66 ICm 2174/2017
1

66 ICm 2174/2017-67 (KSPH 36 INS 16896/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem nám. Kinských 5, Praha 5, rozhodl samosoudcem Mgr. Jaroslavem Vaško v právní věci

žalobce: Lilly Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem: Meadowbrook Ave N 22275, 550 73 Scandia, Spojené státy americké zast.: Mgr. Jiřím Kokešem, advokátem, se sídlem Na Flusárně 168, 261 01 Příbram III

a

žalovaný: Mgr. Renata Bárková, IČO: 66249961, sídlem Za Rybníčkem 799, 252 43 Průhonice, insolvenční správkyně dlužníka Vlasty anonymizovano , anonymizovano , bytem Za Rybníčkem 799, 252 43 Průhonice

o vyloučení majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Žaloba, kterou se žalobkyně domáhala, aby soud rozhodl tak, že z majetkové podstaty dlužníka se vylučuje spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/12 vzhledem k celku, -pozemku parcelní číslo 88/2 zahrada v katastrálním území Nová Ves pod Pleší zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracoviště Příbram na listu vlastnictví číslo 360, -budovy č.p. 213 v obci a části obce Nová Ves pod Pleší, v katastru nemovitostí nezapsané, postavené na pozemku parcelní číslo 88/2 zahrada s e z a m í t á.

Shodu s prvopisem potvrzuje Radka Vegrichtová isir.justi ce.cz

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 589,14 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

1. Žalobkyně se svojí žalobou ze dne 27.4.2017 domáhala, aby soud rozhodl tak, že z majetkové podstaty dlužníka se vylučuje spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/12 vzhledem k celku, a to k pozemku parcelní číslo 88/2 zahrada v katastrálním území Nová Ves pod Pleší zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracoviště Příbram na listu vlastnictví číslo 360 a k budově č.p. 213 v obci a části obce Nová Ves pod Pleší, v katastru nemovitostí nezapsané, postavené na pozemku parcelní číslo 88/2 zahrada.

2. Důvodem žaloby byla skutečnost, když insolvenční správkyně (žalovaná) sepsala do majetkové podstaty dlužnice výše uvedené nemovitosti, a to ke dni 9.12.2016, to v souvislosti s proběhlým dědickým řízením po zemřelé Vlastě anonymizovano , anonymizovano , zemřelé 28.1.2015, dědické řízení vedeno u Okresního soudu v Příbrami pod sp.zn. 25 D 150/2015.

3. Žalovaná s žalobou nesouhlasila, k této se vyjádřila svým podáním ze dne 29.7.2017. V rámci svého vyjádření žalovaná uváděla, že žalobkyně uplatňuje své vlastnické právo k předmětnému spoluvlastnickému podílu na základě výsledku dědického řízení vedeného u Okresního soudu v Příbrami sp. zn. 25 D 150/2015, kdy v rámci tohoto dědického řízení byla na základě usnesení Okresního soudu v Příbrami, č.j. 25 D 150/2015-82 ze dne 1.9.2015, schválena dohoda zákonných dědiček (Alexandra Rezková, Vlasta anonymizovano a žalobkyně) o rozdělení pozůstalosti po jejich matce, paní Vlastě anonymizovano , anonymizovano a zemřelé dne 28.1.2015. Žalovaná uváděla, že k úmrtí zůstavitelky došlo v době trvání účinků schváleného oddlužení dlužnice (Vlasty anonymizovano plněním splátkového kalendáře-oddlužení plněním splátkového kalendáře bylo schváleno dne 28.1.2013). Předmětem dědictví po zůstavitelce byl mj. spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 na předmětných nemovitostech, dědičkami zůstavitelky ze zákona byly její 3 dcery (Alexandra Rezková, Vlasta anonymizovano a žalobkyně). Zůstavitelka zanechala závěť ze dne 14.10.2014, podle které měly podíl zůstavitelky ve výši id.1/2 na nemovitostech nabýt dlužnice (Vlasta anonymizovano a Alexandra Rezková), každá jednou polovinou. V době dědického řízení o pozůstalosti po zůstavitelce již žalobkyně byla (a doposud je) vlastnicí druhé poloviny předmětných nemovitostí, a to jako výsledek dědického řízení po Karlu anonymizovano , otci dlužnice a žalobkyně a manželovi zůstavitelky, a to dle usnesení Okresního soudu v Příbrami č.j. 25D 618/2013-72 ze dne 9.10.2013, v rámci kterého byla uzavřena dědická dohoda mezi žalobkyní a zůstavitelkou. Z toho důvodu (žalobkyni se v rámci dědického řízení po jejím otci dostalo většího podílu na nemovitostech, než by jí příslušelo ze zákona) již žalobkyně nebyla uvedena jako dědic podílu na zbývající části nemovitostí v závěti zůstavitelky (jak bylo uvedeno v této závěti). V rámci dědického řízení ohledně majetku zůstavitelky Vlasty anonymizovano ( sp.zn. 25 D 150/2015) vznikl mezi dlužnicí, žalobkyní a Alexandrou Rezkovou spor o pravost závěti, který následně skončil tím, že pozůstalé dcery shodně prohlásily, že závěť zůstavitelky nelze považovat za platný projev její poslední a tyto vzaly na vědomí (dcery), že nastupují jako dědičky ze zákona rovným dílem. Žalovaná tak měla za to, že jednání všech dcer bylo důsledkem jejich shodného postupu ve snaze zkrátit věřitele dlužnice.

