66 ICm 4290/2014
66 ICm 4290/2014-45 (KSPH 66 INS 17459/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem nám. Kinských 5, Praha 5, rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško v právní věci žalobce Mgr. Petra Brože, IČ71471766, se sídlem: Ke Krči 517/32A, 147 00 Praha, insolvenčního správce dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Černolice 12, 252 10, proti žalovanému Private Capital Invest a.s., IČ 24784877, se sídlem: Křenova 438/7, 162 00 Veleslavín, zast. JUDr. Veronikou Fryšákovou Šimánkovou, advokátkou, se sídlem Tomkova 57/27, Olomouc o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Žaloba ve znění, pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení pod P2/1, na majetek dlužníka v celkové výši 1.000.372,85,-Kč, není ve výši 410.710,- Kč po právu, s e z a m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Od ůvo d ně n í:

Žalobce se svým návrhem domáhal, aby soud rozhodl, že pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení pod P2/1, na majetek dlužníka v celkové výši 1.000.372,85,-Kč, není ve výši 410.710,-Kč po právu.

K věci se vyjadřoval žalovaný, který uváděl, že je sice pravdou, že ze strany dlužníka došlo k plnění v částce 410.710,-Kč, tato částka ale byla zaúčtována v souladu s úvěrovou smlouvou a o tuto částku tak byl ponížen celkový závazek dlužníka. Žalovaný tak uváděl, že dlužníkem uhrazená celková částka ve výši 410.710,-Kč byla odečtena od celkového závazku dlužníka a věřitelem (žalovaným) uplatněná pohledávka č. 1 ve výši 1.000.372,85,-Kč je vyčíslená již po odečtení částky 410.710,-Kč.

K důkazu byly provedeny:

-insolvenční spis KS Praha sp. zn. KSPH 66 INS 17459/2014 -smlouva o podnikatelském úvěru ze dne 12.08.2011 -zástavní smlouva ze dne 12.08.2011 -notářský zápis NZ1664/2011, N1733/2011, sepsaný JUDr. Helenou Divišovou -výpis s katastru nemovitostí LV 60 k. ú. Černolice -exekuční příkaz č.j. 167EX50483/13-16, ze dne 14.8.2013, vydaný soudním exekutorem JUDr. Igorem Ivanko. -dohoda o způsobu poskytnutí podnikatelského úvěru -pokladní doklady

Soud po posouzení provedených důkazů ve smyslu § 132 o.s.ř., kdy důkazy hodnotil podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti, dospěl k závěru, že žaloba není po právu.

Soud vycházel zejména ze skutečnosti, že mezi žalobcem a žalovaným byla dne 12.8.2011 uzavřena smlouva o podnikatelském úvěru ve smyslu ustanovení § 497 a násl. obchodního zákoníku. Dlužník ve výše uvedené smlouvě o úvěru prohlásil, že je podnikatelem v oboru zednictví, tato skutečnost byla rovněž prokazována i výpisem z živnostenského rejstříku. Předmětem smlouvy o úvěru bylo poskytnutí úvěru dlužníku, úvěr měl být poskytnut ve výši 812.000,.Kč a dlužník se jej zavázal splatit nejpozději do 12.8.2013 s tím, že za poskytnutí úvěru byl sjednán úrok ve výši 12,5% ročně z částky 812.000,-Kč za každý započatý rok, po který by měl být úrok splácen. Smluvní strany se dohodly, že dnem splatnosti každé jednotlivé splátky přirůstá tomu odpovídající část úroků a stává se jistinou, stejně tak jako se jistinou stává nesplacená část úroků v případě zesplatnění závazku z této úvěrové smlouvy. Za poskytnutí úvěru byla rovněž sjednána úplata ve výši 30% z částky 812.000,-Kč. Pro případ prodlení se splácením úvěru byla dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,2% za každý započatý den prodlení. Splacení úvěru bylo dohodnuto ve 240 měsíčních splátkách po 12.857,-Kč (poslední splátka pak 12.777,-Kč). Nebyl-li by dodržen ze strany dlužníka splátkový kalendář, uvedený v úvěrové smlouvě, stal se podle smlouvy splatným celý závazek dle smlouvy a dlužník byl povinen zaplatit dlužníku dosud nesplacenou část úvěru, dosud nesplacenou část úplaty za poskytnutí úvěru a dosud nesplacenou část ročního

