66 ICm 2754/2016
Jednací číslo: 66 ICm 2754/2016-21 (KSPH 66 INS 9671/2016)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško, ve věci žalobce Insolvenční správci, v.o.s., IČ: 22800085, se sídlem Vlašimská 1925, 256 01 Benešov, insolvenční správce dlužníka Zdeňky anonymizovano , anonymizovano , bytem Čs. Armády 3133, 272 01 Kladno, proti žalovanému JUDr. Petru Kociánovi, soudnímu exekutorovi, IČ: 60531355, se sídlem Krakovská 1363/12, 110 00 Praha 1

o žalobě na určení pravosti pohledávky,

takto:

I. Žaloba ve znění ,,určuje se, že pohledávka žalovaného ve výši 8.047,-Kč, která byla uplatněna přihláškou evidovanou pod pořadovým č. 1 v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPH 66 INS 9671/2016 ve věci dlužníka: Zdeňka anonymizovano , nar. 24.04.1970, IČ 74872974, bytem Čs. armády 3133, 272 01 Kladno,, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění :

Žalobce se svojí žalobou domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že vykonatelná pohledávka žalovaného ve výši 8.047,-Kč, která byla uplatněna přihláškou evidovanou pod pořadovým č. 1 v rámci insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPH 66 INS 9671/2016 ve věci dlužníka: Zdeňka anonymizovano , nar. 24.04.1970, IČ 74872974, bytem Čs. armády 3133, 272 01 Kladno, není po právu.

Výše uvedenou pohledávku insolvenční správce popřel na přezkumném jednání konaném dne 30.6.2016, žaloba byla podána 2.8.2016.

Ve věci bylo jednáno dne 27.10.2016, dokazování bylo provedeno spisem KS Praha KPSH 66 INS 9671/2016 a přihláškou žalovaného do insolvenčního řízení včetně příloh.

Z provedeného dokazování vyplynulo, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení dlužnice Zdeňky anonymizovano pohledávku ve výši 8.047,-Kč, když tato pohledávka je tvořena náklady exekuce vedené žalovaným, tato částka se skládá z odměny exekutora ve výši 3.000,-Kč, nákladů exekutora ve výši 3.500,-Kč, náhrady za doručení písemnosti exekutorem ve výši 150,-Kč a DPH ve výši 1.397,-Kč.

Žalobce uváděl, že důvodem popření žalovaným přihlášené pohledávky byla skutečnost, že žalovaný v rámci exekučního řízení ničeho nevymohl a nevznikl mu tak nárok na náhradu nákladů exekuce.

Podle § 44 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2010 (dále jen "exekuční řád"), soud usnesením nařídí exekuci a jejím provedením pověří exekutora do 15 dnů, jestliže jsou splněny všechny zákonem stanovené předpoklady pro nařízení exekuce, jinak návrh zamítne. Soud nařídí exekuci, aniž by stanovil, jakým způsobem má být exekuce provedena. Podle odst. 6 písm. e) téhož ustanovení obsahuje usnesení o nařízení exekuce mj. označení povinnosti, která má být exekucí vymožena, včetně povinnosti k úhradě nákladů exekuce.

Podle § 87 odst. 3 exekučního řádu hradí náklady exekuce exekutorovi povinný. Podle odst. 4 téhož ustanovení náklady exekuce a náklady oprávněného vymůže exekutor na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce, a to některým ze způsobů určených k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky. Podle § 88 odst. 1 exekučního řádu náklady exekuce a náklady oprávněného určuje exekutor v příkazu k úhradě nákladů exekuce, který doručí oprávněnému a povinnému.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen "insolvenční zákon"), je se zahájením insolvenčního řízení spojen ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést.

Podle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Pokud se jedná o náklady exekuce, právní úpravu nákladů exekuce, upravenou v § 87 až § 89 exekučního řádu je třeba vykládat v souvislosti s obecnou úpravou nákladů řízení o výkon rozhodnutí, upravenou v ustanoveních § 270 a § 271 občanského soudního řádu. Procesní stranou, které svědčí plný úspěch ve věci, je oprávněný, neboť nařízením exekuce (pověřením exekutora jejím provedením ve smyslu § 43a exekučního řádu) bylo jeho návrhu vyhověno. Platí, že nařízení exekuce se vztahuje i na povinnost k úhradě nákladů exekuce a nákladů oprávněného, bez toho, že by již zde byly specifikovány.

Soudní exekutor tak má nárok na úhradu nákladů exekuce zásadně povinným, a to již od okamžiku nařízení exekuce (okamžiku, kdy byl jejím provedením exekučním soudem pověřen), s výjimkou situací, kdy je třeba za, v řízení úspěšného, účastníka namísto oprávněného považovat povinného (např. byla-li by exekuce zastavena z důvodu spočívajícího na straně oprávněného). Příkaz k úhradě nákladů exekuce ve smyslu § 88 odst. 1 exekučního řádu, je rozhodnutím, jímž je s ohledem na průběh předmětného exekučního řízení autoritativně určena konkrétní výše nákladů exekuce, nikoli rozhodnutím, které by teprve zakládalo povinnost povinného k jejich úhradě, neboť tato povinnost povinnému vznikla již nařízením exekuce. K tomu soud odkazuje na rozhodnutí Ústavního soudu III. ÚS 282/06 a IV. ÚS 3250/14.

S ohledem na výše uvedené tedy soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozsudku a žalobu v plném rozsahu zamítl.

Pokud se jedná o náhradu nákladů řízení, tuto soud nepřiznal žádnému z účastníků řízení, když úspěšný žalovaný náhradu nákladů řízení nepožadoval.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 3. listopadu 2016

Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Petra Venhodová