4. Ve věci bylo jednáno ve dnech 14.9.2017, 9.1.2018 a 18.1.2018, k důkazu byl přečten úmrtní list Vlasty anonymizovano , rozené Kolářové, usnesení č.j. 25 D 150/2015-3, protokol o předběžném

Shodu s prvopisem potvrzuje Radka Vegrichtová

šetření č.j. 25 D 150/2015, Nd 50/2015, záznam o nahlédnutí do spisu (Vlasta anonymizovano ) spolu s žádostí o vyhotovení kopie ze závěti č.l. 35 notářského spisu, opis závěti zůstavitelky Vlasty anonymizovano , protokol o zjištění stavu a obsahu závěti 25 D 150/2015, Nd 50/2015, usnesení OS Příbram 25 D 618/2013-72 (č.l. 30-31 dědického spisu), odborné vyjádření o ceně nemovitosti znalce Ing. Zdeňka Maříka, nesouhlas se závětí ze dne 21.6.2015 č.l. 47 (notářského spisu), protokol o jednání v notářské kanceláři ze dne 14.8.2015, a ze dne 1.9.2015, usnesení OS Příbram ze dne 1.9.2015, sp. zn. 25 D 150/2015-82, usnesení KS v Praze sp. zn. KSPH 36 INS 16896/2012-B-10, ohlášení věcného práva do Katastru nemovitostí ze dne 19.10.2015, usnesení KS v Praze sp. zn. 36 INS 16896/2012-A-11, usnesení KS v Praze sp. zn. 36 INS 16896/2012-B- 23, soupis majetkové podstaty ze spisu 36 INS 16896/2012-B-25, B-26, vyrozumění o zahrnutí do majetkové podstaty, oznámení o výsledku reklamačního řízení-doklad o doručení oznámení do soupisu majetkové podstaty.

5. Podle § 224 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) insolvenční správce, který zapíše do soupisu věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáleží dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje práva, která to vylučují, do soupisu poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu uplatňuje své právo. Tuto osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá osvědčení. Osvědčení musí vždy obsahovat i uvedení důvodu, pro který insolvenční správce tento majetek sepsal. Podle § 224 odst. 2 IZ vyrozumění podle odstavce 1 musí obsahovat i poučení o možnosti podat vylučovací žalobu a o následcích zmeškání lhůty k podání vylučovací žaloby; náležitosti tohoto vyrozumění stanoví prováděcí právní předpis.

6. Podle § 225 odst. 1 IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. podle § 225 odst. 2 IZ žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.

8. Podle § 412 odst. 2 IZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vykonává insolvenční správce dohled nad činností dlužníka. O výsledcích své činnosti pravidelně informuje insolvenční soud a věřitelský výbor. Podle § 412 odst. 3 IZ právní úkon, kterým dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl. Má se za to, že dlužník, který za trvání účinků schválení oddlužení neodmítne dědictví, uplatnil výhradu soupisu.

9. Předmětné nemovitosti byly ze strany insolvenčního správce zahrnuty do soupisu majetkové podstaty ke dni 9.12.2016, o této skutečnost byla žalobkyně vyrozuměna přípisem žalované ze dne 20.2.2017, toto vyrozumění bylo žalobkyni doručeno dne 31.3.2017 (jak vyplývá z textu podané žaloby), případně dne 1.4.2017 (jak vyplývá z výsledku reklamačního řízení, provedeného Českou poštou, s.p.). Žaloba byla podána dne 28.4.2017, byla tedy podána ve třicetidenní lhůtě ve smyslu § 225 odst. 2 IZ, žaloba byla podána včas.

10. Z provedeného dokazování měl soud za prokázané, že dne 28.1.2015 došlo k úmrtí Vlasty anonymizovano , anonymizovano , matky dlužnice Vlasty anonymizovano , jejíž insolvenční řízení bylo zahájeno dne 13.7.2012 (usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 13.7.2012, č.j. KSPH 36 INS

