66 ICm 1914/2015
Jednací číslo: 66 ICm 1914/2015-60 (KSPH 66 INS 27626/2014)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem mgr. Jaroslavem Vaško, ve věci žalobce Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Džbánkou 598, 251 68 Sulice-Nechánice, zast. Mgr. Alicí Kubíčkovou, LL.M., advokátem, se sídlem Žitná 1575/49, Praha 1, proti žalovaným 1) Liboru anonymizovano , anonymizovano , bytem Hakenova 1121/28, 290 01 Poděbrady, 2) JUDr. Daniele Urbanové, IČ 66240484, se sídlem: Mánesova 42/1092, 120 00 Praha 2, insolvenční správkyní dlužníka Libora Fialy, anonymizovano , bytem Hakenova 1121/28, 290 01 Poděbrady

o žalobě na určení pravosti a pořadí pohledávky,

takto :

I. Žaloba se vůči žalované 2) JUDr. Daniela Urbanová, IČ 66240484, se sídlem Mánesova 42/1092, 120 00 Praha 2, z a m í t á.

Určuje se, že: II. Pohledávka žalobce Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Džbánkou 598, 251 68 Sulice-Nechánice, uplatněná v insolvenčním řízení vedeném u KS v Praze pod sp. zn. 66 INS 27626/2014 vůči dlužníkovi Liboru anonymizovano , anonymizovano , bytem Hakenova 1121/28, 290 01 Poděbrady, je ve výši:

-1.600.000,-Kč je po právu jako pohledávka zajištěná na nemovitostech: Bytová jednotka č. 1121/62-Bytová jednotka č. 1121/62, nacházející se v budobě č.p. 1121,1120, postavené na pozemku st.parc.č. 1723/1. st.parc.č. 1723/2, zapsaná na LV isir.justi ce.cz

5166, kat. území 723495 poděbrady, obec 537683 Poděbrady, k níž náleží podíl na společných částech domu č.p. 1120, 1121 na st.parc.č. 1723/1, 1723/2 a na pozemku st. parc. č. 1723/1, st.parc.č. 1723/2 velikosti 546/100000 zapsaný do LV 4063, Katastrální území: Poděbrady-Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Bytová jednotka č. 1324/11 Bytová jednotka č.1324/11, nacházející se v budově č.p. 1323,1324, postavené na pozemku st.parc.č. 2569/19, st.parc.č. 2569/20, zapsaná na LV 7137 kat.území 723495 Poděbrady, obec 537683 Poděbrady, k níž náleží podíl na společných částech domu č.p. 1323, 1324 na st.parc.č. 2569/19, st.parc.č. 2569/20 a na pozemcích st.parc.č. 2569/19, st.parc.č. 2569/20 a parc. č. 2569/16 o velikosti 471/10000 zapsaný na LV 4052.-Katastrální území: Poděbrady-Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Bytová jednotka č. 91/3, nacházející se v budově č.p. 91, postavené na pozemku st.parc.č. 527, zapsaná na LV 1178 kat.území 762962 Bedřichov v Krkonoších, obec 579742 Špindlerův Mlýn, k níž náleží podíl na společných částech domu č.p. 91 na st.parc.č. 527, zapsaná na LV 1178 kat.území 762962 Bedřichov v Krkonoších, obec 579742 Špindlerův Mlýn, k níž náleží podíl na společných částech domu č.p. 91 na st.parc.č. 527 a na pozemcích st.parc.č. 527, parc. 735/23, parc. č. 735/26, parc. č. 735/28, parc. č. 735/30 a parc. 735/31 o velikosti 6477/384379 zapsaný na LV 1080.- Katastrální území: Bedřichov v Krkonoších-Katastrální úřad pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov.

