66 ICm 4077/2014
66 ICm 4077/2014-60 (KSPH 66 INS 17459/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem nám. Kinských 5, Praha 5, rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško v právní věci žalobce Private Capital Invest a.s., IČ 24784877, se sídlem: Křenova 438/7, 162 00 Veleslavín, zast. JUDr. Veronikou Fryšánkovou Šimánkovou, advokátkou, se sídlem Tomkova 57/27, Olomouc, proti žalovanému Tomáši anonymizovano , anonymizovano , IČ 67402658, bytem Černolice 12, 252 10 Černolice o určení popřené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že dílčí pohledávka žalobce číslo 4 přihlášky pořadového čísla P2 ve výši 81.200,-Kč, žalobcem řádně přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka žalovaného Tomáše anonymizovano , anonymizovano , IČ 674 02 658, bytem Černolice 12, 252 10 Černolice, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 66 INS 17459/2014, přihlášená jako pohledávka nezajištěná majetkem dlužníka a nevykonatelná, je pohledávkou p o p r á v u e x i s t u j í c í.

II. Žalovaný je povinnen žalobci uhradit náhrady nákladů řízení ve 16.943,-Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobce.

Odůvodnění:

Žalobce se svým návrhem domáhal, aby soud rozhodl, že jeho dílčí pohledávka č. 4 ve výši 81.200,-Kč, přihlášená do insolvenčního řízení ve věci dlužníka Tomáše anonymizovano , RČ 670208/0022, IČ 67402658, bytem Černolice 12, 252 10 Černolice, vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 66 INS 17459/2014, přihlášená jako pohledávka nezajištěná majetkem dlužníka a nevykonatelná, je pohledávkou po právu existující. Žalobce uváděl, že se jedná o smluvní pokutu, upravenou v zástavní smlouvě, uzavřené mezi žalobcem a žalovaným, kdy smluvní pokuta byly sjednána pro případ, bylo-li by po podpisu výše uvedené zástavní smlouvy zahájeno řízení o zápisu poznámky o exekučním řízení ve vztahu k nemovitostem, které byly obsaženy ve výše uvedené zástavní smlouvě, a nebylo-li by do 1 měsíce od zápisu takovéto poznámky v katastru nemovitostí zahájeno nové řízení o výmazu této poznámky. Vzhledem k tomu, že poté, co došlo k uzavření zástavní smlouvy bylo u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, zahájeno řízení o zápisu zástavního exekutorského práva, vznikl tak žalobci nárok na sjednanou smluvní pokutu.

K věci se vyjadřoval žalovaný svým podáním ze dne 30.1.2015, v rámci popíral nárok žalobce na smluvní pokutu a uváděl, že smlouva o podnikatelském úvěru ze dne 12.8.2011 a notářský zápis ze dne 12.8.2011 jsou neplatnými právními úkony, když uzavřením podnikatelského úvěru došlo k poškození žalovaného, neboť pokud se jednalo o úvěr, který byl dlužníkovi poskytnut, byl to úvěr spotřebitelský. Dlužník ve svém podání připouštěl, že dostal od věřitele půjčku, to ale jako spotřebitel. Tuto půjčku dlužník hradil řádně a včas až do okamžiku, kdy mu byl vlivem exekuce zablokován bankovní účet, a věřiteli nebylo odesláno několik měsíčních úhrad. Dlužník se tak dostal dle jeho názoru do prodlení nikoliv jeho zaviněním.

K důkazu byly provedeny:

-insolvenční spis KS Praha sp. zn. KSPH 66 INS 17459/2014 -smlouva o podnikatelském úvěru ze dne 12.08.2011 -zástavní smlouva ze dne 12.08.2011 -notářský zápis NZ1664/2011, N1733/2011, sepsaný JUDr. Helenou Divišovou -výpis s katastru nemovitostí LV 60 k. ú. Černolice -exekuční příkaz č.j. 167EX50483/13-16, ze dne 14.8.2013, vydaný soudním exekutorem JUDr. Igorem Ivanko.

Soud po posouzení provedených důkazů ve smyslu § 132 o.s.ř., kdy důkazy hodnotil podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti, dospěl k závěru, že žaloba je po právu.