Shodu s prvopisem potvrzuje Radka Vegrichtová

16896/2012-A-3). Oddlužení dlužnice bylo povoleno usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 29.8.2012, č.j. KSPH 36 INS 16896/2012-A-11 a schváleno usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 28.1.2013, č.j. KSPH 36 INS 16896/2012-B-10. V řízení o pozůstalosti zůstavitelky Vlasty anonymizovano bylo rozhodnuto usnesením Okresního soudu v Příbrami ze dne 1.9.2015 pod č.j. 25D 150/2015-82, tedy za trvání účinků schváleného oddlužení dlužnice Vlasty anonymizovano . Z uvedeného usnesení Okresního soudu v Příbrami ze dne 1.9.2015 pod č.j. 25D 150/2015-82 a ze závěti zůstavitelky, nalézající se v dědickém spisu Okresního soudu v Příbrami vyplývá, že pokud by došlo k plnění ze závěti, dostalo by se dlužnici Vlastě anonymizovano v rámci dědického řízení po zůstavitelce více, než jak se jí dostalo na základě dědické dohody, uzavřené mezi pozůstalými dlužnicí, žalobkyní a Alexandrou Rezkovou. Z uvedené závěti rovněž měl soud za prokázané, že úmyslem zůstavitelky bylo vyjmout žalobkyni z dědění na podílu předmětných nemovitostí, když tato byla již fakticky uspokojena v rámci dědění p jejím otci Karlu anonymizovano , neboť v rámci tohoto dědického řízení (po Karlu anonymizovano ) obdržela žalobkyně větší podíl na předmětných nemovitostech, než by jí náleželo ze zákona (obdržela dědický podíl zůstavitelky).

11. Z provedeného dokazování měl soud rovněž za prokázané, že stanovisko žalobkyně, dlužnice a Alexandry Rezkové ohledně neplatnosti závěti nebylo shodné od samého počátku, jak vyplývá z protokolů ze dne 14.8.2015 a ze dne 1.9.2015, sepsaných notářkou Mgr. Marií Trčkovou. V rámci protokolu ze dne 14.8.2015 pozůstalá dcera Alexandra Rezková nepožadovala výslech svědků závěti (zůstavitelka sepsala závěť pomocí počítačové techniky s datem 14.10.2014, podepsanou dvěma svědky), oproti tomu dlužnice Vlasta anonymizovano a žalobkyně výslech svědků požadovaly. V rámci jednání dne 1.9.2015 pak vypověděly jako svědkyně Renáta Sádovská a Iveta Brabcová, že je pravdou, že jako svědci podepisovaly nějakou listinu, uváděly ale shodně že o závěti nic neví, že se jednalo o nějakou vodu . O podpis měla svědkyně požádat Alexandra Rezková. Žádná z obou svědkyň svůj podpis na předložené závěti nicméně nezpochybnila, svědkyně Iveta Brabcová uvedla, že na listině se podepisovaly zhruba v horní třetině listiny, po předložení opisu závěti svědkyně uvedla, že podpis je její a že ona sama vypisovala hůlkovým písmem jména svědkyň na listině. S ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že na listině, která měla být závětí a která obsahovala podpisy svědkyň obsahovala i text potvrzujeme, že p. anonymizovano před námi současně přítomnými svědky výše uvedenou závěť dnes vlastní rukou podepsal a výslovně projevil, že listina obsahuje jeho poslední vůli měl soud existenci závěti za prokázanou. Pokud se jedná o odkaz na listiny týkající se vody , dle názoru soudu nelze vyloučit, že byly podepisovány ještě jiné listiny, za situace ale kdy kdy žádná ze svědkyň nezpochybnila svůj podpis jako takový a tyto se nalézaly těsně za výše uvedeným prohlášením svědkyň, má soud existenci předmětné závěti za prokázanou. Z výpovědi svědkyň pak soud neshledal ani žádnou skutečnost, ze které by bylo možné dovodit nedostatek projevu vůle na straně zůstavitelky, když výpovědi svědkyň nebyly v tomto směru dostatečně konkrétní. Existenci závěti ve znění nalézajícím se v dědickém spise dle názoru soudu potvrzuje i usnesení Okresního soudu v Příbrami v dědickém řízení po Karlu anonymizovano , v rámci kterého se žalobkyni dostalo více, než by jí náleželo ze zákona.

12. S ohledem na výše uvedené měl tedy soud za prokázáno, že ze strany dlužnice Vlasty anonymizovano došlo za doby trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře bez souhlasu insolvenčního správce k uzavření dohody o vypořádání dědictví, podle které by dlužnice obdržela méně, než kolik by činil její podíl ze závěti. Takový právní úklon je neplatný ve smyslu § 412 odst. 3 IZ.

13. S ohledem na výše uvedené tedy soud žalobu žalobkyně v plném rozsahu zamítnul.

14. Pokud se jedná o náhradu nákladů řízení, přiznal soud žalované ve smyslu § 142 odst. 1 o.s.ř. náhradu nákladů řízení ve smyslu § 151 odst. 2 v celkové výši 589,14 Kč, představující jízdné za

Shodu s prvopisem potvrzuje Radka Vegrichtová dvě cesty na trase Průhonice, nám. Kinských a zpět motorovým vozidlem Volvo XC90. Pokud se jedná o náhradu žalovanou požadovaných tří paušálních náhrad po 300,-Kč dle advokátního tarifu, soud žalované nevyhověl, když žalovaná výši svých nákladů doložila (jízdné). Paušální náhrada ve smyslu § 151 odst. 3 o.s.ř. (ve výši dle vyhlášky č. 254/2015 Sb.) pak lze přiznat pouze v případě nedoložení hotových výdajů, k čemuž v případě žalované došlo (jízdné).

Poučení :

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Praha 18. ledna 2018

Mgr. Jaroslav Vaško, v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Radka Vegrichtová