-64.130,-Kč je po právu jako pohledávka zajištěná na nemovitostech: Bytová jednotka č. 1121/62-Bytová jednotka č.1121/62, nacházející se v budově č.p. 1121, 1120, postavené na pozemku st.parc.č. 1723/1, st.parc.č. 1723/2 zapsaná na LV 5166, kat.území 723495 Poděbrady, obec 537683 Poděbrady, k níž náleží podíl na společných částech domu č.p. 1120, 1121 na st.parc.č. 1723/1, 1723/2 a na pozemku st. parc. č. 1723/1, st.parc.č. 1723/2 o velikosti 546/100000 zapsaný na LV 4063.-Katastrální území: Poděbrady- Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Bytová jednotka č. 1324/11 Bytová jednotka č.1324/11, nacházející se v budově č.p 1323,1324, postavené na pozemku st.parc.č. 2569/19, st.parc.č. 2569/20, zapsaná na LV 7137 kat.území 723495 Poděbrady, obec 537683 Poděbrady, k níž náleží podíl na společných částech domu č.p.1323, 1324 na st.parc.č. 2569/19, st.parc.č. 2569/20 a na pozemcích st.parc.č. 2569/19, st.parc.č. 2569/20 a parc. č. 2569/16 o velikosti 471/10000 zapsaný na LV 4052.-Katastrální území: Poděbrady Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk. Bytová jednotka č. 91/3-Bytová jednotka č. 91/3, nacházející se v budově č.p. 91, postavené na pozemku st.parc.č. 527, zapsaná na LV 1178 kat.území 762962 Bedřichov v Krkonoších, obec 579742 Špindlerův Mlýn, k níž náleží podíl na společných částech domu č.p. 91 na st.parc.č. 527 a na pozemcích st.parc.č. 527, parc. 735/23, parc. č. 735/26, parc. č. 735/28, parc. č. 735/30 a parc. č. 735/31 o velikosti 6477/384379 zapsaný na LV 1080.-Katastrální území: Bedřichov v Krkonoších-Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov.

-171.426,48 Kč je po právu jako pohledávka nezajištěná.

III. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému 2) náhradu nákladů řízení ve výši, 6.500 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku.

IV. Žalovaný 1) je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši, 15.164 Kč, a to do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobce.

O d ů vo d ně n í :

Žalobce se svojí žalobou domáhal vydání rozhodnutí, kterým by bylo určeno, že jeho pohledávka v celkové výši 1.835.556,48,-Kč, uplatněná v insolvenčním řízení vedeném u KS v Praze pod sp. zn. 66 INS 27626/2014 vůči dlužníkovi Liboru anonymizovano , anonymizovano , bytem Hakenova 1121/28, 290 01 Poděbrady, je ve výši 1.600.000,-Kč po právu jako pohledávka zajištěná na nemovitostech, a to bytové jednotce č. 1121/62, nacházející se v budobě č.p. 1121,1120, postavené na pozemku st.parc.č. 1723/1. st.parc.č. 1723/2, zapsaná na LV 5166, kat. území 723495 poděbrady, obec 537683 Poděbrady, k níž náleží podíl na společných částech domu č.p. 1120, 1121 na st.parc.č. 1723/1, 1723/2 a na pozemku st. parc. č. 1723/1, st.parc.č. 1723/2 velikosti 546/100000 zapsaný do LV 4063, Katastrální území: Poděbrady-Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, bytové jednotce č. 1324/11 Bytová jednotka č.1324/11, nacházející se v budově č.p. 1323,1324, postavené na pozemku st.parc.č. 2569/19, st.parc.č. 2569/20, zapsaná na LV 7137 kat.území 723495 Poděbrady, obec 537683 Poděbrady, k níž náleží podíl na společných částech domu č.p. 1323, 1324 na st.parc.č. 2569/19, st.parc.č. 2569/20 a na pozemcích st.parc.č. 2569/19, st.parc.č. 2569/20 a parc. č. 2569/16 o velikosti 471/10000 zapsaný na LV 4052.-Katastrální území: Poděbrady-Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, bytové jednotce č. 91/3, nacházející se v budově č.p. 91, postavené na pozemku st.parc.č. 527, zapsaná na LV 1178 kat.území 762962 Bedřichov v Krkonoších, obec 579742 Špindlerův Mlýn, k níž náleží podíl na společných částech domu č.p. 91 na st.parc.č. 527, zapsaná na LV 1178 kat.území 762962 Bedřichov v Krkonoších, obec 579742 Špindlerův Mlýn, k níž náleží podíl na společných částech domu č.p. 91 na st.parc.č. 527 a na pozemcích st.parc.č. 527, parc. 735/23, parc. č. 735/26, parc. č. 735/28, parc. č. 735/30 a parc. 735/31 o velikosti 6477/384379 zapsaný na LV 1080.-Katastrální území: Bedřichov v Krkonoších-Katastrální úřad pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, ve výši 64.130,-Kč je po právu jako pohledávka zajištěná na nemovitostech bytové jednotce č. 1121/62 nacházející se v budově č.p. 1121, 1120, postavené na pozemku st.parc.č. 1723/1, st.parc.č. 1723/2 zapsaná na LV 5166, kat.území 723495 Poděbrady, obec 537683 Poděbrady, k níž náleží podíl na společných částech domu č.p. 1120, 1121 na st.parc.č. 1723/1, 1723/2 a na pozemku st. parc. č. 1723/1, st.parc.č. 1723/2 o velikosti 546/100000 zapsaný na LV 4063.-Katastrální úze mí: Poděbrady-Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, bytové jednotce č. 1324/11 Bytová jednotka č.1324/11, nacházející se v budově č.p 1323,1324, postavené na pozemku st.parc.č. 2569/19, st.parc.č. 2569/20, zapsaná na LV 7137 kat.úze mí 723495 Poděbrady, obec 537683 Poděbrady, k níž náleží podíl na společných částech domu č.p.1323,1324 na st.parc.č. 2569/19, st.parc.č. 2569/20 a na pozemcích st.parc.č. 2569/19, st.parc.č. 2569/20 a parc. č. 2569/16 o velikosti 471/10000 zapsaný na LV