Soud vycházel zejména ze skutečnosti, že mezi žalobcem a žalovaným byla dne 12.8.2011 uzavřena smlouva o podnikatelském úvěru ve smyslu ustanovení § 497 a násl. obchodního zákoníku. Dlužník ve výše uvedené smlouvě o úvěru prohlásil, že je podnikatelem v oboru zednictví, tato skutečnost byla rovněž prokazována i výpisem z živnostenského rejstříku. Předmětem smlouvy o úvěru bylo poskytnutí úvěru dlužníku, úvěr měl být poskytnut ve výši 812.000,.Kč a dlužník se jej zavázal splatit nejpozději do 12.8.2013 s tím, že za poskytnutí úvěru byl sjednán úrok ve výši 12,5% ročně z částky 812.000,-Kč za každý započatý rok, po který by měl být úrok splácen. Smluvní strany se dohodly, že dnem splatnosti každé jednotlivé splátky přirůstá tomu odpovídající část úroků a stáva se jistinou, stejně tak jako se jistinou stává nesplacená část úroků v případě zesplatnění závazku z této úvěrové smlouvy. Za poskytnutí úvěru byla rovněž sjednána úplata ve výši 30% z částky 812.000,-Kč. Pro případ prodlení se splácením úvěru byla dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,2% za každý započatý den prodlení. Splacení úvěru bylo dohodnuto ve 240 měsíčních splátkách po 12.857,-Kč (poslední splátka pak 12.777,-Kč). Nebyl-li by dodržen ze strany dlužníka splátkový kalendář, uvedený v úvěrové smlouvě, stal se podle smlouvy splatným celý závazek dle smlouvy a dlužník byl povinen zaplatit dlužníku dosud nesplacenou část úvěru, dosud nesplacenou část úplaty za poskytnutí úvěru a dosud nesplacenou část ročního úroku za rok, ve kterém došlo k zesplatnění úvěru. Pro případ prodlení s úhradou výše uvedeného byla sjednána smluvní pokuta ve výši 15% z částky 812.000,-Kč. Ze strany žalobce byl žalovanému předmětný úvěr poskytnut, a to v částkách 270.000,-Kč, 500.000,-Kč a 42.000,-Kč, výše uvedené částky byly ze strany věřitele dlužníkovi poukázány na účty, uvedené v dohodě o způsobu poskytnutí podnikatelského úvěru ze dne 12.8.2011. Za účelem zajištění splacení pohledávek věřitele (žalobce) uzavřeli spolu věřitel s dlužníkem dne 12.8.2011 zástavní smlouvu, na jejímž základě došlo ke zřízení zástavního práva k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka. Pro případ, došlo-li by po uzavření zástavní smlouvy k zahájení řízení na katastru nemovitostí ohledně zápisu poznámky o exekučním řízení, zavázal se dlužník uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 10% z částky 812.000,-Kč, tzn. částku 81.200,-Kč. Stejného dne, tj. 12.8.2011, došlo rovněž k sepsání notářského zápisu JUDr. Helenou Divišovou, notářkou se sídlem v Hradci králové (NZ 1664/2011, N 1733/2011), obsahujícího dohodu o svolení k vykonatelnosti notářského zápisu, obsahujícího výše uvedené závazky dlužníka (žalovaného) v souvislosti s poskytnutým úvěrem.

Ve věci bylo jednáno ve dnech 7.5.2015, 11.6.2015 a 18.6.2015, dlužník (žalovaný) se k žádnému jednání nedostavil, neomluvil se.

Po právní stránce soud věc posoudil ve smyslu § 497 a následující zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník.

Z provedeného dokazování měl tedy soud za prokázané, že žalobce uzavřel spolu s žalovaným smlouvu o podnikatelském úvěru, na jehož základě žalobce dlužníkovi poskytl úvěr ve výši 812.000,-Kč, dlužník se zavázal úvěr splatit způsobem a za podmínek, uvedených v úvěrové smlouvě, jak je uvedeno výše. Za účelem zajištění splacení dluhu dlužníka vůči věřiteli byla uzavřena zástavní smlouva k nemovitostem ve vlastnictví dlužníka.

Soud měl rovněž za prokázané, že po poskytnutí úvěru došlo ke zřízení exekutorského zástavního práva k nemovitostem, které byly předmětem výše uvedené zástavní smlouvy. Tato skutečnost vyplývala z exekučního příkazu soudního exekutora JUDr. Igora Ivanko, ze dne 14.8.2013, č.j. 167 EX 50483/13-16.

S ohledem na výše uvedené tedy soud dospěl k závěru, že ve smyslu čl. V. zástavní smlouvy, uzavřené mezi žalobcem a žalovaným, pohledávka žalobce za žalovaným na uhrazení částky 81.200,-Kč z titulu smluvní pokuty je po právu.

Pokud se jedná o dlužníkova tvrzení ohledně toho, že fakticky byl uzavřen spotřebitelský úvěr, nikoliv úvěr podnikatelský ve smyslu obchodního zákoníku, k těmto soud nepřihlédl. To vzhledem k tomu, když z provedených důkazů nic takového nevyplývalo a dlužník sám ani neuvedl žádné skutečnosti, toto jeho tvrzení prokazující, ani se nedostavil jednání a nevyužil možnosti takovéto skutečnosti při jednání uvést.

Vzhledem k výše uvedenému tedy soud žalobě vyhověl v plném rozsahu.

Pokud se jedná o náklady řízení, s ohledem na úspěch žalobce ve věci soud uložil žalovanému uhradit žalobci náhradu nákladů řízení v celkové výši 16.943,-Kč, když tyto se skládají ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 5.000,-Kč, odměny za 3 úkony po 2.500,-Kč dle § 9 a § 7 vyhl. č. 177/1996 Sb. (dále jen vyhláška ), 3 režijních paušálů dle § 13 odst. 3vyhlášky po 300,-Kč, jízdné ve smyslu § 13 odst. 1 vyhlášky v celkové výši 900,-Kč, náhrada za promeškaný čas dle § 14 odst. 3 vyhláška v celkové výši 1.000,-Kč, cestovné z Olomouce do Prahy ve výši 470,43,-Kč a 21% DPH.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 18. června 2015 Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Petra Venhodová