní strany byly podnikatelé, lze předpokládat větší schopnost porozumět obsahu smlouvy a nelze dlužníkovi poskytovat ochranu v rozsahu, jako by mohla přicházet v úvahu v případě jeho postavení jako spotřebitele.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Venhodová

38. Je třeba také zmínit, že na nepřiměřenost smluvní pokuty nelze usuzovat z její celkové výše, je-li důsledkem prodlení a s tím spojeným navyšováním této smluvní pokuty s ohledem na dobu trvání prodlení, když dlužník mohl růstu celkové výše smluvní pokuty zabránit splněním své povinnosti. S přihlédnutím k této skutečnosti a s ohledem k tomu, že na straně dlužníka byl podnikatel, nelze předpokládat, že by si dlužník nebyl vědom svých závazků. Byť podmínky úvěrových smluv byly pro dlužníka tvrdé, soud tyto neshledává v rozporu s dobrými mravy, dlužníkovi byly známé a ten si musel být vědom následků, v případě neplnění ze smlouvy.

39. V daném případě nelze ve vztahu k dlužníkovi ani přehlédnout motivační funkci sjednaných smluvních pokut, když soud nepředpokládá, že by úvěrová smlouva byla ze strany dlužníka uzavírána bez přihlédnutí k podmínkám ve smlouvách sjednaných. V opačném případě by pak totiž bylo možné dovozovat od počátku srozumění dlužníka s neuhrazením jeho závazků.

40. S ohledem na výše uvedené soud rozhodl jak je uvedeno ve výroku tohoto rozsudku.

41. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl ve smyslu § 142 odst.2 o.s.ř. tak, že žádnému z účastníků řízení náhradu nákladů řízení nepřiznal, když poměr úspěchu a neúspěchu ve věci byl u účastníků vyrovnaný a účastník JUDr. Pavel Čížkovský náhradu nákladů řízení nepožadoval.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání prostřednictví Krajského soudu v Praze.

Praha 12. prosince 2017

Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Petra Venhodová