4052.-Katastrální území: Poděbrady Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, bytové jednotce č. 91/3-Bytová jednotka č. 91/3, nacházející se v budově č.p. 91, postavené na pozemku st.parc.č. 527, zapsaná na LV 1178 kat.území 762962 Bedřichov v Krkonoších, obec 579742 Špindlerův Mlýn, k níž náleží podíl na společných částech domu č.p. 91 na st.parc.č. 527 a na pozemcích st.parc.č. 527, parc. 735/23, parc. č. 735/26, parc. č. 735/28, parc. č. 735/30 a parc. č. 735/31 o velikosti 6477/384379 zapsaný na LV 1080.-Katastrální úze mí: Bedřichov v Krkonoších-Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov a ve výši 171.426,48 Kč je po právu jako pohledávka nezajištěná.

Pohledávka byla přezkoumána na přezkumném jednání dne 24.4.2015, jednalo se v částce 1.664.130 Kč o pohledávku zajištěnou, vykonatelnou, v částce 171.426,49 Kč o pohledávku o pohledávku nezajištěnou, nevykonatelnou, pohledávka byla popřena dlužníkem.

K důkazu bylo provedeno:

-přihláška pohledávky žalobce do insolvenčního řízení vedeného u KS v Praze pod sp. zn. KSPH 66 INS 27626/2014 včetně příloh (usnesení soudního exekutora Miloslava Hauerlanda 027 EX 00104/13-209, 027 EX 00104/13-210, 027 EX 00104/13-010 -notářský zápis sepsaný JUDr. Tomášem Oulíkem ze dne 30.01.2013 NZ 42/2013, N47/2013 -výzva k úhradě/předžalobní upomínka ze dne 18.12.2014 -spis KS v Praze KSPH 66 INS 27626/2014, a to: usnesení KSPH 66 INS 27626/2014-A-3 usnesení KSPH 66 INS 27626/2014-A-18 protokol z přezkumného jednání ze dne 24.04.2015 usnesení KSPH 66 INS 27626/2014-B-11

Žalovaný 1) při jednání uváděl, že pokud se jedná o jednotlivé dílčí pohledávky uplatněné v přihlášce pohledávky žalobce v insolvenčním řízení dlužníka Libora Fialy, pak pokud jde o dílčí pohledávku ve výši 1.600.000,-Kč (jistina ze směnky) a o pohledávku ve výši 64.130,-Kč (náklady věřitele v exekučním řízení), jedná se o pohledávky, na které je třeba pohlížet ze zákona jako na pohledávky zjištěné. Dlužníkovi nepříslušelo právo popření těchto pohledávek. Pokud se pak jedná o dílčí pohledávku č. 3 ve výši 171.426,48 Kč, která odpovídá postižným právům z dlužníkem vystavené směnky vlastní, pak žalobce uváděl, že z provedeného dokazování existence této pohledávky rovněž vyplývala a je namístě žalobě i ohledně této dílčí pohledávky vyhovět.