úroku za rok, ve kterém došlo k zesplatnění úvěru. Pro případ prodlení s úhradou výše uvedeného byla sjednána smluvní pokuta ve výši 15% z částky 812.000,-Kč. Ze strany žalobce byl žalovanému předmětný úvěr poskytnut, a to v částkách 270.000,-Kč, 500.000,-Kč a 42.000,-Kč, výše uvedené částky byly ze strany věřitele dlužníkovi poukázány na účty, uvedené v dohodě o způsobu poskytnutí podnikatelského úvěru ze dne 12.8.2011. Za účelem zajištění splacení pohledávek věřitele (žalobce) uzavřeli spolu věřitel s dlužníkem dne 12.8.2011 zástavní smlouvu, na jejímž základě došlo ke zřízení zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka. Pro případ, došlo-li by po uzavření zástavní smlouvy k zahájení řízení na katastru nemovitostí ohledně zápisu poznámky o exekučním řízení, zavázal se dlužník uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 10% z částky 812.000,-Kč, tzn. částku 81.200,-Kč.

Stejného dne, tj. 12.8.2011, došlo rovněž k sepsání notářského zápisu JUDr. Helenou Divišovou, notářkou se sídlem v Hradci králové (NZ 1664/2011, N 1733/2011), obsahujícího dohodu o svolení k vykonatelnosti notářského zápisu, obsahujícího výše uvedené závazky dlužníka (žalovaného) v souvislosti s poskytnutým úvěrem.

Ve věci bylo jednáno ve dnech 26.3.2015, 11.6.2015 a 18.6.2015, dlužník (žalovaný) se k žádnému jednání nedostavil, neomluvil se.

Po právní stránce soud věc posoudil ve smyslu § 497 a následující zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník.

Z provedeného dokazování měl tedy soud za prokázané, že žalobce uzavřel spolu s žalovaným smlouvu o podnikatelském úvěru, na jehož základě žalobce dlužníkovi poskytl úvěr ve výši 812.000,-Kč, dlužník se zavázal úvěr splatit způsobem a za podmínek, uvedených v úvěrové smlouvě, jak je uvedeno výše. Za účelem zajištění splacení dluhu dlužníka vůči věřiteli byla uzavřena zástavní smlouva k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka. Úvěr byl ze strany dlužníka zcela vyčerpán.

Dlužník úvěr řádně nesplácel, v důsledku toho došlo k zesplatnění úvěru. Na pohledávku dlužníka byla ze strany věřitele započtena úhrada dlužníka ve výši 410.710,-Kč (prvních 11 splátek do dne zesplatnění úvěru-140.427,-Kč, poté dílčí platby za období srpen 2012 až červen 2014 v celkové výši 270.283,-Kč). Soud pak měl za prokázané, že věřitelem přihlášená pohledávky za dlužníkem P2/1, činí částku 1.000.372,85,-Kč, když tato se skládá neuhrazeného a zesplatněného úvěru, který ke dni podání přihlášky do insolvenčního řízení činil 847.890,-Kč a příslušenství ve výši 152.482,85,-Kč, představující zákonný úrok z prodlení za období od 15.8.2012 do 8.9.2014.

Vzhledem k výše uvedenému tedy soud žalobě vyhověl v plném rozsahu.

Pokud se jedná o dlužníkova tvrzení ohledně toho, že fakticky byl uzavřen spotřebitelský úvěr, nikoliv úvěr podnikatelský ve smyslu obchodního zákoníku, k těmto soud nepřihlédl. To vzhledem k tomu, když z provedených důkazů nic takového nevyplývalo a dlužník sám ani neuvedl žádné skutečnosti, toto jeho tvrzení prokazující, ani se nedostavil jednání a nevyužil možnosti takovéto skutečnosti při jednání uvést.

Pokud se jedná o náklady řízení, ve smyslu § 202 IZ soud úspěšnému žalovanému nepřiznal náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 18. června 2015 Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Petra Venhodová