Žalovaný 2) uváděl, že ve sporu není pasivně legitimován a z toho důvodu žádal, aby byla žaloba ve vztahu k jeho osobě zamítnuta.

Podle § 199 odst.1-3 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. V žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Podle § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Podle § 410 odst. 3 IZ jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená.

Podle § 48 zákona č. 191/1950 Sb. zákon směnečný a šekový (ZSŠ) majitel může postihem žádat: 1. směnečný peníz, pokud nebyla směnka přijata nebo zaplacena, s úroky, byly-li ujednány; 2. šestiprocentní úroky ode dne splatnosti; 3. útraty protestu a podaných zpráv, jakož i ostatní útraty; 4. odměnu ve výši jedné třetiny procenta směnečného peníze nebo v nižší dohodnuté výši.

Podle § 49 ZSŠ kdo vyplatí směnku, může vymáhat na svých předchůdcích: 1. celou částku, kterou zaplatil; 2. šestiprocentní úroky z této částky ode dne, kdy zaplatil; 3. své útraty; 4. odměnu, která se vypočte podle § 48 odst. 1. č.4.

V daném případě, pokud se jedná o žalovaného 2), soud souhlasí s jeho názorem, že není ve věci aktivně legitimován, když žalobcem uplatněnou pohledávku v insolvenčním řízení nepopřel. S ohledem na tuto skutečnost tedy soud žalobu ve vztahu k žalovanému 2) zamítl.

Pokud se jedná o žalovaného 1), žalovaný 1) není legitimován k vedení sporu, když žalovaným 1) učiněné popření pohledávky zajištěného věřitele nemá tytéž účinky (shodné s účinkem popřením správce), jako popření, které směřuje do pohledávky nezajištěného věřitele. Protože mimo dlužníka v daném případě nedošlo k popření pohledávky zajištěného věřitele i správcem, účinky popření pohledávky ve vztahu k dílčím pohledávkám 1 a 2 nevznikly. Pokud se jedná o dílčí pohledávku 3, z notářského zápisu sepsaného JUDr. Tomášem Oulíkem ze dne 30.1.2013, N 47/2013, NZ 42/2013 vyplývalo, že dlužník vystavil na řad Aleše Zítka směnku vlastní bez protestu, kdy tato byla rubopisována na řad žalobce. Směnka zněla na částku 2.000.000 Kč, dlužník uzavřel s žalobcem dohodu, že úhradu dlužné částky ze směnky (1.600.000 Kč) provede ve dvou splátkách, a to částku 800.000 Kč dne 11.3.2013 a částku druhých 800.000 Kč dne 11.4.2013. S ohledem na výše uvedené tedy soud vyhověl žalobě ve vztahu žalobce a žalovaného 1) i pokud se jedná o dílčí pohledávku 3, když výše žalobcem požadovaného plnění (postižná práva ze směnky) je nižší, než by činil zákonný úrok z prodlení (175.044,78 Kč za prodlení z částky 800.000 Kč od 11.3.2013 do 13.10.2014 a z částky 800.000 Kč od 11.4.2013 do 13.10.2014).

Pokud se jedná o náhradu nákladů řízení, soud ve smyslu § 142 odst. 1 o.s.ř. přiznal ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným 2) úspěšnému žalovanému 2) právo na náhradu nákladů řízení v jím požadované výši 6.500 Kč (odměna dle vyhl. č. 177/1996 Sb. za dva úkony právní služby po 3.100 Kč dle § 7, § 9 odst. 4 písm. c) a dvě paušální náhrady v celkové výši 600,-Kč).

Pokud se jedná o náhradu nákladů řízení, soud ve smyslu § 142 odst. 1 o.s.ř. přiznal ve vztahu mezi žalobcem a žalovaným 1) úspěšnému žalobci právo na náhradu nákladů řízení v jím požadované výši 15.164 Kč (odměna dle vyhl. č. 177/1996 Sb. za tři úkony právní služby po 2.500 Kč dle § 7, § 9 odst. 4 písm. c) a tři paušální náhrady v celkové výši 300,-Kč) a DPH v částce 1.764 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 11. října 2016

Mgr. Jaroslav Vaško, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení Michaela Svozilová